หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 247)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Differences in climate mean differences in temperature, precipitation (n), and the length of the growing season.

(ความแตกต่างในภูมิอากาศ  หมายถึงความแตกต่างในอุณหภูมิ   ฝน-หิมะ-ลูกเห็บ-น้ำค้าง  และความยาวของฤดูกาลเพาะปลูก)

(a) topography    (การทำแผนที่และพรรณนาภูมิประเทศ)

(b) altitude    (ความสูง)

(c) rainfall    (ฝนตก, ปริมาณน้ำฝนที่ตกลง)

(d) whirlpool    (เวิร์ล-พูล)  (น้ำวน)

 

2. The modern world is inundated (v) with competing propaganda and counterpropaganda.

(โลกสมัยใหม่ถูก  ท่วมท้น   ไปด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ  และการโฆษณาชวนเชื่อตอบโต้ที่แข่งขันกัน)

(a) balanced    (สมดุล, ทำให้สมดุล)

(b) protected    (ปกป้อง, คุ้มครอง)

(c) overwhelmed    (ครอบงำ, ปกคลุม, มีชัยท่วมท้น, ทำให้ตกตะลึงมาก, ล้มล้าง, ทำลาย)

(d) contaminated    (ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้เกิดมลภาวะ)

 

3. After a virus invades a living cell, it becomes an active organism capable of proliferating (v).

(หลังจากไวรัสรุกรานเซลที่มีชีวิต  มันจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่กระฉับกระเฉง-มีประสิทธิ ภาพ  ที่สามารถที่จะ   แพร่พันธุ์-เพิ่มทวี-ขยายตัว)

(a) killing    (ฆ่า)

(b) multiplying    (เพิ่มขึ้นหลายเท่า, เพิ่มจำนวน, คูณ)

(c) attacking    (จู่โจม, โจมตี, ทำร้าย)

(d) annihilating    (อะ-ไน้-ฮิ-เลท)  (ทำลายล้าง, บดขยี้)

 

4. Walrus ivory, which the Eskimos used for weapons and carvings, is now very scarce due to the slaughter (สล้อ-เท่อะ) (n - v) of the animals.

(งาของตัววอลรัส  ซึ่งชาวเอสกิโมใช้เป็นอาวุธและการแกะสลัก  ในปัจจุบันหายากมาก  เนื่องมาจาก   การฆ่า-การฆ่าสัตว์-การฆ่าเป็นอาหาร-การสังหารหมู่อย่างไม่ละเว้น-ฆ่าสัตว์-ฆ่าเป็นอาหาร-ฆ่าอย่างทารุณ-สังหารหมู่   สัตว์เหล่านี้)

(a) migration    (การอพยพ)

(b) dispersal    (การไล่ไป, การทำให้หายไป, การทำให้กระจายไป)

(c) inbreeding    (ผสมพันธุ์ด้วยเชื้อสายที่ใกล้ชิด, ผสมพันธุ์จากพ่อแม่ที่มีเชื้อสายโลหิตเดียวกัน)

(d) destruction    (การทำลาย, การฆ่า, ภาวะที่ถูกทำลาย)

 

5. Virtually all people will feel humiliated (v) by their friends’ remarks at one time or another.

(จริงๆแล้ว  คนทุกคนจะรู้สึกถูก   ทำให้ขายหน้า-ทำให้เสียเกียรติ-ทำให้อับอาย    โดยคำพูดของเพื่อนๆของพวกเขา  ไม่ช่วงเวลาใดก็เวลาหนึ่ง)

(a) embarrassed    (ขวยเขิน, กระดากอาย, อึดอัดใจ, ลำบากใจ)

(b) surprised    (ประหลาดใจ)

(c) discouraged    (ท้อใจ, หมดกำลังใจ)

(d) pleased    (ยินดี, พอใจ)

 

6. By 1900, the United States had shifted (v) from being a country of farmers to a country of factory workers.

(ราวๆปี  ๑๙๐๐ สหรัฐฯ ได้  เปลี่ยน-สับเปลี่ยน-หมุนเวียน-เปลี่ยนเวร-เปลี่ยนเกียร์-โยกย้าย-เลื่อน-เคลื่อน-ย้าย-เคลื่อนย้าย   จากการเป็นประเทศของชาวไร่ชาวนา  ไปสู่ประเทศของคนงานที่ทำงานในโรงงาน)

(a) improved    (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

(b) drifted    (ล่องลอย, เลื่อนลอย, พเนจร, ระเหเร่ร่อน, เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิม)

(c) changed    (เปลี่ยน)

(d) anticipated    (คาดหวัง, คาดหมาย, ทำนาย)

 

7. By the 1870’s Arizona’s copper- mining industry was thriving (v).

(ราวๆ ทศวรรษ  ๑๘๗๐  อุตสาหกรรมทำเหมืองทองแดงของรัฐอริโซน่า  กำลัง   เจริญเติบโต-รุ่งเรือง-เฟื่องฟู)

(a) beginning    (เริ่มต้น)

(b) recovering    (ฟื้นจากไข้, กลับคืนสู่สภาพเดิม, นำกลับคืนมา)

(c) consolidating    (ทำให้เป็นปึกแผ่น, ทำให้แข็งแรง-มั่นคง, รวบรวมกำลัง, รวบรวมเข้าด้วยกัน)

(d) flourishing    (ฟล้อร์-ริช)  (เจริญ, รุ่งเรือง, เฟื่องฟู, มั่งคั่ง, งอกงาม)

 

8. Calcium, the body’s most abundant (a) mineral, works with phosphorus in maintaining the skeletal system.

(แคลเซี่ยม – แร่ธาตุที่  อุดมสมบูรณ์ที่สุด-มีมากมายที่สุด   ของร่างกาย – ทำงานร่วมกับฟอสฟอรัส  ในการบำรุงรักษาระบบเกี่ยวกับโครงกระดูก)

(a) most mysterious    (ลึกลับ-ลี้ลับ-ประหลาดที่สุด)

(b) toughest    (เหนียว-ยากที่สุด)

(c) most plentiful    (มากมาย-อุดมสมบูรณ์ที่สุด)

(d) purest    (บริสุทธิ์ที่สุด)

 

9. The quality and number of a city’s public roads offer an excellent means of gauging (เกจ-จิง) (v) its prosperity.

(คุณภาพและจำนวนของถนนสาธารณะของเมือง  ให้วิธีการที่ดีเยี่ยมในการ  วัด-ประเมิน   ความเจริญรุ่งเรืองของเมืองนั้น)

(a) protecting    (คุ้มครอง, ป้องกัน)

(b) enriching    (ทำให้ร่ำรวย-อุดมสมบูรณ์, เพิ่มความสำคัญ, เพิ่มคุณค่า, ทำให้คุณภาพดีขึ้น)

(c) tracing    (สะกดรอย, สืบหา)

(d) judging    (ตัดสิน, พิจารณา, ลงความเห็น, พิพากษา, ชี้ขาด, วินิจฉัย, ออกความเห็น, เดา, ประมาณ)

 

10. The Eskimos are superb (ซู-เพิ้ร์บ) (a) hunters.

(ชาวเอสกิโมเป็นนักล่าสัตว์ที่   ดีเลิศ-ดีเยี่ยม-ยอดเยี่ยม)

(a) fast    (รวดเร็ว, ว่องไว)

(b) veteran    (มีประสบการณ์, เคยงาน, ผ่านศึกมาแล้ว)

(c) excellent    (ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม)

(d) nocturnal    (ออกหากินในเวลากลางคืน, เปิดในเวลากลางคืน, เกี่ยวกับกลางคืน)

 

11. The sculptor, Lorenzo Ghiberti, blended (v) medieval grace with Renaissance realism.  

(ช่างปั้นรูป-แกะสลัก  คือ นายลอเร็นโซ กิเบอร์ติ  ผสม-ปน-คลุกเคล้า   ความงดงามของสมัยกลาง  เข้ากับศิลปะรีอัลลิสซึ่มสมัยเรเนซองต์)  (คือ  สมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในยุโรป) 

(a) produced    (ผลิต)

(b) invented    (ประดิษฐ์,  คิดค้น)

(c) combined    (ผสม, รวมกัน, ทำให้รวมกัน)

(d) discovered    (ค้นพบ)

 

12. The sales representatives were asked to go over (idiom) the figures in their reports before the conference.

(ผู้แทนจำหน่ายได้รับการร้องขอให้  ทบทวน-พิจารณา   ตัวเลขในรายงานของตนก่อนการประชุม)

(a) relate    (บอก, เล่า, บรรยาย, เชื่อมโยง, เกี่ยวข้อง, เกี่ยวดอง, สัมพันธ์, สอดคล้อง, เป็นญาติกัน)

(b) revise    (ปรับปรุง, แก้ไข)

(c) review    (ทบทวน, ตรวจสอบอีก, พิจารณาใหม่, วิจารณ์)

(d) calculate    (คำนวณ)

 

13. The trauma (ทร้อ-ม่ะ) (n) of Batman’s childhood was that both his parents had been killed.  

(ความชอกช้ำทางจิตใจ-การบาดเจ็บ-แผลบาดเจ็บ-ภาวะที่ได้รับบาดเจ็บ   ในวัยเด็กของมนุษย์ค้างคาว  ก็คือว่า  ทั้งพ่อและแม่ของเขาถูกฆ่าตาย)

(a) picture    (รูปภาพ)

(b) forgiveness    (การให้อภัย, การยกโทษให้)

(c) memory    (ความทรงจำ)

(d) distress    (ความทุกข์ยาก, ความเคราะห์ร้าย, ความลำบาก, ภัยพิบัติ, ความเศร้าโศกเสียใจ)

 

14. The child is disturbingly hyperactive (a); he is unable to rest or be quiet.  

(เด็กคนนั้น  ทำอะไรมากเกินไป-ไม่ยอมอยู่นิ่ง-เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา   อย่างเป็นการรบกวนหรือวุ่นวาย  ทั้งนี้  เขาไม่สามารถที่จะอยู่เฉยหรือสงบได้)

(a) disobedient    (ไม่เชื่อฟัง, ดื้อรั้น)

(b) indignant    (ขุ่นเคือง, เดือดดาล, ไม่พอใจมาก)

(c) excessively active    (กระตือรือร้นมากจนเกินไป)

(d) less active    (กระตือรือร้นน้อยลง)

 

15. Both a person’s heredity and his environment (n) help to shape his character. 

(ทั้งพันธุกรรมของบุคคลและ  สภาพแวดล้อม   ของเขา  ช่วยหล่อหลอมอุปนิสัยของเขา)

(a) relatives    (ญาติพี่น้อง)

(b) education    (การศึกษา)

(c) nationality    (สัญชาติ)

(d) surroundings    (สภาพแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม)

 

16. Weather forecasters must know as much as possible about the state (n) of the atmosphere.

(นักพยากรณ์อากาศจะต้องรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้  เกี่ยวกับ  สภาพ-สภาพการณ์-สถานการณ์-ลักษณะ-อาการ-อารมณ์-มลรัฐ-รัฐ-ประเทศ   ของบรรยากาศ)

(a) nation    (ชาติ, ประเทศ)

(b) condition    (สภาพ, สภาวะ, เงื่อนไข)

(c) location    (ตำแหน่งที่ตั้ง, สถานที่ตั้ง, ตำแหน่ง, การหาแหล่งที่ตั้ง)

(d) composition    (การประกอบเป็นส่วนต่างๆทั้งหมด, ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ของผสม, การประพันธ์, การแต่งเพลง)

 

17. The theory that insects are produced by spontaneous generation in decaying matter prevailed (v) until the twentieth century.

(ทฤษฎีที่ว่าแมลงถูกสร้างขึ้นมาโดยการก่อกำเนิดที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติในสสารที่เน่าเปื่อย   มีอยู่ทั่วไป-เหนือกว่า-มีมากกว่า (ความคิดในแนวอื่น)   จนกระทั่งศตวรรษที่  ๒๐)

(a) predominated    (ครอบงำ, มีอิทธิพลเหนือ, เหนือกว่า, มีมากกว่า, ปกครอง, มีอำนาจเหนือ)

(b) advanced    (ก้าวหน้า, คืบหน้า, ทันสมัย)

(c) circulated    (หมุนเวียน, แพร่กระจาย, ผ่านจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง, ผ่านจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง, ทำให้หมุนเวียน)

(d) proceeded    (ดำเนินต่อไป)

 

18. The population boom has increased enormously (adv.) the demand for food in the third world.

(การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร  ได้เพิ่มความต้องการด้านอาหารในโลกที่สาม   อย่างมากมายมหาศาล-อย่างมหึมา-อย่างใหญ่โต-อย่างร้ายกาจ-อย่างชั่วร้าย)

(a) immensely    (อย่างมากมายมหาศาล)

(b) gradually    (ทีละน้อย)

(c) occasionally    (เป็นบางโอกาส, เป็นครั้งคราว)

(d) unrealistically    (อย่างไม่สมจริงสมจัง)

 

19. James was fraught with remorse (n) after his silly statements.

(เจมส์เต็มไปด้วย   ความสำนึกผิด-ความเสียใจอย่างมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป-ความเห็นอกเห็นใจ   ภายหลังจากคำพูดโง่ๆ ของเขา)

(a) equanimity    (ความใจเย็น, ความสงบใจ, ความมีอารมณ์เย็น, ความสมดุลของใจ)

(b) ecstasy    (เอ๊ค-สทะ-ซี่)  (ความดีใจอย่างเหลือล้น, ความปิติยินดีอย่างเหลือล้น, ความปลาบปลื้ม-ปิติสุข, ความเคลิบเคลิ้ม)

(c) atrocity    (อะ-ทรอส-ซิ-ที่)  (ความโหดร้าย, ความชั่วร้าย, ความน่ากลัว, ความดุร้าย, สิ่งชั่วร้าย, การกระทำที่ชั่วร้าย)

(d) compunction    (คัม-พั้งค-ชั่น)  (ความเสียใจต่อการกระทำ, ความไม่สบายใจหรือวิตกกังวลต่อสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว)

(e) vendetta    (เวน-เด๊ท-ท่ะ)  (ความอาฆาตแค้นส่วนตัวหรือระหว่างตระกูล, ความพยาบาทอันยาวนาน)

 

20. A number of people including children have been maimed (v) for life by these bombs.  

(ผู้คนจำนวนมากรวมทั้งเด็กๆ  ได้ถูก   ทำให้พิการบาดเจ็บทางกาย-ทำให้เสียแขนขาหรือส่วนของร่างกาย-ทำให้พิการ-ทำให้เสื่อมเสีย   ไปตลอดชีวิต  โดยระเบิดเหล่านี้)

(a) massacred    (แมส-ซะ-เคอะ)  (สังหารหมู่)

(b) assaulted    (จู่โจม, โจมตี, ทำร้าย, ข่มขืน)

(c) extradited    {ส่ง (ผู้ร้าย) ข้ามแดน, ทำให้ (ผู้ร้าย) ถูกส่งข้ามแดน}

(d) assassinated    (ลอบสังหาร, ลอบฆ่า)

(e) disfigured    (ทำให้เสียโฉม, ทำให้ผิดรูปร่าง)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป