หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 212)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.  

(จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. Since respiration is required for continual energy release, it is injurious (อิน-จั๊ว-เรียส) (a) to stop it for more than a short time.

(เนื่องจากการหายใจถูกต้องการเพื่อการปลดปล่อยพลังงานอย่างต่อเนื่อง  (ดังนั้น)  มันจึงเป็นอันตราย-ทำให้บาดเจ็บ   ที่จะหยุดการหายใจเป็นเวลาเกินกว่าช่วงเวลาสั้นๆ)  (เนื่อง จากทำให้สมองตาย)

(a) harmful    (เป็นอันตราย, มีอันตราย)

(b) troublesome    (สร้างปัญหา, ก่อกวน, รบกวน, น่ารำคาญ, ยุ่งยาก, เป็นภาระ, เป็นทุกข์)

(c) contrary    (ตรงกันข้าม, ต่อต้าน, ขัดกัน, ดื้อรั้น)

(d) offensive    (ซึ่งทำให้ไม่พอใจหรือขุ่นเคือง, ก้าวร้าว, น่าขยะแขยง, น่ารังเกียจ, ล่วงละเมิด, เกี่ยวกับการละเมิดหรือกระทำผิด)

 

2. In the late 1800s, Charlotte Gilman was a prominent (a) lecturer and writer on such theme as feminism and labor.

(ในปลายทศวรรษ  ๑๘๐๐  ชาร์ลอตต์  กิลแมน เป็นนักบรรยายและนักเขียนที่  มีชื่อ เสียง-โด่งดัง-เด่น-เด่นชัด-สะดุดตา-ยื่นออก-โผล่ออก   ในหัวข้อ (เรื่อง) เช่น ลัทธิสตรีนิยมและแรงงาน)

(a) an insightful    (ซึ่งเข้าใจอย่างถ่องแท้-ลึกซึ้ง, ซึ่งมองทะลุ)

(b) an interesting    (น่าสนใจ)

(c) a determined    (มุ่งมั่น, แน่วแน่, มีเจตนาแรงกล้า)

(d) a notable    (มีชื่อเสียง, เด่น, สะดุดตา, มีความสามารถ, น่าจดจำ, น่าสังเกต)

 

3. The design of timepiece (n) advanced rapidly after 1300.

(การออกแบบ  นาฬิกา-เครื่องคำนวณเวลาหรือจับเวลา  ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วหลังปี  ๑๓๐๐)

(a) works of art    (ผลงานศิลปะ)

(b) spare parts    (ชิ้นส่วนอะไหล่)

(c) clocks    (นาฬิกา)

(d) calendars    (ปฏิทิน)

 

4. The typical symphony orchestra has evolved gradually (adv.) since the late eighteenth century.

(วงซิมโฟนีออร์เคสตราโดยทั่วไปได้วิวัฒนาการ  ทีละน้อย, อย่างค่อยเป็นค่อยไป-ค่อยๆเกิดขึ้น   ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่  ๑๘)

(a) haphazardly    (อย่างตามอำเภอใจ, อย่างไม่มีการวางแผน, อย่างไม่เป็นระเบียบ, อย่างไร้จุดหมาย)

(b) scarcely    (แทบจะไม่, ไม่ใคร่จะ, น้อยมาก)

(c) logically    (ตามหลักเหตุผล, เป็นไปตามหลักเหตุผล)

(d) slowly    (อย่างช้าๆ)

 

5. In order to overcome (v) the Earth’s gravity and rise into the air, an aircraft must be acted on by a life force.

(เพื่อที่จะ  เอาชนะ-พิชิต-มีชัย-ถูกข่มขวัญ-ถูกครอบงำ-ปกคลุม   แรงโน้มถ่วงของโลกและขึ้นไปในอากาศ  เครื่องบินจะต้องได้รับแรงกระทำ (ขับเคลื่อน) อย่างมหาศาล)

(a) realize    (ตระหนัก, รู้ดี)

(b) defeat    (เอาชนะ, รบชนะ, แข่งชนะ, ทำให้พ่ายแพ้, ทำให้เสียหรือล้มเหลว, การได้ชัยชนะ, การทำให้พ่ายแพ้, ความพ่ายแพ้)

(c) diminish    (ลดน้อยลง, ทำให้ลดน้อยลง)

(d) flee    (หนี, หลบหนี)

 

6. The recent flooding in the South was a calamity (n).

(น้ำท่วมภาคใต้เมื่อเร็วๆ มานี้เป็น  ภัยพิบัติ, ความหายนะ-เคราะห์ร้าย)

(a) grief    (ความเศร้าโศก)

(b) fortune    (โชค, โชคลาภ, ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก, ความรุ่งเรือง, ความสำเร็จ)

(c) contribution    (การให้-บริจาค, การมีส่วนช่วยหรือทำให้เกิด, การเขียนบท ความให้)

(d) disaster    (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, ความล่มจม)

 

7. He doesn’t mingle (v) with people his own age.

(เขาไม่  คบหา-เข้าร่วม-ผสม-ปนกัน-ประสาน-ทำให้เข้าร่วม   กับคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเขา)

(a) rehearse    {ซ้อม (ร้องเพลง, ละคร)}

(b) ponder    (ตรึกตรอง, ไตร่ตรอง)

(c) associate    (คบหาสมาคม-เข้าร่วม-มีส่วนร่วม-เกี่ยวเนื่อง-เชื่อมสัมพันธ์กัน-เพื่อน-ผู้ร่วมงาน-มิตรสหาย)

(d) assault    (โจมตี, เล่นงาน)

 

8. She yearns (v) to return home.

(เขา  ปรารถนาอย่างแรงกล้า-ต้องการมาก-อยาก-ใฝ่ฝัน  ที่จะกลับบ้าน)

(a) abominates    (เกลียดชัง, เกลียดอย่างแรง)

(b) longs    (ปรารถนา, อยาก, ใคร่จะ)

(c) assimilates    (ดูดซึม, ย่อย)

(d) conquers    (ปราบ, พิชิต)

 

9. We confirm (v) the booking of the room by e-mail.

(เรา  ยืนยัน-รับรอง-ทำให้แข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น  การจองห้องโดยทางอีเมล์)

(a) establish the validity of     (สร้างความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของ)

(b) concede    (ยอมรับ)

(c) conjecture    (เดา, ทาย, คาดคะเน, อนุมาน)

(d) adapt    (ดัดแปลง, ปรับตัว)

 

10. An atomic bomb can annihilate (อะ-ไน้-ฮิ-เลท) (v) the city.

(ระเบิดปรมาณูสามารถ  ทำลายอย่างสิ้นซาก-ทำลายล้าง-บดขยี้   เมือง)  (ทำลายเมืองอย่างสิ้นซาก)

(a) wipe out    (ทำลายให้สิ้น, ฆ่า)

(b) assemble    {ชุมนุมกัน, ประกอบ (ชิ้นส่วน)}

(c) assist    (ช่วยเหลือ)

(d) jeer    (เยาะเย้ย, พูดเยาะ, โห่)

 

11. In a work environment in which strenuous (a) activity is the norm, the human body radiates more heat.

(ในสภาพแวดล้อมการทำงาน  ซึ่งกิจกรรมที่  ตรากตรำ-ใช้กำลังมาก-บากบั่น-พากเพียร-อุตสาหะ-แข็งแรง-มีพลัง-เข้มแข็ง  เป็นบรรทัดฐาน (ปกติวิสัย), ร่างกายมนุษย์จะแผ่ความร้อนออกมามากขึ้น – กว่าปกติ)  (หมายถึง  ในการทำงาน  ถ้างานที่ทำต้องใช้กำลังหรือความพากเพียรเป็นบรรทัดฐาน  ร่างกายจะแผ่ความร้อนออกมามากกว่างานที่เบากว่า)  (คือ  งานที่หนักกว่า  ต้องใช้พลังงานมากกว่า  ร่างกายก็จะแผ่ความร้อนออกมามากกว่า)

(a) prolonged    (ขยายเวลาออกไป, ทำให้ยาวนานยิ่งขึ้น)

(b) physical    (ทางกายภาพ, ทางวัตถุ)

(c) menial    (เป็นขี้ข้า, ต่ำต้อย, อย่างคนใช้, เกี่ยวกับคนใช้)

(d) vigorous    (กระฉับกระเฉง, มีพลัง, แข็งแรง, มีอำนาจ, เจริญเติบโตได้ดี)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เป็นเพียงความหมายใกล้เคียงเท่านั้น

 

12. For Socrates the fundamental principle of any liberal study was the notion (n) that the good life is guided by rational thought.

(สำหรับโสคราตีส  หลักการขั้นพื้นฐานของการศึกษาเสรีใดๆ  คือ  ความนึกคิด (ที่คลุมเครือหรือไม่สมบูรณ์)-ความคิดชั่วขณะหนึ่ง-ความคิดเห็น-ความคิดโง่ๆ-ความเชื่อ-ความตั้งใจ   ที่ว่า  ชีวิตที่ดีถูกนำทางโดยความคิดที่มีเหตุมีผล)

(a) tenet    (หลักการ, ความเห็น, ทฤษฎี, ข้อบัญญัติ, ความเชื่อ)

(b) observation    (การสังเกต)

(c) idea    (ความคิด)

(d) goal    (เป้าหมาย, วัตถุประสงค์)

 

13. The study of law – with its great number of cases, statutes, and contracts – can be a tedious (a) process.

(การศึกษากฎหมาย – ที่เต็มไปด้วยคดี,  บทบัญญัติ (กฎข้อบังคับ),  และสัญญา – สามารถเป็นขบวนการที่  น่าเบื่อหน่าย, น่ารำคาญ)

(a) curious    (อยากรู้อยากเห็น, หายาก, แปลก, ผิดธรรมดา)

(b) challenging    (ท้าทาย)

(c) tiresome    (น่าเบื่อหน่าย, น่ารำคาญ, จืดชืด, ทำให้เหน็ดเหนื่อย-อ่อนเพลีย)

(d) overwhelming    (ซึ่งมีชัยท่วมท้น, ที่ครอบงำหรือปกคลุม, ซึ่งคว่ำ-ล้มล้าง-ทำลาย)

 

14. Scientists are now able to produce more and more raw materials synthetically (adv.).

(นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันสามารถผลิตวัตถุดิบ   ที่เป็นการสังเคราะห์หรือเป็นของเทียม   ได้มากขึ้นและมากขึ้น)  (ได้มากขึ้นเรื่อยๆ)

(a) professionally    (ในแบบมืออาชีพ)

(b) tirelessly    (อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย, อย่างไม่เบื่อหน่าย)

(c) gradually    (ทีละน้อย, อย่างช้าๆ)

(d) artificially    (อย่างเทียมหรือปลอม, อย่างไม่แท้, อย่างทำขึ้นเอง)

 

15. New drugs are now being tested that attempt to block (v) the formation of new cancer cells in the human body.

(ยาชนิดใหม่ๆ ในขณะนี้กำลังถูกทดสอบ  ซึ่งพยายามที่จะ  สกัดกั้น-ขัดขวาง-ต้าน-ปิด-จำกัดการใช้-ทำให้เป็นท่อน   การก่อตัวของเซลล์มะเร็งใหม่ๆ ในร่างกายมนุษย์)

(a) detect    (ค้นหา, สืบค้น, สืบหา, ตรวจพบ, พบ, พบเห็น)

(b) inhibit    (ขัดขวาง, สกัดกั้น, ยับยั้ง, ห้าม)

(c) minimize    (ลดขนาดลงให้มากที่สุด, ทำให้เหลือน้อยที่สุด, ทำให้มีค่าน้อยลง, ดูถูก)

(d) break {ทำแตก, ละเมิด (สัญญา), ตัด (ความสัมพันธ์), ทำลาย (สถิติ)}

 

16. Life in the country is not always tranquil (แทร้ง-ควิล) (a).

(ชีวิตในชนบทไม่  เงียบสงบ-เงียบ-สงบ-สงบสุข-ราบรื่น-ปราศจากสิ่งรบกวน   เสมอไป)

(a) clear    (ชัดเจน, ใส)

(b) lovely    (น่ารัก)

(c) peaceful    (สงบ,  มีสันติ, รักสงบ)

(d) congested    (แออัดยัดเยียด, แน่น)

 

17. Five climbers perished during the blizzard (n).

(นักไต่เขา    คนตายไปในระหว่าง  พายุหิมะ)

(a) misfortune    (โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย)

(b) combat    (การสู้รบ, การสงคราม)

(c) earthquake    (แผ่นดินไหว)

(d) snowstorm    (พายุหิมะ)

 

18. He was captured (v) trying to escape from the country.

(เขาถูก  จับกุม-จับได้-ยึดได้-เข้ายึดได้-ตีได้-ทำให้สนใจ (หลงใหล)-การจับได้-การจับกุม-การยึดได้-เชลย-สิ่งที่ถูกยึด   ขณะพยายามหลบหนีออกจากประเทศ)

(a) killed    (ฆ่า, สังหาร)

(b) injured    (ได้รับบาดเจ็บ)

(c) arrested    (จับกุม)

(d) assassinated    (ลอบสังหาร)

 

19. He is a garrulous (a) old man and well-known to his neighbors.

(เขาเป็นชายชราที่  คุยจ้อ-พูดมาก  และเป็นที่รู้จักดีของเพื่อนบ้าน)

(a) energetic    (กระฉับกระเฉง, กระตือรือร้น, มีพลัง)

(b) talkative    (ช่างพูด, คุยเก่ง)

(c) prominent    (เด่น, มีชื่อเสียง)

(d) meticulous    (จู้จี้, พิถีพิถัน, เข้มงวดในเรื่องเล็กๆน้อยๆ, ละเอียดลออ)

 

20. Most people prefer clothes made of durable (a) fabric.

(คนส่วนใหญ่ชอบเสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าที่  ทนทาน-ใช้ทน-ยั่งยืน-สิ่งของที่ใช้ทน)

(a) impressive    (น่าประทับใจ)

(b) exorbitant    (มีราคาแพงลิ่ว)

(c) lasting    (ทนทาน, อยู่ได้นาน)

(d) waterproof    (กันน้ำ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป