หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 229)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Madame Curie was completely engrossed (v) in her work.

(มาดามคูรี่ (นักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง)  หมกมุ่น-ค่ำเคร่ง  อย่างเต็มที่ในงานของเธอ)

(a) fatigued    (เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า, อ่อนเพลีย)

(b) absorbed    (ที่หมกมุ่น, ที่ตั้งอกตั้งใจ)

(c) fruitful    (ประสบความสำเร็จ, ได้ผล, มีผลดก)

(d) confused    (สับสน, งงงวย)

 

2. Corruption is the cancer that undermines (v) the country’s strength.

(การคอร์รัปชั่นเป็นมะเร็งซึ่ง  บ่อนทำลาย-ทำลายทีละน้อย-ทำลายอย่างลับๆ-ทำให้อ่อนลง-ขุด-เซาะ   ความแข็งแรงของประเทศ)

(a) weakens    (ทำให้อ่อนลงหรืออ่อนแอ)

(b) proves    (พิสูจน์)

(c) supports    (สนับสนุน, ค้ำจุน)

(d) stabilizes    (ทำให้มั่นคงหรือมีเสถียรภาพ)

 

3. At the end of the year, lands throughout the state were parched (พาร์ช-ดึ) (v).

(ในตอนสิ้นปี  ผืนดินทั่วทั้งรัฐ   แห้งผาก-แห้งเกรียม-เหี่ยวแห้ง)

(a) repaired    (ซ่อมแซม)

(b) confiscated    (ริบ, ยึด)

(c) bone-dry    (แห้งผาก, แห้งมาก)

(d) turned into parks    (เปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะ)

 

4. The examination will begin precisely (adv.) at eight-thirty.

(การสอบจะเริ่มต้นตอน  ๘.๓๐ น.   พอดีเป๊ะ-อย่างแน่นอน-อย่างแม่นยำ-อย่างเที่ยงตรง-อย่างถูกต้อง)

(a) occasionally    (เป็นครั้งคราว, เป็นบางโอกาส)

(b) exactly    (อย่างตรงเผง, พอดีเป๊ะ, อย่างแน่นอน, อย่างแม่นยำ, อย่างแน่ชัด)

(c) subsequently    (ในเวลาต่อมา, ในภายหลัง)

(d) adequately    (อย่างพอเพียง)

 

5. Since older children have more experience and knowledge than younger children, teachers plan their lessons accordingly (adv.).

(เพราะว่าเด็กที่อายุมากกว่า  มีประสบการณ์และความรู้มากกว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า  ครูจึงวางแผนบทเรียนของตน   อย่างสอดคล้องกัน (กับอายุ), ตามนั้น (ตามอายุ)

(a) meticulously    (อย่างพิถีพิถันมาก, อย่างเข้มงวดมากในเรื่องเล็กๆน้อยๆ, อย่างจู้จี้)

(b) systematically    (อย่างเป็นระบบ)

(c) correspondingly    (อย่างสอดคล้องกัน (กับอายุ), อย่างลงรอยกัน, อย่างตรงกันหรือเหมือนกัน)

(d) differently    (อย่างแตกต่างกัน)

 

6. Before they are exhibited in any zoo, all imported animals are kept in quarantine (คว้อ-เริน-ทีน) (n) to make sure they are free from diseases.

(ก่อนที่พวกมันจะถูกแสดงในสวนสัตว์  สัตว์ที่ถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศจะถูก  (การ) เก็บกักตัวไว้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรค   เพื่อให้มั่นใจว่าพวกมันปราศจากโรค)

(a) hospitals    (โรงพยาบาล)

(b) captivity    (การจับกุมคุมขัง, ภาวะที่เป็นเชลย, ภาวะที่หลงใหล, การผูกมัด)

(c) laboratories    (ห้องปฏิบัติการ)

(d) isolation    (การแยกตัวโดดเดี่ยว, การแยกให้อยู่ต่างหาก, การแยกตัว-ปลีกตัวออก, การแยกผู้ป่วย (คนหรือสัตว์) ด้วยโรคติดต่อให้อยู่ต่างหาก)

 

7. The scientist supports his theory with copious (a) evidence.

(นักวิทยาศาสตร์คนนั้นสนับสนุนทฤษฎีของตนด้วยหลักฐาน  มากมาย-อุดมสมบูรณ์)

(a) copyrighted    (มีลิขสิทธิ์, ได้รับลิขสิทธิ์)

(b) detrimental    (เป็นอันตราย, เป็นภัย)  

(c) abundant    (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(d) paramount    (แพ้-ระ-เม่าท)  (สำคัญยิ่ง, ยิ่งยวด, ยอดเยี่ยม, สูงสุด, อันดับหนึ่ง)

 

8. The police officer surmised (เซอะ-ไม้ซ) (v) that the thief might have been the tall bully who spends a lot of time on the street corner.

(เจ้าหน้าที่ตำรวจ   คาดการณ์-เดา-ทาย-คาดคะเน-เก็ง-นึก-คิด   ว่าเจ้าหัวขโมยอาจจะเป็นเจ้าคนขี้รังแก-ชอบข่มเหง  ตัวสูง  ผู้ซึ่งใช้เวลามากมายอยู่ที่มุมถนน)

(a) recalled    (ระลึกได้, จำได้, หวนคิด, เรียกกลับ, นำกลับ, เพิกถอน)

(b) guessed    (เกส)  (เดา, ทาย, คาดคะเน, คิดว่า, เข้าใจว่า, การเดา-คาดคะเน)

(c) proved    (พิ-สูจน์)

(d) stated    (กล่าว, พูด)

 

9. As soon as the athlete received the bribe offer, he informed his coach of the sordid (a) affair.  

(ในทันทีที่นักกีฬาคนนั้นได้รับข้อเสนอสินบน  เขาแจ้งให้ผู้ฝึกซ้อมทราบเรื่อง  สกปรก-โสมม-เลวทราม-ชั่วช้า-ชั่วร้าย-เห็นแก่ตัว)  (คือ  แจ้งเรื่องติดสินบน)

(a) mysterious    (ลึกลับ, ลี้ลับ)

(b) grief-stricken    (โศกเศร้า)

(c) authentic    (จริง, แท้, ไม่ปลอม)

(d) filthy    (สกปรก, โสมม, เลว, น่ารังเกียจ, ทุจริต, ลามก, หยาบคาย)

 

10. Bob wanted to augment (อ็อก-เมิ่นท) (v) his savings before he bought a house.

(บ๊อบต้องการ  ทำให้เพิ่มขึ้น-เพิ่มมากขึ้น   เงินออมของเขา  ก่อนที่เขาจะซื้อบ้าน)

(a) insure     (ประกัน)

(b) invest     (ลงทุน)

(c) increase     (เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น)

(d) scrutinize     (พิจารณาอย่างละเอียด)

 

11. The boy had looked up to (v) his older brother all his life.

(เด็กชายคนนั้น  ยกย่อง-ชื่นชม-เคารพ-ให้เกียรติ-ถือเป็นตัวอย่างที่ดี  (ใน) พี่ชายของเขาตลอดชีวิต)

(a) despised    (ดูถูก, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม)

(b) admired    (ยกย่อง, ชื่นชม)

(c) safeguarded    (ปกป้อง, คุ้มครอง, เฝ้าระวัง)

(d) conjectured    (เดา, ทาย, คาดคะเน, การเดา, การทาย, การคาดคะเน)

 

12. Smoking is prohibited (โพร-ฮิ้บ-บิท) (v) in many university classrooms in the United States.  

(การสูบบุหรี่ถูก  ห้าม-ขัดขวาง-ป้องกัน   ในห้องเรียนของมหาวิทยาลัยจำนวนมาก  ในสหรัฐฯ)

(a) permitted    (อนุญาต, ยอมให้ทำ)

(b) juxtaposed     (จั๊ค-สทะ-โพซ)  (วางข้างๆ, วางชิดกัน, วางแนบ)

(c) banned    (ห้าม, ประกาศห้าม, สั่งห้าม, ประณาม, สาปแช่ง)

(d) rummaged    (รื้อค้นกระจุยกระจาย)

 

13. The parliament had created a violent controversy (n) over a commercial treaty.  

(รัฐสภาได้ก่อให้เกิด  การโต้เถียง-การโต้คารม-ความขัดแย้ง-การทะเลาะวิวาท   อย่างรุนแรง  เกี่ยวกับสนธิสัญญาพาณิชย์)

(a) debauchery   (ดิ-บ๊อ-เชอะ-รี่)  (ความลุ่มหลงในสุรายาเมา, ความลุ่มหลงในโลกียวิสัย, การล่อลวงไปในทางที่เสียหาย)

(b) dispute    (ดิส-พิ้วท)  (การโต้เถียง, การทะเลาะ, ความขัดแย้ง, โต้เถียง, ทะเลาะ, โต้แย้ง, ต่อสู้, แข่งขัน)

(c) seminar   (การสัมมนา, การประชุมสัมมนา, การประชุมของกลุ่ม)

(d) colloquium    (คะ-โล้-เควี่ยม)  (การประชุมหรือสัมมนาที่มีแต่ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รอบรู้)

 

14. The young man was so bashful that he did not speak to the pretty girl.  

(ชายหนุ่มคนนั้น  อาย-เหนียมอาย-กระดาก-ประหม่า-ขวยเขิน   มากเสียจนกระทั่ง  เขาไม่พูดกับเด็กหญิงสาวสวยคนนั้น

(a) shy    (ขี้อาย, อาย, เหนียมอาย, ขี้ประหม่า, ขี้ตื่น, ตกใจง่าย, ขี้ขลาด, ใจฝ่อ)

(b) haughty    (ฮ้อท-ที่)  (หยิ่งยโส, โอหัง, อวดดี, จองหอง)

(c) moribund    (ม้อ-ริ-บันด)  (ใกล้ตาย, จวนตาย, ร่อแร่, จวนจะสูญพันธุ์, จวนจะหมด, ไม่เจริญ, อยู่กับที่)

(d) upset    (ถูกก่อกวน, สับสน, ว้าวุ่น, ใจไม่สงบ, ยุ่งเหยิง)

 

15. The officer compelled (v) the suspect to wait at the scene of the crime.  

(เจ้าหน้าที่ตำรวจ  บังคับ-ผลักดัน-เกณฑ์-ใช้วิธีบังคับ-ต้อน-ได้มาโดยการบังคับ   ผู้ต้องหา-ผู้ต้องสงสัย  ให้รออยู่ที่สถานที่เกิดอาชญากรรม)

(a) beseeched    (อ้อนวอน, วิงวอน, ขอร้อง)

(b) inspired    (ดลใจ, เร้าใจ, ปลุกปั่น, กระตุ้น, ผลักดัน, ทำให้เกิด, หายใจเข้า)

(c) tortured    (ทรมาน, ทำให้เกิดความเจ็บปวดแก่กายและจิตใจ, บิดหรืองอ, การทรมาน, ความเจ็บปวด, ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส

(d) forced    (บังคับ, ผลักดัน, ใช้กำลัง, รุน, ดัน, ยัดเยียด, เร่ง, กำลัง, แรง, พลัง, อำ นาจ, อนุภาพ, อำนาจจูงใจ, กองทัพ, อำนาจจิต, พลังจิต)

 

16. The whole system has to be fixed (v) and improved.

(ระบบทั้งหมดจำเป็นต้องได้รับการ  ซ่อมแซม-จัดให้เรียบร้อย-จัดให้เป็นระเบียบ-ติดแน่น-ทำให้แน่น-กำหนดแน่นอน-เจาะจง   และปรับปรุง)

(a) overmanned    (ใช้กำลังคนมากเกินไป)

(b) overtaken    (ตามทัน, ไล่ทัน, โจมตีอย่างฉับพลัน, เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด)

(c) overhauled    (ยกเครื่อง (รถยนต์, ระบบ), ปรับปรุงใหม่, ตรวจอย่างละเอียดเพื่อซ่อมแซม, ซ่อมแซม, ชำระ, สะสาง)

(d) overdone    (ทำมากเกินไป, ทำเกินไป, ทำเลยเถิด)

 

17. The law is hard to enforce as few people conform (v) with it.

(กฎหมายนี้ใช้บังคับยาก  เนื่องจากมีน้อยคนที่  ทำตาม-ทำให้เข้ากับ-เหมือน-ลงรอย-ปรับเข้ากับ-ทำให้สอดคล้องกับ   กับมัน)

(a) comply    (เชื่อฟัง, ทำตาม, ยินยอม)

(b) compete    (แข่งขัน)

(c) reprimand    (ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)

(d) commence    (เริ่มต้น)

 

18. They showed great acumen (n) in solving the problem. 

(พวกเขาได้แสดง  ความเฉลียวฉลาด-ความปราดเปรื่อง-ความหลักแหลม   อย่างใหญ่หลวงในการแก้ไขปัญหา)

(a) ingenuity    (อิน-จะ-นู้-อิ-ที่)  (ความเฉลียวฉลาด, ความเป็นเจ้าความคิด, ความเป็นช่างประดิษฐ์, ความแคล่วคล่อง)

(b) incredulity    (ความไม่หูเบา, ความไม่เชื่ออะไรง่ายๆ)

(c) proximity    (ความใกล้ชิด, ความใกล้เคียง)

(d) embezzlement    (การยักยอก, การฉ้อฉล)

 

19. Millions of people travel between their homes and offices every day into Tokyo.

(ผู้คนหลายล้านคน  เดินทางระหว่างบ้านและที่ทำงาน   ทุกๆ วันไปยังโตเกียว)

(a) cease    (ซีส)  (หยุด, ยุติ, สิ้นสุด, เลิก, เว้น, ตาย)

(b) commute    {เดินทางไปๆ มาๆ เสมอ (ระหว่างบ้านและที่ทำงาน), เปลี่ยนแทน, เปลี่ยนเป็นโทษที่เบากว่า, สับเปลี่ยน, แลกเปลี่ยน, เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น}

(c) illustrate     (แสดงด้วยภาพ)

(d) dread    (เดร้ด)  (หวาดกลัว, กลัวมาก, ลังเลที่จะทำ, ความหวาดกลัว, ความเกรงกลัว-เกรงขาม)

 

20. Two plane crashes on the same day caused a lot of destruction (n).

(การชนกันของเครื่องบิน    ครั้งในวันเดียวกัน  ก่อให้เกิด  การทำลาย-ภาวะที่ถูกทำลาย-วิธีการทำลาย-สาเหตุของการทำลาย   อย่างมากมาย)

(a) leisure    (ลี้-เชอะ หรือ เลช-เชอะ)  (เวลาว่าง, การว่างจากงาน, ความสบายที่ไม่รีบร้อน)

(b) audaciousness    (ออ-เด๊-เชิส-เนส)  (ความกล้าอย่างมาก, ความไม่กลัว, ความกล้าได้กล้าเสีย)

(c) damage    (ความเสียหาย, การทำให้เสียหายหรือได้รับอันตราย)  (damages  =   ค่าเสียหาย, เงินชดเชยค่าเสียหาย)

(d) melody    (เสียงดนตรีที่ไพเราะ, ทำนองเพลง, บทกวีสำหรับร้องเป็นเพลง)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป