หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 233)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Third World consists of a large number of autonomous (a) countries.

(โลกที่ ประกอบด้วยประเทศ  มีเอกราช-เป็นอิสระ-ที่ปกครองตนเอง-เกิดขึ้นเอง   จำนวนมาก)

(a) self-governing    (ซึ่งปกครองตนเอง, มีเอกราช)

(b) frugal    (ประหยัด, กระเหม็ดกระแหม่)

(c) flexible    (ยืดหยุ่นได้, งอไปงอมาได้)

(d) extinct    {สูญพันธ์, (ภูเขาไฟ) ดับแล้ว}

 

2. Selling second-hand cars is a lucrative (a) business.

(การขายรถยนต์มือสองเป็นธุรกิจที่   ให้กำไรดี-ให้ผลกำไร-มีกำไรงาม-ให้ผลตอบแทน)

(a) remote    (ซึ่งอยู่ห่างไกล, (ญาติ) ห่างๆ, ห่างเหิน)

(b) profitable    (ให้ผลกำไร, มีประโยชน์, ได้ผลประโยชน์)

(c) enthusiastic    (กระตือรือร้น, ใจจดใจจ่อ)

(d) enormous    (ใหญ่โต, มหาศาล, มหึมา)

 

3. He couldn’t tolerate (v) her rudeness.

(เขาไม่สามารถ  อดทน-ทนทาน-ทนต่อ-อดกลั้น-ต้านฤทธิ์ยา   ความหยาบคายของเธอได้)

(a) penalize    (ลงโทษ)

(b) deceive    (หลอกลวง, ตบตา, จงใจทำให้เข้าใจผิด)

(c) endure    (ทน, อดทน, ทนทาน, อดกลั้น)

(d) conserve    (อนุรักษ์, รักษาเอาไว้, ประหยัด, ออม)

 

4. He is an astute (แอส-ทิ้วท) (a) businessman.

(เขาเป็นนักธุรกิจที่  ฉลาดหลักแหลม-มีเชาว์-มีเล่ห์-กระล่อน)

(a) valiant    (กล้าหาญ)

(b) fragile    (เปราะ, แตกหักหรือพังง่าย)

(c) authentic    (จริง, แท้)

(d) ingenious    (ชาญฉลาด, เก่ง, มีทักษะความชำนาญ)

 

5. The teacher admonished (v) her students for being lazy. 

(ครู  ตักเตือน-ให้สติ-ว่ากล่าว-ห้าม   นักเรียนของเธอในเรื่องความเกียจคร้าน)

(a) evacuated    (อพยพ, ขนย้าย (คนจากเขตน้ำท่วม-ไฟไหม้), ถอนตัวออกจาก)

(b) evaded    (เลี่ยง, หลีกเลี่ยง, หลีกหนี)

(c) declined    {ปฏิเสธ (คำเชิญ, ข้อเสนอ), (สุขภาพ, ความนิยม) เสื่อมถอย, ลดน้อยลง}

(d) warned    (เตือน, เตือนสติ, แจ้งให้ทราบ)

 

6. They will resume (v) their work after the holidays.

(พวกเขาจะ  ทำต่อไป-ดำเนินต่อไปใหม่-เริ่มต้นใหม่-คืนสู่สภาพเดิม-เข้าครอบครองใหม่   งานของพวกเขาหลังจากวันหยุด)  (คือ  จะทำงานต่อไปหลังจากวันหยุด)

(a) authorize    (มอบอำนาจให้แก่, มอบหมายให้, อนุมัติ)

(b) squander    (ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย, ผลาญ)

(c) continue    (ทำต่อไป)

(d) ignite    {สต๊าร์ท (เครื่องยนต์), จุด (ไฟ), ติดไฟ}

 

7. Her best work was published posthumously (พอส-ทิว-เมิส-ลี่ หรือ พอส-ชู-เมิส-ลี่) (adv.).

(งานที่ดีที่สุดของเธอได้รับการตีพิมพ์   หลังการตายของผู้ประพันธ์-เกิดมาภายหลังบิดาตาย-ซึ่งเกิดขึ้นหลังบิดาตาย)

(a) without her approval    (โดยมิได้รับการอนุญาตจากเธอ)

(b) in several languages    (เป็นหลายๆ ภาษา)

(c) in secret    (เป็นความลับ)

(d) after her death    (ภายหลังการตายของเธอ)

 

 8. The students copied the passages verbatim (เวอ-เบ๊-ทิม) (adv. - a).

{นักเรียนลอกบทความ   คำต่อคำ-ตามตัวอักษร-ตามตัวหนังสือ-เป็นคำเดียวกัน (กับต้นฉบับ)}

(a) from dictation    (จากการบอกให้เขียน)

(b) without understanding them    (โดยมิได้เข้าใจมัน)

(c) word for word    (คำต่อคำ, เหมือนคำเดิมเปี๊ยบ)

(d) in careful handwriting    (เป็นลายมืออย่างรอบคอบ-ระมัดระวัง)

 

9. If we don’t punish him for the felony, we may give the impression that we don’t consider the offense (n) a serious one.

(ถ้าเราไม่ลงโทษเขาสำหรับความผิดอาญาร้ายแรง (เช่น ฆ่า, วางเพลิง, ข่มขืน), เราจะให้ความประทับใจว่า  เรามิได้ถือว่า  การกระทำผิด-การกระทำผิดกฎหมาย-การรุก-การโจมตี-การทำ (สิ่งที่ทำ) ให้ขุ่นเคือง-ความรู้สึกขุ่นเคือง-การก้าวร้าว-สิ่งละเมิด-ฝ่ายรุก-ฝ่ายโจมตี   (ดังกล่าว)  เป็นเรื่องร้ายแรง)

(a) approval    (การเห็นด้วย, การยินยอม, การอนุมัติ)

(b) crime    (อาชญากรรม, ความผิดทางอาญา, ความผิดร้ายแรง, บาป, การกระทำที่โง่ไร้ความสำนึกหรือน่าอับอาย)

(c) evacuation    (การอพยพ, การขนย้าย (คนจากเขตน้ำท่วม-แผ่นดินไหว), การถอนตัวออกมา)

(d) impatience    (ความใจร้อน, การขาดความอดทน)

 

10. Many people support themselves by means of crafts (n - v) such as weaving or wood engraving.

(คนจำนวนมากค้ำจุนตนเองโดยวิธี   ฝีมือทางช่าง-การช่าง-อาชีพ-ความเชี่ยวชาญ-ความชำนาญ-เล่ห์เหลี่ยม-สมาคมวิชาชีพ-เรือ-ยาน-ยานอวกาศ-ประดิษฐ์ด้วยฝีมือ   เช่น  การถัก-ทอผ้า หรือ การแกะสลักไม้)

(a) projects    (โครงการ)

(b) tasks    (งาน, งานหนัก, เรื่องที่ยาก, ภาระหน้าที่, ทำงานหนักมากหรือเกินไป, ใช้สมองหนัก, ทำให้เหน็ดเหนื่อย)

(c) utensils    (ภาชนะ, เครื่องใช้)

(d) skills    (ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ความสามารถ, ฝีมือ, ความช่ำชอง, ความแคล่วคล่อง)

 

11. Currently, there are nearly (adv.) 1,300 million people in India.

(ปัจจุบัน  มีประชากร  เกือบ-ประมาณ-เกือบทั้งหมด-เกือบเหมือน-ใกล้ชิด   ๑,๓๐๐  ล้านคนในประเทศอินเดีย)

(a) closely    (ใกล้เคียง, อย่างใกล้ชิด)

(b) certainly    (อย่างแน่นอน)

(c) surprisingly    (อย่างน่าประหลาดใจ)

(d) unfortunately    (โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย)

 

12. A series of bad loans in the early 1980s in Latin America subsequently (adv.) led to the collapse of the savings and loan industry.

(เงินกู้ที่ไม่มีการชำระเงินคืนครั้งแล้วครั้งเล่าในตอนต้นทศวรรษ  ๑๙๘๐  ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา  ในเวลาต่อมา   ได้นำไปสู่การล่มสลายของการดำเนินธุรกิจเงินออมและการให้กู้ยืม)

(a) inevitably    (อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้)

(b) later    (ในเวลาต่อมา)

(c) in fact    (จริงๆแล้ว, อันที่จริง)

(d) understandably    (อย่างสามารถเข้าใจได้)

 

13. Polar bears seem to have a disturbing predilection (n) for rummaging through garbage cans in outlying Canadian cities.

(หมีขั้วโลกดูเหมือนจะมี  ความชอบมากกว่า-ความลำเอียง   ที่เป็นการรบกวน (มนุษย์)  ในเรื่องการรื้อค้นกระจุยกระจายในถังขยะตามเมืองรอบนอกของประเทศแคนาดา)  (หมายถึง  หมีชอบรื้อค้นถังขยะตามเมืองต่างๆ ที่อยู่ใกล้ไปทางขั้วโลกของแคนาดา)

(a) need    (ความต้องการ)

(b) habit    (นิสัย)

(c) preference    (การชอบมากกว่า)

(d) knack    (ความชำนาญหรือสามารถพิเศษ, ความคล่องแคล่วพิเศษ, ฝีมือที่ยอดเยี่ยม)

 

14. Psychologists believe that adults have an inherent (a) desire to replicate the experiences of their childhood.

(นักจิตวิทยาเชื่อว่าผู้ใหญ่มีความปรารถนา  ที่มีมาแต่กำเนิด-ประจำตัว-ซึ่งมีอยู่อย่างถาวรและไม่แยกจากกัน   ที่จะจำลองประสบการณ์ในวัยเด็กของพวกเขา)

(a) an innate    (ซึ่งมีมาแต่กำเนิด, โดยกำเนิด, แต่ดั้งเดิม, โดยสันดาน, ในตัว)

(b) an ongoing    (ที่กำลังดำเนินอยู่, ที่ดำเนินต่อไป)

(c) a powerful    (ที่ทรงพลัง, ที่มีอำนาจมาก)

(d) a deeply felt     (ที่รู้สึกอย่างลึกซึ้ง)

 

15. Although polyester was invented in the 1950s, it did not become popular as a commercial fabric (n) until the 1970s.

(แม้ว่าโพลีอีสเตอร์จะถูกคิดค้นในช่วงทศวรรษ  ๑๙๕๐  มันก็ยังไม่เป็นที่นิยมในฐานะ  ผ้า-สิ่งทอ-โครงสร้าง-องค์ประกอบ-ตัวอาคาร-วิธีการสร้าง   ในเชิงพาณิชย์ (ผลิตเพื่อขาย)  จนกระทั่งในช่วงทศวรรษ  ๑๙๗๐)

(a) cloth    (ผ้า)

(b) product    (ผลิตภัณฑ์)

(c) export    (สินค้าออก)

(d) necessity    (สิ่งของจำเป็น, ความจำเป็น)

 

16. Do not leave the iron on that delicate fabric or the heat will scorch (v - n) it.

(จงอย่าทิ้งเตารีดไว้บนผ้าที่บอบบาง (ละเอียดอ่อน) ชิ้นนั้น  มิฉะนั้น  ความร้อนจะ  ทำให้ไหม้เกรียม-ทำให้ไหม้เล็กน้อย-ทำให้เกรียม-ไหม้เกรียม-ไหม้เล็กน้อย-(ดวงอาทิตย์) แผดจ้า-กล่าวโจมตีอย่างรุนแรง-แผลไหม้เกรียม-แผลไหม้เล็กน้อย   มัน)  (คือจะทำให้ผ้าไหม้เกรียม)

(a) melt    (ทำให้ละลาย, ทำให้หลอม, ละลาย, หลอม)

(b) press    (กด, อัด, บีบ)

(c) discolor    (ทำให้เปลี่ยนสี, ทำให้สีซีด-สีตก)

(d) wrinkle    (ทำให้เป็นรอยย่น, ย่น, รอยย่น)

 

17. Eddy was such a shrewd (ชรูด) (a) businessperson that he never lost money in any transaction. 

(เอ็ดดี้เป็นนักธุรกิจที่  เฉลียวฉลาด-เฉียบแหลม-หลักแหลม   มาก  จนกระทั่งเขาไม่เคยสูญเสียเงินในการทำธุรกรรมใดๆ เลย)

(a) fortunate    (โชคดี, เคราะห์ดี)

(b) clever    (ฉลาด)

(c) wealthy    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย)

(d) well-liked    (เป็นที่ชื่นชอบหรือโปรดปราน)

 

18. There was no trace (n – v) of poison in the coffee the chemist analyzed.

(ไม่มี  ร่องรอย-รอย-รอยเท้า-รอยทาง-ทางเล็ก-การลากเส้น-ปริมาณเล็กน้อยมาก-ตามรอย-ติดตาม-สืบเสาะ-สืบสวน-สอบสวน-ลากเส้น-ย้อนหลัง-สืบหาประวัติตามรอย-เดินตามทาง   ของยาพิษในกาแฟที่นักเคมีได้วิเคราะห์)

(a) indication    (สิ่งที่บ่งชี้-ชี้บอก, การชี้บอก, เครื่องหมายแสดง)

(b) taste    (รสชาติ)

(c) color    (สี)

(d) smell    (กลิ่น)

 

19. The intricate (a) directions were difficult to understand.

(การชี้ทาง  ที่ซับซ้อน-ยุ่งยาก-ยากที่จะเข้าใจ   เข้าใจได้ยาก)  (หมายถึง  ป้ายบอกทางที่ชี้ไปในหลายๆ ทิศ  ทำให้คนดู (อ่าน) สับสน)

(a) vague    (เว้ก)  (คลุมเครือ, เคลือบคลุม, ไม่ชัดแจ้ง, เลือน, เลอะเลือน)

(b) unusual    (ผิดปกติ, ผิดธรรมดา, เป็นข้อยกเว้น)

(c) routine    (เป็นกิจวัตรประจำวัน, ตามปกติ, ประจำวัน, เกี่ยวกับงานประจำวัน, กิจวัตรประจำวัน, งานประจำ)

(d) complicated    (ซับซ้อน, ยุ่งยาก, ยากที่จะเข้าใจหรืออธิบาย)

 

20. Since I have been ill, my appetite (n) has diminished.

(ตั้งแต่ที่ผมป่วยไข้   ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม-ความต้องการของร่างกาย-ความปรารถนา-ความชอบ   ของผมได้ลดน้อยลงไป)

(a) desire for exercise    (ความต้องการออกกำลังกาย) 

(b) desire for visitors    (ความต้องการผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยว)

(c) desire for sleep    (ความต้องการนอน)

(d) desire for food    (ความต้องการกินอาหาร)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป