หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 228)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The leader of the lost group appealed to them not to panic (แพ้น-นิค) (v – n).

(ผู้นำของกลุ่มที่หลงทางขอร้องพวกเขา (คนในกลุ่ม) มิให้  ตกใจกลัว-อกสั่นขวัญหาย-ความตกใจกลัว-ความหวาดกลัว-ความอกสั่นขวัญหาย)

(a) instigate    (ปลุกเร้า, ปลุกระดม, ยั่วยุ, กระตุ้น)

(b) intervene    (แทรกแซง, ก้าวก่าย, ยุ่ง, เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัดขวาง, เกิดขึ้นระหว่าง)

(c) fear    (กลัว, หวาดกลัว, ความกลัว, ความหวาดกลัว)

(d) exasperate    (ทำให้โกรธเคืองมาก, เพิ่มความรุนแรง)

 

2. Mrs. Spinner was uneasy (a) about letting her son play in the vicinity of the railroad tracks.

(มิสซิสสปินเน่อร์  เป็นทุกข์-เป็นห่วง-วิตกกังวล-กระสับกระส่าย-ไม่สบายใจ   เกี่ยวกับการปล่อยให้ลูกชายของเธอเล่นในบริเวณของรางรถไฟ)

(a) placid    (แพลส-ซิด)  (เงียบสงบ, จิตสงบ)

(b) anxious or restless    (กังวลใจ-ห่วงใย-เป็นทุกข์  หรือ  กระสับกระส่าย)

(c) genteel    (ซึ่งได้รับการอบรมอย่างดี, งดงาม, สละสลวย, สุภาพ, เกี่ยวกับสังคมผู้ดี)

(d) wrathful    (ร้อธ-ฟูล  หรือ  ร้าธ-ฟูล)  (โกรธ, โกรธเคือง, โมโห)

 

3. Auto accidents maim (v) many persons each year.

(อุบัติเหตุรถยนต์  ทำให้พิการ-ทำให้เสียแขนขา-ทำให้ส่วนของร่างกายขาดไป  แก่บุคคลจำนวนมากในแต่ละปี)  (คือ  ทำให้คนพิการจำนวนมาก)

(a) commence    (เริ่มต้น)

(b) cripple    (ทำให้พิการ, ทำให้เป็นง่อย, ทำให้หยุดชะงัก, เดินขาเป๋, คนหรือสัตว์ที่พิการ, คนขาเป๋, คนง่อย)

(c) supersede    (แทนที่)

(d) muster    (รวบรวม, ชุมนุม, รวมแถว, การชุมนุม-รวมพล-รวบรวม-รวมแถว, กลุ่มคนดังกล่าว)

 

4. If you can use a word correctly, there is a good chance that you comprehend (v) it.  

(ถ้าคุณสามารถใช้คำได้อย่างถูกต้อง, มีโอกาสดีที่คุณจะ  เข้าใจ-หยั่งรู้-รวมทั้ง-กินความกว้าง-ครอบคลุม   มัน)

(a) understand    (เข้าใจ)

(b) malign    (มะ-ไลน)  (พูดให้ร้าย, กล่าวร้าย, ใส่ร้าย, กล่าวหา, ทำให้เสียชื่อเสียง)

(c) belittle    (ทำให้ดูด้อยค่า, ทำให้ความสำคัญลดลง, ดูถูก, ดูแคลน, เหยียดหยาม)

(d) assault    (อะ-ซ้อลท)  (โจมตี, จู่โจม, ทำลาย, ข่มขืน, การโจมตีอย่างรุนแรง, การจู่โจม, การทำลาย (ชื่อเสียง), การข่มขืน)

 

5. A vulnerable (a) target for thieves is a solitary traveler.

(เป้าหมายที่  ถูกโจมตีได้ง่าย-บาดเจ็บได้-อ่อนแอ-เปราะบาง-ไม่มั่นคง-ถูกตำหนิได้ง่าย  อย่างหนึ่งสำหรับพวกหัวขโมย  คือ  นักเดินทางที่เดินทางตามลำพัง)  (คือ  หัวขโมยคอยจ้องจะต้มตุ๋นนักเดินทางที่เดินทางคนเดียว)

(a) tantamount    (แท้น-ทะ-เม่านท)  (เท่ากับ, พอๆกับ, ประหนึ่งเป็น, มีความสำคัญเท่ากับ)

(b) monotonous    (มะ-น้อท-เทิน-เนิส)  (ซ้ำซาก, ซ้ำกัน, น่าเบื่อ, มีเสียงเดียว)

(c) capable of being injured; open to attack; sensitive to criticism    (อาจบาดเจ็บได้, เปิดโล่งสำหรับการโจมตี (ในที่นี้  หมายถึง  การเปิดโอกาสให้หัวขโมยทำงาน หรือ หลอกต้มได้ง่าย), หวั่นไหวต่อการวิจารณ์)

(d) gregarious    (กริ-แก๊-เรียส)  (ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง, ที่จับกันเป็นกลุ่ม, ชอบสังคม, ชอบพบปะสังสรรค์)

 

6. Reading a variety of good books elevates (เอ๊ล-ละ-เวท) (v) the mind.

(การอ่านหนังสือหลากหลายชนิด  ยกระดับ-ทำให้สูงขึ้น-ยกขึ้น-เลื่อนตำแหน่ง-เลื่อนยศ-กระตุ้นจิต-บำรุงน้ำใจ   ปัญญา-จิตใจ)

(a) magnifies    (ขยาย, ทำให้ใหญ่ขึ้น, เพิ่มขนาด, พูดขยาย, ยกยอ, สรรเสริญ) 

(b) lifts up   (ยก, ทำให้สูงขึ้น)

(c) penetrates    (ทะลุเข้าไป, ฝ่าเข้าไป, เจาะทะลุ, ลอด, บุกเข้าไป, แทรกซึม, มองทะ ลุ, มองผ่าน, มีผลลึกซึ่งต่อ)

(d) perforates    (ทำให้เป็นรู, เจาะรู, เป็นรู, มีรูเต็ม)

 

7. The population of our town has been stationary (a) for a decade.

(ประชากรของเมืองของเราได้   ไม่เปลี่ยนแปลง-อยู่ในสภาพเดิม-หยุดนิ่ง-หยุดอยู่กับที่-ไม่เคลื่อนที่   เป็นเวลา ทศวรรษ (๑๐  ปี) แล้ว)

(a) inadequate    (ไม่พอเพียง)

(b) not changing in size, number or activity    (ไม่เปลี่ยนแปลงในขนาด, จำนวน หรือ กิจกรรม)

(c) minute    (ไม-นิ้วท)  (เล็กมาก, ละเอียดยิบ)

(d) adorable    (น่าเคารพ, น่านิยม, น่ารักใคร่หลงใหล)

 

8. To give precision (พรี-ซิซ-ชั่น) (n) to the term “best-seller”, Frank Luther Mott devised an original formula for ranking books.

(เพื่อที่จะให้  ความถูกต้อง-ความเที่ยงตรง-ความแน่นอน-ความแม่นยำ   กับคำว่า  “หนังสือขายดีที่สุด”  แฟร้งค์ ลูเธอร์ มอทท์  ได้คิดประดิษฐ์สูตรดั้งเดิมเริ่มแรก (ไม่ซ้ำแบบใคร) สำหรับจัดอันดับหนังสือ)

(a) determination    (ความมุ่งมั่น, เจตจำนง, การกำหนด)

(b) solution    (การแก้ปัญหา, วิธีการแก้ปัญหา, สารละลาย)

(c) exactness    (ความถูกต้อง-เที่ยงตรง-แม่นยำ-แน่นอน-แน่ชัด)

(d) measurement    (การวัด – ความกว้างยาว)

 

9. During the 1950’s, the widespread development of television made it a much more appealing (a) advertising medium than radio.

(ในระหว่างทศวรรษ  ๑๙๕๐  การพัฒนาอย่างกว้างขวางของโทรทัศน์  ทำให้มันเป็นสื่อโฆษณาที่  มีเสน่ห์-น่าหลงใหล-ดึงดูดใจ   มากกว่าวิทยุเป็นอย่างมาก)

(a) effective    (มีประสิทธิผล)

(b) exorbitant    {(ราคา) มากเกินไป, แพงเกินไป, สูงเกินไป)}

(c) excessive    (มากเกินไป)

(d) attractive    (มีเสน่ห์, น่าหลงใหล, ดึงดูดใจ)

 

10. The diet of more than one-tenth of the world’s population cannot sustain (v) a person’s health.  

(อาหาร-โภชนาการของมากกว่า ใน ๑๐ ของประชากรของโลกไม่สามารถ  ค้ำจุน-ช่วยเหลือ-รักษาไว้-ผดุงไว้-ประคองไว้-รับภาระ   สุขภาพของบุคคล)  (คือ มากกว่า    ใน ๐  ของพลเมืองโลกกินอาหารที่ไม่ช่วยบำรุงสุขภาพ  หรือ ขาดอาหารนั่นเอง)

(a) maintain    (บำรุง, รักษาไว้, เกื้อกูล, ผดุงไว้, ธำรงไว้, ค้ำ, ยืนยัน)

(b) damage    (ทำให้เสียหาย, ทำให้ได้รับอันตราย, เป็นภัย, เสียหาย)

(c) alter    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

(d) rejuvenate    (รี-จู๊-วิ-เนท)  (ทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม, ทำให้เป็นหนุ่มขึ้นอีก, ทำให้กลับเป็นหนุ่ม, ทำให้กระปรี้กระเปร่าขึ้นอีก, ฟื้นคืน)

 

11. Because the soldier fought so valiantly, he was praised (v - n) by the president who awarded him an honorary medal.

(เพราะว่าทหารคนนั้นสู้รบอย่างกล้าหาญมาก  เขาได้รับการ  สรรเสริญ-ยกย่อง-ชมเชย-คำสรรเสริญ-คำยกย่อง-การสดุดี   โดยท่านประธานาธิบดี  ผู้ซึ่งมอบเหรียญเกียรติยศให้กับเขา)

(a) abolished    (ยกเลิก, เลิกล้ม, ลบล้าง, ทำลาย)

(b) criticized    (วิจารณ์, จับผิด)

(c) confronted    (เผชิญหน้า)

(d) commended    (ยกย่อง, สรรเสริญ, แนะนำ, ให้ความไว้วางใจ, มอบ, ฝากฝัง)

 

12. People living in the less developed part of the world still retain some conventional (a) customs.

(ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในส่วนของโลกที่มีการพัฒนาน้อยกว่า  ยังคงดำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี   ดั้งเดิม-ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือประเพณีนิยม-ธรรมดา-สามัญ-เกี่ยวกับข้อตกลงหรือสัญญา   บางอย่างเอาไว้)

(a) modern    (ทันสมัย, ไม่โบราณ, ไม่ห่างไกล)

(b) outlandish    (พิกล, ประหลาด, พิลึกพิลั่น, บ้านนอก, เทศ, ต่างชาติ, ที่ลับตา)

(c) enthusiastic    (กระตือรือร้น, เร่าร้อน, มีใจจดจ่อ, มีศรัทธาแรงกล้า)

(d) traditional    (ดั้งเดิม, ที่สืบทอดกันมาแต่อดีต)

 

13. The doctor said the patient’s condition was worsening (v).

(หมอกล่าวว่าอาการของคนป่วย  แย่ลง-เลวลง-เสื่อมลง-ทำให้แย่ลง-ทำให้เลวลง)

(a) percolating    (ซึมผ่าน, ปล่อยให้ไหลผ่านสิ่งกรอง, กรอง, ทำให้ซึมผ่าน-ไหลผ่าน)

(b) intruding    (บุกรุก, ล่วงล้ำ, รุกล้ำ, ก้าวก่าย)

(c) deteriorating    (เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, แตกสลาย, ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมเสีย)

(d) marauding    (มะ-ร้อด-ดิ้ง)  (ปล้นสะดม, เที่ยวปล้นสะดม)

 

14. The committee agreed with her and thought her decision was judicious (a).

(คณะกรรมการเห็นด้วยกับเธอ  และคิดว่าการตัดสินใจของเธอ  ฉลาด-มีเหตุมีผล-รอบคอบ-สุขุม-เหมาะสม-สมควร)

(a) verifiable    (สามารถพิสูจน์ตรวจสอบได้)

(b) questionable    (น่าสงสัย, มีปัญหา, มีพิรุธ, ไม่แน่นอน, ไม่คงที่)

(c) sensible    (ฉลาด, มีเหตุผล, มีสติสัมปชัญญะ, มีไหวพริบ, สามารถรู้สึกได้ไวต่อสิ่งกระตุ้น)

(d) indomitable    (ไม่สามารถเอาชนะได้, ทรหด, ไม่ย่อท้อ)

 

15.  I agree that some businessmen are so covetous (a) that they cheat their customers by silently raising their prices.

(ผมเห็นด้วยว่านักธุรกิจบางคน   โลภ-อยากได้มาก-ปรารถนาอย่างไม่เหมาะสม    มาก  จนกระทั่งพวกเขาหลอกต้มลูกค้า  โดยการขึ้นราคาสินค้าอย่างเงียบๆ)  (คือ  แอบขึ้นราคา)

(a) relentless    (ไม่ผ่อนผัน, ไม่ยอมผ่อนปรน, ไม่ระย่อ, ทรหด, บึกบึน, ไม่ปรานี, ไม่ไว้หน้า)

(b) greedy    (โลภ, ละโมบ, อยากได้, ตะกละ)

(c) generous    (เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจกว้าง)

(d) bony    (โบ๊-นี่)  (ผอมแห้งเหลือแต่กระดูก, เต็มไปด้วยกระดูก, คล้ายกระดูก)

 

16. Economists distinguish between perishable and enduring (a) goods.  

(นักเศรษฐศาสตร์แยกความแตกต่างระหว่างสินค้าที่เน่าเสียได้ (สินค้าบริโภค)  และสินค้า  ทนทาน-ยืนยง-ยืนนาน-อมตะ-ไม่ตาย-อยู่ชั่วกาลนาน)

(a) durable   (คงทน, ทนทาน)

(b) duration    (ระยะเวลา, ช่วงเวลา)

(c) enduring    (ที่อดทน-ทนทาน-คงทน)

(d) saleable    (ที่สามารถขายได้)

หมายเหตุ  -  Durable goods”  หมายถึง  สินค้าประเภทเครื่องมือเครื่องใช้  หรือสินค้าที่ใช้ได้นาน  ซึ่งต่างกับสินค้าที่ใช้บริโภค

 

17. The power station produces enormous (a) supplies of electricity.

(สถานีไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้า   มากมาย-มหาศาล-มหึมา-ใหญ่โต-ร้ายกาจ-ชั่วร้าย)

(a) pernicious    (เพ้อร์-นิช-เชิส)  (เป็นอันตราย, เป็นภัย, ร้ายแรง, ร้ายกาจ, ถึงตาย)

(b) reluctant    (ไม่เต็มใจ)

(c) abundant    (มากมาย, ล้นเหลือ, อุดมสมบูรณ์)

(d) detrimental    (เป็นอันตราย, เป็นภัย)

 

18. New legislation makes it possible for the Government to prohibit (v) political demonstration.  

(กฎหมายใหม่ทำให้เป็นไปได้สำหรับรัฐบาลที่จะ  ห้าม-ขัดขวาง-ป้องกัน   การเดินขบวนทางการเมือง)

(a) foresee    (ฟอร์-ซี)  (รู้ล่วงหน้า, มองเห็นล่วงหน้า)

(b) inhibit    (อิน-ฮิ้บ-บิท)  (ยับยั้ง, หน่วงเหนี่ยว, ขัดขวาง, สกัดกั้น, ห้าม)

(c) deny    (ปฏิเสธ)

(d) advocate    (สนับสนุน)

 

19. For centuries Rome was the predominant (a) power in the Mediterranean.  

(เป็นเวลาหลายศตวรรษ  กรุงโรมเป็นมหาอำนาจ (ซึ่ง)  มีอำนาจเหนือ-มีอิทธิพลเหนือ-มีมากกว่า-เด่น   ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน)

(a) overruling    (ซึ่งปกครอง, ใช้อำนาจเหนือ, บังคับ)

(b) superlative    (ซึ่งเปรียบเทียบขั้นสูงสุด, มากไป, เกินไป, สูงสุด, สุดยอด)

(c) supreme    (มีอำนาจสูงสุด, ยิ่งใหญ่ที่สุด, สำคัญที่สุด, สุดยอด, สุดขีด)

(d) general    (ทั่วๆไป)

 

20. The MPs shouted disdainfully (adv.) after the Minister’s statement.

(พวก ส.ส. (ผู้แทนฯ) ตะโกน  อย่างดูถูก-อย่างดูหมิ่น-อย่างเหยียดหยาม-อย่างรังเกียจ   ภายหลังคำพูดของท่านรัฐมนตรี)

(a) productively    (อย่างทำให้เกิดผล, อย่างให้ผลดีหรือมาก, อย่างอุดมสมบูรณ์)

(b) derisively    (ดิ-ไร้-ซิฟว-ลี่)  (อย่างเยาะเย้ย, อย่างดูถูก)

(c) apparently    (อย่างชัดเจน, อย่างเห็นได้ชัด)

(d) tremendously    (อย่างมากมาย, อย่างใหญ่โต)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป