หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 245)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The term “automation” was coined (คอยน) (v) in the 1940’s.

(คำว่า  “ภาวะหรือลักษณะอัตโนมัติ”  ถูก  ประดิษฐ์-สร้าง   ในทศวรรษ  ๑๙๔๐)

(a) invented    (ประดิษฐ์, สร้างสรรค์, คิดค้นเอง, เสกสรร, กุเรื่อง)

(b) outdated    (ล้าสมัย, หมดสมัย, พ้นสมัย)

(c) criticized    (วิพากษ์วิจารณ์, ตำหนิ)

(d) modified    (เปลี่ยนแปลงแก้ไข)

 

2. Adverse (a) reactions to prescription drugs are a source of great concern to the medical profession.

(ปฏิกิริยาที่   เป็นผลร้าย-เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม-เป็นปฏิปักษ์-เสียเปรียบ    ต่อยาตามใบสั่งแพทย์  เป็นแหล่งกำเนิด (ต้นตอ) ของความวิตกกังวลอย่างยิ่งแก่วิชาชีพทางการแพทย์)

(a) Immediate    (ทันทีทันใด)

(b) Permanent    (ถาวร)

(c) Unforeseen    (ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, คาดไม่ถึง, นึกไม่ถึง)

(d) Negative    (ในทางลบ, เป็นการปฏิเสธ)

 

3. The erection (n) of the San Francisco Bay Bridge transformed once distant rural areas into bustling commuter suburbs.

(การก่อสร้าง-สิ่งก่อสร้าง-การตั้งตรง-การตั้งชัน-การลุก-การชู   (ของ) สะพานข้ามอ่าวซานฟรานซิสโก  ได้เปลี่ยนอาณาบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นชนบทที่ห่างไกล  ให้กลายเป็นชานเมืองของผู้ที่เดินทางไปมา (ระหว่างบ้านกับที่ทำงาน) ที่วุ่นวาย-จ้อกแจ้กจอแจ)

(a) extension    (การขยายออก, การต่อเติม, ส่วนที่ต่อเติม)

(b) crossing    (การข้าม)

(c) construction    (การก่อสร้าง, วิธีการก่อสร้าง, สิ่งปลูกสร้าง)

(d) restoration    (การปฏิสังขรณ์, การบูรณะ, การซ่อมแซม, การทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม)

 

4. Results from experiments on invertebrates have confirmed (v) that learning takes place among lower forms of life.

 (ผลจากการทดลองในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  ได้   ยืนยัน-รับรอง-ทำให้แข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น   ว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นในบรรดาสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ)  (คือ  สัตว์ชั้นต่ำก็มีการเรียนรู้เช่นเดียวกัน)

(a) verified    (พิสูจน์ความจริง, ยืนยันความจริง, ตรวจสอบความจริง, ค้นหาความจริง

(b) suggested    (แนะนำ, ชี้แนะ, บ่งชี้)

(c) proclaimed    (ประกาศ, แถลง, ป่าวร้อง, ป่าวประกาศ)

(d) resolved    (ตกลงใจ, ตัดสินใจ, มีมติ, แยกวิเคราะห์, แยกสลาย)

 

5. Archaeology is an immense (a) and wide-ranging subject that covers a time span of some three million years.

(โบราณคดีเป็นสาขาวิชาที่  ใหญ่โต-มหึมา-มากมาย-มโหฬาร   และมีขอบเขตกว้างขวาง  ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาประมาณ    ล้านปี)

(a) time-consuming    (ใช้เวลามาก)

(b) in-depth    (เจาะลึก)

(c) historical    (เกี่ยวกับประวัติศาสตร์)

(d) tremendous    (ใหญ่โตมาก, มหึมา, มากมาย, อย่างยิ่ง, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม)

 

6.  Currently, best-seller commodities (n) in our store include soap, detergent and washing machines.

(ในปัจจุบัน  สินค้า  ที่ขายดีที่สุดในร้านของเรา  รวมไปถึง  สบู่  ผงซักฟอก  และเครื่องซักผ้า)

(a) demands    (ความต้องการ)

(b) expenses    (ค่าใช้จ่าย, รายจ่าย)

(c) goods    (สินค้า)

(d) necessities    (สิ่งจำเป็น, ความจำเป็น, ความหลีกเลี่ยงไม่พ้น, ความแน่แท้)

 

7. Rainy days give some people a feeling of melancholy (เม้ล-เลิน-คอล-ลี่) (n - a) and sluggishness.

{วันที่ฝนตกทำให้บางคนเกิดความรู้สึก   ภาวะจิตใจหดหู่-ใจคอเหี่ยวแห้ง-อาการครุ่นคิดมาก-หดหู่ใจ-ซึมเศร้า-สลดใจ-ซึ่งทำให้สลดใจ-ครุ่นคิดหนัก    และความเกียจคร้าน (เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา)}

(a) failure    (ความล้มเหลว, ความไร้ผล, ความไม่สำเร็จ, การสอบตก, สิ่งที่ล้มเหลว)

(b) apprehension    (การจับกุม, ความเข้าใจ, ความกลัว)

(c) desperation    (ความสิ้นหวัง, ภาวะที่ล่อแหลม, ภาวะที่ร้ายแรง)

(d) sadness    (ความเศร้าโศก-เสียใจ-สลดใจ-ตรอมใจ)

 

8. The Public Relations’ Department’s function is to compile and analyze data, and subsequently disseminate (v) correct and genuine information.

(หน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์  คือการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  และในเวลาต่อมา   เผยแพร่-กระจาย-ทำให้กระจัดกระจาย-แพร่    ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นเรื่องจริง)

(a) obtain    (ได้รับ)

(b) conceal    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น)

(c) fabricate    (แฟ้บ-ริ-เคท)  (กุเรื่องขึ้นมา, ปลอม, ปลอมแปลง, ทอ, สร้าง, ประ ดิษฐ์, คิดค้น)

(d) spread    (เผยแพร่, กระจาย, แผ่ออก, กางออก)

 

9. The Prime Minister issued a decree (n) that foreign migrant workers must be registered for temporary employment within three months from the New Year.

(ท่านนายกฯออก  คำสั่ง-คำบัญชา-กฤษฎีกา   ว่า  คนงานอพยพชาวต่างประเทศ  จะต้องลงทะเบียนสำหรับการจ้างงานชั่วคราว  ภายใน    เดือนนับจากปีใหม่)

(a) warning    (การเตือน)

(b) request    (การขอร้อง)

(c) order    (คำสั่ง)

(d) threat    (การขู่เข็ญ, การคุกคาม, ภัย, อันตราย)

 

10. His face showed no sign of fatigue (n) after three consecutive sleepless nights during his final exam.

(ใบหน้าของเขามิได้แสดงอาการของ   ความเหนื่อยล้า-ความอ่อนเพลีย   หลังจากนอนไม่หลับ (ไม่ได้นอน) ติดต่อกันเป็นเวลา    คืน  ในระหว่างการสอบไล่)

(a) excitement    (ความตื่นเต้น)

(b) anger    (ความโกรธ)

(c) tiredness    (ความเหน็ดเหนื่อย-เมื่อยล้า-อ่อนเพลีย)

(d) disappointment    (ความผิดหวัง)

 

11. The tendency of the human body to reject foreign matters is the primary impediment (n) to successful tissue transplantation.

(แนวโน้มของร่างกายมนุษย์ที่จะปฏิเสธวัตถุแปลกปลอม  เป็น   อุปสรรค-การขัดขวาง-การหน่วงเหนี่ยว-การต้านทาน   สำคัญที่สุด (อันดับแรก)  ต่อ  การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อที่ประ สบความสำเร็จ)

(a) factor in    (ปัจจัยใน)

(b) obstacle to    (อุปสรรค-สิ่งกีดขวางต่อ)

(c) occurrence in    (การเกิดขึ้นใน)

(d) phenomenon of    (ปรากฏการณ์ของ)

 

12. As conspicuous (a), colorful, and behaviorally interesting components of the landscape, birds have always appealed to humans.

(ในฐานะองค์ประกอบของภูมิประเทศ   ที่เห็นได้โทนโท่-เด่นชัด-ชัดแจ้ง-เตะตา-เป็นที่สนใจ,  เต็มไปด้วยสีสัน,  และน่าสนใจในทางพฤติกรรม (หมายถึงขององค์ประกอบ)  นกดึงดูดใจมนุษย์อยู่เสมอ)

(a) abundant    (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(b) noticeable    (สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย)

(c) wild    (ไวลด)  (เป็นป่า, ไม่เชื่อง, ป่าเถื่อนไม่มีอารยธรรม, ดุร้าย, รุนแรง, ไม่เป็นระเบียบ, ยุ่งเหยิง, ไม่มีการควบคุม, ไม่ได้ยับยั้ง, ฟุ่มเฟือย, คลั่ง, เอะอะ, เตลิดเปิดเปิง)

(d) characteristic    (ซึ่งเป็นคุณลักษณะ, ลักษณะ, อุปนิสัยใจคอ)

 

13. According to a number of physicians (n), high doses of vitamin C have little or no effect on the common cold.

(สอดคล้องกับ   แพทย์   จำนวนมาก   (การกิน) วิตามินซีในปริมาณที่มาก  มีผลกระทบเล็กน้อย  หรือไม่มีเลย  กับไข้หวัดธรรมดา)

(a) reports    (รายงาน)

(b) authorities    (เจ้าหน้าที่)

(c) druggists    (ดรั๊ก-กิสท)  (เภสัชกร, ผู้ปรุงยาตามใบสั่งแพทย์)

(d) doctors    (แพทย์, หมอ)

 

14. Soap manufacturing was among the first industries in which using coal for fuel was a widespread (a) practice.

(การผลิตสบู่เป็นหนึ่งในบรรดาอุตสาหกรรมแรกๆ  ซึ่งการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต  เป็นการปฏิบัติที่   แพร่หลาย)

(a) clever    (ฉลาด)

(b) useful    (มีประโยชน์)

(c) broad-minded    (ใจกว้าง)

(d) common    (ธรรมดา, สามัญ, ปกติ, ร่วมกัน, พร้อมกัน, เหมือนกัน)

 

15. The Connecticut shore is a popular summer resort area, and, with its protected portion of the Long Island Sound, lures (v) boating enthusiasts.

(ชายฝั่งของรัฐคอนเนคติกัตเป็นพื้นที่ตากอากาศในฤดูร้อนที่เป็นที่นิยม  และ -  ด้วยส่วนที่ได้รับการคุ้มครองของอ่าว (หรือช่องแคบ) ลองไอซ์แลนด์ (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชายฝั่ง),   ดึงดูดใจ-ล่อใจ   ผู้มีความกระตือรือร้น-สนใจการพายเรือ – หรือการแล่นเรือ)

(a) shelters    (ให้ที่พักที่กำบัง, ที่พักที่กำบัง)

(b) delights    (ทำให้ยินดีหรือปลาบปลื้ม)

(c) attracts    (ดึงดูดใจ, ทำให้หลงใหล, ทำให้หลงเสน่ห์)

(d) astounds    (ทำให้งงงวย, ทำให้ตกใจ – ด้วยความประหลาดใจ)

 

16. Trading companies put up (v) the money for the first English colonies in North America.

(บริษัทการค้า  จัดส่ง-จัดหา  เงินให้กับอาณานิคมของอังกฤษแห่งแรกๆในทวีปอเมริกาเหนือ)  (ซึ่งในเวลาต่อมาได้กลายเป็นประเทศสหรัฐฯ)

(a) borrowed    (ขอยืม)

(b) needed    (ต้องการ)

(c) supplied    (จัดส่ง, จัดหา, ส่งเสบียง, เสริม, ผนวก, ให้, ชดเชย, ชดใช้)

(d) earned    (หาได้, หามาได้, มีรายได้, ได้รับ, ได้กำไร)

 

17. In the 1920’s, the Progressive party led the way (v) in social reform legislation in the United States.

(ในทศวรรษ  ๑๙๒๐  พรรคก้าวหน้า  นำทาง-ชี้นำ   ในการออกกฎหมายการปฏิรูปทางสังคม  ในสหรัฐฯ)

(a) experimented    (ทำการทดลอง)

(b) pioneered    (นำทาง, บุกเบิก, ริเริ่ม, หักร้างถางพง)

(c) specialized    (มีความชำนาญเป็นพิเศษ)

(d) participated    (มีส่วนร่วม)

 

18. United States Navy Admiral Alfred Mahan wrote many books on naval strategy (n) and sea power.

(พลเรือเอก อัลเฟร็ด  มาร์ฮาน  แห่งกองทัพเรือสหรัฐฯ  เขียนหนังสือจำนวนมากในเรื่อง   ยุทธศาสตร์-ยุทธวิธี-กลยุทธ์-แผนการณ์-วิธีการ-อุบาย   เกี่ยวกับกองทัพเรือ  และอำนาจทางทะเล)

(a) battles    (สงคราม, การทำสงคราม, การสู้รบ)

(b) tactics    (ยุทธวิธี, กลยุทธ์)

(c) history    (ประวัติศาสตร์)

(d) armaments    (อาวุธยุทโธปกรณ์, กองทัพติดอาวุธ, รถหุ้มเกราะ, ยานเกราะ, กำลังทหาร)

 

19. Among all societies, legal marriage is usually accompanied by some kind of ceremony that expresses group sanction (n) of the union.

(ในบรรดาสังคมทั้งหมด  การแต่งงานที่ถูกกฎหมาย (หรือตามกฎหมาย) มักจะตามมาด้วยพิธีการบางอย่าง  ซึ่งแสดงถึง   การเห็นด้วย-การยินยอม-การอนุญาต   ของกลุ่ม (ผู้ที่ไปร่วมพิธี) ในการสมรสกันนั้น)

(a) pressure    (ความกดดัน, แรงกดดัน)

(b) approval    (การเห็นด้วย, การยินยอม, การอนุมัติ-อนุญาต)

(c) opinion    (ความคิดเห็น)

(d) opposition    (การคัดค้าน, การต่อต้าน, การไม่เห็นด้วย)

 

20. Jewel experts claim that cultured pearls have greater luster (n) than do uncultivated pearls harvested from the sea.

(ผู้เชี่ยวชาญด้านเพชรพลอย – หรือทรัพย์สินมีค่า – อ้างว่าไข่มุกต์เลี้ยงมี   ความเป็นเงา-ความเป็นมัน-ความแวววาว    มากกว่าไข่มุกต์ที่มิได้เพาะเลี้ยง  ที่ถูกเก็บขึ้นมาจากทะเล)

(a) durability    (ความทนทาน, ความคงทน)

(b) resilience    (ความยืดหยุ่น, ความหดได้, ความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิม, ความสามารถในการฟื้นคืนสู่ปกติ)

(c) radiance    (ความสว่าง, การส่องสว่าง, การปล่อยแสง, แสงที่แผ่รัศมี, ความร่าเริงแจ่มใส)

(d) value    (ค่า, คุณค่า, ราคา, มีราคา)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป