หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 220)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. In the United States, the eroded (v) value of the dollar is considered to be a result of inflation.

(ในสหรัฐฯ  ค่าที่ถูก  กัดกร่อน-ทำให้สึกกร่อน-เซาะ-ชะ-สึกกร่อน   ของเงินดอลลาร์  ถูกพิจารณาว่าเป็นผล ลัพธ์ของเงินเฟ้อ)

(a) earned    (หาได้, หามาได้, ได้รับ, มีรายได้, ได้กำไร)

(b) stabilized    (ทำให้มั่นคงหรือมีเสถียรภาพ)

(c) recorded    (บันทึก)

(d) diminished    (ลดลง, ลดน้อยลง)

 

2. In southwestern Australia, horses are still valued for their stamina (n) and speed in controlling cattle.

(ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย  ม้ายังคงถูกให้คุณค่า (ราคา) สำหรับ  ความแข็งแรง-ความแข็งแกร่ง-ความทรหดอดทน-สุขภาพ   และความเร็วในการควบคุมฝูงวัว)  (คือ  พวกคาวบอยยังขี่ม้าไล่ต้อนวัว)

(a) stability    (ความมั่นคง, เสถียรภาพ)

(b) courage    (ความกล้าหาญ)

(c) endurance    (ความอดทน, ความทนทาน, ความอดกลั้น)

(d) efficiency    (ประสิทธิภาพ)

 

3. Newton’s explanation of gravity enabled (v) astronomers to predict events such as eclipse with great precision.

(คำอธิบายเรื่องแรงโน้มถ่วงของนิวตัน  ทำให้สามารถ-ทำให้เป็นไปได้-ทำให้ง่ายเข้า-มอบอำนาจ   นักดาราศาสตร์  ที่จะทำนายเหตุการณ์  เช่น สุริยคราส-จันทรคราส  ด้วยความแม่นยำอย่างยิ่ง)  (คือ  ทำให้นักดาราศาสตร์สามารถทำนายเหตุการณ์ฯ)

(a) challenged    (ท้าทาย)

(b) compelled    (บังคับ)

(c) trained    (ฝึกฝน, ฝึกซ้อม, อบรม)

(d) allowed    (ยอมให้, ทำให้เป็นไปได้, อนุญาตให้)

 

4. In Japan, workers are generally protected by their unions against unfair hiring (n) practices.

(ในญี่ปุ่น  คนงานได้รับความคุ้มครองโดยทั่วไปโดยสหภาพแรงงานของตน  จากวิธีปฏิ บัติ (หรือการดำเนินการ)  การจ้าง-การว่าจ้าง-การเช่า-การให้เช่า-การออกเที่ยวรับจ้าง   ที่ไม่เป็นธรรม)

(a) training    (การฝึกอบรม, การฝึกซ้อม)

(b) employment    (การว่าจ้าง, การจ้างงาน)

(c) legal    (ทางด้านกฎหมาย, เกี่ยวกับกฎหมาย, ถูกกฎหมาย)

(d) record keeping    (การเก็บรักษาประวัติ)

 

5. Farce, a dramatic form whose principal purpose is to provoke (v) laughter, does not attempt to portray life realistically.

(ละครตลก-เรื่องตลก,  ซึ่งเป็นรูปแบบการละครที่วัตถุประสงค์หลักของมัน  คือ  เพื่อ  กระตุ้น-ก่อให้เกิด-ยุแหย่-ปลุกปั่น-ยั่ว-ก้าวร้าว   การหัวเราะ,  มิได้พยายามที่จะแสดงชีวิตตามความเป็นจริง – หรือสมจริงสมจัง)  (คือ  เพียงแต่ต้องการให้คนดูหัวเราะเท่านั้น  ดัง นั้น  เนื้อเรื่องในละคร  จึงอาจมิใช่เรื่องในชีวิตจริง)

(a) cause    (เป็นเหตุให้เกิด, ก่อให้เกิด)

(b) reward    (ให้รางวัล)

(c) ridicule    (เย้ยหยัน, เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะ, ยั่วเย้า, หยอกล้อ)

(d) appreciate    (ยกย่อง, ชื่นชม, เห็นคุณค่า)

 

6. Look at them closely when they occur separately and the distinction (n) between them is then clear.

(จงมองดูพวกมันอย่างใกล้ชิดเมื่อพวกมันปรากฏขึ้นแยกกัน (ทีละครั้ง)  และ  ความแตกต่าง-การแบ่งแยก-การแยกแยะ-ลักษณะพิเศษ-ลักษณะที่เด่น-ความมีชื่อเสียง-เกียรติยศ   ระหว่างพวกมัน  ก็จะเห็นได้ชัดเจนในตอนนั้น)

(a) attraction    (การดึงดูดใจ, แรงดึงดูด, เสน่ห์, บุคคลหรือสิ่งที่ดึงดูด)

(b) similarity    (ความคล้ายคลึง, ความเหมือนกัน)

(c) difference    (ความแตกต่าง)

(d) relation    (ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวข้อง)

 

7. Contrary to most people’s belief, Cleopatra, the famous Egyptian queen, was Greek, spoke six languages, and was a brilliant (a - nmilitary strategist.

(ตรงกันข้ามกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่,  พระนางคลีโอพัตรา,  ราชินีของอียิปต์ผู้มีชื่อเสียง, เป็นชาวกรีก, สามารถพูดได้    ภาษา, และเป็นนักยุทธศาสตร์ด้านการทหารที่  ฉลาดมาก-หลักแหลมมาก-สุกใส-โชติช่วง-แวววาว-เพชรนิลจินดา)

(a) celebrated    (มีชื่อเสียง)

(b) intelligent    (ฉลาด, มีสติปัญญา, มีไหวพริบดี, มีความเข้าใจหรือความรู้ดี)

(c) professional    (มืออาชีพ, เกี่ยวกับวิชาชีพ)

(d) skillful    (มีทักษะ, มีความชำนาญ, เชี่ยวชาญ, ช่ำชอง)

 

8. The expansion of public services has caused concern that the civil service branches are becoming autonomous (a) powers.

(การขยายการบริการสาธารณะได้ก่อให้เกิดความวิตกกังวลว่า  สาขางานราชการกำลังจะกลายเป็นอำนาจ (ซึ่ง)  เป็นอิสระ-ที่ปกครองตนเอง-เกิดขึ้นเอง)  (คือ  ไม่สามารถควบคุมได้  เนื่องจากความใหญ่โต-เทอะทะของมัน)

(a) independent    (เป็นอิสระ, ไม่ขึ้นกับใคร, ไม่อยู่ภายใต้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากผู้อื่น, เป็นตัวของตัวเอง)

(b) superior    (เหนือกว่า, ดีกว่า, เก่งกว่า)

(c) perilous    (มีอันตราย, เป็นภัย)

(d) robust    (แข็งแรง, แข็งแกร่ง, เข้มแข็ง, กำยำ, มีกำลังมาก, เอาการเอางาน)

 

9. Most physicians (n) believe that a reasonable amount of physical exertion throughout life is one of the keys to longevity.

(แพทย์-หมอ-อายุรแพทย์   ส่วนใหญ่เชื่อว่า  ปริมาณที่เหมาะสม (พอสมควร, ไม่มากเกินไป) ของการออกแรงทางร่างกาย (การออกกำลังกาย) ตลอดชีวิต  เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการมีอายุที่ยืนยาว)

(a) researchers    (นักวิจัย)

(b) physicists    (นักฟิสิกส์)

(c) athletes    (นักกีฬา, นักกรีฑา)

(d) doctors    (แพทย์, หมอ)

 

10. Most carmakers anticipate (v) more elaborate instrumentation in the near future when the standard automobile will utilize several microprocessors.

(ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่  คาดหวัง-มุ่งหวัง-ทำนาย-ลงมือกระทำการก่อน-ตัดบท-ใช้สอยล่วงหน้า-บังเกิดล่วงหน้า   การใช้เครื่องมือที่ละเอียดซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้  เมื่อรถยนต์มาตรฐานจะใช้ไมโครโปรเซสเซ่อร์จำนวนมาก)

(a) employ    {ใช้ (เครื่องมือ), จ้าง (คนงาน)}

(b) appreciate    (ชื่นชม, ยกย่อง, เห็นคุณค่า, เห็นประโยชน์)

(c) neglect    (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่เอาใจใส่, ทอดทิ้ง)

(d) expect    (คาดหวัง, คาดว่า, หวังว่า, คาดคิด, ปรารถนาให้)

 

11. German measles usually has a fairly abrupt (a) onset in children.

(โรคหัดเยอรมันโดยปกติมักมี  การเริ่มต้น (การจู่โจม, การโจมตี) ที่ค่อนข้าง  ฉับพลันทันใด-ทันทีทันใด-ปัจจุบันทันด่วน-ฉุกเฉิน-คับขัน-ไม่ติดต่อกัน-หยาบ-หยาบคาย   ในเด็กๆ)

(a) severe    (รุนแรง, เข้มงวด, กวดขัน, เอาจริงเอาจัง, เคร่ง, เคร่งครัด, เคร่งขรึม)

(b) obvious    (ชัดเจน, เห็นได้ชัด)

(c) sudden    (ทันทีทันใด, ฉับพลัน)

(d) early    (แต่เนิ่นๆ, แต่เช้าตรู่, ยุคแรกๆ, สมัยเริ่มแรก)

 

12. Much air cargo includes items that spoil (v - n) rapidly.

(สินค้า (ขนส่ง) ทางอากาศจำนวนมาก  รวมไปถึง (ประกอบด้วย) สิ่งของซึ่ง  เสีย-เน่าเสีย-เสื่อมเสีย-แย่ลง-ปล้น-แย่ง-ทำให้ (เสื่อม) เสีย-ทำให้แย่-ทำอันตราย-โอ๋จนเสียคน-ของโจร-สิ่งที่ปล้นมา-ของเสีย   อย่างรวดเร็ว)

(a) ripen    (ไร้-เพิ่น)  (สุก, ทำให้สุก, ทำให้สุกงอม, ทำให้เจริญเติบโตเต็มที่, ทำให้สมบูรณ์)

(b) depreciate    (ดิ-พรี้-ชี-เอท)  (ลดค่า, ลดราคา, ลดอำนาจซื้อของเงิน, หักค่าเสื่อม, พูดดูถูก)

(c) sell    (ขาย)

(d) go bad    (เน่า, เสีย)

 

13. In many cases, pollutants are put into the air faster than weather conditions can dispose of (v) them. 

(ในหลายๆ กรณี  สิ่งที่ทำให้เกิดมลภาวะถูกใส่เข้าไปในอากาศ  เร็วกว่าที่สภาพอากาศจะสามารถ  กำจัด-จัดการ-โอน-ขายทิ้ง   มัน (สิ่งที่ทำให้เกิดมลภาวะ) ได้)

(a) get rid of     (กำจัด, ทำให้หมดไป)

(b) make use of    (ใช้ประโยชน์, หาประโยชน์)

(c) absorb    (ดูดซับ, ดูดซึม, รับเอา (ความคิด, วิธีคิด) มา)

(d) disperse    (กระจาย, ทำให้กระจัดกระจาย, สลาย, ทำให้แพร่หลาย, หายไป, ทำให้หายไป, ไล่ไป)

 

14. The tunnel (n) was so dark and clammy that we became frightened.

(อุโมงค์-อุโมงค์ใต้ดิน-ทางใต้ดิน-โพรงใต้ดิน-ทางเข้าเหมืองแร่-ปล่องระบายอากาศ-ท่อปล่องไฟ-โพรงที่สัตว์ขุดขึ้น   มืดและเย็นชื้นมาก  จนกระทั่งพวกเราตกใจกลัว)

(a) long corridor    (ระเบียงหรือเฉลียงยาว)

(b) open ditch    (คูน้ำที่เปิดกว้าง)

(c) underground passageway    (ทางผ่าน (ทางคนเดินหรือรถวิ่ง) ใต้ดิน)

(d) center aisle    (ทางเดินตรงกลาง – ในโบสถ์หรือเครื่องบิน)

 

15. Punctuality (n) is imperative in your new job.

(การตรงต่อเวลา-การรักษาเวลา-ความถูกต้อง-การเป็นแต้มหรือจุด   เป็นสิ่งจำเป็น (หรือ เรื่องบังคับ)  ในงานใหม่ของคุณ)

(a) Being efficient    (การมีประสิทธิภาพ)

(b) Being courteous    (ความสุภาพ)

(c) Being on time    (การตรงต่อเวลา)

(d) Being cheerful    (ความร่าเริง)

 

16. Some desert reptiles, being cold-blooded, become dormant (a) in midsummer. 

(สัตว์เลื้อยคลานในทะเลทรายบางชนิด, ซึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็น, จะ  อยู่เฉยๆ-ไม่เคลื่อนที่-หยุดเคลื่อนไหวชั่วคราว   ในช่วงกลางฤดูร้อน)

(a) inactive    (เฉื่อยชา, อยู่เฉยๆ, ไม่ทำอะไร, ไม่เคลื่อนไหว, ขี้เกียจ)

(b) aggressive    (ก้าวร้าว, รุกราน)

(c) sensitive    (อ่อนไหว, ไวต่อความรู้สึก)

(d) feverish    (เป็นไข้, มีไข้, คล้ายอาการเป็นไข้, ซึ่งทำให้เกิดไข้ได้, ตื่นเต้น, กระสับกระส่าย)

 

17. The most pressing (a - n) problem any economic system faces is how to use its scarce resources. 

(ปัญหา  ด่วน-รีบด่วน-เครื่องอัด-การอัด   ที่สุด  ที่ระบบเศรษฐกิจใดๆ เผชิญ  คือ  จะใช้ทรัพยากรที่ขาดแคลน (ไม่เพียงพอ, หายาก) ของมัน (ระบบ) อย่างไร)

(a) puzzling    (น่างงงวย, น่าฉงนสนเท่ห์)

(b) outstanding    (เด่น, มีชื่อเสียง)

(c) incontrovertible    (ไม่สามารถโต้เถียงได้, ไม่สามารถแย้งได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้)

(d) urgent    (เร่งด่วน, เร่งรีบ, ฉุกเฉิน)

 

18. A conscientious (คอน-ชิ-เอ๊น-ชัส) (a) teacher spends hours preparing for classes and correcting students’ papers. 

(ครูที่  รอบคอบ-ระมัดระวัง-มีสติรู้ผิดรู้ชอบ   ใช้เวลาหลายชั่วโมงเตรียมตัวเพื่อชั้นเรียนต่างๆ  และตรวจแก้ไขรายงานของนักเรียน)

(a) creative    (สร้างสรรค์, เจ้าความคิด, ช่างประดิษฐ์)

(b) proficient    (โพร-ฟิช-เชี่ยนท)  (เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, คล่องแคล่ว)

(c) renowned    (ริ-เนาน-ดึ)  (มีชื่อเสียง, มีกิตติศัพท์เลื่องลือ, มีเกียรติคุณ)

(d) careful    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

 

19. The concurrence (n) of the heads of state was totally unexpected.

(การเห็นด้วย-การเห็นพ้อง-การสนับสนุน-การให้ความร่วมมือ   ของประมุขของรัฐ  ไม่เป็นที่คาดหวังโดยสิ้นเชิง)  (คือ  ไม่คาดฝันว่าผู้นำจะตกลงกันได้  แต่ก็สามารถตกลงกันได้ในที่สุด)

(a) rejection    (การปฏิเสธ, การไม่เห็นด้วย)

(b) proposal    (ข้อเสนอ)

(c) agreement    (การเห็นด้วย, การเห็นพ้อง, การยินยอม, การตกลงกัน, ข้อตกลง)

(d) objection    (การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย)

 

20. President Donald Trump believes that America must radically alter (v) its traditional economic policy. 

(ประธานาธิบดีโดนัลด์  ทรัมพ์  เชื่อว่า อเมริกาจะต้อง  เปลี่ยนแปลง-แก้ไข-ดัดแปลง-ผันแปร   อย่างรุนแรง  ในนโยบายทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมของตน)

(a) enlarge    (ขยายออก, ทำให้ใหญ่ขึ้น)

(b) change    (เปลี่ยนแปลง)

(c) design    (ออกแบบ)

(d) advocate    (สนับสนุน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป