หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 221)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. He ate a prodigious (a) amount of the homemade bread.

(เขากินขนมปังทำเอง (ทำที่บ้าน) ในปริมาณที่  มากมาย-มหาศาล-ใหญ่โตมโหฬาร-มหัศจรรย์)

(a) slight    (เล็กน้อย, นิดหน่อย)

(b) tiny    (เล็กกระจิ๋ว)

(c) moderate    (ปานกลาง, พอประมาณ, พอสมควร)

(d) huge    (ฮิ้วจ)  (มากมาย, ใหญ่โต, ใหญ่มาก, มหึมา, มหาศาล)

 

2. We were forced to postpone (v) the picnic.

(เราถูกบังคับให้  เลื่อน-เลื่อนไป-เลื่อนเวลา-ยืดเวลา-ถ่วงเวลา-จัดไว้ในตำแหน่งรอง   การไปปิกนิก)  (คือ  เลื่อนเวลาการไปปิกนิกออกไป)

(a) resume    (ทำต่อไป, ดำเนินต่อไป)

(b) take part in    (มีส่วนร่วมใน)

(c) call off    (ยกเลิก)

(d) put off    (เลื่อนเวลาออกไป, ผัดเวลา)

 

3. The chairman did not rule out (v) the possibility of an agreement.

(ท่านประธานไม่  ตัดออกไป-ตัดประเด็น-ไม่พิจารณา   ความเป็นไปได้ของการตกลงกันหรือยินยอมกัน)  (คือ  ยังเห็นว่า (คู่พิพาท) อาจตกลงกัน หรือยินยอมกันได้)

(a) promise    (สัญญา)

(b) reject    (ปฏิเสธ)

(c) forestall    (ป้องกัน, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ชิงทำก่อน, ดักหน้า, ป้องกันการขายโดยวิธีต่างๆ เช่น กว้านซื้อทำให้ราคาสูงขึ้น)

(d) approve    (เห็นชอบ, เห็นด้วย, อนุมัติ)

 

4. There is a large area of swamp (n) that will have to be cleared before construction can begin. 

(มีพื้นที่ขนาดใหญ่ของ  บึง-หนอง-หนองน้ำ-ที่ลุ่มหนอง-ปลัก-ตม   ซึ่งจะต้องเคลียร์ให้เสร็จ (ถมให้หมด)  ก่อนที่การก่อสร้างจะสามารถเริ่มต้นได้)

(a) forest    (ป่าไม้)

(b) soft, wet land    (พื้นดินที่เปียกชื้นและอ่อนนุ่ม)

(c) dry, sandy soil    (ดินทรายที่แห้ง)

(d) prairie    (ทุ่งหญ้าแพรรี่)

 

5. He got (v) nowhere with his plan to balance the budget.

(เขา  ไม่ประสบผลสำเร็จ-ไม่ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า-ไปไม่ถึงไหน   กับแผนการที่จะทำงบประมาณแบบสมดุล)  (คือ  ยังขาดทุนหรือใช้จ่ายเกินรายได้อยู่เหมือนเดิม)

(a) accomplished nothing    (ไม่ประสบผลสำเร็จ)

(b) succeeded completely    (ประสบความสำเร็จโดยสมบูรณ์)

(c) fooled no one    (ไม่ได้หลอกต้มใคร)

(d) became obsessed    (พะวงหรือหมกมุ่นอยู่กับ)

 

6. In studying social groups, sociologists often gain insight (n) through the use of such devices as questionnaires.

(ในการศึกษากลุ่มต่างๆทางสังคม  นักสังคมวิทยาได้รับ  การเข้าใจอย่างถ่องแท้หรือลึกซึ้ง-การมองทะลุ   อยู่บ่อยครั้ง (คือ ได้รับบ่อยครั้ง)  โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น แบบสอบถาม)

(a) access    (การเข้าถึง, การเข้าสู่)

(b) credibility    (ความน่าเชื่อถือ)

(c) publicity    (การโฆษณา-เผยแพร่, การประชาสัมพันธ์, ชื่อเสียง)

(d) understanding    (ความเข้าใจ)

 

7. Non-professional teachers are often accused of using too many personal anecdotes (แอ๊น-นิ-โดทส) (n) during their presentations.

(ครูที่มิใช่มืออาชีพมักถูกกล่าวหาอยู่บ่อยๆ ว่าใช้  เกร็ดความรู้-เรื่องราวเล็กๆน้อยๆ   ที่เป็นเรื่องส่วนตัวมากเกินไป  ในระหว่างการนำเสนอของพวกเขา)

(a) stories    (เรื่องราว, นิยาย, นิทาน, เรื่องเล่าลือ, ประวัติ, พงศาวดาร, รายงานข่าว, การเล่านิยาย)

(b) slides    (ภาพสไลด์)

(c) quotations    (คำกล่าวอ้าง, คำพูดที่ยกมาอ้าง)

(d) charts    (แผนภูมิ)

 

8. If you are visiting a foreign country, you may be unaccustomed (a) to eating unfamiliar foods. 

(ถ้าคุณกำลังไปเยือนต่างประเทศแห่งหนึ่ง  คุณอาจจะ  ไม่คุ้นเคย-ไม่เคยชิน   กับการกินอาหารที่ไม่คุ้นเคย)

(a) surprised at    (ประหลาดใจ)

(b) unused to    (ไม่คุ้นเคย, ไม่เคยชิน)

(c) disappointed in    (ผิดหวังกับ)

(d) afraid of    (กลัว)

 

9. Some fables became children’s favorites because of their simple, lucid (a) examples of right and wrong and their animal characters.

(นิทานที่ให้คติสอนใจบางเรื่อง  กลายเป็นของโปรดปรานของเด็กๆ  เนื่องมาจากตัวอย่างที่ง่ายๆและ  ชัดเจน-แจ่มแจ้ง-เข้าใจได้ง่าย-สว่าง-โปร่งใส-ฉลาด-หลักแหลม-มีเหตุผล-มีจิตที่ปกติ   ของสิ่งที่ถูกและผิด  และตัวละครที่เป็นสัตว์ในนิทานนั้นๆ)

(a) clear    (ชัดเจน, เข้าใจได้ง่าย, แจ่มแจ้ง, ใส, สว่าง, ใสสะอาด, แจ้ง, โล่ง, ไม่ขุ่น, ไม่มีฝุ่น, ไม่มีหนี้สิน, ไร้มลทิน)

(b) valuable    (มีค่า)

(c) comparative    (ซึ่งเปรียบเทียบ)

(d) instructive    (ซึ่งให้คำแนะนำหรือสั่งสอน)

 

10. There is no alternative (n); the president must approve the bill if Congress passes it. 

(ไม่มี  ทางเลือก,  ท่านประธานาธิบดีจะต้องเห็นชอบกับพระราชบัญญัติ  ถ้าสภาผ่านมันออกมา)

(a) doubt    (ความสงสัย, ข้อกังขา, ความไม่แน่ใจ, ความสนเท่ห์)

(b) mistake    (ความผิด)

(c) other choice    (ทางเลือกอื่น)

(d) chance of agreement   (โอกาสของความตกลงกันหรือเห็นพ้องกัน)

 

11. The different parts of the cotton plants are utilized in the manufacture of innumerable (a) commodities.

(ส่วนต่างๆ ของพืชจำพวกฝ้าย  ถูกใช้ในการผลิตสินค้า  มากมาย-เหลือคณานับ-นับไม่ถ้วน)

(a) priceless    (ราคาสูงจนหาค่ามิได้)

(b) durable    (ทนทาน, คงทน, ใช้ได้นาน)

(c) countless    (มากมาย, นับไม่ถ้วน)

(d) perishable    (เน่าเสียได้ง่าย, เน่าเปื่อยได้ง่าย, ตายได้, ย่อยยับได้)

 

12. Espionage denotes the work of intelligence organizations whose main task is to gather (v) information by covert means.

(การจารกรรมบ่งบอกถึงงานขององค์กรสืบราชการลับ (ข่าวกรอง)  ซึ่งงานหลักของพวกเขาคือ  รวบรวม-เก็บรวมกลุ่ม-จัดเก็บ-จัดรวม-รวมกัน-จัดเรียงหน้า-สะสม-เพิ่ม-ค่อยๆเพิ่ม-ชุมนุม   ข้อมูลโดยวิธีการลับๆ-ไม่เปิดเผย)

(a) interpret    (อธิบาย, แปลความหมาย, ตีความ)

(b) compile    (รวบรวม, เรียบเรียง)

(c) scrutinize    (พิจารณาอย่างละเอียด)

(d) delete    (ลบออก, เอาออก, ตัดออก)

 

13. Parents may become frustrated by the incessant (a) demands of their children.

(พ่อแม่อาจเกิดคับข้องใจ (หรือท้อแท้ใจ, ผิดหวัง) จากการเรียกร้อง  ต่อเนื่อง-ไม่หยุดยั้ง-ติดต่อกัน   ของลูกๆของตน)

(a) unnecessary    (ไม่จำเป็น)

(b) tedious    (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

(c) endless    (ไม่จบสิ้น, ไม่มีขอบเขต, ไม่มีที่สิ้นสุด, เยิ่นเย้อ, ไม่มีข้อสรุป)

(d) myriad    (มากมาย, จำนวนมาก)

 

14. Alexander Hamilton was accused of being involved in a scheme (n) to establish a separate nation in the western part of the United States.

(อเล็กซานเดอร์  แฮมิลตัน  ถูกกล่าวหาว่าพัวพันใน  แผนการร้าย-แผนการ-โครงการ-แผนลับ- เพทุบาย-กลเม็ด-ระบบการจัดการ-แผนผัง-แบบแผน-แผนภาพอธิบาย   ที่จะสถาปนาประเทศแยกออกไป  ในภาคตะวันตกของสหรัฐฯ)  (ในสมัยที่อเมริกาเริ่มก่อตั้งประ เทศใหม่ๆ)

(a) plot    (แผนการ, แผนการลับ, ที่ดินแปลงเล็ก, แผนที่หรือแผนผัง)

(b) decision    (การตัดสินใจ, การตกลงใจ, คำตัดสิน, ข้อตกลงใจ, ความแน่วแน่)

(c) society    (สังคม)

(d) massacre    (การสังหารหมู่)

 

15. Yesterday’s seemingly complex computers are rudimentary (a) by today’s standards.

(เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดูเหมือนว่าสลับซับซ้อนของในอดีต  เป็น (ของ)  พื้นฐาน-แรกเริ่ม-เหมือนของเด็กๆ แรกเกิด-ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่-ยังไม่สมบูรณ์-พื้นฐาน-ขั้นปฐม-ขั้นต้น-ต่ำ   เมื่อเทียบกับมาตรฐานในปัจจุบัน)  (หมายถึง  คอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนในอดีต  เป็นเหมือนของเด็กๆ-แรกเริ่ม  เมื่อเปรียบเทียบกับคอมฯในปัจจุบัน)

(a) inefficient    (ไม่มีประสิทธิภาพ)

(b) unwise    (ไม่ฉลาด, โง่)

(c) obsolete    (ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว)

(d) unsophisticated    (ง่ายๆ, ไม่ซับซ้อน, ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ไร้เดียงสา, เรียบๆ, ตรงไปตรงมา, บริสุทธิ์)

    

16. When the body reacts adversely (adv.) to certain substances introduced to it, an allergy results. 

(เมื่อร่างกายมีปฏิกิริยา  ในทางลบ-อย่างเป็นปฏิปักษ์หรือในทางร้าย-อย่างตรงกันข้าม   ต่อสารบางอย่างที่ถูกนำมาใช้กับมัน (ร่างกาย),  จะเกิดผลลัพธ์เป็นโรคภูมิแพ้)

(a) negatively    (ในทางลบ)

(b) spontaneously    (เกิดขึ้นเอง, เป็นไปเอง, เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือโดยตัวของมันเอง, โดยสัญชาตญาณ, จากภายใน)

(c) purposefully    (อย่างมีเป้าหมาย-เจตนา-เป้าประสงค์)

(d) rapidly    (อย่างรวดเร็ว)

 

17. The idea that both the parents and the community are responsible for the well-being (n) of minors has gained acceptance only in the twentieth century. 

(ความคิดที่ว่า  ทั้งพ่อแม่และชุมชนรับผิดชอบต่อ  ความกินดีอยู่ดี   ของผู้เยาว์ (เพิ่ง) ได้รับความยอมรับในศตวรรษที่  ๒๐  เท่านั้น)  (คือ  ก่อนหน้านั้นไม่ได้รับการยอมรับ)

(a) delinquency    (การกระทำผิด, ความผิด, การกระทำผิดกฎหมายของเด็ก, การไม่ชำระหนี้, ความเหลวไหล)

(b) welfare    (สวัสดิภาพ, ความสุขความสบาย, สวัสดิการ)

(c) advancement    (ความก้าวหน้า, ความทันสมัย)

(d) maturity    (ความเป็นผู้ใหญ่, ความมีวุฒิภาวะ, การบรรลุนิติภาวะ)

 

18. A flexible program that is tailored (v) to exactly meet a child’s needs is a big advantage of home schooling. 

(โปรแกรมที่ยืดหยุ่นซึ่งถูก  ดัดแปลง-ปรับ-ตัดต่อ-ตัดเสื้้อ   เพื่อสนองความต้องการของเด็กได้อย่างถ่องแท้นั้น  เป็นข้อได้เปรียบที่ใหญ่โตของการเรียนการสอนที่บ้าน)

(a) funded    (อุดหนุนเงิน, สนับสนุนเงิน)

(b) anticipated    (คาดหวัง, มุ่งหวัง, ทำนาย)

(c) adapted    (ปรับ, ดัดแปลง)

(d) arranged    (จัดแจง, เตรียมการ)

 

19. Global migration has increased in the twentieth century as war and starvation (n) have reached new intensity. 

(การอพยพของโลกได้เพิ่มขึ้นในศตวรรษที่  ๒๐  เมื่อสงครามและ  ความอดอยากขาดแคลน-ความหิวโหย-การอดอาหารตาย   ได้มาถึงความเข้มข้น-รุนแรงแบบใหม่)  (คือรุนแรงมากกว่าในอดีต  หรือก่อนหน้านั้นอย่างมาก)

(a) devastation    (การทำลาย, การล้างผลาญ)

(b) chaos    (เค-ออส)  (การจลาจล, ความสับสนอลหม่าน, ความโกลาหล)

(c) epidemic    (โรคระบาด)

(d) famine    (ทุพภิกขภัย, ความอดอยาก, ภาวะข้าวยากหมากแพง, ความขาดแคลนอย่างรุนแรง, การอดตาย, ความหิวจัด)

 

20. The production of electric cars is hampered (v) by the limited energy supply of their batteries.  

(การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าถูก  ขัดขวาง-สกัดกั้น-เป็นอุปสรรค   โดยปริมาณพลังงานที่จำกัดของแบตเตอรี่รถยนต์ประเภทนี้)

(a) doomed    (กำหนด, พิพากษา, ชี้ชะตากรรม, ประณาม)

(b) hindered    (ขัดขวาง, สกัดกั้น, เป็นอุปสรรค)

(c) aggravated    (ทำให้แย่ลง, ทำให้เลวลง)

(d) obliterated    (ทำลายสิ้นเชิง, กำจัด, ขจัด, ตัดทิ้ง, ขัดออก, ลบออก, ถูออก)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป