หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 219)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Jobs that guarantee more immediate return on investment have priority (n) over local cultural needs and amenities.

(งานซึ่งให้หลักประกันผลตอบแทน (ผลกำไร) เพิ่มมากขึ้นในทันทีทันใด  จะมี  การมาก่อน-การมีสิทธิ์ก่อน-สิทธิพิเศษ   เหนือความต้องการและความสุภาพอ่อนโยน (หรือความเจริญหูเจริญตา) ทางด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น)  (หมายถึง  งานที่ทำเงินให้อย่างรวดเร็ว  ต้องมาก่อนความต้องการหรือความดีงามทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น  คือ  ให้ความสำคัญกับงานที่สร้างเงินให้กับท้องถิ่น  มากกว่าการหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่น)

(a) precedence    (เพรส-ซี-เดิ้นซ)  (การมาก่อน, ความสำคัญกว่า, การมีสิทธิ์ก่อน, การนำหน้า)

(b) control    (การควบคุม)

(c) influence    (อิทธิพล)

(d) jurisdiction    (อำนาจศาล, ขอบเขตอำนาจ, อำนาจในการตัดสินคดีหรือควบคุม)

 

2. The history of UFO, since the previous century till now, has been an intriguing (a) mystery. 

(ประวัติของจานบิน, ตั้งแต่ศตวรรษก่อนจนถึงปัจจุบัน,  เป็นเรื่องลึกลับ-ลี้ลับที่  มีเสน่ห์-ดึงดูดใจหรือยั่วยวนใจคน)

(a) incomprehensible    (ไม่อาจเข้าใจได้)

(b) fascinating    (น่าหลงใหล, มี่เสน่ห์, ดึงดูดหรือยั่วยวนใจ)

(c) inexplicable    (ไม่สามารถอธิบายได้)

(d) incontrovertible    (ที่ไม่อาจโต้แย้งได้, ที่เถียงไม่ได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้)

 

3. The appeal (n – v) of jade lies in its compact structure, which permits very delicate carving. 

(เสน่ห์-การขอร้อง-การขอความกรุณา-การอุทธรณ์-ดึงดูดใจ-ร้องขอ-อ้อนวอน-เรียกร้อง-อุทธรณ์   ของหยกอยู่ตรงโครงสร้างที่แน่น-แข็ง-กระชับ ของมัน  ซึ่งยอมให้ (ทำให้) มีการแกะสลักที่ละเอียดอ่อนได้)

(a) density    (ความหนาแน่น)

(b) value    (ค่า, คุณค่า, ค่านิยม)

(c) attraction    (เสน่ห์, แรงดึงดูด, ความยั่วยวนใจ, สิ่งยั่วยวนใจ)

(d) essence    (เนื้อหาสาระ, เนื้อแท้, แก่นแท้, ใจความ, จุดสำคัญ, ส่วนประกอบสำคัญ, หัวใจ, ตัวยาสำคัญ, หัวน้ำหอม)

 

4. Some physicists have proposed that sunspots and solar wind have negligible (a) effects on the earth’s weather.

(นักฟิสิกซ์บางคนได้เสนอว่า  จุดดับบนดวงอาทิตย์และลมสุริยะ  มีผลกระทบ  เล็กน้อย-ไม่สำคัญ-ขี้ปะติ๋ว   ต่ออากาศของโลก)

(a) undetermined    (มิได้กำหนดหรือระบุ)

(b) indisputable    (ไม่อาจเถียงหรือโต้แย้งได้)

(c) tremendous    (มหึมา, มหาศาล, ใหญ่โต, มากมาย)

(d) insignificant    (ไม่สำคัญ, เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป, ไม่มีความหมาย)

 

5. Studies of captured reptiles indicate that crocodiles rank only second to turtles in longevity (n)

(การศึกษาสัตว์เลื้อยคลานที่จับได้  บ่งชี้ว่า  จระเข้จะอยู่เป็นลำดับที่    รองจากเต่าเท่านั้น  ในเรื่อง   การมีอายุยืนยาว-อายุยืน)

(a) length    (ความยาว)

(b) lifespan    (ช่วงชีวิต, เวลาในชีวิต)

(c) appetite    (ความอยากกินอาหาร)

(d) endurance    (ความอดทน, ความทนทาน, ความอดกลั้น)

 

6. Individuals share genes not only with their offspring (n) but also with other members of their kinship group.

(ปัจเจกบุคคลมีหน่วยพันธุกรรมร่วมกันไม่เพียงแต่กับ  ลูกหลาน-บุตร-ทายาท-ผู้สืบเชื้อสาย-ผู้สืบสันดาน-ลูกสัตว์-หน่ออ่อน-ผล-ผลิตผล-ดอกผล   ของตนเท่านั้น  แต่ยัง (ร่วม กัน) กับสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มเครือญาติของพวกเขาอีกด้วย)

(a) ancestors    (บรรพบุรุษ)

(b) cousins    (ลูกพี่ลูกน้อง, ญาติห่างๆ, บุคคลที่เกี่ยวพันกัน)

(c) children    (ลูก, ลูกหลาน, เด็กๆ)

(d) siblings    (พี่ชาย, น้องสาว, พี่สาว, น้องชาย, ญาติสายเลือดเดียวกัน)

 

7. The renovation of old buildings in the United States cities reflects a renewed perception (n) of the past as both art and history.

(การปรับปรุงใหม่ (ซ่อมแซม) อาคารเก่าในเมืองต่างๆ ในสหรัฐฯ  สะท้อนให้เห็นถึง  การมองเห็น-การเข้าใจ-การหยั่งรู้-ญาณ-ความรู้สึก-ความรู้สึกสัมผัส   อดีตในรูปแบบใหม่  ว่าเป็นทั้งศิลปะและประวัติศาสตร์)

(a) understanding    (ความเข้าใจ)

(b) exploitation    (การใช้ประโยชน์, การใช้อย่างเอารัดเอาเปรียบ, การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว)

(c) acceptance    (การยอมรับ)

(d) example (ตัวอย่าง)

 

8. After his 1923 revolt failed, Hitler decided to gain power by legitimate (a) means rather than by revolution.

(หลังจากการยึดอำนาจในปี  ๑๙๒๓  ล้มเหลว  ฮิตเล่อร์ตัดสินใจที่จะให้ได้อำนาจมาโดยวิธีการที่  ถูกต้องชอบธรรม-ถูกต้องตามกฎหมาย-ถูกต้องสมควร-ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี    มากกว่าที่จะได้มาจากการปฏิวัติ)

(a) peaceful    (สงบ, รักสงบ, มีสันติ)

(b) radical    (รุนแรง, ผู้นิยมใช้วิธีรุนแรง)

(c) vicious    (ชั่วร้าย, ชั่วช้า, ต่ำทราม)

(d) legal    (ถูกต้องตามกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย)

 

9. Giant tortoises have been so ruthlessly (adv.) hunted for food that only those that have retreated to inaccessible habitats still survive.

(เต่ายักษ์ได้ถูกล่า  อย่างโหดร้าย-อย่างไร้ความปราณี-อย่างโหดเหี้ยม-อย่างทารุณ   อย่างมาก  เพื่อเป็นอาหาร  จนกระทั่ง  เฉพาะตัวที่ได้ล่าถอยไปยังถิ่นที่อาศัยที่ (คน) ไม่อาจเข้าถึงได้เท่านั้น  ที่ยังคงเหลือรอดชีวิตอยู่)

(a) frequently    (บ่อยๆ)

(b) extensively    (อย่างกว้างขวาง, อย่างครอบคลุม)

(c) unmercifully    (อย่างไร้ความปราณี, อย่างโหดเหี้ยม-ทารุณ)

(d) scarcely    (แทบจะไม่, มีน้อยมาก)

 

10. The development of modern drama in the United States was spurred (v) by the growth of university theaters.

(พัฒนาการของละครสมัยใหม่ในสหรัฐฯ  ได้รับการ  กระตุ้น-ปลุกเร้า-เร่ง   โดยการเจริญเติบโตของโรงละครในมหาวิทยาลัย)

(a) discouraged    (ทำให้ท้อใจ, ทำให้หมดกำลังใจ)

(b) replaced    (แทนที่, ทดแทน)

(c) stimulated    (กระตุ้น, ส่งเสริม, เร้า, เร้าใจ, ปลุกใจ)

(d) hampered    (ขัดขวาง, สกัดกั้น, เป็นอุปสรรค)

 

11. The waste matter from the factory contaminates v) the river.

(วัตถุ-สสารที่เป็นของเสียจากโรงงาน  ทำให้ปนเปื้อน-ทำให้ไม่บริสุทธิ์-เจือปน   แม่น้ำ)  (คือ  ทำให้แม่น้ำปนเปื้อน หรือเกิดมลภาวะ)

(a) pollutes    (ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้เกิดมลภาวะ)

(b) diminishes    (ทำให้ลดลง, ลดลง)

(c) floods    (ท่วม, ท่วมท้น)

(d) flows into    (ไหลเข้าไป)

 

12. Our country is compelled (v) to import a large amount of rice and sugar each year.

(ประเทศของเราถูก  บังคับ-ผลักดัน-เกณฑ์-ใช้วิธีบังคับ-ต้อน-ได้มาโดยการบังคับ   ให้นำเข้าข้าวและน้ำตาลจำนวนมากในแต่ละปี)  (คือ  ไม่สามารถผลิตได้เองภายในประเทศ)

(a) allowed    (อนุญาต, ยอมให้, ยอมให้ทำได้)

(b) forced    (บังคับ)

(c) persuaded    (เพอร์-สเว้ด-ดิด)  (ชักชวน, ชักจูง, จูงใจ, โอ้โลม, แนะนำ, ทำให้เชื่อ, กล่อม)

(d) prohibited    (โพร-ฮิ้บ-บิท-ทิด)  (ห้าม, ขัดขวาง, ป้องกัน)

 

13. He resembles (v) his father in appearance but not in character.

(เขา  คล้ายคลึงกับ-เหมือนกับ   พ่อของเขาในรูปร่างลักษณะ  แต่มิใช่อุปนิสัยใจคอ)

(a) look like    (มีลักษณะท่าทางเหมือนกับ-คล้ายกับ)

(b) imitates    (เลียนแบบ)

(c) looks up to    (ยกย่อง, ชื่นชม)

(d) detests    (เกลียดชัง, รังเกียจ)

 

14. She was indignant (อิน-ดิ๊ก-เนิ่นท) (a) when they said she was a liar.

(เธอ  เดือดดาล-ขุ่นเคือง-ไม่พอใจมาก   เมื่อพวกเขากล่าวว่าเธอเป็นคนโกหก)

(a) satisfied    (พอใจ)

(b) indigent    (อิ๊น-ดิ-เจิ้นท)  (ยากจน, ขัดสน)

(c) angry    (โกรธ, โมโห)

(d) deficient    (ดิ-ฟิ-เชิ่นท)  (ขาด, บกพร่อง, มีไม่พอ)

 

15. The jury listened carefully to the witness’s testimony (n).

(คณะลูกขุนฟังอย่างรอบคอบ  พยาน-หลักฐาน-การยืนยันโดยการสาบานตัว-การแถลงโดยเปิดเผย-บัญญัติ  ๑๐  ประการของโมเสส   ของผู้เป็นพยาน)

(a) assistance    (ความช่วยเหลือ)

(b) approval    (การอนุญาต, การเห็นชอบ, การอนุมัติ)

(c) requirement    (ข้อกำหนด, ความต้องการ)

(d) evidence    (หลักฐาน, พยานหลักฐาน, พยานบุคคล, วัตถุพยาน)

 

16. The scientists examined (v) the fossils closely to determine their age.

(นักวิทยาศาสตร์  ตรวจสอบ-ทดสอบ-สอบสวน-พิจารณา-ไต่ถาม   ซากฟอสซิลอย่างใกล้ชิด  เพื่อกำหนดอายุของมัน) 

(a) processed    (ประมวลผล)

(b) compared    (เปรียบเทียบ)

(c) inspected   (ตรวจสอบอย่างละเอียด, ตรวจตราอย่างละเอียด)

(d) estimated   (ประเมินค่า, ประมาณราคา)

 

17. Physicists have made discoveries that challenge our most fundamental (a) theories of the universe.

(นักฟิสิกส์ได้ทำการค้นพบ  ซึ่งท้าทายทฤษฎีของจักรวาล  ที่เป็นรากฐาน-ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ (หมายถึงทฤษฎี) ที่สุดของเรา

(a) permanent    (ถาวร)

(b) basic    (ที่เป็นพื้นฐาน)

(c) interesting    (น่าสนใจ)

(d) controversial    (ซึ่งโต้เถียงกัน, ซึ่งขัดแย้งกัน, ซึ่งทะเลาะวิวาทกัน)

 

18. Only specially-trained technicians are capable of repairing the intricate (a) circuitry of a computer.

(เฉพาะช่างที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษเท่านั้น  ที่สามารถซ่อมวงจรที่  สลับซับซ้อน-เข้าใจยาก-ยุ่งยาก   ของคอมพิวเตอร์)

(a) extraordinary    (พิเศษ, ผิดธรรมดา, วิสามัญ)

(b) malfunctioning    (ซึ่งทำงานผิดพลาด)

(c) complex    (สลับซับซ้อน)

(d) malleable    (งอได้, บิดได้, ซึ่งสามารถถูกตีออกเป็นแผ่นบางหรือรูปร่างต่างๆได้)

 

19. Since technology introduces new products, words are often coined (คอยน)  (v) to describe what these new products do.

(เนื่องจากเทคโนโลยีนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามา  คำต่างๆ ได้ถูก  สร้าง-ประดิษฐ์ขึ้น   เพื่ออธิบายว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เหล่านี้ทำอะไรบ้าง)

(a) neglected    (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่เอาใจใส่, ไม่สนใจ)

(b) borrowed     (ขอยืม)

(c) misused    (ใช้ในทางที่ผิด, ใช้ในทางที่ไม่ควร)

(d) invented    (ประดิษฐ์, คิดค้น, สร้าง)

 

20. It is futile (a) to argue with him once he has made up his mind.

(มัน  ไร้ผล-ไม่มีประโยชน์   ที่จะโต้เถียงกับเขา  ในทันทีที่เขาได้ตัดสินใจลงไปแล้ว)

(a) helpful    (ให้ความช่วยเหลือ, มีประโยชน์)

(b) encouraging    (ซึ่งให้กำลังใจ, ซึ่งส่งเสริม)

(c) unpleasant    (ไม่น่ารื่นรมย์, ไม่น่ายินดีหรือพอใจ)

(d) useless    (ไม่มีประโยชน์, ไม่ได้ผล, ใช้การไม่ได้)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป