หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 22)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.  (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1.    He made a real blunder when he insulted the President.

(เขาทำความผิดพลาดอย่างแท้จริง  เมื่อเขาดูหมิ่นท่านประธานาธิบดี)

    (a) speech (สุนทรพจน์, คำพูด)

    (b) praise (คำสรรเสริญ, การสรรเสริญ-ยกย่อง, สรรเสริญ)

    (c) mistake (ความผิดพลาด, ความผิด, ความเข้าใจผิด, ความนึกคิดที่ผิด)

    (d) valor (ความกล้าหาญ)

2. Our basketball team has had a succession of victories.

     (ทีมบาสเก็ตบอลของเรามีชัยชนะด้วยความต่อเนื่องกัน – คือชนะติดต่อกันหลายครั้ง)

    (a) achievement (ความสำเร็จ, การบรรลุผล)

    (b) desire (ความปรารถนา, ความต้องการ, ปรารถนา, ต้องการ)

    (c) prediction (การทำนาย, คำทำนาย)

    (d) series (สิ่งที่ต่อเนื่องกัน, สิ่งที่เป็นตอนๆ, ชุด, อนุกรม)

3. Please confine your remarks to the subject we are debating.

    (โปรดจำกัดคำพูดของคุณให้อยู่ในเรื่อง-หัวข้อที่เรากำลังอภิปรายกัน)

    (a) define (ให้คำจำกัดความ, กำหนด, อธิบาย, ทำให้ชัดเจน)

    (b) adjust (ปรับให้เหมาะสม, ปรับให้สมดุล)

    (c) limit (จำกัด, กำหนด)

    (d) express (แสดงความคิด-ความรู้สึกเป็นคำพูด, แสดงความคิดเห็น, แสดงเป็นเครื่องหมายหรือเป็นสูตร, ส่งด่วน, ถ้าเป็นคำคุณศัพท์ หมายถึง ด่วน, พิเศษ, เร็วเป็นพิเศษ, ถ้าเป็นคำนาม หมายถึง ขบวนรถด่วน, การส่งด่วน, บริษัทที่ส่งของด่วน, สิ่งของที่ส่งด่วนหรือเป็นพิเศษ)

4. My boss has been sulky and discontented for a week now.

    (เจ้านาย-หัวหน้าของผมอารมณ์บูดบึ้งและไม่พอใจมาเป็นเวลา ๑ สัปดาห์แล้วขณะนี้)

    (a) discontinued (หยุดชะงัก, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สม่ำเสมอ, ขาดตอน)

    (b) dissatisfied (ไม่พอใจ, ไม่อิ่ม)

    (c) confused (สับสน, งุนงง)

    (d) blissful (มีความสุข)

5. Animals may use their voices to threaten other animals, to attract mates, or to give various messages to each other.

    (สัตว์อาจจะใช้เสียงของมันเพื่อข่มขวัญสัตว์อื่นๆ  เพื่อดึงดูดคู่ผสมพันธุ์  หรือเพื่อส่งข่าวสารต่างๆมากมายระหว่างกัน)

    (a)  hurt (ทำร้าย, ทำอันตราย)

    (b) intimidate (ข่มขวัญ, ทำให้ตกใจกลัว)

    (c)  entertain (ให้ความบันเทิง-สนุกสนาน)

    (d) alert (เตือนภัย – ถ้าเป็นคำคุณศัพท์ หมายถึง ว่องไว, เตรียมพร้อม, ระมัดระวัง)

6. Astronomers have speculated that our galaxy formed about ten billion years ago. 

     (นักดาราศาสตร์ได้คาดการณ์ว่ากาแล็คซี่ของเรา  ก่อตัวเมื่อประมาณ ๑ หมื่นล้านปีมาแล้ว)

    (a)  revealed (เปิดเผย, แสดง)

    (b) determined (กำหนด, ตั้งใจ, มุ่งมั่น)

    (c) hypothesized (ตั้งสมมติฐาน, สร้างสมมติฐาน)

    (d) affirmed (ยืนยัน, เห็นพ้อง, รับรอง, อนุมัติ, พิสูจน์ว่าเป็นความจริง)

7. In many ancient civilizations, agricultural knowledge was a collection of experiences transmitted verbally from farmer to farmer. 

    (ในอารยธรรมโบราณจำนวนมาก  ความรู้ด้านการเกษตรกรรมเป็นการรวบรวมประสบการณ์  ที่ได้รับการส่งผ่านกันมาโดยทางวาจา – คือบอกต่อๆกันมา – จากชาวนาคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง)

    (a)  verbosely (โดยใช้คำพูดฟุ่มเฟือย-เยิ่นเย้อ-น้ำท่วมทุ่ง)

    (b) orally (โดยทางวาจาหรือทางปาก)

    (c)  appropriately (อย่างเหมาะสม)

    (d) concisely (อย่างสั้นๆ, อย่างกะทัดรัด, อย่างรัดกุม, อย่างรวบรัด)

8. The police officer surmised that the thief might have been the tall bully who spent a lot of time on the street corner.

    (เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดการณ์-เดา-ทายว่า  หัวขโมยอาจจะเป็นเจ้าคนขี้รังแกคนที่มีรูปร่างสูง  ผู้ซึ่งใช้เวลามากมายอยู่ตามหัวมุมถนน)

    (a) guessed (เดา, ทาย, คาดคะเนคิดว่า, เข้าใจว่า)

    (b) stated (กล่าวว่า, พูดว่า)

    (c) proved (พิสูจน์)

    (d) recalled (ระลึกได้, จำได้)

9. Some medications cause drowsiness and should not be used by people who operate machinery.

    (ยาบางอย่างก่อให้เกิดความง่วงเหงาหาวนอน-ความง่วงนอน-ความเซื่องซึม  และไม่ควรถูกใช้โดยคนที่ควบคุมเครื่องจักรกล)

    (a)   nervousness (ความประหม่า, ความวิตกกังวล)

    (b)  drunkenness (ความมึนเมา)

    (c)  sleepiness (ความง่วงนอน)

    (d)  unhappiness (การไม่มีความสุข)

10. Several kinds of tomatoes are cultivated in the United States.

      (มะเขือเทศมากมายหลายชนิดถูกเพาะปลูกในสหรัฐฯ)

      (a) grown (เพาะปลูก)

     (b) eaten (กิน)

     (c) sold (ขาย)

     (d) processed (ทำผ่านกระบวนการ)

11. Rhode Island, the smallest state in the United States, is bounded by Massachusetts, the Atlantic Ocean, and Connecticut.

      (โร้ด ไอซ์แลนด์ – รัฐที่เล็กที่สุดในสหรัฐฯ – ถูกจดกับ-ประชิดกับรัฐแมสซาชูเซตต์  มหาสมุทรแอตแลนติก  และรัฐคอนเน็กติกัต)

    (a)   dependent on (พึ่งพาอาศัย)

    (b)  controlled by (ควบคุมโดย)

    (c)   moving away from (เคลื่อนย้ายห่างออกไปจาก)

    (d)  surrounded by (ล้อมรอบโดย)

12. Minute (ไม-นิ้วท) energy demands allow computers to be used in a wristwatch or implanted in the human body to control an aberrant heart. 

      (ความต้องการพลังงานเล็กน้อยมาก  ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถถูกใช้ในนาฬิกาข้อมือ  หรือฝังไว้ในร่างกายมนุษย์  เพื่อควบคุมหัวใจที่ผิดปกติ)

    (a)  considerable (มากมาย, ค่อนข้างมาก, ค่อนข้างใหญ่, น่าพิจารณา, น่านับถือ)

    (b) moderate (ปานกลาง, พอประมาณ)

    (c) minuscule (มินัส-คิยูล) (เล็กมาก, จิ๋ว, เล็ก)

    (d) consistent (สม่ำเสมอ, คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง)

13. During the Great Depression, social and economic pressures in the United States were deeprooted

      (ในระหว่าง “เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่” แรงกดดันทางสังคมและเศรษฐกิจในสหรัฐฯได้ถูกฝังรากลึก)

    (a) unfavorable (ไม่เอื้ออำนวย, ไม่เหมาะสม, ไม่เป็นประโยชน์)

    (b) intolerable (ไม่สามารถทนทานได้)

     (c) settled (ทำให้มั่นคง, ทำให้แน่นแฟ้น, ตั้งรกราก, ตั้งหลักแหล่ง, อพยพ เข้า, จ่ายเงิน, ชำระ, ปิดบัญชี, (ฝุ่น) ค่อยๆสงบลง)

     (d) superficial (ผิวเผิน, ตื้น, ไม่ลึกซึ้ง, อยู่ติดผิวหน้า)

14. The camel is a very lethargic animal and has a reputation for stupidity.

       (อูฐเป็นสัตว์ที่เฉื่อยชา-เซื่องซึม-ง่วงเหงาหาวนอน  และมีชื่อเสียงในเรื่องความโง่อย่างบัดซบ)

     (a)   lethal (ร้ายแรงถึงตาย, ทำให้ตาย, ถึงตาย, ร้ายแรง)

     (b)  shy (ขี้อาย, (สัตว์) ขี้ตื่น)

     (c)   gregarious (ชอบคบหาสมาคม, ชอบเข้าสังคม, (สัตว์) ชอบอยู่รวมฝูง)

     (d)  sluggish (เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา, เกียจคร้าน, ฝืดเคือง)

15. Electricity’s potential as a source of illumination was known long before the use of electricity became practical.

      (ศักยภาพของไฟฟ้าในฐานะเป็นแหล่งของแสงสว่าง-การส่องสว่าง  เป็นที่รู้จักกันมานาน  ก่อนการใช้ไฟฟ้าจะสามารถดำเนินการได้จริง)

     (a) light (แสง, แสงสว่าง, ความสว่าง, ไฟ, ดวงไฟ, ตะเกียง, โคมไฟ, แหล่งกำเนิดแสง)

     (b) heat (ความร้อน)

     (c) energy (พลังงาน)

     (d) stimulation (การกระตุ้น, การเร้า, การปลุกอารมณ์)

16. Individuals share genes not only with their offspring but also with other members of their kinship group.

       (ปัจเจกบุคคลมีหน่วยพันธุกรรมร่วมกันไม่เพียงแต่กับลูกหลานของตนเท่านั้น  แต่ยัง (ร่วมกัน) กับสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มเครือญาติของพวกเขาอีกด้วย)

     (a)  ancestors (บรรพบุรุษ)

     (b) cousins (ลูกพี่ลูกน้อง, ญาติห่างๆ, บุคคลที่เกี่ยวพันกัน)

      (c) children (ลูก, ลูกหลาน, เด็กๆ)

     (d) siblings (พี่ชาย, น้องสาว, พี่สาว, น้องชาย, ญาติสายเลือดเดียวกัน)

17. The renovation of old buildings in the United States cities reflects a renewed perception of the past as both art and history.

      (การปรับปรุงใหม่-ซ่อมแซมอาคารเก่าในเมืองต่างๆในสหรัฐฯ  สะท้อนให้เห็นถึง การมองเห็น-การเข้าใจอดีตในรูปแบบใหม่  ว่าเป็นทั้งศิลปะและประวัติศาสตร์)

    (a) understanding (ความเข้าใจ)

    (b) exploitation (การใช้ประโยชน์, การใช้อย่างเอารัดเอาเปรียบ, การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว)

    (c) acceptance (การยอมรับ)

    (d) example (ตัวอย่าง)

18. After his 1923 revolt failed, Hitler decided to gain power by legitimate means rather than by revolution.

      (หลังจากการยึดอำนาจในปี ๑๙๒๓ ล้มเหลว  ฮิตเล่อร์ตัดสินใจที่จะให้ได้อำนาจมาโดยวิธีการที่ถูกต้องชอบธรรม  มากกว่าที่จะได้มาจากการปฏิวัติ)

    (a)  peaceful (สงบ, รักสงบ, มีสันติ)

    (b) radical (รุนแรง, ผู้นิยมใช้วิธีรุนแรง)

    (c) vicious (ชั่วร้าย, ชั่วช้า, ต่ำทราม)

    (d) legal (ถูกต้องตามกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย)

19. Giant tortoises have been so ruthlessly hunted for food that only those that have retreated to inaccessible habitats still survive.

     (เต่ายักษ์ได้ถูกล่าอย่างโหดร้าย-ไร้ความปราณีอย่างมาก  เพื่อเป็นอาหารจนกระทั่ง  เฉพาะตัวที่ได้ล่าถอยไปยังถิ่นที่อาศัยที่ (คน) ไม่อาจเข้าถึงได้  เท่านั้นที่ยังคงเหลือรอดชีวิตอยู่)

    (a)    frequently (บ่อยๆ)

    (b)   extensively (อย่างกว้างขวาง, อย่างครอบคลุม)

    (c)   unmercifully (อย่างไร้ความปราณี, อย่างโหดเหี้ยม-ทารุณ)

    (d)   scarcely (แทบจะไม่, มีน้อยมาก)

20. The development of modern drama in the United States was spurred by the growth of university theaters.

     (พัฒนาการของละครสมัยใหม่ในสหรัฐฯได้รับการกระตุ้น-ปลุกเร้า-เร่งโดยการเจริญเติบโตของโรงละครในมหาวิทยาลัย)

     (a)  discouraged (ทำให้ท้อใจ, ทำให้หมดกำลังใจ)

     (b)     replaced (แทนที่, ทดแทน)

     (c)     stimulated (กระตุ้น, ส่งเสริม, เร้า, เร้าใจ, ปลุกใจ)

    (d)     hampered (ขัดขวาง, สกัดกั้น, เป็นอุปสรรค)

21. Breathing does not occur automatically in whales and dolphins as it does in humans. 

      (การหายใจมิได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในปลาวาฬและ ปลาโลมา  เหมือนกับที่มันเป็นอยู่ในมนุษย์  -  คือการหายใจของมนุษย์เกิดโดยอัตโนมัติ)

    (a)  systematically (อย่างเป็นระบบ)

    (b) simultaneously (ซึ่งเกิดขึ้นอย่างพร้อมกัน)

    (c) bilaterally (โดยทั้ง ๒ ฝ่าย)

    (d) unconsciously (โดยไม่มีสติ, โดยไม่รู้สึกตัว)

22. Windows in early New England houses were large enough to provide only minimal light and ventilation.

     (หน้าต่างในบ้านทางภาคนิวอิงแลนด์ในยุคแรกๆ  ใหญ่เพียงพอที่จะให้แสงและการระบายลม-อากาศ  ผ่านเข้าไปได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น)

    (a)    decoration (การตกแต่ง, การประดับประดา)

    (b)   air (อากาศ)

    (c)    safety (ความปลอดภัย)

    (d)   sunshine (แสงอาทิตย์)

23. Due to its vivid yellow, black, and orange coloring, the emperor  penguin stands out against the usually bleak landscape of its habitat. 

      (เนื่องมาจากรูปโฉมภายนอก-สีผิวที่เป็นสีเหลือง  สีดำ และสีส้มที่สว่างจ้า-มีสีเจิดจ้าของมัน  นกเพนกวินจักรพรรดิมีความโดดเด่นตัดกับภูมิประเทศที่ปกติมักจะดูหม่นหมอง-เศร้าสร้อยของถิ่นที่อยู่ของมัน – หมายถึงของนกเพนกวิน)

    (a)  odd (แปลก, ประหลาด)

    (b) pale (ซีด, จาง)

    (c) bright (สว่างจ้า)

    (d) simple (เรียบๆ, เรียบง่าย, ธรรมดา)