หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 25)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.  (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. In our country all men are treated equally without regard to race, social origin, or creed

    (ในประเทศของเรา  คนทุกคนได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน  โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ  ต้นกำเนิดทางสังคม  หรือความเชื่อ-ลัทธิ)

(a)     custom (ขนบธรรมเนียม, ประเพณี)

(b)    costume (เครื่องแต่งกาย, เสื้อผ้าอาภรณ์, เครื่องแต่งกายของสตรี)

(c)    belief (ความเชื่อ, ความเชื่อถือ, ความเลื่อมใส, ศรัทธา, ข้อบัญญัติทางศาสนา)

(d)    sermon (คำสอน, คำเทศน์)

2. Politicians nowadays, like those in ancient Roman times, are mostly adroit public speakers.

    (นักการเมืองในปัจจุบัน  เหมือนกับนักการเมืองในสมัยโรมันโบราณ  ส่วนใหญ่เป็นนักพูดในที่สาธารณะที่คล่องแคล่ว-ชำนาญ)

(a)     rapid (เร็ว)

(b)    dull (ดัล) (น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, จืดชืด, ไม่มีรสชาติ, ซบเซา, ไม่มีชีวิตชีวา, ทื่อ, ทึ่ม, ปัญญาทึบ)

(c)     ambiguous (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(d)    skillful (มีทักษะ, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, คล่องแคล่ว, มีฝีมือ, ช่ำชอง, มีความสามารถ)

3. My next-door neighbor gained a lot of clients as he claimed to be able to predict the future.

    (เพื่อนบ้านหลังถัดไปของผมได้ลูกค้ามากมาย  เนื่องจากเขาอ้างว่าสามารถทำนายอนาคตได้ – คือมีอาชีพหมอดู)

(a)    estimate (ประมาณการ, ประเมินค่า, ตีราคา)

(b)   comprehend (เข้าใจ)

(c)   foretell (ทำนาย, บอกล่วงหน้า)

(d)   study (เรียน, ศึกษา)

4. The parents were alarmed, but in the children’s presence they evinced no sign of fright.

     (พ่อแม่ตกใจกลัว  แต่ว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าลูกๆ  พวกเขาไม่แสดง อาการ (สัญญลักษณ์) ของความสะดุ้งกลัวเลย)

(a)   caused (ก่อให้เกิด, เป็นเหตุให้)

(b)  displayed (แสดง, เปิดเผย, การแสดง, นิทรรศการ – เมื่อเป็นคำนาม)

(c)   feigned (แสร้งทำ)

(d)  extoled (สรรเสริญ, ยกย่อง)

5. He is known to be a workaholic and gets immense satisfaction from his job. 

    (เขาเป็นที่รู้จักกันในฐานะคนบ้างาน  และได้รับความพึงพอใจอย่างใหญ่หลวง-มากมายจากงานของเขา)

(a)     slight (เล็กน้อย)

(b)    enormous (มหึมา,  มากมาย, ใหญ่โต) (ถ้าเป็นขนาดคือใหญ่   ปริมาณคือมาก)

(c)     durable (ทนทาน, คงทน)

(d)    genuine (เจ๊น-ยู-อิ้น) (จริง, แท้, ไม่ปลอม, จริงใจ, ไม่เสแสร้ง)

6. He took part in an expedition to make a survey of creatures and study how people live in the coldest environment in the arctic.

    (เขามีส่วนร่วมในการเดินทางสำรวจ   เพื่อสำรวจสัตว์ต่างๆ  และศึกษาว่าผู้คนดำรงชีวิตอยู่อย่างไร  ในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นที่สุดในบริเวณขั้วโลกเหนือ)

(a)   tournament (การแข่งขัน, การแข่งขันชิงชนะเลิศ) (เทนนิส, หมากรุก, กอล์ฟ)

(b)  journey (การเดินทาง)

(c)   adventure (การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, อันตราย, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น)

(d)  discovery (การค้นพบ)

7. The region has had copious snow and fierce storm over several months each year.

    (บริเวณนี้มีหิมะมากมาย  และพายุจัดในช่วงเวลาหลายเดือนในแต่ละปี)

(a)    abundant (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(b)    scarce (มีน้อย, หายาก)

(c)     perilous (มีอันตราย)

(d)    melting (หลอมละลาย)

8. Signing the agreement was a major blunder on the Prime Minister’s part. 

    (การลงนามในสัญญา (ข้อตกลง)  เป็นความผิดพลาดสำคัญในส่วนของท่านนายกฯ – ที่ได้ไปลงนามไว้)

(a)    accomplishment (ความสำเร็จ, การบรรลุผล)

(b)   big mistake (ความผิดใหญ่โต)

(c)    anxiety (ความวิตก, ความกังวล)

(d)   failure (เฟ้ล-เย่อร์) (ความล้มเหลว, ความไม่สำเร็จ, ความไร้ผล, การสอบตก, สิ่งที่ล้มเหลว)

9. The unrest had gone out of hand and the government felt that it had reached an impasse.

     (ความไม่สงบ-วุ่นวายได้บานปลายจนควบคุมไม่อยู่  และรัฐบาลรู้สึกว่า  มันได้มาถึงทางตัน-สภาวะที่อับจน – คือเดินหน้าต่อไปก็ไม่ได้  ถอยหลังก็ไม่ได้  ติดแหงกอยู่กับที่)

(a)   agreement (ข้อตกลง, ความตกลง, การเห็นพ้องต้องกัน, สัญญา)

(b)  escalation (การขยายออกไป, การลุกลามออกไป)

(c)   deadlock (ทางตัน, ภาวะชงักงัน)

(d)  destination (จุดหมายปลายทาง)

10. The doctor said he would make an assessment of the patient’s symptoms and told her the result later.

     (หมอกล่าวว่าเขาจะทำการประเมิน อาการของผู้ป่วย  และบอกให้เธอทราบผลลัพธ์ในเวลาต่อมา)

(a)      examination (การสอบ, การตรวจสอบ, การตรวจ)

(b)     appraisal (อะ-เพร้-เซิ่ล) (การประเมิน, การตีราคา)

(c)      operation (การปฏิบัติงาน, การดำเนินงาน, การควบคุมเครื่องจักร, การผ่าตัด)

(d)     investigation (การสืบสวน, การสอบสวน)

11.  Currently, best-seller commodities in our store include soap, detergent and washing machines.

      (ในปัจจุบัน  สินค้าที่ขายดีที่สุดในร้านของเรา รวมไปถึง สบู่  ผงซักฟอก  และเครื่องซักผ้า)

(a)   demands (ความต้องการ)

(b)  expenses (ค่าใช้จ่าย, รายจ่าย)

(c)   goods (สินค้า)

(d)  necessities (สิ่งจำเป็น, ความจำเป็น, ความหลีกเลี่ยงไม่พ้น, ความแน่แท้)

12. Rainy days give some people a feeling of melancholy (เม้ล-เลิน-คอล-ลี่) and sluggishness. 

      (วันที่ฝนตกทำให้บางคนเกิดความรู้สึกภาวะจิตใจหดหู่-ใจคอเหี่ยวแห้ง  และความเกียจคร้าน-เงื่องหงอย-ซบเซา-เฉื่อยชา)

(a)    failure (ความล้มเหลว, ความไร้ผล, ความไม่สำเร็จ, การสอบตก, สิ่งที่ล้มเหลว)

(b)   apprehension (การจับกุม, ความเข้าใจ, ความกลัว)

(c)    desperation (ความสิ้นหวัง, ภาวะที่ล่อแหลม, ภาวะที่ร้ายแรง)

(d)   sadness (ความเศร้าโศก-เสียใจ-สลดใจ-ตรอมใจ)

13. The Public Relations’ Department’s function is to compile and analyze data, and subsequently disseminate correct and genuine information. 

     (หน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์  คือการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และในเวลาต่อมาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นเรื่องจริง)

(a)    obtain (ได้รับ)

(b)   conceal (ปิดบัง, ซ่อนเร้น)

(c)    fabricate (แฟ้บ-ริ-เคท) (กุเรื่องขึ้นมา, ปลอม, ปลอมแปลง, ทอ, สร้าง, ประ ดิษฐ์, คิดค้น)

(d)   spread (เผยแพร่, กระจาย, แผ่ออก, กางออก)

14. The Prime Minister issued a decree that foreign migrant workers must be registered for temporary employment within three months from the New Year.

          (ท่านนายกฯออกคำสั่ง-คำบัญชา-กฤษฎีกาว่า  คนงานอพยพชาวต่างประเทศจะต้องลงทะเบียนสำหรับการจ้างงานชั่วคราว  ภายใน ๓ เดือนนับจากปีใหม่)

(a)      warning (การเตือน)

(b)     request (การขอร้อง)

(c)     order (คำสั่ง)

(d)     threat (การขู่เข็ญ, การคุกคาม, ภัย, อันตราย)

15. His face showed no sign of fatigue after three consecutive sleepless nights during his final exam.

       (ใบหน้าของเขามิได้แสดงอาการของความเหนื่อยล้า-อ่อนเพลีย  หลังจากนอนไม่หลับ (ไม่ได้นอน) ติดต่อกันเป็นเวลา ๓ คืน  ในระหว่างการสอบไล่)

(a)     excitement (ความตื่นเต้น)

(b)    anger (ความโกรธ)

(c)     tiredness (ความเหน็ดเหนื่อย-เมื่อยล้า-อ่อนเพลีย)

(d)    disappointment (ความผิดหวัง)

16. She has lived with her aunt since her childhood and has great  affection and respect for her.

       (เธอได้อาศัยอยู่กับป้าของเธอตั้งแต่ในวัยเด็ก และมีความรัก-ความชอบ-ความเมตตา  และความเคารพต่อป้าเป็นอย่างมาก)

(a)    hatred (เฮ้-ทริด) (ความเกลียดชัง, ความรังเกียจ)

(b)   fondness (ความรัก, ความชอบ, ความติดอกติดใจ, ความโง่, ความงมงาย)

(c)    anxiety (ความวิตกกังวล)

(d)   fear (ความกลัว)

17. “Do as you would be done by.” is a well-known precept.

      (“จงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนอย่างที่เราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา” เป็นสุภาษิต-คำสอน ที่เป็นที่รู้จักกันดี)

(a)      rule (กฎ, ระเบียบ)

(b)     proverb (พรอฟ-เวิร์บ) (สุภาษิต, คติพจน์, คำพังเพย, คำสอนใจ)

(c)      belief (ความเชื่อ, ความเชื่อมั่น, ความศรัทธา)

(d)     remark (คำกล่าว, คำพูด, หมายเหตุ)

18. His speech was impromptu but it was so well delivered and very informative. 

      (สุนทรพจน์ของเขามิได้ตระเตรียมมาก่อน-กะทันหัน  แต่ว่ามันได้ถูกกล่าวอย่างดีมาก  และให้ความรู้-ข้อมูลข่าวสารมาก)

(a)      tedious (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

(b)     improper (ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร)

(c)     not rehearsed (มิได้ฝึกซ้อม-ซักซ้อม-ทดลอง)

(d)     of no value (ไม่มีค่า)

19. The recent flood in southern Thailand was a calamity which caused tremendous loss of lives and properties.

        (น้ำท่วมเมื่อเร็วๆมานี้ทางภาคใต้ของประเทศไทย  เป็นภัยพิบัติ-ความหายนะ  ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล)

(a)   miracle (ปาฏิหารย์, เรื่องอัศจรรย์, ความอัศจรรย์)

(b)  novelty (นอฟ-เวิล-ที่) (ความใหม่, ความแปลก, เหตุการณ์ใหม่, ประสบการณ์ใหม่, เรื่องหรือสิ่งใหม่, สินค้าใหม่ที่แปลกและมักอยู่ในตลาดได้ชั่วคราว)

(c)   pandemonium (ความโกลาหล, ความสับสนวุ่นวาย, ความเอะอะโกลาหล, สถานที่ที่มีความเอะอะโกลาหล)

(d)  disaster (ดิ-ซาส-เทอะ)  (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, ความล่มจม)

20. The alarm emits infrared rays which are used to detect any intruders.

      (สัญญานเตือนภัยปล่อยรังสีอินฟาเร็ดออกมา  ซึ่งถูกใช้สืบค้น-ค้นหาผู้บุกรุกใดๆก็ตาม)

(a) threatens (คุกคาม, ขู่เข็ญ, ขู่กรรโชก, เป็นภัยต่อ, เป็นอันตรายต่อ)

(b) absorbs (ดูดซึม, ดูดซับ, ดูดกลืน)

(c) neglects (ละเลย, เพิกเฉย, ทอดทิ้ง, ไม่เอาใจใส่)

(d) discharges (ปล่อย, ปล่อยกระแสไฟฟ้า, ขับออก, ระบายออก, ทำให้พ้นหน้าที่-ความรับผิดชอบ, ปล่อยตัว, ขนถ่าย (สินค้า), ปลดออกจากงาน)

21. We are at an important juncture in the negotiations.

       (เราอยู่ ณ ช่วงเวลาสำคัญในการเจรจา)

(a)   a time in a process of events (ระยะเวลาในกระบวนการหนึ่งของเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์)

(b) rejection (การปฏิเสธ, การบอกปัด)

(c) violation (การฝ่าฝืน, การละเมิด)

(d) injunction (คำสั่ง, คำสั่งศาล, คำตักเตือน)

22. Leonardo da Vinci’s Mona Lisa is a portrait of a woman with an  enigmatic smile. 

     (ภาพวาด “โมนา ลิซ่าร์” ของเลโอนาร์โด ดา วินซี  เป็นภาพครึ่งตัวของสตรีที่มีรอยยิ้มที่เป็นปริศนา-ลึกลับ-น่าฉงนสนเท่ห์)

(a)   encouraging (บำรุงขวัญ, ให้กำลังใจ)

(b)  mocking (เยาะเย้ย, เย้ยหยัน)

(c)   mysterious (ลึกลับ, ลี้ลับ, เป็นที่สงสัย, ไม่สามารถอธิบายได้, ลับๆล่อๆ)

(d)  apologetic (ซึ่งเป็นการขอโทษ-ขออภัย)

23. Environmentalists are exasperated by the constant killing of dolphins and whales. 

      (นักสิ่งแวดล้อมโกรธเคืองอย่างมาก  กับการสังหารปลาโลมาและปลาวาฬที่เกิดขึ้นเป็นประจำ)

(a)       dismayed (ท้อใจ, ท้อแท้, ตกใจ, สะดุ้งกลัว, ตกตะลึง)

(b)      terrified (ตกใจกลัว, สะดุ้งกลัว)

(c)      irritated (โมโห, โกรธเคือง, ฉุนเฉียว, ถูกกวนประสาท, ระคายเคือง, อักเสบ)

(d)      delighted (ปลาบปลื้ม, ยินดี, ปิติ)

24. After 1850, various states in the United States began to pass compulsory school attendance laws.

       (หลังจากปี ๑๘๕๐  รัฐต่างๆในสหรัฐฯ เริ่มผ่าน (ออก) กฎหมายการเข้าเรียนในโรงเรียนแบบบังคับ-ซึ่งเป็นการบังคับ  – หรือการศึกษาภาคบังคับ)

(a)    diversified (หลากหลาย, ต่างๆกัน)

(b)   strict (เข้มงวด, รัดกุม)

(c)    free (อิสระ, เสรี, ไม่คิดมูลค่า)

(d)   mandatory (แม้น-เด-ทอ-รี่)  (ซึ่งเป็นการบังคับ, ซึ่งจำเป็น, เกี่ยวกับคำสั่งหรือข้อบังคับ, มีลักษณะเป็นคำสั่ง)

25. Industrial self-sufficiency in the United States developed simultaneously with  the mass production of textiles in New England. 

     (ความพอเพียงในตัวเองทางด้านอุตสาหกรรมในสหรัฐฯ  พัฒนาขึ้นอย่างพร้อมๆกัน (ในเวลาเดียวกัน)  กับการผลิตในปริมาณมากของสิ่งทอในภาคนิวอิงแลนด์  – คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ  ที่ติดกับชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก – หมายถึงในช่วงเวลาดังกล่าว  สหรัฐฯไม่ต้องสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเหมือนในอดีต)

(a)    smoothly (อย่างราบรื่น-ราบเรียบ)

(b)   spontaneously (อย่างเกิดขึ้นได้เอง, อย่างอัตโนมัติ)

(c)    progressively (อย่างก้าวหน้า)

(d)   concurrently (ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือร่วมกัน, อย่างพร้อมเพรียง, อย่างมีอำนาจเท่าๆกัน)

26. Amnesia varies in its intensity, but most victims have little or no recollection of past events.

      (โรคความจำเสื่อมแตกต่างกันในเรื่องของความรุนแรง  แต่เหยื่อส่วนมากมีความทรงจำ-การระลึกได้ถึงเหตุการณ์ในอดีต  แต่เพียงเล็กน้อยหรือไม่มี – ความทรงจำ - เลย)

(a)    notion (ความคิด)

(b)   knowledge (ความรู้)

(c)   memory (ความจำ)

(d)   retrospection (การพิจารณาย้อนหลัง, การพิจารณาเรื่องในอดีต)

27. Beavers are gregarious and dwell in colonies, which in favorable circumstances may persist for centuries.

       (ตัวบีเวอร์ชอบอยู่รวมฝูง  และอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่ม (colony)  ซึ่งในสถานการณ์ที่เอื้ออำนวย-เหมาะสม (โคโลนีดังกล่าว)  อาจดำรงอยู่เป็นเวลาหลายศตวรรษ)

(a)    breed (ออกลูก, แพร่พันธุ์, ตั้งท้อง, ทำให้เกิด, เพาะ, ฟักไข่, เลี้ยง, อบรม)

(b)   last (อยู่ไปได้นาน, ทนไปได้นาน, ยืนหยัด, ทนทาน, ต่อเนื่อง, ต่อไป)

(c)    feed (ให้อาหาร, ป้อนอาหาร, ป้อน, เลี้ยง, เลี้ยงให้อ้วน, ให้, จัดให้, กิน, กินอาหาร)

(d)   decay {เน่าเปื่อย, ผุพัง, สลาย, (ฟัน) ผุ}