หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 224)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The history professor gave a synopsis (n) of the events leading to World War I. 

(ศาสตราจารย์ทางประวัติศาสตร์ให้  การสรุปย่อ-สรุปความ-ข้อสรุป-บทสรุป-ใจความสำคัญ-สาระสำคัญ    ของเหตุการณ์ที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ )

(a) discussion    (การประชุมปรึกษาหารือ)

(b) report    (รายงาน)

(c) preview    (การชมก่อน, การดูก่อนการแสดง, การแสดงก่อน, การฉายหนังก่อน, การฉายหนังตัวอย่างก่อนหนังจริง)

(d) summary    (การสรุป, บทความย่อ, ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ)

 

2. The late King Bhumibol was tremendously revered (v) by the Thai people. 

(พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลซึ่งสวรรคตแล้ว  ได้รับความ  เคารพนับถือ-บูชา-ยำเกรง   อย่างมากมายโดยประชาชนชาวไทย)

(a) detested    (เกลียดชัง, เกลียด, ไม่ชอบอย่างมาก)

(b) distrusted    (ไม่ไว้ใจ. ไม่เชื่อใจ)

(c) assisted    (ช่วยเหลือ)

(d) respected    (เคารพนับถือ)

 

3. The noisy throng (n) of teenagers jammed the hall to hear the rock concert. 

(กลุ่ม-กลุ่มคน-ฝูงชน-จำนวนมากมาย   ของวัยรุ่นที่ส่งเสียงดัง  ยัดเยียดกันอยู่ในห้องโถง  เพื่อจะฟังดนตรีร้อค)

(a) parents    (พ่อแม่)

(b) quartet    (กลุ่มนักร้อง ๔ คน, กลุ่มผู้เล่น ๔ คน)

(c) crowd    (ฝูงชน, กลุ่มคน, คนมากๆ)

(d) class    (ชั้น, ชั้นเรียน)

 

4. It is useless to attempt to flee (v) from every danger; some risks must be taken. 

(ไม่มีประโยชน์ที่จะ  หนี-หลบหนี   จากอันตรายทุกอย่าง,  (คนเรา) จะต้องเสี่ยงภัยบ้างในบางครั้ง)  (คือ  คนเราจะต้องยอมเสี่ยงอันตรายบางอย่าง  เพราะยากที่จะหนีมันไปทุกครั้ง)

(a) hide oneself     (หลบซ่อนตัวเอง)

(b) run away    (หลบหนี, วิ่งหนี)

(c) protect oneself    (ปกป้องตนเอง)

(d) hesitate    (รีรอ, ลังเลใจ)

 

5. The candidate’s victory (n) at the polls was overwhelming.

(ชัยชนะ  ของผู้สมัครแข่งขัน ณ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (เป็นไปอย่าง) ท่วมท้น)

(a) defeat    (ความพ่ายแพ้)

(b) popularity    (ความเป็นที่นิยมชมชอบ)

(c) triumph    (ไทร้-อั้มพ)  (ชัยชนะ, ความมีชัย, การฉลองชัยชนะ)

(d) treachery    (เทรช-เชอะ-รี่)  (การทรยศ, การหักหลัง, ความอกตัญญู, การไม่มีสัจจะ-ไร้สัตย์, การหลอกลวง, การขายเพื่อน-ขายชาติ)

 

6. After World War II, Novelist Nagai Kafu felt more at home (adv.) with the declining traditional culture of Japan.

(หลังสงครามโลกครั้งที่    นักเขียนนวนิยาย  นาไก คาฟู  รู้สึก  สบาย-สุขใจ-อบอุ่นใจ-สบายเหมือนเป็นบ้านของตนเอง   มากยิ่งขึ้น  กับวัฒนธรรมแบบเก่าแก่-ดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่เสื่อมลง)  (เนื่องจากถูกอเมริกาซึ่งชนะสงคราม  กดดันให้ลดความเข้มข้นของวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นลง)

(a) in tune    (สอดคล้องกับ, ปรับเข้ากันได้กับ)

(b) happy    (มีความสุข)

(c) out of step    (ไม่สอดคล้องกัน, ไม่เข้ากัน, ไม่เข้าจังหวะ)

(d) comfortable    (สบายใจ, รู้สึกเป็นกันเองหรือเหมือนบ้านของตัวเอง, อุ่นใจ)  

ตอบ   -   ข้อ   (d)   “Feel at home”  เป็นสำนวน  หมายถึง รู้สึกสบายใจ, รู้สึกอบอุ่นใจ, รู้สึกสบายใจ-อบอุ่น เหมือนอยู่บ้านตัวเอง

 

7. Mountain ranges influence (v - n) the development of deserts by creating rain shadows.

 {เทือกเขา-ทิวเขา   มีอิทธิพลต่อ-มีอำนาจโน้มน้าว-มีผลกระทบ-อิทธิพล-อำนาจชักจูง-สิ่งชักจูง    พัฒนาการของทะเลทราย  โดยการเพิ่มที่กันหรือกำบังฝน (เงาฝน)}  (หมายถึง  กันมิให้ฝนตกเข้าไปถึง  ทำให้เกิดทะเลทรายขึ้น)

(a) speed up    (เร่งรัด, ทำให้เร็วขึ้น)

(b) promote    (ส่งเสริม, กระตุ้น)

(c) affect    (มีผลกระทบ)

(d) limit    (จำกัด, จำกัดจำนวนหรือขอบเขต)

 

8. National governments commonly (adv.) employ tax increases to combat inflation.

(รัฐบาลแห่งชาติ   โดยธรรมดาสามัญ-โดยทั่วไป-โดยพร้อมกันหรือเหมือนกัน  ใช้การเพิ่มภาษี  เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ)

(a) rarely    (ไม่ใคร่จะ, แทบจะไม่)

(b) inevitably    (อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้)

(c) reluctantly    (อย่างไม่เต็มใจ)

(d) frequently    (บ่อยๆ, บ่อยครั้ง) 

ตอบ   -   ข้อ    (d)   เนื่องจากเป็นความหมายที่ใกล้เคียงกันกับ  “Commonly

 

9. Maine is the most sparsely (adv.) populated state east of the Mississippi River. 

(รัฐเมน (ของสหรัฐฯ) เป็นรัฐที่มีประชากรอาศัยอยู่  อย่างเบาบาง-อย่างบางตา-อย่างหร็อมแหร็ม-อย่างขาดแคลน-มีน้อย   ที่สุดทางทิศตะวันออกของแม่น้ำมิสซิสซิปปี)

(a) densely    (อย่างหนาแน่น, อย่างทึบ)

(b) thoroughly    (อย่างละเอียด, อย่างถี่ถ้วน)

(c) thinly    (อย่างเบาบาง)

(d) diversely    (อย่างหลากหลาย)

 

10. The wild European rabbit lives in large colonies (n).

(กระต่ายป่ายุโรปอาศัยอยู่เป็น  กลุ่ม (สัตว์หรือคน)-อาณานิคม-กลุ่มคนในอาณานิคม-ประเทศหรือดินแดนที่เป็นอาณานิคม   ขนาดใหญ่)

(a) burrows    (โพรง, รูบนพื้นดินที่มีสัตว์หลบอยู่, ที่พำนักอาศัย, บ้านสกปรกและคับแคบ)

(b) groups    (กลุ่ม, หมู่, พวก, เหล่า, ฝูง, ชุด)

(c) hillsides    (ไหล่เขา, ข้างภูเขา)

(d) habitats    (ที่อยู่ตามธรรมชาติของพืชหรือสัตว์, ที่อยู่อาศัย, สิ่งแวดล้อมของถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์)

 

11. The criminal insinuated (v) that he had been roughly treated by the arresting officer. 

(อาชญากร  บอกเป็นนัย-พูดเป็นเชิง-แย้ม   ว่าเขาได้รับการปฏิบัติอย่างหยาบคายโดยตำรวจซึ่งจับกุมเขา)

(a) suggested indirectly    (แนะนำหรือบอกอย่างอ้อมๆ)

(b) argued convincingly    (ให้เหตุผลอย่างน่าเชื่อถือ)

(c) stated flatly    (พูดอย่างไร้สาระหรือไม่มีรสชาติ)

(d) denied positively    (ปฏิเสธในเชิงบวก)       

 

12. She is a contemporary (a) writer who has received much critical acclaim. 

(เธอเป็นนักเขียน  สมัยปัจจุบัน-ในยุคสมัยหรือรุ่นเดียวกัน-ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน   ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องสรรเสริญหรือต้อนรับในแบบวิพากษ์วิจารณ์)

(a) realistic    (เป็นจริง, เกิดได้จริง, สมจริงสมจัง)

(b) witty    (มีสติปัญญา, เฉลียวฉลาด, มีไหวพริบ, มีความรู้, รอบรู้)

(c) modern    (ทันสมัย, ปัจจุบัน)

(d) colorful    (เต็มไปด้วยสีสัน, มีชีวิตชีวา)

 

13. The climate in the great plains is arid (แอ๊ร์-ริด) (a).

(ภูมิอากาศในทุ่งราบขนาดใหญ่แห่งนั้น  แห้งมาก-แล้ง-ไม่มีความชื้น-ไม่มีรสชาติ-จืดชืด)

(a) hot and wet    (ร้อนและชื้น)

(b) hot and dry    (ร้อนและแห้งแล้ง)

(c) cold and wet    (หนาวและชื้น)

(d) cold and dry    (หนาวและแห้งแล้ง)

 

14. When the bell rang, the chemistry student jerked (v) her hand and spilled the acid.  

(เมื่อระฆัง (กระดิ่ง) ดังขึ้น  นักเรียนวิชาเคมีคนนั้น  กระตุก-เกร็งกระตุก-สะบัด-กระชาก-ฉุด-เหวี่ยง  มือของเธอ  และทำน้ำกรดหกกระจาย)  (อาจเป็นเพราะความตกใจ)

(a) clapped    (ตบมือ)

(b) rubbed    (ถู, เสียดสี)

(c) gently moved    (เคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวล)   

(d) abruptly pulled    (กระชาก,  ดึง หรือถอนอย่างฉับพลัน)

 

15. No remnants (n) of the settlement of Jacksonville, Virginia, were found by the next group of colonists. 

(ไม่มี  ส่วนที่หลงเหลือ-เศษซาก-เศษ-เศษเล็กเศษน้อย-เศษผ้า-เดน   ของนิคมหรือที่ตั้งถิ่นฐานของเมืองแจ็คสันวิลล์  รัฐเวอร์จิเนีย  ที่ได้ถูกค้นพบโดยชาวอาณานิคมกลุ่มถัดไป)  (คือ  ตอนที่คนกลุ่มใหม่มาถึง  ไม่พบซากอาณานิคมเดิมแล้ว)

(a) survivors    (ผู้รอดชีวิต)

(b) buildings    (อาคาร, ตึก, สิ่งก่อสร้าง)

(c) traces    (ร่องรอย, รอย, รอยเท้า, รอยทาง)

(d) implements    (เครื่องไม้เครื่องมือ, อุปกรณ์)

 

16. The noise was so faint (a) that it was impossible to be sure what it was or even where it came from.

(เสียงนั้น  แผ่วเบาหรือค่อย-สลัวๆ-เลือนๆ-อ่อนกำลัง-เป็นลม-หน้ามืด-วิงเวียน-ขี้ขลาด-กลัว   มากจนกระทั่ง  มันเป็นไปไม่ได้ที่จะแน่ใจว่ามันเป็นเสียงอะไร  หรือแม้กระทั่งว่ามันมาจากที่ไหน)

(a) frightening    (น่าตกใจ, น่ากลัว)

(b) loud    (เสียงดัง)

(c) melodious    (ไพเราะ, หวานหู, นุ่มนวล)

(d) indistinct    (ไม่ชัดเจน, สลัว, คลุมเครือ)

 

17. Most high school students look up to (v) the star player on the football team. 

(นักเรียนชั้นมัธยมส่วนใหญ่  เคารพนับถือ-นิยมเลื่อมใส   ผู้เล่นที่เป็นดารา (คือมีฝีเท้าดี) ในทีมฟุตบอล)

(a) trust    (ไว้วางใจ, เชื่อมั่น)

(b) envy    (อิจฉา, ริษยา)

(c) respect    (เคารพ, นับถือ)

(d) pursue    (ติดตาม)

 

18. A sealed bottle thrown into the ocean often floats (v) aimlessly before it reaches land. 

(ขวดที่ปิดผนึก – กันรั่วซึม – ที่ถูกโยนลงไปในมหาสมุทร  มักจะ  ลอยไปอย่างไม่มีจุดหมาย   ก่อนที่มันจะไปถึงฝั่ง)

(a) sinks    (จม)

(b) leaks    (รั่ว)

(c) disintegrates    (แยกจากกัน, สลายตัว)

(d) drifts    (ล่องลอย, พเนจร, ระเหเร่ร่อน, เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิม)

 

19. One symptom (n) of the disease is a high fever.

(อาการ-อาการโรค-ลักษณะอาการ-เครื่องแสดง-เครื่องหมาย-เครื่องชี้บอก   อย่างหนึ่งของโรค  คือ ไข้สูง)

(a) symbol    (สัญลักษณ์)

(b) cause    (สาเหตุ)

(c) sign    (อาการ, เครื่องหมาย, เครื่องแสดง, สัญลักษณ์)

(d) pain    (ความเจ็บปวด)

 

20. His face was flushed (v) because he had run all the way from the dormitory. 

(ใบหน้าของเขา  แดง-แดงขึ้น-ทำให้หน้าแดง-ท่วม-ล้างด้วยน้ำที่ไหลพุ่ง-ไหลพุ่ง-ไหลทะลัก-ทำความสะอาดด้วยน้ำ   เพราะว่าเขาได้วิ่งมาตลอดทางจากหอพัก)

(a) red    (แดง)

(b) shaking    (สั่น, สั่นเทา, สั่นระริก)

(c) pale    (ซีด, ซีดขาว, ซีดเผือด, จาง, จืด, (สี) อ่อน, (ความเข้มข้น) ต่ำ, อ่อนกำลัง)

(d) wet    (เปียก, ชื้น)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป