หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 23)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.  (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. The quick reproduction rate of the fruit fly makes it ideal for genetic experiments.

     (อัตราการขยายพันธุ์ที่รวดเร็วของแมลงวันผลไม้  ทำให้มันดีเลิศสำหรับการทดลองด้านพันธุกรรม)

     (a)   incubation (การฟักตัว, การเพาะให้เป็นตัว, การเกิดเป็นตัว, การกกไข่, การเก็บตัวอ่อนในตู้อบ)

     (b)  life cycle (วงจรชีวิต)

     (c)   breeding (การแพร่พันธุ์, การเพาะพันธุ์, การเพาะเลี้ยง, การออกลูก, การฟักไข่, การตั้งท้อง)

     (d)  death (ความตาย, การตาย)

2. Weather forecasters must know as much as possible about the state of the atmosphere.

     (นักพยากรณ์อากาศจะต้องรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้  เกี่ยวกับสภาพของบรรยากาศ)

     (a)  nation (ชาติ, ประเทศ)

     (b) condition (สภาพ, สภาวะ, เงื่อนไข)

     (c) location (ตำแหน่งที่ตั้ง, สถานที่ตั้ง, ตำแหน่ง, การหาแหล่งที่ตั้ง)

     (d) composition (การประกอบเป็นส่วนต่างๆทั้งหมด, ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ของผสม, การประพันธ์, การแต่งเพลง)

3. The theory that insects are produced by spontaneous generation in decaying matter prevailed until the twentieth century.

       (ทฤษฎีที่ว่าแมลงถูกสร้างขึ้นมาโดยการก่อกำเนิดที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติในสสารที่เน่าเปื่อย  มีอยู่ทั่วไป-เหนือกว่า-มีมากกว่า (ความคิดในแนวอื่น)  จนกระทั่งศตวรรษที่ ๒๐)

     (a)  predominated (ครอบงำ, มีอิทธิพลเหนือ, มีอำนาจเหนือ, เหนือกว่ามีมากกว่า, ปกครอง)

     (b)  advanced (ก้าวหน้า, คืบหน้า, ทันสมัย)

     (c)   circulated (หมุนเวียน, แพร่กระจาย, ผ่านจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง, ผ่านจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง, ทำให้หมุนเวียน)

     (d)  proceeded (ดำเนินต่อไป)

4. Viewed as fanatics by the public at large, the abolitionists were relatively few in number – only about 160,000 in the 1830’s.

      (ถูกมองว่าเป็นผู้มีความกระตือรือร้นอย่างคลั่งไคล้โดยสาธารณชนทั่วไป  พวกสนับสนุนให้มีการเลิกทาส (ในอเมริกา) มีจำนวนค่อนข้างน้อย – เพียงประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ คนในช่วงทศวรรษ ๑๘๓๐)

     (a)   news media (สื่อประเภทข่าว)

     (b)  public policymakers (ผู้สร้างนโยบายสาธารณะ)

     (c)   general public (ประชาชนทั่วไป)

     (d)  conservatives (พวกอนุรักษ์นิยม)

5. The population boom has increased enormously the demand for food in the third world.

     (การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร  ได้เพิ่มความต้องการด้านอาหารในโลกที่สามอย่างมากมายมหาศาล)

     (a) immensely (อย่างมากมายมหาศาล)

     (b) gradually (ทีละน้อย)

     (c) occasionally (เป็นบางโอกาส, เป็นครั้งคราว)

     (d) unrealistically (อย่างไม่สมจริงสมจัง)

6. Fish have lived on the earth longer than any other backboned animal and show great diversity in their way of life.

     (ปลาได้มีชีวิตอยู่บนโลกนานกว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นใด  และแสดงความหลากหลาย-ความแตกต่างอย่างมากมายในวิถีชีวิตของพวกมัน)

     (a) adaptation (การปรับให้เหมาะสม)

     (b) evolution (วิวัฒนาการ)

     (c) endurance (ความอดทน, ความอดกลั้น, ความทนทาน)

    (d)  variation (การเปลี่ยนแปลง, การแปรปรวน, การผันแปร)

7. According to the American Civil Liberties Union, theater owners can confiscate any food or drink brought into the theater.

     (ตามที่สหภาพเสรีของพลเมืองอเมริกันกล่าวไว้  เจ้าของโรงหนัง-โรงละครสามารถริบ-ยึดอาหารหรือเครื่องดื่มใดๆที่ผู้ชมนำเข้าไปในโรงหนัง-โรงละครได้)

    (a)   ban (ห้าม)

    (b)  surcharge (เก็บเงินเพิ่ม, เก็บภาษีเพิ่ม, เก็บเพิ่ม, บรรทุกเกิน, เรียกเก็บเกิน)

    (c)   discard (ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ทิ้งไพ่)

    (d)  seize (ยึด, ฉวย, จับ, จับกุม, จับตัว, ชิง, ยึดครอง, ครอบครอง)

8. While a student, basketball player Lew Alcindor became an adherent of Islam and in 1971 changed his name to Kareem Abdul-Jabbar.

     (ในขณะที่ยังเป็นนักเรียน  นักบาสเก็ตบอล ลิว อัลซินดอร์ เป็น สาวก-ผู้ยึดมั่นในศาสนาอิสลาม  และในปี ๑๙๗๑ ได้เปลี่ยนชื่อของเขาเป็น  คารีมอับดุล จับบาร์)

     (a)   a leader (ผู้นำ)

     (b)  a founder (ผู้ก่อตั้ง)

     (c)  a follower (สาวก, บริวาร, ผู้ตาม, ผู้ติดตาม, ผู้รับใช้, ผู้สนับสนุน, ลูกศิษย์, ผู้เลียนแบบ)

     (d)  a scholar (นักวิชาการ, ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้คงแก่เรียน, นักศึกษา, ผู้ได้รับทุนการศึกษา)

9. The Dial, edited by Margaret Fuller, was among the first influential magazines published in the United States.

    ( “เดอะ ไดแอล” ซึ่งเขียนบทบรรณาธิการ (ตรวจสอบ-เปลี่ยนแปลง-แก้ไข) โดยมาร์กาเร็ต ฟุลเลอร์  เป็นหนึ่งในบรรดาวารสารที่ทรงอิทธิพล (มีอำนาจชักจูง) เล่มแรกๆ  ที่ได้รับการตีพิมพ์ในสหรัฐฯ)

     (a)   profitable (ทำกำไร, มีกำไร, เป็นประโยชน์)

     (b)  imaginative (ช่างจินตนาการ, ซึ่งคิดเอาเอง, ไม่เป็นความจริง)

     (c)   illustrated (ซึ่งถูกแสดงด้วยภาพ)

     (d)  important (มีอิทธิพลมาก, มีอำนาจมาก, มีฐานะสูง, สำคัญ, มีความหมาย)

10. According to the law in some states, parents of minors who damage the property of others must compensate the property owners.

      (สอดคล้องกับกฎหมายในบางรัฐ – ในอเมริกา – พ่อแม่ของผู้เยาว์ผู้ซึ่งทำความเสียหายให้กับทรัพย์สินของบุคคลอื่น  จะต้องชดเชย-ทดแทน (ค่าเสียหาย) แก่ทรัพย์สินนั้น)

     (a)  identify (ระบุ, ชี้ตัว, หาเอกลักษณ์, บอกชื่อ, จำแนกแยกแยะ, พิสูจน์เอกลักษณ์)

     (b) confront (เผชิญหน้า, เผชิญกับ)

     (c) reimburse (ใช้เงินคืน, ชำระเงินคืน, ใช้เงินคืนที่ออกไปก่อน)

     (d) comfort (ปลอบโยน, ทำให้หายกังวลใจ, ช่วยเหลือ, การปลอบโยน, ความอบอุ่นใจ, คำปลอบโยน, สิ่งปลอบใจ, ผู้ปลอบใจ, การช่วยเหลือ)

11. United States Navy Admiral Alfred Mahan wrote many books on naval strategy and sea power.

       (พลเรือเอก อัลเฟร็ด  มาร์ฮาน  แห่งกองทัพเรือสหรัฐฯ  เขียนหนังสือจำนวนมากในเรื่องยุทธศาสตร์เกี่ยวกับกองทัพเรือ  และอำนาจทางทะเล)

     (a)  battles (สงคราม, การทำสงคราม, การสู้รบ)

     (b) tactics (ยุทธวิธี, กลยุทธ์)

    (c)  history (ประวัติศาสตร์)

    (d)  armaments (อาวุธยุทโธปกรณ์, กองทัพติดอาวุธ, รถหุ้มเกราะ, ยานเกราะ, กำลังทหาร)

12. Among all societies, legal marriage is usually accompanied by some kind of ceremony that expresses group sanction of the union.

      (ในบรรดาสังคมทั้งหมด  การแต่งงานที่ถูกกฎหมาย (หรือตามกฎหมาย) มักจะตามมาด้วยพิธีการบางอย่าง  ซึ่งแสดงถึงการเห็นด้วย-การยินยอม-การอนุญาตของกลุ่ม (ผู้ที่ไปร่วมพิธี) ในการสมรสกันนั้น)

     (a)  pressure (ความกดดัน, แรงกดดัน)

     (b) approval (การเห็นด้วย, การยินยอม, การอนุมัติ-อนุญาต)

     (c) opinion (ความคิดเห็น)

     (d) opposition (การคัดค้าน, การต่อต้าน, การไม่เห็นด้วย)

13. Jewel experts claim that cultured pearls have greater luster than do uncultivated pearls harvested from the sea.

      (ผู้เชี่ยวชาญด้านเพชรพลอย – หรือทรัพย์สินมีค่า – อ้างว่าไข่มุกต์เลี้ยงมีความเป็นเงา-เป็นมันมากกว่าไข่มุกต์ที่มิได้เพาะเลี้ยง  ที่ถูกเก็บขึ้นมาจากทะเล)

     (a)  durability (ความทนทาน, ความคงทน)

     (b) resilience (ความยืดหยุ่น, ความหดได้, ความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิม, ความสามารถในการฟื้นคืนสู่ปกติ)

     (c) radiance (ความสว่าง, การส่องสว่าง, การปล่อยแสง, แสงที่แผ่รัศมี, ความร่าเริงแจ่มใส)

     (d) value (ค่า, คุณค่า, ราคา, มีราคา)

14. The initial assumption that the earth was flat was not erroneous to the people of that time.

     (สมมติฐานเบื้องต้น (ดั้งเดิม-แรกเริ่ม) ที่ว่าโลกแบน  ไม่ผิดสำหรับผู้คนในยุคนั้น)

     (a)  immoral (ผิดศีลธรรม, ไร้ศีลธรรม)

     (b) illogical (ไม่เป็นไปตามหลักเหตุผล)

     (c) unsupported (ไม่ได้รับการสนับสนุน)

     (d) incorrect (ผิด, ไม่ถูกต้อง)

   15. The mermaid is a mythical creature that appears in folk tales from many countries.

          (นางเงือกเป็นสัตว์ในนิยาย-ในจินตนาการ  ซึ่งปรากฏขึ้นในนิทานชาวบ้าน – หรือนิทานพื้นเมือง – จากหลายประเทศ)

     (a)  imaginary (ในจินตนาการ, เพ้อฝัน, ไม่จริง, เป็นมโนภาพ)

     (b)  mysterious (ลึกลับ, ลี้ลับ, แปลกประหลาด)

     (c)   amphibian (ครึ่งบกครึ่งน้ำ)

     (d)  gorgeous (หรูหรา, โอ่อ่า, วิเศษ, สวยงาม, น่ายินดี)

16. Before TV, candidates relied chiefly on public appearances to entreat people to vote for them.

      (ก่อนที่จะมีทีวี  ผู้สมัคร (รับเลือกตั้ง) พึ่งพาอาศัยโดยส่วนใหญ่กับการปรากฏตัวในที่สาธารณะ  เพื่อขอร้อง-วิงวอน-อ้อนวอนประชาชนให้ลงคะแนนให้พวกเขา)

     (a)   permit (อนุญาต)

     (b)  influence (มีอิทธิพลต่อ, มีผลกระทบกับ)

     (c)   beseech (อ้อนวอน, วิงวอน, ขอร้อง)

     (d)  advocate (สนับสนุน)

17. In the early 1900’s, the Ringling brothers assembled the world’s largest, most celebrated, and most spectacular circus.

      (ในช่วงต้นศตวรรษ ๑๙๐๐  พี่น้องตระกูลริงลิงรวบรวมคณะละครสัตว์ที่ใหญ่ที่สุด  มีชื่อเสียงมากที่สุด  และโอ่อ่าตระการตา-น่าดูมากที่สุดของโลก)

     (a)  advanced (ก้าวหน้า, ทันสมัย)

     (b) renowned (มีชื่อเสียง, มีกิตติศัพท์เลื่องลือ, มีเกียรติคุณ)

     (c) daring (กล้าหาญ)

     (d) unusual (ไม่ธรรมดา, พิเศษ, ผิดปกติ)

18. Roller-skating, a sport that has an obscure origin, is popular among children worldwide.

      (การใส่รองเท้าสเกต ๔ ล้อวิ่งไปบนถนน  ซึ่งเป็นกีฬาที่มีต้นกำเนิดที่ไม่ชัดแจ้ง-คลุมเครือ  เป็นที่นิยมในบรรดาเด็กๆทั่วโลก)

     (a)   occult (ลึกลับ, ลี้ลับ, ไม่เปิดเผย, ซ่อนเร้น, แอบแฝง, เข้าใจยาก)

     (b)  bizarre (แปลก, ประหลาด, ชอบกล)

     (c)   perilous (มีอันตราย)

     (d)  unclear (ไม่ชัดเจน)

19. President Donald Trump has planned to put up a wall along the border of the United States and Mexico.

     (ประธานาธิบดี โดนัล ทรัมพ์  มีแผนที่จะสร้าง-จัดตั้ง กำแพงตามแนวชายแดนของสหรัฐฯและเม็กซิโก)

     (a)  design (ออกแบบ)

     (b)  demolish (รื้อทำลาย)

     (c) establish (สร้าง, จัดตั้ง, สถาปนา, ก่อตั้ง, ทำให้เกิดขึ้น, กำหนด, บัญญัติ)

     (d) climb (ปีน, ไต่)

20. The National Association for the Advancement of Colored People was intentionally founded on the one hundredth anniversary of  Abraham Lincoln’s birth.

      (สมาคมแห่งชาติสำหรับความก้าวหน้าของคนผิวสี  ถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยเจตนา-ตั้งใจ  ในวันครบรอบวันเกิด ๑๐๐ ปีของอับราฮัม  ลิงคอล์น)

     (a)  initially (ในเบื้องแรก, ในเบื้องต้น, ในตอนเริ่มต้น)

    (b)   deliberately (โดยเจตนา, โดยตั้งใจ)

    (c)   historically (ในทางประวัติศาสตร์)

    (d)  haphazardly (โดยบังเอิญ, โดยมิได้ตั้งใจ, ตามอำเภอใจ, โดยมิได้มีการวางแผน, อย่างไม่เป็นระเบียบ, อย่างไร้จุดหมาย)

21. Parking at the bus stop is illegal.  Motorists committing this infraction are heavily fined.

      (การจอดรถที่ป้ายรถเมล์เป็นสิ่งผิดกฎหมายผู้ขับขี่ที่กระทำการฝ่าฝืน-ละเมิดนี้  จะถูกปรับอย่างหนัก – คือเป็นเงินจำนวนมาก)

     (a)   compliance (การยอมทำตาม, การปฏิบัติตาม, การเชื่อฟัง)

     (b)  devotion (การอุทิศตัว, การเสียสละ)

     (c)   violation (การฝ่าฝืน, การละเมิด)

     (d)  crime (อาชญากรรม)

22. Many movies receive disparaging reviews from film experts and yet become extremely popular and successful.

     (ภาพยนตร์จำนวนมากได้รับการวิจารณ์ที่เสื่อมเสีย-ให้ร้าย-ดูถูกดูหมิ่น  จากผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์  และ – แม้กระนั้นก็ตาม – กลับได้รับความนิยมและประสบผลสำเร็จอย่างมาก)

     (a)  negative (ในทางลบ, ในทางปฏิเสธ, เป็นการคัดค้าน)

     (b)  lengthy (ยืดยาว, ยาวนาน, ใช้เวลามาก)

     (c)   commending (ยกย่อง, สรรเสริญ)

     (d)  ambiguous (คลุมเครือ, กำกวม, สองแง่สองมุม, มีสองนัย, น่าสงสัย)

23. Through assiduous research work in museums and libraries, some  very rare drawings have been recovered for exhibition.

      (โดยงานค้นคว้าวิจัยที่ขยันหมั่นเพียร-อุตสาหะในเรื่องพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดภาพวาดที่หายากมากบางภาพได้ถูกนำกลับคืนมาสำหรับงานแสดงนิทรรศการ)

     (a)    efficient (มีประสิทธิภาพ)

     (b)   diligent (ขยันหมั่นเพียร, อุตสาหะ)

     (c)   time-consuming (ใช้เวลามาก)

     (d)  tardy (ช้า, ล้าหลัง, สาย, ลังเล, เฉื่อยชา, เงื่องหงอย)

24. The fire salamander takes its name from an old belief that it could  withstand flames.

       (สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคล้ายกิ้งก่า  ได้ชื่อของมันจากความเชื่อเก่าแก่ที่ว่า  มันสามารถทนต่อเปลวไฟได้)

     (a)    extinguish (ดับไฟ)

     (b)   escape (หลบหนี)

     (c)   survive (รอดชีวิต, มีชีวิตอยู่)

     (d)   penetrate (ทะลุ, ฝ่าเข้าไปข้างใน)

25. Because poultry is as nutritious as beef and lower in fat, many people are beginning to include more chicken in their diets.

      (เพราะว่าสัตว์ปีกบำรุงเลี้ยงร่างกาย-บำรุงกำลังได้เหมือนเนื้อวัว  และมีไขมันต่ำกว่า  คนจำนวนมากกำลังเริ่มต้นรวมเอาเนื้อไก่ไว้ในอาหารของตน)

     (a)    delicious (อร่อย)

     (b)   filling (ทำให้อิ่ม, ทำให้พอ, เติมเต็ม)

     (c)    hard to digest (ย่อยยาก)

     (d)   nourishing (บำรุงกำลัง, บำรุงเลี้ยง, หล่อเลี้ยง, เสริมกำลัง, บำรุงด้วยอาหาร)