หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 216)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Although dolphins sometimes swim singly or in pairs, they usually congregate (v) in large herds, often numbering in the hundreds.

(แม้ว่าปลาโลมาบางครั้งว่ายน้ำตัวเดียว หรือเป็นคู่,  พวกมันโดยปกติแล้ว  จับกลุ่มกัน-ชุมนุม-รวบรวม   เป็นฝูงใหญ่,  ซึ่งบ่อยครั้งมีจำนวนหลายร้อยตัว)

(a) procreate    (ให้กำเนิด, ออกลูก, สร้าง, ทำให้บังเกิด, กำเนิด, บังเกิด)

(b) eat    (กิน)

(c) live    (อาศัยอยู่)

(d) assemble    (รวมตัวกัน, ชุมนุม, ประชุม, รวบรวม, รวมเข้า)

(e) stammer    (พูดติดอ่าง, พูดตะกุกตะกัก)

 

2. Its charm and mild climate have made San Francisco, California, an attractive (a) city for both businesses and residences.

(เสน่ห์ของมันและภูมิอากาศที่ไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป  ได้ทำให้เมืองซานฟรานซิสโก  รัฐแคลิฟอร์เนีย  เป็นเมืองที่  มีเสน่ห์-ดึงดูดใจ-น่าหลงใหล   ทั้งสำหรับการดำเนินธุรกิจและการเป็นที่พักอาศัย)

(a) a crowded    (หนาแน่น, แออัดยัดเยียด)

(b) a remote    (ห่างไกล, ไกลโพ้น, ลึกลับ, นานมาแล้ว, โดดเดี่ยว, ห่างๆ, ห่างเหิน, เมินเฉย)

(c) an appealing    (มีเสน่ห์, น่าหลงใหล, ที่ดึงดูดความสนใจ-ความอยากรู้อยากเห็น- หรือความเห็นใจ)

(d) a renowned    (มีชื่อเสียง, มีกิตติศัพท์เลื่องลือ, มีเกียรติคุณ)

(e) a notorious    (มีชื่อเสียงในทางเลวร้าย, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันไปทั่ว)

 

3. Trash recycling is becoming an increasingly viable (a) option for waste disposal.

(การรีไซเคิลขยะ-ของเสีย  กำลังเป็นทางเลือกที่   สามารถทำได้-ทำงานได้- (ทารก, เมล็ดพืช) สา    มารถมีชีวิตและเจริญเติบโตต่อไปได้-สามารถเจริญเติบโตหรือพัฒนาได้   เพิ่มมากขึ้น  สำหรับการกำจัดขยะ-ของเสีย)

(a) controversial    (ซึ่งขัดแย้งกัน, เกี่ยวกับการขัดแย้ง, ซึ่งเป็นที่โต้เถียงกัน, เกี่ยวกับการโต้เถียง)

(b) flexible    (ยืดหยุ่น, เปลี่ยนแปลงได้, พลิกแพลงได้, แก้ได้, ดิ้นได้, ละมุนละไม, คล่อง, งอได้, งอได้ง่าย)

(c) superb    (ดีเยี่ยม, เยี่ยมยอด)

(d) feasible    (สามารถทำได้)

(e) crucial    (จำเป็นอย่างยิ่ง, สำคัญ, เด็ดขาด, ซึ่งชี้ขาด, รุนแรง, ถึงพริกถึงขิง, เกี่ยวกับความเป็นความตาย)

 

4. Images from the Voyager spacecraft show that Saturn is distinctly (adv.) oval.

(ภาพจากยานอวกาศ “โวเยจเจอร์” (ผู้เดินทางผจญภัย) แสดงว่า  ดาวเสาร์เป็นรูปไข่ (กลมรี)   อย่างชัดเจน-อย่างแจ่มแจ้ง-อย่างแน่นอน-อย่างสังเกตได้ง่าย-อย่างแตกต่างกัน)

(a) suspiciously    (อย่างระแวง, อย่างสงสัย, อย่างกังขา)

(b) surprisingly    (อย่างน่าประหลาดใจ)

(c) clearly    (อย่างชัดเจน)

(d) rather    (ค่อนข้างจะ)

(e) vaguely    (เวก-ลี่)  (อย่างไม่ชัดแจ้ง, อย่างคลุมเครือ, อย่างเคลือบคลุม, อย่างเลือน-เลอะเลือน)

 

5. Records indicate that the tortoise can live longer than any other animal with a spine (n).

(สถิติบ่งชี้ว่าเต่าสามารถมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานกว่าสัตว์ชนิดอื่นใดที่มี   กระดูกสันหลัง)

(a) shell    (เปลือก)

(b) backbone    (กระดูกสันหลัง)

(c) tail    (หาง)

(d) nose    (จมูก)

(e) mouth    (ปาก)

 

6. The eagle’s nest is a massive (a) structure of sticks lined with leaves and grass.

(รังของนกอินทรีย์เป็นโครงสร้าง   ขนาดใหญ่-มาก-เป็นก้อนใหญ่-เป็นกองใหญ่หนา แน่น-เป็นก้อนใหญ่และหนัก   ของกิ่งไม้ซึ่งถูกเรียงเป็นแนว (หรือบุ) ด้วยใบไม้และหญ้า)

(a) an enormous    (ใหญ่โต, มหึมา, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย)

(b) a microscopic    (เล็กมาก, จิ๋ว, เล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น)

(c) an exotic    (อิก-ซ้อท-ทิค)  (เกี่ยวกับหรือมาจากต่างประเทศ, ไม่ใช่ของพื้นเมือง, ผิดธรรมดา, ประหลาด)

(d) a novel    (ใหม่, แปลก, แตกต่าง)

(e) an orderly    (มีระเบียบ, เป็นระเบียบเรียบร้อย, มีวินัย, รักษาวินัย, เกี่ยวกับคำสั่ง)

 

7. An insect’s abdomen contains organs for digesting food, reproducing, and getting rid of (v) waste products.

(ช่องท้องของแมลงจะบรรจุอวัยวะสำหรับการย่อยอาหาร,  สืบพันธุ์,  และ  กำจัด  ของเสีย)

(a) reducing    (ลด, ทำให้ลดลง, ทำให้น้อยลง)

(b) eliminating    (กำจัด, ทำลาย, คัดออก, ขับไล่, ขจัด, ลบทิ้ง, ขับออก)

(c) accumulating    (สะสม, เพิ่มพูน)

(d) creating    (สร้าง, ก่อให้เกิดขึ้น, ทำให้เกิดขึ้น, ประดิษฐ์ขึ้น, แต่งขึ้น)

(e) pondering    (ตรึกตรอง, ไตร่ตรอง)

 

8. According to some biologists, the instinct to care for the young is perhaps (adv.) the most interesting characteristic of animals.

(สอดคล้องกับนักชีววิทยาบางราย,  สัญชาตญาณในการดูแล (เอาใจใส่, อารักขา) ลูกน้อย  บางที-อย่างเป็นไปได้   เป็นคุณลักษณะที่น่าสนใจที่สุดของสัตว์)

(a) possibly    (อาจเป็นได้, เป็นไปได้)

(b) seldom    (ไม่ใคร่จะ, นานๆครั้ง)

(c) actually    (อย่างแท้จริง, จริงๆแล้ว, แท้ที่จริงแล้ว)

(d) surprisingly    (อย่างน่าประหลาดใจ)

(e) somewhat    (ค่อนข้าง, บ้าง, บางส่วน)

 

9. The planet Earth is a mass of rock surrounded by an envelope (n) of air.

(ดาวเคราะห์โลกเป็นหินก้อนขนาดใหญ่  ที่ถูกล้อมรอบโดย  เปลือกหุ้ม-สิ่งห่อหุ้ม   ของอากาศ)

(a) a cloud    (ก้อนเมฆ)

(b) a thin film    (ฟิล์มหรือเยื่อหุ้มบางๆ)

(c) an outer covering    (สิ่งที่ห่อหุ้มหรือปกคลุมภายนอก)

(d) an accumulation    (การสะสม, การเพิ่มพูน)

(e) a circulation    (การหมุนเวียน, การโคจร, การเดินทางหรือเคลื่อนที่รอบ, การแพร่กระจาย, การจ่ายแจก, การจำหน่าย, จำนวนพิมพ์, จำนวนขาย)

 

10. Latex paints are not flammable and have little odor (n).

(สีของ (น้ำ) ยางสีขาวไม่ติดไฟได้ง่าย  และมี  กลิ่น  เล็กน้อย)

(a) color    (สี)

(b) texture    (เนื้อผ้า, เนื้อหนัง, สิ่งทอ, วัตถุทำสิ่งทอ, แก่นสาร, องค์ประกอบ)

(c) smell    (กลิ่น)

(d) oil    (น้ำมัน)

(e) bruise    (บรูส)  (รอยช้ำ, รอยฟกช้ำ)

 

11. There seems to be an insatiable (a) demand for new computer video games.

(ดูเหมือนว่ามีความต้องการที่  ไม่รู้จักพอ-ไม่รู้จักอิ่ม   สำหรับเกมภาพยนตร์คอมพิวเตอร์เกมใหม่ๆ)

(a) disgusting    (น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง)

(b) urgent    (เร่งด่วน, รีบเร่ง)

(c) slight    (เล็กน้อย, เบาบาง)

(d) greedy    (ตะกละ, ละโมบ, โลภ, อยากได้)

(e) bizarre    (บิ-ซา)  (ประหลาด, พิกล, พิลึก)

 

12. Fraud includes any means, such as surprise, trickery, or cunning (n), by which one person cheats another.

(การทุจริตรวมไปถึงวิธีการใดๆ เช่น การทำให้ประหลาดใจ (หรือการจู่โจมโดยไม่รู้ตัว), การใช้เล่ห์เพทุบายหรือหลอกลวง, หรือ  ความฉลาดแกมโกง   โดยการที่บุคคลหนึ่งต้มตุ๋นหลอกลวงอีกบุคคลหนึ่ง)

(a) playfulness    (ความขี้เล่น-ซุกซน-สนุกสนาน, การหยอกเล่น)

(b) laziness    (ความเกียจคร้าน)

(c) truthfulness    (การพูดความจริง, การเปิดเผยความจริง)

(d) cleverness   (ความฉลาด)

(e) creed    (ความเชื่่อ, ลัทธิ)

 

13. Thousands of lakes in North America are devoid (a) of fish because of water acidification.

(ทะเลสาบหลายพันแห่งในทวีปอเมริกาเหนือ  ปราศจาก-ขาดแคลน   ปลา  เนื่องจากน้ำ (ในทะเลสาบ) ถูกทำให้เป็นกรด)

(a) plagued by    (ทำให้เกิดภัยพิบัติหรือกาฬโรคโดย)

(b) free of    (ไม่มี, ปราศจาก)

(c) covered with    (ปกคลุมไปด้วย)

(d) interspersed with    (ถูกทำให้กระจายหรือโปรยไปด้วย)

(e) fraught with    (ฟรอท)  (เต็มไปด้วย, ที่บรรทุกเต็มไปด้วย)

 

14. Genetic engineers scientifically alter (v) genetic material in order to produce desirable new traits in crops and livestock.

(นักพันธุวิศวกรรม  เปลี่ยนแปลง-แก้ไข-ดัดแปลง-ผันแปร    วัตถุที่เกี่ยวกับพันธุกรรมโดยทางวิทยาศาสตร์  เพื่อที่ จะสร้างคุณลักษณะใหม่ๆ ที่พึงปรารถนาในพืชและปศุสัตว์)

(a) fuse    (หลอมรวม)

(b) expand    (ขยาย)

(c) utilize    (ใช้ประโยชน์)

(d) adjust    (ปรับ, แก้ไข, ปรับตัว, จัด, ปรองดอง)

(e) rehearse    {ซ้อม (ดนตรี, ละคร)}

 

15. Ground beetles are predacious throughout their lifecycle and run about freely in the pursuit (เพอร์-ซิ่วท หรือ ซูท) (n) of other insects.

(แมลงปีกแข็งที่อยู่บนดินจับสัตว์อื่นกินเป็นอาหารตลอดวงจรชีวิตของมัน  และไปไหนมาไหนอย่างอิสระใน  การตามจับ-การติดตาม-การไล่ตาม-การดำเนินต่อไป-การดำเนินตาม-อาชีพ-การงาน-การเจริญรอย   แมลงอื่นๆ)

(a) search for    (ค้นหา)

(b) competition with    (การแข่งขันกับ)

(c) fear of    (ความกลัว)

(d) need of    (ความต้องการ)

(e) lack of    (ความขาดแคลน, ความไม่มี)

 

16. The development of nuclear technology has given many nations the capacity to unleash mass destruction and to harness (v) energy for civil and industrial purposes.

(การพัฒนาเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์ได้ให้ความสามารถหลายๆประเทศ  ที่จะปล่อยการทำลายล้างอย่างมหาศาลออกมา  และ (ที่จะ)  ควบคุม-เทียมม้า   พลังงานสำหรับวัตถุประสงค์ที่มีอารยธรรมและทางด้านอุตสาหกรรม – คือ ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ)  (หมายถึง  การพัฒนาเทคโนฯ นิวเคลียร์  สามารถให้ทั้งการทำลายล้าง  และการควบคุมพลังงานที่นำมาใช้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมและสร้างความเจริญ  ทั้งนี้  แล้วแต่จะเลือกใช้)

(a) absorb    (ดูดซึม, ดูดซับ, รับเอามา)

(b) utilize    (ใช้ประโยชน์)

(c) divert    (หันเห, เบี่ยงเบน, ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง)

(d) kindle    (จุดไฟ, ก่อไฟ, ทำให้ลุกเป็นไฟ, เริ่มลุกไหม้, กระตุ้น, ปลุก, เร้าอารมณ์)

(e) assemble    (ประกอบ (ชิ้นส่วน), ชุมนุมกัน, มารวมกัน)

 

17. People who do not sleep enough tend to become irritable (a).

(คนที่นอนหลับไม่เพียงพอมีแนวโน้มที่จะ   โกรธง่าย-ฉุนเฉียวง่าย)

(a) ill    (เจ็บป่วย)

(b) easily annoyed    (โกรธง่าย, ขุ่นเคืองง่าย)

(c) weary    (เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า, อิดโรย, เบื่อหน่าย)

(d) mournful    (เศร้าโศก, เสียใจ, มืดมน, ไม่สดใส)

(e) aloof    {เย็นชา, วางเฉย, (วางตัว) ห่าง}

 

18. Most married couples want to augment (v - n) their savings before having a child.

(คู่ชายหญิงที่แต่งงานแล้วส่วนมากต้องการ  เพิ่ม-ขยาย-เสริม-เพิ่มทวี-การเพิ่ม-การขยาย   เงินออมของตนก่อนมีบุตร)

(a) invest    (ลงทุน)

(b) insure    (ประกันภัย, ทำประกัน)

(c) increase    (เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น, เพิ่มพูน, การเพิ่มมากขึ้น, ผลกำไร)

(d) double    (เพิ่มเป็น ๒ เท่า)

(e) diminish    (ลดลง, ทำให้ลดลง)

 

19. One of the most appalling scandals (n) in the field of medicine involves the dispensing of inadequately tested drugs.

(หนึ่งในบรรดา  เรื่องอัปยศอดสู-เรื่องอื้อฉาว-เรื่องฉาวโฉ่-เรื่องน่าอาย-การนินทาป้ายร้าย   ที่น่าตกใจที่สุดเรื่องหนึ่ง  เกี่ยวข้องกับการจ่ายยาที่ไม่ได้รับการทดสอบอย่างเพียงพอ)  (คือ  ยาที่มีคุณภาพต่ำ)

(a) disciplines    (ระเบียบวินัย, สาขาวิชา)

(b) disclosures    (การเปิดเผย, การเปิดโปง, สิ่งที่ถูกเปิดเผย)

(c) disagreements    (การไม่เห็นด้วย, ความไม่เห็นพ้อง, ความไม่ลงรอยกัน, การทะ เลาะ, การโต้แย้ง)

(d) disgraces    (ความอัปยศอดสู, ความเสื่อมเสีย, การเสียหน้า, การขายหน้า, เรื่องที่อับอายขายหน้า, การถอดถอนยศถาบรรดาศักดิ์)

(e) vestiges    (ร่องรอย, ของที่เหลืออยู่)

 

20. A peculiar (a) fact about life on Earth is that the molecules of living things tend to move in a leftward direction.

(ข้อเท็จจริงที่  แปลกพิกล-ประหลาด-เป็นพิเศษ-ไม่เคยปรากฏมาก่อน   เกี่ยวกับชีวิตบนโลกก็คือว่า  โมเลกุลของสิ่งที่มีชีวิต  มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางข้างซ้าย)

(a) universal    (สากล)

(b) unexplained    (ที่ไม่ได้รับการอธิบาย)

(c) odd    (แปลก, ประหลาด, ชอบกล, ผิดปกติ, ผิดคาดหมาย, เกี่ยวกับจำนวนคี่)

(d) outstanding    (โดดเด่น, มีชื่อเสียง)

(e) autonomous    (เป็นเอกราช, เป็นอิสระ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป