หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 24)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.  (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. According to a number of physicians, high doses of vitamin C have little or no effect on the common cold.

(สอดคล้องกับแพทย์จำนวนมาก   (การกิน) วิตามินซีในปริมาณที่มาก  มีผลกระทบเล็กน้อย  หรือไม่มีเลย กับ ไข้หวัดธรรมดา)

(a)   reports (รายงาน)

(b)  authorities (เจ้าหน้าที่)

(c)   druggists (ดรั๊ก-กิสท) (เภสัชกร, ผู้ปรุงยาตามใบสั่งแพทย์)

(d)  doctors (แพทย์, หมอ)

2. Soap manufacturing was among the first industries in which using coal for fuel was a widespread practice.

(การผลิตสบู่เป็นหนึ่งในบรรดาอุตสาหกรรมแรกๆ  ซึ่งการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต  เป็นการกระทำที่แพร่หลาย)

(a)   clever (ฉลาด)

(b)  useful (มีประโยชน์)

(c)   broad-minded (ใจกว้าง)

(d)  common (ธรรมดา, สามัญ, ปกติ,  ร่วมกัน, พร้อมกัน, เหมือนกัน)

3. The Connecticut shore is a popular summer resort area, and, with its protected portion of the Long Island Sound, lures boating enthusiasts.

(ชายฝั่งของรัฐคอนเนคติกัตเป็นพื้นที่ตากอากาศในฤดูร้อนที่เป็นที่นิยม  และ -  ด้วยส่วนที่ได้รับการคุ้มครองของอ่าว (หรือช่องแคบ) ลองไอซ์แลนด์ (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชายฝั่ง – ดึงดูดใจ-ล่อใจผู้มีความกระตือรือร้น-สนใจการพาย เรือ – หรือการแล่นเรือ)

(a)   shelters (ให้ที่พักที่กำบัง, ที่พักที่กำบัง)

(b)  delights (ทำให้ยินดีหรือปลาบปลื้ม)

(c)  attracts (ดึงดูดใจ, ทำให้หลงใหล, ทำให้หลงเสน่ห์)

(d)  astounds (ทำให้งงงวย, ทำให้ตกใจ – ด้วยความประหลาดใจ)

4. Trading companies put up the money for the first English colonies in North America.

(บริษัทการค้าจัดส่ง-จัดหาเงินให้กับอาณานิคมของอังกฤษแห่งแรกๆในทวีปอเมริกาเหนือ – ซึ่งในเวลาต่อมาได้กลายเป็นประเทศสหรัฐฯ)

(a)   borrowed (ขอยืม)

(b)  needed (ต้องการ)

(c)  supplied (จัดส่ง, จัดหา, ส่งเสบียง, เสริม, ผนวก, ให้, ชดเชย, ชดใช้)

(d)  earned (หาได้, หามาได้, มีรายได้, ได้รับ, ได้กำไร)

5. In the 1920’s, the Progressive party led the way in social reform legislation in the United States.

(ในทศวรรษ ๑๙๒๐  พรรคก้าวหน้านำทาง ในการออกกฎหมายการปฏิรูปทางสังคม  ในสหรัฐฯ)

(a)   experimented (ทำการทดลอง)

(b)  pioneered (นำทาง, บุกเบิก, ริเริ่ม, หักร้างถางพง)

(c)   specialized (มีความชำนาญเป็นพิเศษ)

(d)  participated (มีส่วนร่วม)

6. An insect’s abdomen contains organs for digesting food, reproducing, and getting rid of waste products.

(ช่องท้องของแมลงจะบรรจุอวัยวะสำหรับการย่อยอาหาร  สืบพันธุ์  และกำจัดของเสีย)

(a)   reducing (ลด, ทำให้ลดลง, ทำให้น้อยลง)

(b)  eliminating (กำจัด, ทำลาย, คัดออก, ขับไล่, ขจัด, ลบทิ้ง, ขับออก)

(c)   accumulating (สะสม, เพิ่มพูน)

(d)  creating (สร้าง, ก่อให้เกิดขึ้น, ทำให้เกิดขึ้น, ประดิษฐ์ขึ้น, แต่งขึ้น)

7. According to some biologists, the instinct to care for the young is perhaps the most interesting characteristic of animals.

    (สอดคล้องกับนักชีววิทยาบางราย  สัญชาตญาณในการดูแล-เอาใจใส่-อารักขาลูกน้อย  บางทีจะเป็นคุณลักษณะที่น่าสนใจที่สุดของสัตว์)

(a)  possibly (อาจเป็นได้, เป็นไปได้)

(b)  seldom (ไม่ใคร่จะ, นานๆครั้ง)

(c)   actually (อย่างแท้จริง, จริงๆแล้ว, แท้ที่จริงแล้ว)

(d)  surprisingly (อย่างน่าประหลาดใจ)

8. The planet Earth is a mass of rock surrounded by an envelope of air.

(ดาวเคราะห์โลกเป็นหินก้อนขนาดใหญ่  ที่ถูกล้อมรอบโดยเปลือกหุ้ม-สิ่งห่อหุ้มของอากาศ)

(a)   a cloud (ก้อนเมฆ)

(b)  a thin film (ฟิล์มหรือเยื่อหุ้มบางๆ)

(c)  an outer covering (สิ่งที่ห่อหุ้มหรือปกคลุมภายนอก)

(d)  an accumulation (การสะสม, การเพิ่มพูน)

9. Latex paints are not flammable and have little odor.

    (สีของ (น้ำ) ยางสีขาวไม่ติดไฟได้ง่าย  และมีกลิ่นเล็กน้อย)

   (a) color (สี)

   (b) texture (เนื้อผ้า, เนื้อหนัง, สิ่งทอ, วัตถุทำสิ่งทอ, แก่นสาร, องค์ประกอบ)

   (c) smell (กลิ่น)

   (d) oil (น้ำมัน)

10. There seems to be an insatiable demand for new computer video games.

(ดูเหมือนว่ามีความต้องการที่ไม่รู้จักพอ-ไม่รู้จักอิ่ม  สำหรับเกมส์ภาพยนตร์คอมพิวเตอร์เกมส์ใหม่ๆ)

(a)   disgusting (น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง)

(b)   urgent (เร่งด่วน, รีบเร่ง)

(c)    slight (เล็กน้อย, เบาบาง)

(d)   greedy (ตะกละ, ละโมบ, โลภ, อยากได้)

11. It was such a trifling (ไทร้-ฟลิ่ง) sum of money to argue about.

(มันเป็นจำนวนเงินที่เล็กน้อย (ขี้ปะติ๋ว-ไม่สำคัญ) มาก ที่จะไปโต้เถียง – เกี่ยวกับมัน – หมายถึงเงินจำนวนเล็กน้อยเกินไป  ที่จะต้องไปเถียงทะเลาะกับผู้อื่นในเรื่องนี้  ดังนั้น  อย่าไปโต้เถียงเรื่องเงินจำนวนนี้เลย)

(a) complicated (ยุ่งยาก, ซับซ้อน)

(b) enormous (ใหญ่โต, มหึมา, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย)

(c) inadequate (ไม่เพียงพอ)

(d) insignificant (ไม่สำคัญ, เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป, ไม่มีความหมาย)

12. She was far too polite to allude to the stain on his jacket.

       (เธอสุภาพมากเกินไปที่จะพูดถึงรอยเปื้อน-รอยด่างบนเสื้อนอกของเขา)

(a) allow (อนุญาตให้, ยอมให้)

(b) entice (เอน-ไท้ส) (ล่อลวง, ชักนำไปในทางผิด, ทำให้หลงเข้าใจผิด)

(c) refer (อ้างถึง, กล่าวถึง, พาดพิง, อ้างอิง, กล่าวโยงไปถึง, ถาม, ตรวจดู)

(d) deface (ทำให้เสียโฉม, ทำให้ใบหน้าเสีย, เอาผิวหน้าออก, ทำให้ผิวหน้าบาดเจ็บ, ทำลาย)

13. We are determined to take whatever action is necessary to rectify the situation.

(เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการใดๆก็ตามที่จำเป็น  เพื่อที่จะแก้ไข สถานการณ์ให้ถูกต้อง)

(a)   recycle (นำกลับมาใช้ใหม่)

(b)  deteriorate (เลวลง, แย่ลง, ทำให้เลวลง-แย่ลง)

(c)  correct (แก้ไขให้ถูกต้อง)

(d)  conceal (ปิดบัง, อำพราง, ซ่อนเร้น)

14. We are profoundly grateful for your help and encouragement.

(เรารู้สึกขอบคุณ-ปลื้มปิติอย่างลึกซึ้ง  สำหรับความช่วยเหลือและการให้กำลังใจของคุณ)

(a)   candidly (อย่างเปิดเผย, อย่างตรงไปตรงมา, อย่างเป็นธรรม, อย่างปราศจากอคติ, อย่างซื่อตรง-ด้วยน้ำใสใจจริง)

(b) cautiously (อย่างระมัดระวัง, อย่างรอบคอบ)

(c) sincerely (อย่างจริงใจ, อย่างแท้จริง, อย่างบริสุทธิ์, อย่างใจซื่อ, อย่างไม่ผสม-ไม่เจือปน)

(d) deeply (อย่างลึกซึ้ง)

15. They have shown great fidelity to Bali, Indonesia, spending their holidays there for over twenty years.

(พวกเขาได้แสดงความจงรักภักดี อย่างยิ่งต่อบาหลี  อินโดนีเซีย  โดยใช้เวลาในวันหยุดที่นั่นเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี – หมายถึงไปเที่ยวที่นั่นทุกปี  เป็นเวลากว่า ๒๐ ปี  จึงถือว่ามีความจงรักภักดีต่อสถานที่แห่งนี้มาก)

(a) attendance {การไปเข้าร่วม (ประชุม, เรียน), การดูแลรักษา, จำนวนหรือผู้คนที่ไปเข้าร่วม}

(b) validity (ความถูกต้อง, ความสมบูรณ์, ความสมเหตุสมผล, การใช้ได้หรือฟังขึ้น, การชอบด้วยกฎหมาย)

(c) fondness (การชอบ, การรัก, การติดอกติดใจ, ความโง่-งมงาย)

(d) loyalty (ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์)

16. The Chinese President, Si Jin Ping, has strongly hoped to terminate the corruption that has long subverted the country.

      (ประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง ของจีนหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้สิ้นสุด-ยุติการคอร์รัปชั่น  ซึ่งได้บ่อนทำลายประเทศมาเป็นเวลานานแล้ว)

(a)      support (สนับสนุน)

(b)     destroy (ทำลาย, ผลาญ, ดับ, ฆ่า, ทำให้ไม่ได้ผลหรือใช้การไม่ได้)

(c)      fabricate (กุเรื่องขึ้นมา, ปลอม, ปลอมแปลง, สร้าง, ประดิษฐ์, ทอ)

(d)     find out (ค้นพบ, พบว่า)

17. A large number of people thought that the newly published book defamed Islam.

(ผู้คนจำนวนมากคิดว่า  หนังสือที่พิมพ์ใหม่เล่มนั้นทำลายชื่อเสียง-สบประมาท-ใส่ร้ายป้ายสี   ศาสนาอิสลาม)

(a)      extoled (สรรเสริญ, ยกย่อง)

(b)     slandered (ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ใส่ร้ายป้ายสี, หมิ่นประมาท)

(c)      criticized (วิพากษ์วิจารณ์)

(d)     ignored (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่สนใจ, ไม่เอาใจใส่)

18. The residents firmly believe that the relentless push for economic growth is deeply damaging to the environment.

(ผู้อยู่อาศัย (ชาวบ้าน) เชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่า  การผลักดันอย่างทรหด-ไม่ระย่อท้อถอยเพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจ  กำลังทำความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง)

(a)     unyielding (ไม่ยอมแพ้, ไม่ระย่อท้อถอย, เด็ดเดี่ยว)

(b)     unwise (ไม่ฉลาด, โง่)

(c)      unaware (ไม่ตระหนัก, ไม่รู้, ไม่รู้ตัว, ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, ไม่ได้เตือนมาก่อน)

(d)     swift (รวดเร็ว)

19. Pandemonium arose in the hall when the unbelievable election consequences were proclaimed.

(ความโกลาหล-ความสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นในห้อง  เมื่อผลการเลือกตั้งที่ไม่น่าเชื่อถูกประกาศออกมา)

(a)     wild uproar {ความเอะอะ-สับสนวุ่นวาย-โกลาหล-อึกทึกครึกโครม (uproar) ในแบบยุ่งเหยิง-ไม่มีการควบคุม-ไม่เป็นระเบียบ (wild)}

(b)     political unrest (ความวุ่นวาย-ปั่นป่วนทางการเมือง)

(c)      anticipated diseases (โรคที่ได้รับการคาดหวังไว้แล้ว)

(d)     amazement (ความงงงวย, ความประหลาดใจ, ความทึ่ง)

20. She tried to clarify the problematic issues as most participants didn’t understand them completely.

(เขาพยายามทำให้ประเด็นที่เป็นปัญหามีความกระจ่าง  เนื่องจากผู้เข้าร่วม (ประชุม) ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจมันอย่างสิ้นเชิง)

(a)    bury (ฝัง)

(b)   inquire (สอบถาม)

(c)   make clear (ทำให้ชัดเจน, ทำให้กระจ่าง)

(d)   raise {ยกขึ้นมาพูด, ยกขึ้น (มือ, แขน), การขึ้นเงินเดือน}

21. They agreed that it was not in their interest to repudiate the treaty.

(พวกเขาเห็นพ้องต้องกันว่า  มันมิใช่ผลประโยชน์ของพวกเขาที่จะปฏิเสธ-ไม่ยอมรับ-บอกปัด สนธิสัญญานั้น – คือยอมรับสนธิสัญญานั้น  เนื่องจากเป็นผลประโยชน์ของพวกตน)

(a)      compensate (ชดเชย, ทดแทน, เยียวยา)

(b)     concede to (ยอม, ยอมรับ, ยินยอม, ยอมให้, ยอมอ่อนข้อให้)

(c)     reject (ปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ, บอกปัด, ทิ้ง)

(d)     terminate (สิ้นสุดลง, ยุติ, ทำให้สิ้นสุดลง, ทำให้ยุติ)

22. The report absolved her of all blame for the accident.

      (รายงานปลดเปลื้อง-ยกโทษให้เธอสำหรับคำตำหนิทั้งหลาย  ในเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น – คือไม่ตำหนิเธอในเรื่องอุบัติเหตุ)

(a) reminded (เตือนให้ระลึกถึง)

(b) confused (ทำให้สับสน, ทำให้วุ่นวาย, ทำให้งง)

(c) reprimanded (ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)

(d) forgave (ให้อภัย, ยกโทษให้)

23. Optimists appreciate every little happy period, while pessimists say that happiness is transitory.

(คนมองโลกในแง่ดี  ชื่นชมช่วงเวลาที่มีความสุขเล็กๆน้อยๆทุกครั้ง  ในขณะที่คนมองโลกในแง่ร้ายกล่าวว่า  ความสุขไม่ถาวร-ไม่ยั่งยืน-ชั่วคราว-มีอายุสั้น-อยู่ชั่วประเดี๋ยวเดียว)

(a)      permanent (ถาวร)

(b)     hard to come by (ได้มายาก)

(c)      inevitable (หลีกเลี่ยงไม่ได้)

(d)     short-lived (มีอายุสั้น, สั้นมาก, ชั่วคราว)

24. He has been having a clandestine affair with his secretary for many years.

(เขาได้มีความสัมพันธ์แบบชู้สาวแบบลับๆ-ไม่เปิดเผยกับเลขาฯ ของเขา  มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว)

(a)   formidable (น่าเกรงขาม, น่าหวั่นเกรง, เอาชนะได้ยาก)

(b)  scrupulous (คำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, กระดากใจ, ตะขิดตะขวงใจ, ละเอียดรอบคอบ, ระมัดระวัง)

(c)  secret (ลับ, เป็นความลับ, ปิดบัง, อำพราง, เร้นลับ, ลึกลับ)

(d)  redundant (เหลือเฟือ, มากเกินไป, มากเกินความจำเป็น, ใช้คำมากเกินไป, น้ำท่วมทุ่ง)

25. A number of prisons and reformatories, even in the modern world like nowadays, are overcrowded and squalid places.

      (คุกและสถานดัดสันดานจำนวนมาก  แม้กระทั่งในโลกสมัยใหม่ดังเช่นปัจจุบัน เป็นสถานที่ที่มีนักโทษอยู่กันแน่นจนเกินไปและสกปรก)

(a)      congested (แออัดยัดเยียด, แน่น)

(b)     spectacular

(c)     dirty (สกปรก)

(d)     magnificent (โอ่อ่า, งดงาม, สง่า, ภาคภูมิ, สูงส่ง, ดีเลิศ, ผึ่งผาย)

26. The tendency of the human body to reject foreign matters is the primary impediment to successful tissue transplantation.

     (แนวโน้มของร่างกายมนุษย์ที่จะปฏิเสธวัตถุแปลกปลอม  เป็นอุปสรรคสำคัญที่สุด-อันดับแรก  ต่อการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อที่ประสบความสำเร็จ)

(a)      factor in (ปัจจัยใน)

(b)     obstacle to (อุปสรรค-สิ่งกีดขวางต่อ)

(c)      occurrence in (การเกิดขึ้นใน)

(d)     phenomenon of (ปรากฏการณ์ของ)

27. As conspicuous, colorful, and behaviorally interesting components of the landscape, birds have always appealed to humans.

(ในฐานะองค์ประกอบของภูมิประเทศ  ที่เห็นได้โทนโท่  เต็มไปด้วยสีสัน  และน่าสนใจในทางพฤติกรรม (หมายถึงขององค์ประกอบ)  นกดึงดูดใจมนุษย์อยู่เสมอ)

(a)    abundant (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(b)   noticeable (สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย)

(c)    wild (ไวลด) (เป็นป่า, ไม่เชื่อง, ป่าเถื่อนไม่มีอารยธรรม, ดุร้าย, รุนแรง, ไม่เป็นระเบียบ, ยุ่งเหยิง, ไม่มีการควบคุม, ไม่ได้ยับยั้ง, ฟุ่มเฟือย, คลั่ง, เอะอะ, เตลิดเปิดเปิง)

(d)   characteristic (ซึ่งเป็นคุณลักษณะ, ลักษณะ, อุปนิสัยใจคอ)