หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 236)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The unstable government tried to woo (v) the support of the labor unions.

(รัฐบาลที่ไม่มั่นคงพยายามที่จะ  แสวงหา-วิงวอน-เชื้อเชิญ-ล่อใจ-เกี้ยวผู้หญิง-ขอความรัก-ขอแต่งงาน   การสนับสนุนของสหภาพแรงงาน)

(a) hoard    (ฮอร์ด)  (เก็บสะสม, กักตุน, การเก็บสะสม-กักตุน, สิ่งที่เก็บสะสม)

(b) obliterate    (อะ-บลิ๊ท-เทอ-เรท)  (ขจัด, กำจัด, ทำลายสิ้นเชิง, ตัดทิ้ง, ลบออก, ถู ออก, ขัดออก, ขจัดร่องรอยทิ้ง, ทำให้สูญหาย)

(c) attract    (อะ-แทร้คท); request for; implore   (ดึงดูด-จูงใจ-ล่อใจ; ร้องขอ; ขอร้อง-วิงวอน-อ้อนวอน)

(d) incapacitate    (อิน-คะ-แพส-ซิ-เทท)  (ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ขาดคุณสมบัติ)

(e) alleviate    (อะ-ลี้-วิ-เอท)  (บรรเทา, ทำให้น้อยลง)

 

2. The lacks of work aggravate (แอ๊ก-กระ-เวท) (v) the crisis in the small town.

(การขาดแคลนงาน   ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น-รบกวน-ทำให้ระคายเคือง-ทำให้โมโห   วิกฤติในเมืองเล็กๆ)  (คือ การไม่มีงานทำ  ทำให้วิกฤติในเมืองเล็กแห่งนั้นเลวร้ายยิ่งขึ้น)

(a) amend    (อะ-เมนด)  (แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง, แปรหรือแก้ญัตติ)

(b) affront    (อะ-เฟริ้นท)  (สบประมาท, ทำให้โกรธ, เผชิญหน้า, การดูถูก-สบประมาท)

(c) throb    (ธรอบ)  {(หัวใจ) เต้นตุ้บๆ, สั่น, กระเพื่อม, ตัวสั่น, ตื่นเต้น, การเต้น-สั่น-สะเทือน)}

(d) worsen; exacerbate; irritate; annoy    (ทำให้แย่ลง-เลวลง; ทำให้หนักขึ้น-รุนแรงขึ้น-ทรุดหนัก; ทำให้ระคายเคือง-ฉุนเฉียว; ทำให้โกรธ)

(e) languish    (แล้ง-กวิช)  {หมดเรี่ยวหมดแรง, อ่อนเพลีย, อ่อนกำลัง, เปลี้ย, อิดโรย, ร่วงโรย, ละห้อย, โหยหา (ความรัก)}

 

3. The tranquility (แทรง-ควิ้ล-ลิ-ที่) (n) of the lake at sunrise inspires a profound sense of well-being.  

(ความสงบ-ความเงียบ-ความสงบเงียบ-ความเยือกเย็น-ความราบรื่น   ของทะเลสาบยามพระอาทิตย์ขึ้น  ดลใจความรู้สึกอันลึกล้ำของความผาสุก-สภาพที่น่าพอใจ)

(a) disposition    (อารมณ์, นิสัย, แนวโน้ม, การจัดการ, การจัด, อำนาจในการควบคุม)

(b) caliber (calibre)    (แค้ล-ลิ-เบอะ)  (ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, ขนาดลำกล้องปืน, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง)

(c) calmness; quietness; peacefulness    (ความสงบ-สงบเงียบ; ความเงียบ;  ความสงบ-สงบสุข-สงบเงียบ-มีสันติภาพ)

(d) calamity    (คะ-แล้ม-มิ-ที่)  (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, เคราะห์ร้าย)

(e) opportunism    (ออพ-เพอร์-ทู้-นิส-ซึม)  (การฉวยโอกาส)

 

4. His bright smile was a reflection (n) of his satisfaction.

(รอยยิ้มที่เจิดจ้าของเขาเป็น  ภาพสะท้อน-การสะท้อนกลับ-สิ่งที่สะท้อนกลับ-การส่องกลับ-การครุ่นคิด-การไตร่ตรอง   ของความพึงพอใจของเขา)

(a) venue    (เว้น-นิว)  (ที่นัดพบ, สถานที่นัดหมายเพื่อประชุมหรือชุมนุมกัน, เขตที่เกิดอาชญากรรม)

(b) mirror; image; echo    (กระจก-สิ่งที่เป็นตัวแทนที่แท้จริง; สัญลักษณ์-เครื่องหมาย-รูปภาพ-รูปจำลอง;  เสียงสะท้อน-เสียงก้อง-การซ้ำ)

(c) asylum    (อะ-ไซ้-ลั่ม)  (ที่ลี้ภัย, ที่พ้นภัย, การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศ, สถานที่ดูแลคนตาบอด-คนบ้า-เด็กกำพร้า, โรงพยาบาลคนบ้า)

(d) incendiarism    (อิน-เซ้น-เดีย-ริส-ซึม)  (การลอบวางเพลิง)

(e) dipsomania    (ดิพ-โซ-เม้-เนีย)  (การติดเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างรุนแรง)  {dipsomaniac (ดิพ-โซ-เม้-นิ-แอค) คนที่ติดเหล้าอย่างงอมแงม)}

(f) disciplinarian    (ดิส-ซิ-พลิ-เน้-เรี่ยน)  (ผู้ยึดถือระเบียบวินัยเคร่งครัด, ผู้ควบคุมหรือบังคับให้เป็นไปตามระเบียบวินัย, เกี่ยวกับระเบียบวินัย)

 

5. Humans need some sunlight for the synthesis (ซิ้น-ธิ-ซิส) (n) of vitamin D which takes place in the skin.  

(มนุษย์ต้องการแสงอาทิตย์สำหรับ   การสังเคราะห์-การรวมกัน-การผสมกัน-การปะติด ปะต่อ-ส่วนประกอบทั้งหมดที่ซับซ้อนที่รวมกัน    ของวิตามินดี  ซึ่งเกิดขึ้นในผิวหนัง)

(a) production by means of chemical reactions or by a natural biological process; combination; blending    (การสร้างขึ้นโดยวิธีปฏิกริยาทางเคมี หรือโดยกระบวนการทางชีววิทยาแบบธรรมชาติ; การรวมกัน; การผสมกัน)

(b) gourmet    (กู๊ร์-เม่)  (นักชิมอาหาร, นักกินและดื่ม, ผู้มีรสนิยมดีในเรื่องอาหาร)

(c) amnesia    (แอม-นี้-เซีย)  (ภาวะสูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน, การหมดความจำ)

(d) drowsiness    (เดร๊า-ซิ-เนซ)  (ความซบเซา-เซื่องซึม-ง่วง-สัปหงก-ครึ่งหลับครึ่งตื่น)    

(e) peccadillo    (เพค-คะ-ดิ๊ล-โล่)  (ความผิดเล็กๆน้อยๆ, บาปเล็กๆ, มลทินน้อยๆ)

 

6. Cowboy films traditionally open with a view of an immense (n) spread of rugged terrain.

(ภาพยนตร์คาวบอยโดยธรรมเนียมแล้วจะเปิดฉาก (เริ่มเรื่อง) ด้วยภาพ (ทิวทัศน์) ของผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ซึ่ง   มหึมา-ไร้ขอบเขต-ใหญ่มาก-มโหฬาร-กว้างขวาง-เหลือคณานับ-ดีมาก-ยอดเยี่ยม    ของภูมิประเทศที่ขรุขระ-หรือเต็มไปด้วยก้อนหิน)

(a) a beautiful    (สวยงาม)

(b) an unsettled     (ไม่มีผู้ตั้งรกรากถิ่นฐาน)

(c) a limited    (จำกัด, อยู่ในวงแคบ)

(d) a vast    (กว้างขวางมาก, มหึมา, ไพศาล, มากมาย, ใหญ่โตมาก)

(e) an amnesty    (การนิรโทษกรรม, การอภัยโทษ, เนรเทศไปยัง.......................)

 

7. Several types of forget-me-not plants grow best in cool, damp places, but others do well (v) in dry soil.

(หลายชนิดของพืชฟอร์เก็ตมีน๊อตเติบโตได้ดีที่สุดในที่ที่เย็นและชื้น  แต่ชนิดอื่นๆ  เติบโตได้ดี   ในดินแห้ง)

(a) go to seed    (กลายเป็นเมล็ด)

(b) thrive    (เจริญเติบโต, งอกงาม, เฟื่องฟู, ก้าวหน้า, รุ่งเรือง)

(c) merely survive    (เพียงแต่อยู่รอด, เพียงแต่รอดชีวิต)

(d) remain    (ยังคง, ยังอยู่, ยังอาศัยอยู่)

(e) pander    (แพ้น-เดอะ)  (แสวงหาประโยชน์จากความโลภ-ตะกละ-หรือการกระทำผิดของผู้อื่น, ฉวยโอกาสจากสัญชาตญานที่ต่ำของผู้อื่น)

 

8. Some of technology’s negative aspects are extremely hard to remedy (v - n).

(แง่มุมในทางลบบางอย่างของเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่จะ   ทำให้ถูกต้อง-แก้ไข-รักษา-เยียวยา-ขจัด-กำจัด-บรรเทา-ฟื้นฟู-การรักษา-วิธีการรักษาหรือแก้ไข-ยา-สิ่งที่ใช้ในการรักษาหรือแก้ไข)

(a) understand    (เข้าใจ)

(b) identify    (ระบุ, บอกชื่อ, ชี้ตัว, หาเอกลักษณ์, พิสูจน์เอกลักษณ์)

(c) correct    (แก้ไข, ทำให้ถูกต้อง, ลงโทษ (เพื่อแก้ไข), ตำหนิ (เพื่อแก้ไข), ตรวจ, แก้)

(d) utilize    (ใช้ประโยชน์)

(e) imbibe    (อิม-ไบ๊บ)  (ดื่ม, ดื่มเหล้า, ดูดซึม, สูบเข้า, รับและซึมซับเข้าในใจ)

 

9. A drastic change in one part of the environment is apt (a) to cause an equally drastic, but unexpected, change somewhere else.

(การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในส่วนหนึ่ง (สถานที่หนึ่ง) ของสิ่งแวดล้อม   มีแนวโน้ม-ซึ่งโน้มเอียง-ง่ายสำหรับ-เรียนเก่ง-ฉลาด-เหมาะสม-พร้อม-เต็มใจ    ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเท่าๆกัน – แต่ว่ามิได้คาดฝัน – ในที่อื่นๆ)

(a) likely    (เป็นไปได้, น่าจะเป็นไปได้, เหมาะสม, สมควร, มีหวัง)

(b) necessary    (จำเป็น)

(c) advised    (เป็นการแนะนำ, ได้รับการแนะนำ)

(d) rumored    (เป็นข่าวลือ, ถูกลือ)

(e) adjacent    (ใกล้, ติด, ถัดไปจาก)

 

10. I don’t have the slightest notion (n) of what this poem means.

(ผมไม่มี  ความนึกคิด-ความคิดชั่วขณะหนึ่ง-ความคิดเห็น-ความคิดโง่ๆ-ความเชื่อ-ความตั้งใจ-แผน   (แม้แต่) น้อยนิดที่สุด  ว่าโคลงบทนี้หมายถึงอะไร)  (คือ  ไม่รู้แม้แต่นิดเดียว  ว่าโคลงบทนี้หมายถึงอะไร)

(a) policy    (นโยบาย)

(b) idea    (ความคิด)

(c) commentary    (ข้อคิดเห็น, คำวิจารณ์, บทความแสดงข้อคิดเห็น)

(d) insinuation    (การพูดเป็นนัยหรือเป็นเชิง, การพูดแย้มหรือสอดแทรก)

(e) disgrace    (ดิส-เกรซ)  (การขายหน้า, การเสียหน้า, ความอัปยศอดสู, เรื่องที่อับอายขายหน้า, ความเสื่อมเสีย, การถอดถอนยศถาบรรดาศักดิ์)

 

11. The collapse (n) of the stock market in 1929 signaled the beginning of the Depression. 

(การล้มลงหรือทรุดลง-ภาวะทรุดโทรม   ของตลาดหุ้นในปี  ๑๙๒๙  ส่งสัญญานการเริ่มต้นของการถดถอยทางเศรษฐกิจ)  (ในอเมริกา)

(a) rise    {การเพิ่มขึ้น, การขึ้น (ของดวงอาทิตย์)}

(b) rebirth    (การเกิดใหม่, การเกิดอีกครั้ง)

(c) debt    (เด๊ท)  (หนี้สิน)

(d) failure    (เฟ้ล-เย่อร์)  (ความเสื่อมถอย, ภาวะล้มละลาย, ความล้มเหลว-ไม่สำ เร็จ, ความไร้ผล, การสอบตก, บุคคลหรือสิ่งที่ล้มเหลว)

(e) fluctuation    (การขึ้นๆลงๆ, การเปลี่ยนแปลง, การไม่มีเสถียรภาพ, การผันแปร, การแกว่งไปมา)

 

12. His qualifications for the research assistantship are indisputable (a).

(คุณสมบัติของเขาสำหรับการเป็นผู้ช่วยวิจัยเป็นสิ่ง   ที่โต้แย้งไม่ได้-ที่ปฏิเสธไม่ได้-ที่ไม่อาจเถียงได้)  (คือ  เหมาะสมอย่างมากๆ)

(a) fraudulent    (ฟร้อ-ดู-เลิ่นท)  (หลอกลวง, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล)

(b) outstanding    (เด่น, มีชื่อเสียง, สำคัญ, ยังไม่ยุติ, ยังไม่สำเร็จ, ค้าง, ยังไม่ได้ชำระ, ยังคาราคาซังอยู่)

(c) unquestionable    (แน่นอน, ไม่ต้องสงสัย, ไม่มีปัญหา, ไม่มีข้อยกเว้น  -  คือเหมาะสมอย่างยิ่ง)

(d) invalid    (ไม่สมบูรณ์, ใช้การไม่ได้, ไม่มีผลบังคับ, โมฆะ, อ่อนแอ, ไร้กำลัง)

(e) gullible    (ซึ่งถูกโกงหรือหลอกลวงได้ง่าย)

 

13. Like many other swamp birds, blue herons use wild grasses for shelter (n).   

(เหมือนกับนกตามหนองน้ำ-บึงชนิดอื่นๆ  นกกระสาสีน้ำเงินใช้หญ้าป่าสำหรับเป็น   ที่กำบัง-ที่หลบภัย-ที่หลบซ่อน-ที่พักอาศัย-ที่ลี้ภัย-การป้องกันหรือหลบภัยจากสถานที่ดังกล่าว)

(a) laying eggs    (การวางไข่)

(b) nourishment    (เน้อ-ริช-เมิ่นท)  (อาหาร, สิ่งบำรุงเลี้ยง, การบำรุงเลี้ยง-บำรุงกำลัง)

(c) finding mates    (การหาคู่)

(d) cover    (สิ่งที่คุ้มกันภัย, สิ่งที่ปกคลุม, ฝาปิด)   

(e) subterfuge     (ซั้บ-เทอะ-ฟิวจ)  (คำอ้าง, ข้ออ้าง, วิธีการหลีกเลี่ยง, การบอกปัด, คำบอกปัด)

 

14. The breach (บรีช) (n) between devoted and commercial artists first became apparent in the nineteenth century.

(การแตกแยก-การแตกแยกของความเป็นมิตร-การฝ่าฝืน-การทำลาย   ระหว่างศิลปินที่อุทิศตัวเพื่องาน และ ศิลปินเชิงพาณิชย์ (คือ ผลิตผลงานเพื่อขาย) เริ่มเห็นได้ชัดเจนเป็นครั้งแรกในศตวรรษที่  ๑๙)

(a) collusion    (การสมรู้ร่วมคิด, การสมคบคิดกันกระทำความผิด)

(b) duel    (ดู๊-เอิ้ล)  (การดวลกัน, การต่อสู้กันตัวต่อตัว)

(c) exchange    (การแลกเปลี่ยน)    

(d) rift    (การแตกแยกของมิตรภาพ, ความแตกต่างของความคิดเห็น, การแตกร้าว, รอยแตก, รอยแยก, ช่อง, ร่อง)

(e) accord    (ความสอดคล้อง, ความสามัคคี, ข้อตกลง, เสียงดนตรีที่ประสานกัน)

 

15. Walt Whitman was the great emancipator (n) of the form and spirit of American poetry.  

(วอล์ท วิธแมน  เป็น  นักปลดปล่อย-ผู้ปลดปล่อยให้เป็นอิสระ   ผู้ยิ่งใหญ่  ในด้านรูปแบบและจิตวิญญานของบทกวีอเมริกัน)

(a) designer    (นักออกแบบ)

(b) liberator   (ผู้ปลดปล่อย  -  เรื่องเสรีภาพ หรือ อื่นๆ)

(c) custodian    (ผู้ปกครอง, ผู้อารักขา, ผู้ที่เก็บรักษา)

(d) enthusiast    (ผู้กระตือรือร้น, ผู้มีใจจดใจจ่อ)

(e) pacifist    (ผู้รักสันติภาพ)

 

16. Being courteous (a) is more than a form of behavior for some people, it is an attitude.

{การ (แสดงความ) สุภาพเป็นอะไรที่มากกว่ารูปแบบของพฤติกรรมสำหรับคนบางคน,  (กล่าวคือ) มันเป็นทัศนคติ – เลยทีเดียว}

(a) polite    (สุภาพ)

(b) amiable    (มีไมตรีจิต, ด้วยไมตรีจิต, น่ารัก, สุภาพ, อ่อนโยน)

(c) pretentious    (เสแสร้ง, แสร้งทำ, ตี  ๒  หน้า)

(d) cautious    (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

(e) eminent    (เอ๊ม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, มีชื่อเสียง, สูงส่ง)

 

17. The 1920s have generally been considered a decade of growth and prosperity (n).

(ช่วงทศวรรษ  ๑๙๒๐  โดยทั่วไปแล้ว  ได้ถูกถือว่าเป็นทศวรรษแห่งการเติบโต (ขยายตัว)  และ   ความเจริญรุ่งเรือง-ความเฟื่องฟู-ความสำเร็จ-ความมั่งคั่ง)

(a) happiness    (ความสุข)

(b) reform    (การปฏิรูป)

(c) stabilization    (การทำให้มั่นคง, การทำให้มีเสถียรภาพ, การทำให้คงที่-สม่ำเสมอ, การรักษาระดับ, การรักษามาตรฐาน)

(d) progress    (ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การก้าวไปข้างหน้า)

(e) conformity    (คัน-ฟ้อร์-มิ-ที่)  (ความสอดคล้อง, ความลงรอยกัน, การตกลงกัน, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, การปรับตัวให้ลงรอยกัน)

 

18. The Apollo 11 astronauts were quarantined (v) when they returned to Earth.

(นักบินอวกาศของยานอพอลโล  ๑๑  ถูก   กักตัวไว้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรค   เมื่อพวกเขากลับมาสู่โลก)

(a) praised by the press    (ยกย่องโดยหนังสือพิมพ์)

(b) interviewed on television    (สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์)

(c) isolated for medical reasons    (แยกตัวออกไปเพื่อเหตุผลทางการแพทย์)

(d) contaminated with lunar germs    (ทำให้ติดเชื้อโรคจากดวงจันทร์)

(e) complimented by the people    (ชม-ยกย่อง-สรรเสริญ  โดยผู้คน)

 

19. Nutritionists categorize (v) food into seven basic groups.

(นักโภชนาการ   จำแนกประเภท-จัดเข้ากลุ่ม-แบ่งออกเป็นหมวดหมู่   อาหาร  ออกเป็น    กลุ่มพื้นฐาน)

(a) clarify    (ทำให้กระจ่าง-ชัดเจน, ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น)

(b) grind    (บดละเอียด)

(c) compile    (รวบรวม)

(d) classify    (แยกประเภท, จำแนก)

(e) annihilate    (ทำลายอย่างสิ้นซาก)

 

20. In 1861, it seemed inevitable (a - n) that the Southern states would break away from the Union.

(ในปี  ๑๘๖๑  มันดูเหมือนว่า  ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้-แน่นอน-จำเป็น-สิ่งที่จำเป็น-สิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้    ว่ารัฐทางภาคใต้จะแยกตัวออกไปจากสหภาพ)  (คือ  แยกออกจากรัฐทางเหนือ  ก่อนที่่จะเกิดสงครามกลางเมือง  และต่อมามีการก่อตั้งเป็นประเทศสหรัฐฯ ในปัจจุบัน)

(a) strange    (แปลก)

(b) certain    (แน่นอน, มั่นใจ)

(c) inconsistent     (ไม่คงเส้นคงวา, ไม่สม่ำเสมอ)

(d) proper    (สมควร, เหมาะสม)

(e) gracious    (กรุณา, ปรานี, เมตตา, สุภาพ, มีมารยาท, สง่างาม, สวยงาม, เรียบร้อย)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป