หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 230)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The man listened to reports of the approaching hurricane with mounting anxiety (n).  

(ชายคนนั้นฟังรายงานเกี่ยวกับพายุเฮอร์ริเคนที่กำลังใกล้เข้ามาด้วย  ความวิตกกังวล-ความกังวลใจ-ความเป็นห่วง   ที่เพิ่มมากขึ้น)

(a) depression    (พายุโซนร้อน, ความซึมเศร้า, ความหดหู่)

(b) absorption    (การดูดซับ, การดูดซึม, การรับเอามา, การหมกมุ่น)

(c) gratification    (แกรท-ทิ-ฟิ-เค้-ชั่น)  (ความปลื้มปิติ, ความพึงพอใจ, สิ่งที่ทำให้พอใจ, เรื่องที่ทำให้น่ายินดี, รางวัล)

(d) uneasiness    (อัน-อี๊-ซี-เนส)  (ความกระสับกระส่าย, ความไม่สบาย, ความไม่สบายใจ, ความเป็นห่วง, ความเป็นทุกข์)

 

2. The ambassador verified (v) the report before he called the State Department.  

(ท่านเอกอัครราชทูต  ยืนยัน-ตรวจสอบ-พิสูจน์-ค้นหาความจริง   ของรายงาน  ก่อนที่เขาจะโทรศัพท์ไปที่กระทรวงการต่างประเทศ)

(a) cancelled    (ยกเลิก)

(b) confirmed    (ยืนยัน, รับรอง, ทำให้แข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น)

(c) initiated    (อิ-นิช-ชี-เอ-ทิด)  (ริเริ่ม, เริ่มนำ, นำเข้ามา, นำไปให้รู้จัก)

(d) proofread     (พิสูจน์อักษร, ตรวจพรู้ฟ, ตรวจความถูกผิดของคำ-ข้อความก่อนนำลงพิมพ์)

 

3. During the 1930’s a long period of drought (n) turned the Midwestern United States into a dustbowl.  

(ในระหว่างทศวรรษ ๑๙๓๐  ช่วงเวลายาวนานของ  ความแห้งแล้ง-การขาดแคลนที่ยาวนาน-ฤดูแล้ง   ได้เปลี่ยนภาคตะวันตกตอนกลางของสหรัฐฯ  ให้กลายเป็นสนาม (แบบมีลักษณะเป็นชาม) ของฝุ่นละออง)  (คือ  มีแต่ดินทรายและฝุ่นละอองอันเนื่องมาจากความแห้งแล้ง)

(a) flash floods    (น้ำท่วมฉับพลัน)

(b) monsoon winds    (ลมมรสุม)

(c) dry weather    (อากาศแห้งแล้ง)

(d) rain and sleet    (ฝน และฝนลูกเห็บหรือหิมะ)

 

4. In the 1970’s, many governments’ efforts to curb (เคิ้ร์บ) (v) inflation were unsuccessful.  

(ในช่วงทศวรรษ  ๑๙๗๐  ความพยายามของรัฐบาลของหลายประเทศที่จะ  ควบคุม-ระงับ-เหนี่ยวรั้ง   ภาวะเงินเฟ้อ  ไม่ประสบความสำเร็จ)

(a) resist    (ต้านทาน, ต่อต้าน, แข็งข้อ)

(b) induce    (ชักจูง, ชักนำ, ชักชวน, เหนี่ยวนำ, ทำให้เกิดขึ้น, พิสูจน์หาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง)

(c) nurture    (เน้อร์-เชอะ)  (สนับสนุน, เลี้ยง, บำรุง, ถนอม, ทะนุถนอม, ฝึกฝน, ให้การศึกษา, อาหาร, เครื่องบำรุง, การบำรุง)

(d) control    (ควบคุม, ยับยั้ง, บังคับ, มีอำนาจเหนือ)

 

5. The president appears to have been in earnest (เอิ๊ร์น-นิสท) (a) when he promised to try to balance the national budget. 

(ท่านประธานาธิบดีดูเหมือนว่าได้  เอาจริงเอาจัง-มุ่งมั่น   เมื่อเขาสัญญาว่าจะพยายามทำให้งบประมาณของชาติมีความสมดุล)

(a) dreaming    (ฝํน)

(b) joking    (ล้อเล่น, พูดเล่น, พูดตลก, ทำตลก, เล่นตลก)

(c) serious    (จริงจัง, เอาจริงเอาจัง, ไม่ล้อเล่น, ไม่เหลาะแหละ, สำคัญ, สาหัส, ร้ายแรง)

(d) lying    (พูดโกหก)

 

6. The strike ended when the employer conceded (v) to the demands of the workers.  

(การนัดหยุดงานยุติเมื่อนายจ้าง  ยอมรับ-ยอมทำตาม-ยินยอม-ยอมอ่อนข้อให้   ข้อเรียกร้องของคนงาน)

(a) exaggerated    (พูดโม้, พูดเกินความจริง)

(b) admitted    (ยอมให้, ยอมรับ, ให้เข้า, รับเข้า, ยอมรับรอง, รับสารภาพ, รับ)

(c) eliminated    (กำจัด, ทำลายให้หมดไป)

(d) encountered    (เผชิญกับ, เผชิญหน้า, พบ, เจอ)

 

7. The political writer was well-known for his acumen (n).

(นักเขียนเรื่องการเมืองคนนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่อง  ความเฉลียวฉลาด-ความปราดเปรื่อง-ความแหลมคม   ของเขา)

(a) keen insight    (ความฉลาดที่ดีเลิศ-ยอดเยี่ยม-หลักแหลม-คมกริบ)

(b) blunt comments    (คำวิจารณ์แบบขวานผ่าซาก)

(c) lofty language    (ภาษาที่สูงส่ง)

(d) witty remarks    (คำพูดที่ฉลาด-มีไหวพริบ)

 

8. The fireman’s valor (n) in rushing into the flaming house saved the occupants from a terrible fire.

(ความกล้าหาญ-ความองอาจ-ความอาจหาญ   ของพนักงานดับเพลิง  ในการวิ่งเข้าไปในบ้านที่กำลังไฟลุกโพลง  ได้ช่วยชีวิตของเจ้าของบ้านจากไฟไหม้ที่ร้ายกาจ-รุนแรง)

(a) jeopardy    (อันตราย, ภัย)

(b) illustration    (การแสดงด้วยภาพ)

(c) bravery    (ความกล้าหาญ)

(d) deterioration    (การแย่ลง-เลวลง-เสื่อมลง)

 

9. The meeting seemed uneventful (a) but expert observers realized that important decisions were being made.

(การประชุมดูเหมือนว่า  ปราศจากเหตุการณ์-ไม่มีเรื่องสำคัญ-สงบ-ปกติ-เรื่อยๆ   แต่ว่าผู้สังเกตการณ์ที่เชี่ยวชาญตระหนักว่า  กำลังมีการตัดสินใจเรื่องสำคัญ)

(a) reliable    (เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ)

(b) terrific    (เทอ-ริฟ-ฟิค)  (ที่ดีมาก, ที่แจ๋ว, ที่ยอดเยี่ยม)

(c) obsolete    (ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว)

(d) without important or striking happenings    (ปราศจากเหตุการณ์ที่สำคัญหรือโดดเด่น)

 

10. My roommate has some lunatic (a) ideas about changing the world.

(เพื่อนร่วมห้องพักของผมมีความคิด  บ้า-วิกลจริต-วิปลาส   เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโลก)  (คือ  ต้องการเปลี่ยนแปลงโลก)

(a) bizarre    (แปลก, ประหลาด, พิกล)

(b) pessimistic    (มองโลกในแง่ร้าย)

(c) insane or extremely foolish    (บ้า-วิกลจริต  หรือ โง่อย่างยิ่ง)

(d) patriotic    (รักชาติ)

 

11. The bad weather seriously impedes (v) the army’s advance.

(อากาศที่เลวร้าย  ขัดขวาง-เป็นอุปสรรค-สกัดกั้น-หน่วงเหนี่ยว   อย่างรุนแรงต่อการรุกคืบหน้าของกองทัพ)

(a) forces    (บังคับ)

(b) facilitate    (ทำให้สะดวก, ทำให้ง่าย, ทำให้ราบรื่น)

(c) obstruct    (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, หน่วงเหนี่ยว)

(d) fascinate    (ทำให้หลงใหล, เป็นที่จับจิตจับใจแก่)

 

12. Many people who want warm coats can buy fake (a – n) furs.

(ผู้คนจำนวนมากที่ต้องการเสื้อคลุม (เสื้อนอก) ที่อบอุ่น  สามารถซื้อเสื้อผ้าที่ทำด้วยหนังขนสัตว์อ่อนนุ่ม (ซึ่ง)   ปลอม-เทียม-ของปลอม-ของเทียม)

(a) costly    (มีราคาแพง)

(b) heavy    (หนา, หนัก)

(c) inexpensive    (ไม่แพง)

(d) imitation    (ของปลอม, ของเทียม, การเลียนแบบ, การลอกเลียน, การเอาอย่าง, ของเลียนแบบ)

 

13. The most striking (a) technological success in the twentieth century is probably the computer revolution.

(ความสำเร็จด้านเทคโนโลยีที่  เด่นชัด-สะดุดตา-ยอดเยี่ยม-น่าตะลึง-น่าประทับใจ-ซึ่งตี, ต่อย, ชก, ทุบ, ปะทะ    ในศตวรรษที่  ๒๐  บางทีอาจจะเป็นการปฏิวัติด้านคอมพิวเตอร์)

(a) productive    (ทำให้เกิดผล, อุดมสมบูรณ์, ให้ผลดีหรือมาก, มีอำนาจผลิต)

(b) prominent    (พร้อม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, เด่นชัด, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, โด่งดัง, ยื่นออก, โผล่ออก)

(c) recent    (เมื่อเร็วๆนี้)

(d) defunct    (ดิ-ฟั้งคท)  (ไม่มีผล, หมดอายุ, ตาย, เลิกใช้แล้ว, ไม่มีอยู่อีกต่อไป)

 

14. A higher petrol price will trigger (v) an increase in food prices.

(ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะ  กระตุ้น-เริ่มต้น  การเพิ่มขึ้นของราคาอาหาร)

(a) distribute    (จำหน่าย, แจกจ่าย, กระจาย)

(b) compel    (บังคับ)

(c) hinder    (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรคต่อ)

(d) prompt    (กระตุ้น-ให้กำลังใจ-สนับสนุน-ถือหาง-บอกบท-รวดเร็ว-ฉับพลัน-ทันทีทันใด)

 

15. Smoking is proscribed (v) by law in air-conditioned buses, theaters and elevators.

(การสูบบุหรี่ถูก  ห้าม-ประณาม-เนรเทศ-ไล่ออกไป-เพิกถอนสิทธิการเป็นพลเมือง,   โดยกฎหมาย, ในรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ, โรงหนัง และในลิฟต์)

(a) promoted     (ส่งเสริม, สนับสนุน)

(b) discouraged    (ทำให้ท้อใจ)

(c) prohibited    (ห้าม, ป้องกัน, ขัดขวาง)

(d) terminated    (ทำให้สิ้นสุดหรือยุติ, สิ้นสุด)

 

16. During the Second World War, all important resources in the United States were allocated (v) by the federal government.

(ระหว่างสงครามโลกครั้งที่   ทรัพยากรที่สำคัญทั้งหมดในสหรัฐฯ ถูก  จัดสรร-แบ่งสรร   โดยรัฐบาลกลาง)

(a) conserved    (สงวน, อนุรักษ์)

(b) depleted    (ใช้หมดไป)

(c) distributed    (แบ่งสันปันส่วน, แจก, จำแนก, จำหน่าย, แพร่, กระจาย, แยก)

(d) exploited    (ใช้ประโยชน์, ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว, ใช้อย่างเอารัดเอาเปรียบ)

 

17. In many developing countries, the sales of imported brands are severely affected by the widespread availability of cheaper counterfeit (a – n – v) goods. 

(ในประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมาก  การขายยี่ห้อสินค้าที่ถูกนำเข้าจากต่างประเทศ  ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการมีอยู่อย่างแพร่หลายของสินค้า  ปลอม-ปลอมแปลง-เก๊-การปลอมแปลง-ของปลอม-ของเลียนแบบ-นักต้มตุ๋น-ปลอม-ปลอมแปลง-เลียนแบบ   ที่มีราคาถูกกว่า)  (หมายถึง  สินค้าที่ทำปลอมในประเทศ  มีราคาถูกกว่าสินค้านำเข้าจากต่างประเทศอย่างมาก)

(a) local    (ท้องถิ่น, เฉพาะแห่ง, เฉพาะที่, มีผลเฉพาะแห่ง)

(b) shoddy    (ซึ่งมีคุณภาพเลว, ทำอย่างลวกๆ, กำมะลอ, เลว, เลวทราม)

(c) smuggled    (ซึ่งถูกลักลอบนำ (สินค้า) เข้าหรือออกโดยผิดกฎหมาย, ถูกลักลอบนำเข้าไป, ถูกแอบถือไปด้วย)

(d) fake    (ปลอม, เทียม, ซึ่งเป็นเรื่องที่กุขึ้น)

 

18. Formulated in 1823, the Monroe Doctrine asserted (v) that the Americas were no longer open to European colonization.

(ถูกบัญญัติขึ้นมาในปี  ๑๘๒๓  ลัทธิมอนโร  ยืนยัน-อ้างสิทธิ์   ว่าทวีปอเมริกามิได้เปิดให้กับการล่าอาณานิคมของยุโรปต่อไปอีกแล้ว)

(a) accentuated    (อ่านเน้น, อ่านซ้ำ, เน้น, ย้ำ, ทำให้เด่น)

(b) emphatically stated    (กล่าวอย่างเน้นย้ำหรือหนักแน่น)

(c) belligerently argued    (โต้แย้งหรือให้เหตุผลอย่างมุ่งร้าย  หรือแบบชอบตีรันฟันแทง)

(d) entreated    (ขอร้อง, วิงวอน, อ้อนวอน)

 

19. Mrs. Hilary Clinton, President hopeful, acknowledged (v) her defeat.

(นางฮิลารี่  คลินตัน, ผู้มีความหวังว่าจะได้เป็นประธานาธิบดี,  ยอมรับ-รับรอง-แจ้งว่าได้รับ-เห็นคุณค่า   ความพ่ายแพ้ของเธอ)

(a) rejected    (ปฏิเสธ)

(b) admitted    (ยอมรับ)

(c) deemed    (เห็นว่า, คิดว่า)

(d) conspired    (สมรู้ร่วมคิดกัน, ร่วมหัวกันวางแผน)

 

20. Most residents did not advocate (v - n) building large factories.

(ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่  สนับสนุน-โฆษณาชวนเชื่อ-เป็นทนาย-ทนาย-ผู้แก้ต่าง-ผู้สนับสนุน   การสร้างโรงงานขนาดใหญ่)

(a) construct    (สร้าง)

(b) commend    (ยกย่อง, สรรเสริญ)

(c) support    (สนับสนุน)

(d) cease    (หยุด, ยุติ, เลิก)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป