หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 244)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Many businesses provide a kind of retirement benefit (n) which is paid until the death of the former employee.

(ธุรกิจจำนวนมากให้   ผลประโยชน์-เงินช่วยเหลือ-เงินสงเคราะห์ยามเกษียณอายุงาน  ประเภทหนึ่ง  ซึ่งจะจ่ายให้จนกระทั่งอดีตพนักงานเสียชีวิต)

(a) patent    (ลิขสิทธิ์)

(b) subsidy    (เงินอุดหนุน, เงินสนับสนุน, เงินช่วยเหลือ)

(c) pension    (บำเหน็จบำนาญ)

(d) bargain    (การต่อรองราคา)

 

2. According to its label, that medicine should take effect (v) in about ten minutes.

(ตามที่สลากยาบอกไว้  ยานั้นจะ  ให้ผล-ออกฤทธิ์   ในอีกประมาณ  ๑๐  นาที)

(a) produce results    (ให้ผล, ออกฤทธิ์)

(b) dissolve completely    (ละลายไปโดยสิ้นเชิง)

(c) lose its strength    (สูญเสียกำลังหรือความแข็งแรง)

(d) penalize    (ลงโทษ, ลงทัณฑ์, ปรับเปรียบเทียบ)

 

3. She is always diplomatic (a) when she deals with angry students.

(เธอ   มีไหวพริบในการพูดหรือทำ-มีความชำนาญทางการทูต   เสมอ  เมื่อเธอต้องเกี่ยวข้อง (รับมือ) กับนักเรียนที่กำลังโกรธ)

(a) firm    (มั่นคง, เด็ดเดี่ยว, แน่วแน่)

(b) outspoken    (พูดจาโผงผาง, ขวานผ่าซาก)

(c) tactful    (มีไหวพริบดี, มีปฏิภาณดี, ฉลาด)

(d) rude    (หยาบคาย)

 

4. Gradually, the sound of the music and laughter died down (v).

(อย่างช้าๆ  เสียงดนตรีและเสียงหัวเราะ  สงบลง-ลดเสียงดังลง)

(a) became louder    (เสียงดังมากขึ้น)

(b) became softer    (เสียงดังลดลง)

(c) became more irritating    (น่าโมโหหรือฉุนเฉียวมากขึ้น)

(d) became more cheerful    (ร่าเริงมากขึ้น)

 

5. Before beginning classes, each student must fill out (v) many forms.

(ก่อนเริ่มต้นชั้นเรียน  นักเรียนแต่ละคนจะต้อง  กรอก-เติมให้เต็ม   แบบฟอร์มมากมาย)

(a) eliminate    (กำจัด, ทำลายให้หมดไป)

(b) complete    (เติมให้สมบูรณ์, ทำให้สมบูรณ์, ทำให้แล้วเสร็จ)

(c) distribute    (แจกจ่าย, จำหน่าย, กระจาย)

(d) duplicate    (ทำสำเนา, ถ่ายสำเนา, อัดสำเนา, จำลอง, ทำซ้ำ)

 

6. Samuel Morse’s painting ability has been obscured (v) by his other accomplishments. 

(ความสามารถในการวาดภาพระบายสีของ  แซมมวล  มอร์ส  ได้ถูก  บดบัง-ปิดบัง-ทำให้ด้อยลง-ซ่อนเร้น-ทำให้มืดมนหรือมืดมัว    โดยความสำเร็จด้านอื่นๆ ของเขา)

(a) revealed    (เปิดเผย, แสดง)

(b) hidden    (ซ่อนเร้น, ปิดบัง, อำพราง)

(c) exposed    (แสดง, เปิดเผย, ผึ่งแดดหรือลม, นำมาสัมผัสกับ)

(d) popularized    (ทำให้เป็นที่นิยมกันทั่วไป, ทำให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป)

 

7. He tramped (v) across the cream-colored carpet, leaving a trail of mud behind him. 

(เขา  เหยียบย่ำ-เดินเท้าเสียงดัง-เหยียบ-กระทืบ-พเนจร   ไปบนพรมสีครีม  โดยทิ้งรอย (รอยทาง, รอยเท้า) ที่เป็นโคลนไว้เบื้องหลัง)

(a) walked heavily    (เดินเท้าเสียงดัง, เดินเหยียบย่ำ)

(b) walked unsteadily    (เดินไม่มั่นคง, เดินสะเปะสะปะแบบคนเมา)

(c) skipped    (กระโดด, กระโดดข้าม, อ่านข้าม)

(d) limped    (เดินกระโผลกกระเผลก, เดินปวกเปียก, เดินขาเป๋)

 

8. The use of charms and talismans, still prevalent (a) in modern times, is of ancient origin. 

(การใช้เครื่องรางเวทมนตร์คาถา  และของขลังผ้ายันต์,  ซึ่งยังคง   มีอยู่ดาษดื่น-แพร่หลาย  ในยุคสมัยใหม่,  มีจุดกำเนิดมาจากสมัยโบราณ)

(a) popular    (เป็นที่นิยม)

(b) widespread    (แพร่หลาย, กว้างขวาง)

(c) noteworthy    (น่าสังเกต)

(d) acceptable    (สามารถยอมรับได้)

 

9. Bears tend to congregate (v - a) during the mating season and then pair off and mate in seclusion. 

(หมีมีแนวโน้มที่จะ  มารวมกัน-ชุมนุม-จับกลุ่มกัน-รวบรวม-ซึ่งชุมนุมกัน-ซึ่งจับกลุ่มกัน   ในระหว่างฤดูผสมพันธุ์  และต่อจากนั้นจะจับคู่และผสมพันธุ์กันโดยแยกตัวออกมาจากกลุ่ม – หรือในสถานที่ที่ห่างไกลจากกลุ่ม)

(a) roam    (ท่องเที่ยวไป, ตระเวนไป, พเนจร)

(b) hibernate    (จำศีล, ไม่ออกหากินในหน้าหนาว)

(c) gather    (รวมกัน, ชุมนุม)

(d) surpass    (เหนือกว่า, ดีกว่า, เลย, ล้ำ, เกิน, ข้าม, แซง)

 

10. Bats have made remarkable (a) adaptations with regard to food sources. 

(ค้างคาวได้ทำการปรับตัวที่   พิเศษ-น่าทึ่ง-น่าสังเกต-ยอดเยี่ยม   เกี่ยวกับแหล่งอาหาร)

(a) continual    (ต่อเนื่องกันไปแบบเดี๋ยวทำเดี๋ยวหยุด)

(b) fundamental    (ซึ่งเป็นพื้นฐานหรือรากฐาน)

(c) peculiar    (แปลก, ประหลาด, พิกล)

(d) extraordinary    (พิเศษ, ผิดธรรมดา, วิสามัญ)

 

11. Some type of glassware are more fragile (a) than others.

(เครื่องแก้วบางชนิด  เปราะบาง-แตกหักได้ง่าย-เสียหายง่าย-อ่อนแอ-บอบบาง-อ่อน   กว่าชนิดอื่นๆ)

(a) available    (สามารถหามาได้, มี, หาได้, หาง่าย, เท่าที่จะหาได้)

(b) breakable    (ซึ่งแตกได้)

(c) practical    (ใช้ได้, ได้ผล, เหมาะสม, มีประโยชน์, ตามความเป็นจริง, เกี่ยวกับการปฏิบัติ, เน้นในทางปฏิบัติ)

(d) popular    (เป็นที่นิยมชมชอบ)

 

12. Molly Pitcher was the fictitious name given to a woman who fought valiantly (adv.) in the Revolutionary War.

(มอลลี่ พิทเช่อร์  เป็นชื่อซึ่งแต่งขึ้น (ไม่มีตัวตนจริง) ที่ให้กับผู้หญิงคนหนึ่ง  ผู้ซึ่งต่อสู้   อย่างกล้าหาญ   ในสงครามปฏิวัติ)  (คือ  สงครามที่อเมริกา (สมัยเป็นอาณานิคม) กู้เอกราชจากอังกฤษ  เมื่อกว่า ๒๐๐  ปีมาแล้ว)

(a) tirelessly    (อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย-ไม่เมื่อยล้า-ไม่เบื่อหน่าย)

(b) viciously    (อย่างชั่วร้าย-เสื่อมทราม-เลวทราม-ดุร้าย-ร้ายกาจ)

(c) needlessly    (อย่างไม่จำเป็น)

(d) bravely    (อย่างกล้าหาญ)

 

13. One major hazard (n) of space travel is the radiation that exists beyond Earth’s atmosphere.

(อันตราย-ภัย-การเสี่ยง-สิ่งที่เป็นอันตราย   ที่สำคัญอย่างหนึ่งของการเดินทางในอวกาศ  คือกัมมันตภาพรังสี (หรือการแผ่รังสี)  ซึ่งมีอยู่เหนือชั้นบรรยากาศของโลก)

(a) goal    (เป้าหมาย, วัตถุประสงค์)

(b) mystery    (ความลึกลับ, ความลี้ลับ, ความลับ, สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้)

(c) reward    (รางวัล)

(d) danger    (อันตราย)

 

14. Birds play a large part in plant reproduction by disseminating (v) seeds across large areas.

(นกมีส่วนอย่างมากในการขยายพันธ์ของพืช  โดยการ  แพร่กระจาย-ทำให้กระจัดกระจาย-เผยแพร่   เมล็ดไปทั่วพื้นที่กว้างใหญ่)

(a) crushing    (บด, ทำให้แตก, ขยี้, บี้, คั้น, เหยียบ, กำจัด, ทำลาย)

(b) finding    (พบ, ค้น, หา, เจอ)

(c) spreading    (กระจาย, ทำให้กระจาย, แพร่, แผ่, กาง, คลี่)

(d) ingesting    (นำเข้าไปในร่างกายโดยทางปาก)

 

15. Exploding stars burst unexpectedly with such tremendous (a) energy that they hurl huge amounts of gas into space.

(ดาวที่ระเบิด  ระเบิดอย่างไม่คาดฝันด้วยพลังงาน   มหาศาล-มากมาย-มหึมา-ใหญ่โตมาก-อย่างยิ่ง-น่ากลัว-น่าตกตะลึง-ดีเยี่ยม-ยอดเยี่ยม   อย่างมาก  จนกระทั่งมันเหวี่ยงกาซปริมาณมหึมาไปในอวกาศ)

(a) traumatic    (ซึ่งเจ็บปวด, ซึ่งทรมาน)

(b) great    (มหึมา, มากมาย, ใหญ่โต)

(c) surprising    (น่าประหลาดใจ)

(d) sudden    (ทันทีทันใด)

 

16. She has lived with her aunt since her childhood and has great affection (n) and respect for her.

(เธอได้อาศัยอยู่กับป้าของเธอตั้งแต่ในวัยเด็ก  และมี  ความรัก-ความชอบ-ความเมตตา   และความเคารพต่อป้าเป็นอย่างมาก)

(a) hatred    (เฮ้-ทริด)  (ความเกลียดชัง, ความรังเกียจ)

(b) fondness    (ความรัก, ความชอบ, ความติดอกติดใจ, ความโง่, ความงมงาย)

(c) anxiety    (ความวิตกกังวล)

(d) fear    (ความกลัว)

 

17. “Do as you would be done by.” is a well-known precept (n).

(“จงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนอย่างที่เราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา”  เป็น   สุภาษิต-คำสอน   ที่เป็นที่รู้จักกันดี)

(a) rule    (กฎ, ระเบียบ)

(b) proverb    (พรอฟ-เวิร์บ)  (สุภาษิต, คติพจน์, คำพังเพย, คำสอนใจ)

(c) belief    (ความเชื่อ, ความเชื่อมั่น, ความศรัทธา)

(d) remark    (คำกล่าว, คำพูด, หมายเหตุ)

 

18. His speech was impromptu (a - n) but it was so well delivered and very informative.

(สุนทรพจน์ของเขา   มิได้ตระเตรียมมาก่อน-กะทันหัน-ทันควัน-เฉพาะหน้า-การพูดหรือการแสดงที่ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน-กลอนสด    แต่ว่ามันได้ถูกกล่าวอย่างดีมาก  และให้ความรู้-ข้อมูลข่าวสารมาก)

(a) tedious    (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

(b) improper    (ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร)

(c) not rehearsed    (มิได้ฝึกซ้อม-ซักซ้อม-ทดลอง)

(d) of no value    (ไม่มีค่า)

 

19. The recent flood in southern Thailand was a calamity (n) which caused tremendous loss of lives and properties.

(น้ำท่วมเมื่อเร็วๆ มานี้ทางภาคใต้ของประเทศไทย  เป็น  ภัยพิบัติ-ความหายนะ   ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล)

(a) miracle    (ปาฏิหาริย์, เรื่องอัศจรรย์, ความอัศจรรย์)

(b) novelty    (นอฟ-เวิล-ที่)  (ความใหม่, ความแปลก, เหตุการณ์ใหม่, ประสบการณ์ใหม่, เรื่องหรือสิ่งใหม่, สินค้าใหม่ที่แปลกและมักอยู่ในตลาดได้ชั่วคราว)

(c) pandemonium    (ความโกลาหล, ความสับสนวุ่นวาย, ความเอะอะโกลาหล, สถานที่ที่มีความเอะอะโกลาหล)

(d) disaster    (ดิ-ซาส-เทอะ)  (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, ความล่มจม)

 

20. The alarm emits (v) infrared rays which are used to detect any intruders.

(สัญญาณเตือนภัย  ปล่อยออกมา-เปล่งออกมา-ฉาย-ส่อง-แพร่กระจาย    รังสีอินฟาเร็ด  ซึ่งถูกใช้สืบค้น-ค้นหาผู้บุกรุกใดๆ ก็ตาม)  (คือ  ปล่อยรังสีอินฟาเร็ดออกมา)

 (a) threatens    (คุกคาม, ขู่เข็ญ, ขู่กรรโชก, เป็นภัยต่อ, เป็นอันตรายต่อ)

 (b) absorbs    (ดูดซึม, ดูดซับ, ดูดกลืน)

 (c) neglects    (ละเลย, เพิกเฉย, ทอดทิ้ง, ไม่เอาใจใส่)

 (d) discharges    (ปล่อย, ปล่อยกระแสไฟฟ้า, ขับออก, ระบายออก, ทำให้พ้นหน้าที่-ความรับผิดชอบ, ปล่อยตัว, ขนถ่าย (สินค้า), ปลดออกจากงาน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป