หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 218)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Speech difficulties may sometimes be surmounted (v) if a person is shown where to place the tongue and teeth to make sounds.

(ความยากลำบากในการพูดบางครั้งอาจจะถูก  เอาชนะ-พิชิต-ปีน-ป่าย-ขึ้น-อยู่เหนือ-อยู่ข้างบน-วางบน-ข้าม-คลุมยอด   ได้  ถ้าบุคคล (ที่มีปัญหาในการพูด) ได้รับการแสดงให้เห็นว่า  จะวางลิ้นและฟันเอาไว้ที่ไหนเพื่อทำให้เกิดเสียง)

(a) identified    (ระบุ, บ่งชี้)

(b) minimized     (ทำให้เหลือน้อยที่สุด, ทำให้ลดเหลือต่ำสุด)

(c) overcome    (เอาชนะ, พิชิต, มีชัย)

(d) surmised    (คาดการณ์, เดา, ทาย, คาดคะเน, นึก, คิด)

 

2. People usually think cats are naturally ferocious (a), but it depends on the type of cat.

(ผู้คนมักคิดว่าแมว  ดุร้าย-ทารุณ-โหดร้าย-สุดขีด-รุนแรง   โดยธรรมชาติ  แต่มันขึ้นอยู่กับชนิดของแมวด้วย)

(a) friendly    (เป็นมิตร)

(b) savage    (ดุร้าย, ป่าเถื่อน, โหดร้าย, โหดเหี้ยม, ทารุณ, หยาบคาย, รุนแรง)

(c) furry    (มีขนปุกปุย)

(d) playful    (ขี้เล่น)

 

3. We have received help from diverse (a) sources.

(เราได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งต่างๆ ซึ่ง   หลากหลาย-แตกต่างกัน-หลายชนิด)

 (a) informed    (ที่ได้รับแจ้งหรือบอกกล่าว)

 (b) various    (หลากหลาย, ต่างๆ กัน, มากมาย, ต่างชนิด, ต่างประเภท)

 (c) a couple of    (สองหรือสาม)

 (d) independent    (เป็นเอกราช, เป็นอิสระ, ซึ่งอาศัยตนเอง, ซึ่งไม่พึ่งพาคนอื่น)

 

4. Widespread violence erupted (v) in the old city in September 1832, which witnessed the massacre of a large number of people.  

(ความรุนแรงที่ขยายวงกว้าง  ปะทุขึ้น-ระเบิด-แตกออก-พุ่งออกมา-ทำให้ปะทุ (แตกออก, ระเบิดออก, พุ่งออก)   ในเมืองเก่าในเดือนกันยายน ปี  ๑๘๓๒  ซึ่งได้ประจักษ์การสังหารหมู่ผู้คนเป็นจำนวนมาก)

(a) broke out    (เกิดขึ้น)

(b) increased    (เพิ่ม, เพิ่มขึ้น)

(c) conduced    (มีส่วนทำให้เกิด, ก่อให้เกิด)

(d) was expected    (ถูกคาดหวัง)

 

5. The earthquake was a terrible catastrophe (n).

(แผ่นดินไหวเป็น  ความหายนะ-ภัยพิบัติ-เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ-ตอนจบของละคร-จุดจบ   ที่น่าสะพรึงกลัว – หรือร้ายแรง)

(a) punishment    (การลงโทษ)

(b) unexpected event    (เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน)

(c) jeopardy    (อันตราย)

(d) disaster    (ภัยพิบัติ, ความหายนะ)

 

6. Taking a firm stand on such controversial issues as abortion and homosexuality can jeopardize (v) the election prospects of would-be politicians.

(การมีจุดยืนที่มั่นคงในประเด็นที่มีความขัดแย้ง  เช่น  การทำแท้งและการรักร่วมเพศ สามารถ  เป็นอันตรายต่อ-ทำอันตราย-ทำร้าย   ความคาดหวังในการเลือกตั้งของผู้ที่จะเป็นนักการเมือง)  (ความหมาย  คือ  ถ้าผู้ที่จะเป็นนักการเมืองหรือสมัครลงเลือกตั้งในอนาคต  แสดงความคิดเห็นที่แน่นอนลงไปในประเด็นที่เป็นปัญหาถกเถียงกันในสังคม เช่น การทำแท้ง ฯลฯ อาจทำให้บุคคลนั้นเสียคะแนนจากผู้ออกเสียงเลือกตั้งที่ไม่เห็นด้วยกับนักการเมืองผู้นั้นได้  ดังนั้น  จึงเป็นการดีกว่ากันที่จะแสดงความเห็นเป็นกลางๆ เกี่ยว กับประเด็นเหล่านี้  ถ้าไม่ต้องการเสียคะแนนจากผู้เลือกตั้ง)

(a) improve    (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

(b) reassure    (ทำให้มั่นใจอีกครั้ง, รับรองซ้ำ, ประกันซ้ำ)

(c) endanger    (ทำให้เป็นอันตราย)

(d) annihilate    (ทำลายล้าง, บดขยี้)

 

7. Hemoglobin in the blood carries oxygen throughout (prep.) the body.

(เฮโมโกลบินหรือสารสีแดงในเม็ดเลือดแดง  พาออกซิเจนไป  ทั่ว-ทุกหนทุกแห่ง-โดยตลอด-ตั้งแต่ต้นจนจบ   (ของ) ร่างกาย)

(a) away from    (ห่างจาก, หนีจาก)

(b) all over    (ไปทั่ว)

(c) associated with    (เกี่ยวข้องกับ, สัมพันธ์กับ)

(d) discarded by    (ถูกละทิ้งโดย, ถูกทอดทิ้งโดย)

 

8. More than eight thousand magazines are published periodically (adv.) in the United States.

(วารสารมากกว่า  ๘,๐๐๐  ฉบับได้รับการตีพิมพ์  เป็นระยะๆ-เป็นช่วงๆ-เป็นครั้งเป็นคราว-เป็นเวลา   ในสหรัฐฯ)

(a) confidentially    (อย่างลับๆ, อย่างเป็นความลับ)

(b) exclusively    (ผูกขาด, เฉพาะตัว, แต่ผู้เดียว, อย่างเดียว, ซึ่งกีดกันคนนอก)

(c) momentarily    (ชั่วขณะหนึ่ง)

(d) regularly    (อย่างสม่ำเสมอ, เป็นประจำ, ตามปกติ)

 

9. Black bears are normally unaggressive (a) creatures.

(หมีสีดำโดยปกติแล้วเป็นสัตว์ที่  ไม่ก้าวร้าว-ไม่รุกราน)

(a) smart    (ฉลาด)

(b) strong    (แข็งแรง)

(c) peaceful    (รักสงบ, มีสันติภาพ, สงบสุข, สงบเงียบ, รักสันติ)

(d) huge    (ใหญ่มาก, ใหญ่โต, มหึมา, มหาศาล)

 

10. Within their courtrooms, judges are virtual autocrats (n).

 (ภายในห้องศาล  ผู้พิพากษาเป็นเสมือน   ผู้เผด็จการ-ผู้ปกครองด้วยอำนาจเด็ดขาด)

 (หมายถึง  มีอำนาจพิจารณาคดีโดยเอกเทศ  ไม่มีผู้ใดสามารถแทรกแซงได้  คำพิพากษาของศาลถือเป็นสิ้นสุด  จึงเปรียบเทียบผู้พิพากษาเหมือนกับผู้เผด็จการ)

(a) automatons    (หุ่นยนต์, เครื่องอัตโนมัติ เช่น เครื่องที่ใช้หยอดเหรียญเพื่อให้ทำ งาน)

(b) dictators    (ผู้เผด็จการ)

(c) dealers    (พ่อค้า, ผู้ขาย)

(d) coaches    (ผู้ฝึกสอน)

 

11. He has been having a clandestine (a) affair with his secretary since she first came to work in the company.

(เขามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว   แบบลับๆ-ปิดบังซ่อนเร้น   กับเลขาฯ ของเขา  ตั้งแต่เธอเริ่มเข้ามาทำงานในบริษัท)

(a) reticent    (เร้ท-ทิ-เซิ่นท) (เงียบขรึม, พูดน้อย, เงียบ, ไม่พูด,สงวนท่าที)

(b) hostile    (ฮอส-ไทล) (มุ่งร้าย, ไม่เป็นมิตร, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, เป็นปรปักษ์

(c) secret    (ลับ, เร้นลับ, เป็นความลับ, ปิดบัง, อำพราง, ลึกลับ)

(d) harmonious    (เสนาะหู, คล้องจองกัน, กลมกลืนกัน, ประสานกัน, เข้ากันได้, สามัคคี)

 

12. She arrived at the hospital in a state of apprehension (n) of what the doctor would say about her child.

(เธอมาถึงที่โรงพยาบาลในสภาวะของ  ความกลัว-ความหวาดหวั่น-ความสงสัย-ความเข้าใจ-การหยั่งรู้-ความคิดเห็น-การจับกุม   ในสิ่งที่หมอจะพูดเกี่ยวกับลูกของเธอ)  (เช่น  พูดว่าป่วยหนักหรือเป็นมะเร็ง)

(a) gratefulness    (ความกตัญญู, ความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ)

(b) prestige    (เพรส-ที้จ) (ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เกียรติศักดิ์, เกียรติภูมิ, ศักดิ์ศรี, บารมี)

(c) comprehension    (ความเข้าใจ)

(d) dread    (เดรด) (ความหวาดกลัว, ความเกรงขาม, ความเกรงกลัว, ความเคารพยำเกรง)

 

13. His colleagues found him rather aloof (a).

(เพื่อนร่วมงานของเขาพบว่าเขาค่อนข้างจะ  เย็นชา-ไม่สนใจ-สันโดษ-ห่างเหิน-โดดเดี่ยว)

(a) cowardly    (ขี้ขลาด)

(b) confident    (มั่นใจ, เชื่อมั่น)

(c) reserved    (สงบเสงี่ยม, สงวนท่าที)

(d) amused    (รู้สึกขบขัน-สนุกสนาน)

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เป็นความหมายใกล้เคียง

 

14. He had a vehement (วี้-เฮ-เมิ่นท) (a) argument with his friend.

(เขามีการโต้เถียง   รุนแรง-ดุเดือด-เร่าร้อน-แรงกล้า-กระตือรือร้น-โกรธเคือง-มีพลังสูง   กับเพื่อน)

(a) unreasonable    (ไม่สมเหตุสมผล)

(b) academic    (ทางวิชาการ, เกี่ยวกับวิชาการ)

(c) trustworthy    (ไว้ใจได้, เชื่อถือได้)

(d) violent    (รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง, พลการ, ล่วงละเมิด, สบประมาท, ซึ่งทำให้บาดเจ็บ)

 

15. She aspired (v) to become a famous film star.

(เธอ  ต้องการ-อยากได้-ทะเยอทะยาน-สูงขึ้นไป   จะเป็นดาราภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง)

(a) intended    (ตั้งใจ, จงใจ, เจตนา)

(b) desired    (ปรารถนา, อยาก, ต้องการ)

(c) commenced    (เริ่มต้น)

(d) hesitated    (รีรอ, ลังเลใจ)

 

16. Few people like someone who meddles (v) in the affairs of others.

(น้อยคนที่ชอบบุคคลผู้ซึ่ง  เข้าไปยุ่ง-ยุ่ง-เสือก   เรื่องของคนอื่น)

(a) participates    (มีส่วนร่วม)

(b) delights    (ให้ความสุขใจ-พอใจ, มีความยินดี-ปลื้มปิติ)

(c) interferes    (แทรกแซง, ยุ่ง, ก้าวก่าย, สอดแทรก, ขัดขา, รบกวน)

(d) dabbles    (ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง, กระเด็นเป็นรอยเปียก, ทำลวกๆ, ทำแบบจับๆจดๆ)

 

17. The governor’s impromptu (a) remarks caused his political party much embarrassment. 

(คำพูด  ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน-กะทันหัน   ของท่านผู้ว่าฯ  ทำให้เกิดความกระดากอาย-กระอักกระอ่วนแก่พรรคการเมืองของเขาเป็นอย่างมาก)

(a) forceful    (มีพลัง, มีอำนาจ, เด็ดเดี่ยว)

(b) unrehearsed    (ซึ่งไม่ได้ฝึกซ้อมหรือซ้อมทำ, ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน)

(c) unrestrained    (ซึ่งไม่ได้ระงับยับยั้ง-ชั่งใจ)

(d) absurd    (เหลวไหล, น่าหัวเราะ, โง่เขลา, ไร้สาระ)

 

18. It is not easy to remain tranquil (แทร้ง-ควิล) (a) when events suddenly change your life. 

(มันไม่ง่ายที่จะยังคง  สงบ-สงบเงียบ-สงบสุข-ราบรื่น-ปราศจากสิ่งรบกวน   เมื่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้เปลี่ยนชีวิตของคุณอย่างทันทีทันใด)

(a) superior    (เก่งกว่า, เหนือกว่า, ดีกว่า)

(b) antagonistic    (เป็นปฏิปักษ์, มุ่งร้าย, เป็นศัตรู)

(c) ambivalent    (สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ, มีความรู้สึกทั้งด้านลบและบวกต่อคนหรือสิ่งหนึ่งในเวลาเดียวกัน)

(d) serene    (สงบ, สงบเงียบ, ราบรื่น, เยือกเย็น, ปลอดโปร่ง, แจ่มใส)

 

19. The struggle (n - v) between native peoples and colonial governments has been central to the politics of many Third World countries.

(การต่อสู้-การดิ้นรน-การแข่งขัน-ดิ้นรน-ต่อสู้-แข่งขัน   ระหว่างคนพื้นเมืองเชื้อชาติต่างๆ และรัฐบาลที่ล่าอาณานิคม (หรือปกครองอาณานิคม)  เป็นแก่นกลาง (หรือมีความสำคัญ) ต่อการเมืองของประเทศในโลกที่    จำนวนมาก) 

(a) competition    (การแข่งขัน, คู่แข่ง)

(b) negotiation    (การเจรจา)

(c) conflict    (การต่อสู้, การขัดแย้ง, การทะเลาะ, การสู้รบ, การเป็นปรปักษ์, สงคราม)

(d) interaction    (ปฏิสัมพันธ์, การมีความสัมพันธ์หรือกิจกรรมร่วมกัน)

 

20. It is vital (a) to keep an accurate record of every business transaction.

(มัน  สำคัญ-จำเป็น-จะขาดเสียมิได้   ที่จะเก็บประวัติที่ถูกต้องของการดำเนินธุรกิจ (หรือธุรกรรม) ทุกครั้ง)

(a) official    (เป็นทางการ)

(b) indispensable    (จำเป็นอย่างยิ่ง, จะขาดเสียมิได้)

(c) complicated    (สลับซับซ้อน, ยุ่งยาก, เข้าใจยาก)

(d) inadvertent    (ไม่ได้เจตนา, ไม่รอบคอบ, สะเพร่า)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป