หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 234)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Utilization of synthetic fertilizers has become a conventional (a) technique, supplanting organic methods.  

(การใช้ประโยชน์ปุ๋ยสังเคราะห์  ได้กลายเป็นเทคนิค  แต่ดั้งแต่เดิม-ที่มีมานานแล้ว-ที่เป็นขนบธรรมเนียมหรือประเพณี   โดยมาแทนวิธีการแบบ (ปุ๋ย) อินทรีย์)  (คือ  มีการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์แทนปุ๋ยคอกมานานแล้ว)

(a) traditional    (แต่ดั้งเดิม, เกี่ยวกับจารีต, สืบทอดตามประเพณี)

(b) commonplace    (ธรรมดาสามัญ, ปกติ, ทั่วไป)

(c) economical    (ประหยัด)

(d) widespread    (แพร่หลาย, กว้างขวาง)

 

2. Airplanes transport people swiftly (adv.) over great distances.

(เครื่องบินขนส่งผู้คน  อย่างรวดเร็ว  เป็นระยะทางไกลๆ)

(a) regularly    (อย่างสม่ำเสมอ, เป็นปกติ)

(b) comfortably    (อย่างสะดวกสบาย, อย่างอบอุ่น)

(c) safely    (อย่างปลอดภัย)

(d) rapidly    (อย่างรวดเร็ว)

 

3. In 1887, Venezuela severed (เซฟ-เว่อร์-ดึ) (v) diplomatic ties with Great Britain.

(ในปี  ๑๘๘๗  เวเนซูเอล่า  ตัดขาด-ตัดสัมพันธไมตรี-แยกออก-แบ่งแยก-แยกแยะ-แยกออกเป็นส่วนๆ-พราก-ขาด   ความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหราชอาณาจักร)

(a) established    (สร้าง, จัดตั้ง, สถาปนา)

(b) restored    (บูรณะ, ฟื้นฟู, ปฏิสังขรณ์)

(c) cut off    (ตัด – ความสัมพันธ์)

(d) suspended    (พักไว้ชั่วคราว, ระงับไว้ชั่วคราว, ยกเลิกชั่วคราว, ให้พักงาน, แขวน, ลอยตัว)

 

4. Canada’s geography provides unrivaled (อัน-ไร้-วัลด) (a) opportunities for boating.

(ภูมิศาสตร์ของแคนาดาให้โอกาสที่   ไม่มีคู่แข่ง-ไม่มีใครสู้-หาที่เปรียบไม่ได้-ไร้เทียมทาน  สำหรับการเล่นเรือบด)

(a) numerous    (มากมาย, เยอะแยะ)

(b) unequalled    (ไม่มีที่เหมือน, ไม่เสมอกัน, ไม่เท่ากัน)  (เมื่อเปรียบกับสถานที่อื่นๆ)

(c) unexpected    (ไม่คาดฝัน, ไม่ได้คาดหวัง, ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, นึกไม่ถึง, ประหลาดใจ)

(d) minimal    (เล็กที่สุด, น้อยที่สุด, ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด, ซึ่งเป็นไปได้น้อยที่สุด)

 

5. Since the rise of television in the 1950’s, the movie industry has confronted (v) increased economic problems.

(ตั้งแต่การเกิดขึ้นของโทรทัศน์ในช่วงทศวรรษ  ๑๙๕๐  อุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้  เผชิญหน้ากับ-พบกับ-นำมาร่วมกันเพื่อตรวจสอบหรือเปรียบเทียบ   ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น)  (คือ  มีรายได้ลดลง  เนื่องจากคนหันไปดูทีวีมากขึ้น)

(a) adjusted to    (ปรับให้เข้ากับ)

(b) overcome    (เอาชนะ, พิชิต, มีชัยเหนือ)

(c) encountered    (เผชิญหน้า, พบ, ประสบ, พบโดยบังเอิญ, ปะทะ, การเผชิญหน้าศัตรู, การพบโดยบังเอิญ)

(d) avoided    (หลีกเลี่ยง)

 

6. A comet approaching a star can change drastically (adv.) in size.

(ดาวหางที่เข้ามาใกล้ดาว  สามารถเปลี่ยนแปลงขนาด  อย่างรุนแรงมาก-อย่างมากมาย-อย่างดุเดือดมาก-อย่างเข้มงวดมาก-อย่างสุดขีด)

(a) steadily    (อย่างมั่นคง, อย่างสม่ำเสมอ)

(b) extremely    (อย่างสุดโต่ง, อย่างมากเกิน, อย่างหนักที่สุด, อย่างสุดขีด, อย่างเกินไป, อย่างเกินขอบเขต, อย่างผิดธรรมดาที่สุด)

(c) repeatedly    (อย่างซ้ำๆซากๆ, อย่างซ้ำกัน)

(d) inevitably    (อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้, ซึ่งจะต้องเกิดขึ้น)

 

7. The criminal’s world is filled with surreptitious (a) acts. 

(โลกของอาชญากรเต็มไปด้วยการกระทำซึ่ง   ลับๆ ล่อๆ-ซ่อนเร้น-แอบทำ-ลอบทำ-มีเลศนัย)

(a) vicious    (ชั่ว, ชั่วร้าย, เสื่อมทราม, เลวทราม, ผิดพลาด, บกพร่อง, ดุร้าย, ร้ายกาจ)

(b) benevolent    (เมตตา, กรุณา, ใจบุญ, ชอบทำบุญ, มีจิตกุศล)

(c) clandestine    (ลับๆ, เป็นความลับ, ไม่เปิดเผย, ลี้ลับ, ส่วนตัว)

(d) humble    (ถ่อมตน, ต่ำต้อย, ไม่ร่ำรวย)

 

8. The teacher asked the recalcitrant (a - n) student to stop complaining.

(ครูขอร้องให้นักเรียนซึ่ง   ดื้อรั้น-ดื้อดึง-ไม่เชื่อฟัง-หัวแข็ง-หัวรั้น-ไม่อ่อนน้อม-พยศ-บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว   คนนั้นหยุดโวยวาย-เรียกร้อง)

(a) zealous    (กระตือรือร้นเกินไป, ปรารถนาอย่างมาก, คลั่งไคล้, มีใจจดจ่อ, เร่าร้อน, ขยันขันแข็ง)

(b) tardy    (ล่าช้า, ล้าหลัง, สาย, ลังเล, เฉื่อยชา, เงื่องหงอย, ถ่วง, ฝืนใจ)

(c) spontaneous    (ซึ่งกระทำอย่างไม่ฝืน, ซึ่งกระทำด้วยความสมัครใจ หรืออย่างเป็นธรรมชาติ)

(d) unruly    (ดื้อรั้น, ไม่สามารถปกครองได้, ควบคุมไม่อยู่, ไม่ยอม, ไม่รักษาระเบียบวินัย)

 

9. Practically anyone with rudimentary (a) knowledge of chemistry can make a bomb.

(ในทางปฏิบัติ  ใครก็ตามที่มีความรู้   พื้นฐาน-มูลฐาน-ขั้นต้น-ขั้นปฐม-แรกเริ่ม-ต่ำ-ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่-ยังไม่สมบูรณ์   ทางวิชาเคมี  ก็สามารถทำ (ผลิต) ระเบิดได้)

(a) thorough    (เธ้อร์-โร)  (ถี่ถ้วน, ละเอียด, สมบูรณ์, เต็มที่, เต็มตัว, โดยตลอด, ตลอดทั่วถึง, ทั่วไปหมด)

(b) decent    (ดี, เหมาะสม, สุภาพ, แต่งตัวเสร็จแล้ว)

(c) elementary    (เบื้องต้น, พื้นฐาน, มูลฐาน, ปฐม, ปฐมภูมิ, เกี่ยวกับโรงเรียนชั้นประถม)

(d) chronic    (เรื้อรัง, ยาวนาน, เป็นประจำ, เป็นนิสัย)

 

10. Parking at the bus stop is illegal.  Motorists committing this infraction (n) are heavily fined.

(การจอดรถที่ป้ายรถเมล์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย  ผู้ขับขี่ที่กระทำ  การฝ่าฝืน-การละเมิด-การทำให้แตก  นี้  จะถูกปรับอย่างหนัก)  (คือ  ปรับเป็นเงินจำนวนมาก)

(a) compliance    (การยอมทำตาม, การปฏิบัติตาม, การเชื่อฟัง)

(b) devotion    (การอุทิศตัว, การเสียสละ)

(c) violation    (การฝ่าฝืน, การละเมิด)

(d) crime    (อาชญากรรม)

 

11. Many movies receive disparaging (a) reviews from film experts and yet become extremely popular and successful.

(ภาพยนตร์จำนวนมากได้รับการวิจารณ์ที่  เสื่อมเสีย-ให้ร้าย-ดูถูกดูหมิ่น   จากผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์  และ – แม้กระนั้นก็ตาม – กลับได้รับความนิยมและประสบผลสำเร็จอย่างมากมาย)

(a) negative    (ในทางลบ, ในทางปฏิเสธ, เป็นการคัดค้าน)

(b) lengthy    (ยืดยาว, ยาวนาน, ใช้เวลามาก)

(c) commending    (ยกย่อง, สรรเสริญ)

(d) ambiguous    (คลุมเครือ, กำกวม, สองแง่สองมุม, มีสองนัย, น่าสงสัย)

 

12. Through assiduous (a) research work in museums and libraries, some very rare drawings have been recovered for exhibition.

(โดยงานค้นคว้าวิจัยที่  ขยันหมั่นเพียร-อุตสาหะ-พากเพียร-พยายาม-ยืนหยัด   ในเรื่องพิพิธภัณฑ์และห้องสมุด, ภาพวาดที่หายากมากบางภาพ  ได้ถูกนำกลับคืนมาสำหรับงานแสดงนิทรรศการ)

(a) efficient    (มีประสิทธิภาพ)

(b) diligent    (ขยันหมั่นเพียร, อุตสาหะ)

(c) time-consuming    (ใช้เวลามาก)

(d) tardy    (ช้า, ล้าหลัง, สาย, ลังเล, เฉื่อยชา, เงื่องหงอย)

 

13. The fire salamander takes its name from an old belief that it could withstand (v) flames.

(สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคล้ายกิ้งก่า (ซาลาแมนเดอร์ไฟ) ได้ชื่อของมันจากความเชื่อเก่าแก่ที่ว่า  มันสามารถ   ทนต่อ-ทนทาน-ต้านทาน-อดทน-อดกลั้น-ต่อต้าน-สกัด-กลั้น   เปลวไฟได้)

(a) extinguish    (ดับไฟ)

(b) escape    (หลบหนี)

(c) survive    (รอดชีวิต, มีชีวิตอยู่)

(d) penetrate    (ทะลุ, ฝ่าเข้าไปข้างใน)

 

14. Because poultry is as nutritious (a) as beef and lower in fat, many people are beginning to include more chicken in their diets.

(เพราะว่าสัตว์ปีก   บำรุงเลี้ยงร่างกาย-บำรุงกำลัง-มีโภชนาการ   ได้เหมือนเนื้อวัว  และมีไขมันต่ำกว่า,  คนจำนวนมากกำลังเริ่มต้นรวมเอาเนื้อไก่ไว้ในอาหารของตน)

(a) delicious    (อร่อย)

(b) filling    (ทำให้อิ่ม, ทำให้พอ, เติมเต็ม)

(c) hard to digest    (ย่อยยาก)

(d) nourishing    (บำรุงกำลัง, บำรุงเลี้ยง, หล่อเลี้ยง, เสริมกำลัง, บำรุงด้วยอาหาร)

 

15. The director concurred (v) with the conclusions of the committee’s report.

(ผู้อำนวยการ   เห็นด้วย-เห็นพ้อง-ให้ความร่วมมือ-สนับสนุน   กับข้อสรุปในรายงานของคณะกรรมการ)

(a) disputed    (โต้เถียง, โต้แย้ง, ถกเถียง, ทะเลาะ, อภิปราย, ต่อต้าน, ต่อสู้, แข่งขัน)

(b) relinquished    (ริ-ลิ้ง (ลิ้น)-ควิช)  (สละ, ยกเลิก, ปลดปล่อย, ถอน)

(c) agreed; had the same opinion or drew the same conclusion    (เห็นด้วย; มีความเห็นเหมือนกัน  หรือสรุปแบบเดียวกัน)

(d) exaggerated    (อิก-แซ้จ-เจอะ-เร-เทด)  (พูดหรือกล่าวเกินความจริง, โม้)

 

16. The ambush (n – v) became a tragedy for those who attempted it because they were all killed.  

(การซุ่มโจมตี-การคอยดักทำร้าย-สถานที่ซุ่มโจมตีหรือคอยดักทำร้าย-ผู้ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย-ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย   กลายเป็นโศกนาฏกรรม (เรื่องเศร้า)  สำหรับบุคคลผู้พยายามจะทำมัน  เพราะว่าพวกเขาถูกฆ่าตายทั้งหมด)  (คือ  ทำไม่สำเร็จและถูกฆ่าตาย)

(a) cannibalism    (การกินเนื้อมนุษย์, การกินเนื้อสัตว์พวกเดียวกัน)

(b) scapegoat    (แพะรับบาป)

(c) surprise attack, attack after hiding and waiting   (การลอบโจมตีอย่างไม่คาดคิด, การจู่โจมหลังจากหลบซ่อนและรอคอย (คือลอบโจมตี-ลอบทำร้าย)

(d) distortion    {การบิดเบือน (ข้อมูล, ข้อเท็จจริง)}

 

17. After Orlando had been the victim of a cheat, he was wary (a) of those who said they wanted to help him.

(หลังจากที่ออลันโดได้ตกเป็นเหยื่อของการต้มตุ๋น  เขา  ระมัดระวัง-ระวังตัว-รอบคอบ-คอยเฝ้าดู   บุคคลผู้ซึ่งพูดว่า  พวกตนต้องการจะช่วยเหลือเขา)  (คือ  คอยระวังคนที่จะมาเสนอความช่วยเหลือ)

(a) ostentatious     (โอ้อวด, เอาหน้า)

(b) cautious    (ค้อ-ชัส)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ละเอียด)

(c) perpetual    (ตลอดไป, ตลอดกาล, ถาวร, ต่อเนื่อง, ตลอดฤดู, ตลอดปี)

(d) disdainful    (ดูหมิ่น, ดูถูก, เหยียดหยาม)

 

18. Jim’s spontaneous (a) resentment at the mention of his sister was noted by some of his colleagues.  

(ความไม่พอใจ-ขุ่นเคืองใจของจิมที่   เป็นไปเองโดยอัตโนมัติ-เป็นไปเอง-โดยสัญชาตญาณ-เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ   เมื่อมีการกล่าวถึงน้องสาวของเขา  ถูกสังเกตเห็นโดยเพื่อนร่วมงานของเขาบางคน)

(a) not planned or arranged, natural    (ไม่ได้มีการวางแผนหรือเตรียมการ, เป็นธรรมชาติ)

(b) malignant    (มะ-ลิก-เนิ่นท)  (มีเจตนาร้าย, ร้าย, มีภัย, อันตรายมาก, ถึงตาย, มักทำให้ตายได้)

(c) lackluster    (ไม่มีชีวิตชีวา, ไม่สดใส, ไม่สง่าผ่าเผย, มัว, ไม่วาว)

(d) quarrelsome    (คว้อ  หรือ  คว้า-เริล-เซิ่ม)  (ชอบทะเลาะวิวาท, ชอบหาเรื่อง, ขี้ทะเลาะ, พาล)

 

19. Because Richard was a radical (n – a), the Conservative Party would not accept him as a candidate.  

(เพราะว่าริชาร์ดเป็น   คนหัวรุนแรง-หัวรุนแรง-สุดขีด-รุนแรง   พรรคอนุรักษ์นิยมจึงไม่ยอมรับเขาเข้าเป็นผู้สมัครเข้าแข่งขัน)  (เพื่อชิงตำแหน่งผู้แทน หรือ นายกเทศมนตรี)

(a) pacifist    (ผู้รักสันติภาพหรือความสงบ)

(b) pessimist    (คนมองโลกในแง่ร้าย)    

(c) bully    (คนขี้รังแก หรือชอบข่มเหงผู้อื่น)

(d) person with extreme opinion or an extremist    (บุคคลที่มีความคิดเห็นรุนแรงหรือสุดโต่ง  หรือ  คนสุดโต่ง)

 

20. The police were baffled as to who was responsible for the homicide (ฮ้อม-มิ-ไซด) (n).  

(ตำรวจรู้สึกสับสน-งุนงง  เกี่ยวกับว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ  การฆาตกรรม-การฆ่าคน-ฆาตกร)  (คือ  สับสนหรืองง ว่าใครเป็นคนลงมือฆ่า)

(a) bankruptcy    (การล้มละลาย)

(b) felony    (เฟ้ล-โล-นี่)  (ความผิดอาญาร้ายแรง เช่น ฆาตกรรม, วางเพลิง, ข่มขืน)

(c) murder    (การฆาตกรรม, สิ่งที่ยากมากหรืออันตรายมาก, ฆ่า, ฆ่าอย่างป่าเถื่อน, ทำลาย, ทำให้เสียหรือเสื่อม)

(d) fiasco    (ฟี-แอส-โค)  (การล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง)   

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป