หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 211)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. Back pains and an upset stomach are just two of his ailments (n).

(การเจ็บหลังและท้องเสียเป็นโรค    อย่างในบรรดาหลายๆ  โรค-ความเจ็บป่วย-ความไม่สบายกาย  ของเขา)

(a) massacre    (การสังหารหมู่)

(b) jeopardy    (อันตราย)

 (c) illustration    (การแสดงภาพประกอบ, การเขียนภาพประกอบ, การอธิบาย-ชี้แจง, การแสดงให้เห็น, การให้ความกระจ่าง)

 (d) illness    (โรค, ความเจ็บป่วย)

 

2. The advent (n) of spring was a time for festivals in ancient days.

(การมาถึง-การปรากฏขึ้น-การกำเนิด  ของฤดูใบไม้ผลิเป็นเวลาสำหรับงานฉลองในสมัยโบราณ)

(a) departure    (การจากไป, การออกเดินทาง)

(b) origin    (จุดกำเนิด, จุดเริ่มต้น, แหล่งกำเนิด, ที่มา, ต้นตอ, บ่อเกิด, มูลเหตุ)

(c) arrival    (การมาถึง)

(d) beauty    (ความสวยงาม)

 

3. Jim tried to emulate (เอ๊ม-มิว-เลท) (v) his master.

(จิมพยายาม  เอาอย่าง-พยายามเลียนแบบ-พยายามจะให้เท่าเทียมหรือดีกว่า  นายของเขา)

(a) flatter    (ประจบประแจง, สอพลอ)

(b) follow the example of    (ทำตามตัวอย่างของ)

(c) deceive    (ต้มตุ๋น, โกง, หลอกลวง)

(d) oppose    (ต่อต้าน, คัดค้าน, แย้ง, เป็นศัตรูกับ, เป็นคู่แข่งของ)

 

4. The new manage was eager to reform (v) the working conditions in the factory.

(ผู้จัดการคนใหม่กระตือรือร้นที่จะ   ปฏิรูป-เปลี่ยนรูป-ปรับปรุง-แก้ไขใหม่-กลับเนื้อกลับตัว-ดัดนิสัย-การปฏิรูป-การแก้ไขให้ดีขึ้น-การกลับเนื้อกลับตัว   สภาวะการทำงานในโรง งาน)

(a) improve    (ปรับปรุง)

(b) diminish    (ลดลง, ทำให้ลดลง)

(c) negotiate    (เจรจา, ซื้อขาย, แลกเป็นเงิน, จัดการ)

(d) extend    (ยืด (เวลา), ขยาย, ทำให้ยาวขึ้น)

 

5. Lawyers try to avoid using equivocal (a) terms

(ทนายความพยายามหลีกเลี่ยงการใช้คำพูด  คลุมเครือ-กำกวม-มีสองนัย-ไม่แน่ชัด-น่าสงสัย-ไม่แน่นอน-มีเล่ห์นัย)

(a) lengthy    (ยาว)

(b) chronic    (เรื้อรัง)

(c) ambiguous    (คลุมเครือ, ตีความได้มากกว่า แง่, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(d) concise    (สั้นกะทัดรัด, รัดกุม, รวบรัด)

 

6. Auditors give an independent judgment (n) of whether a business’s financial reports are accurate or not.

(ผู้ตรวจบัญชีให้   ความเห็น-การลงความเห็น-การวินิจฉัย-คำวินิจฉัย-การพิจารณา-การพิจารณาคดี-การตัดสิน-การชี้ขาด-การเลือกเอา   ที่เป็นอิสระ  ว่ารายงานทางการเงินของธุรกิจแห่งหนึ่งมีความถูกต้องหรือไม่)

(a) survey    (การสำรวจ)

(b) diagnosis    (การวินิจฉัยโรค)

(c) examination    (การตรวจ, การตรวจสอบ)

 (d) opinion    (ความเห็น, ความคิดเห็น)

 

7. He complimented (v) me on my improvement.

(เขา  ชมเชย-สรรเสริญ-อวยพร-แสดงความยินดี-แสดงความปรารถนาดี-คำสรรเสริญ-คำชมเชย-คำอวยพร   ผม  ในการทำได้ดีขึ้นของผม)

(a) rebuke    (ว่ากล่าว, ตำหนิ, ต่อว่า)

(b) urge    (กระตุ้น, เร่งเร้า)

(c) consult    (ปรึกษาหารือ)

(d) praise    (สรรเสริญ, ยกย่อง, ชมเชย, สดุดี)

 

8. Cut flowers soon wither (v) unless their stems are immersed in water.

(ดอกไม้ที่ถูกตัดจากต้นจะ  เหี่ยวเฉา-เหี่ยวแห้ง-หดเหี่ยว-ร่วงโรย-(สี) จางลง-เน่าเปื่อย-อับเฉา-ทำให้เหี่ยวแห้ง (ร่วงโรย, อับเฉา)   ในไม่ช้า  ถ้าก้านของมันไม่ถูกจุ่มอยู่ในน้ำ)

(a) vanish    (หายไป, อันตรธาน)

(b) fall down    (หล่นลงมา)

(c) dry up    (เหี่ยวแห้ง, เฉา, แห้ง)

(d) decline    (ลดลง, เสื่อมลง, ปฏิเสธ)

 

9. The extravagant (a) housekeeper discards all leftover food.

(แม่บ้านที่  สุรุ่ยสุร่าย-ฟุ่มเฟือย-สิ้นเปลือง-มากเกินควร  โยนอาหารที่เหลือทิ้งทั้งหมด)

(a) frugal    (ประหยัด, มัธยัสถ์, ตระหนี่, กระเหม็ดกระแหม่)

(b) wasteful    (สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, ถลุงใช้, หมดเปลือง, สิ้นเปลือง, สูญเปล่า)

(c) generous    (เอื้อเฟื้อ, ใจกว้าง, โอบอ้อมอารี)

(d) selfish    (เห็นแก่ตัว)

 

10. He has an aversion (n) to parties.

(เขามี  ความรังเกียจ-ความไม่ชอบ-ความไม่พอใจ  งานเลี้ยง)

(a) interest    (ความสนใจ, ผลประโยชน์, ดอกเบี้ย)

(b) adoration    (ความคลั่งรัก, ความนิยม, ความเคารพ-บูชา)

(c) abhorrence    (ความเกลียดชัง, ความรังเกียจ)

(d) obstacle    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

 

11. William Shakespeare is famous for his comical (a) plays in which he employed malapropisms, or the misuse of words.

(วิลเลี่ยม เชคสเปียร์มีชื่อเสียงในเรื่องบทละคร  ตลก-ขบขัน-น่าหัวเราะ  ของเขา  ซึ่งเขาใช้ (วิธีการ) ใช้คำผิดความหมาย, หรือการใช้คำแบบผิดๆ)  (โดยเฉพาะคำพ้องเสียง)

(a) dramatic    (เกี่ยวกับละคร, มีลักษณะของละคร, ตื่นเต้นเร้าใจ, ที่เกิดขึ้นกะทันหัน)

(b) immortal    (อมตะ, ไม่รู้จักตาย, ตลอดกาล, ชั่วนิรันดร, ที่ไม่ถูกลืม)

(c) humorous    (ตลก, ขบขัน, ในเชิงตลก, ซึ่งมีนิสัยเป็นคนตลก)

(d) much-performed    (ซึ่งถูกแสดงมากหรือหลายครั้ง)

 

12. The tendency of the human body to reject foreign matters is the primary impediment (n) to successful tissue transplantation.

(แนวโน้มของร่างกายมนุษย์ที่จะปฏิเสธวัตถุแปลกปลอมต่างๆ  เป็น  อุปสรรค-การขัดขวาง-การหน่วงเหนี่ยว-การต้านทาน-การพูดติดอ่าง-ความบกพร่องในการพูด   ที่สำคัญที่สุด (อันดับแรก)  ต่อการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อที่ประสบความสำเร็จ)

(a) factor in    (ปัจจัยใน)

(b) occurrence in    (การเกิดขึ้นหรือปรากฏการณ์ใน)

(c) phenomenon of    (ปรากฏการณ์ธรรมชาติของ)

(d) obstacle to    (อุปสรรคต่อ)

 

13. The poet James Dolphin has been criticized for his wordy (a) and old-fashioned prose style.

(กวีเจมส์ ดอลฟิน ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องวิธีการเขียนร้อยแก้วที่   เยิ่นเย้อ-ใช้คำยืดยาวหรือฟุ่มเฟือยเกินไป-เกี่ยวกับคำ   และล้าสมัยของเขา)

(a) verbose    (ใช้คำมากเกินไป, ใช้คำแบบน้ำท่วมทุ่ง, มีคำมาก)

(b) peculiar    (แปลก, ประหลาด, พิกล)

(c) aggressive    (ก้าวร้าว, รุกราน)

(d) obsolete    (ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว)

 

14. With a civil war in Syria going on endlessly, a small supply of food provided by the United Nations each day is inadequate (a) for the refugees.

(ด้วยสงครามกลางเมืองในซีเรียดำเนินต่อไปอย่างไม่จบสิ้น  ปริมาณอาหารจำนวนเล็ก น้อยที่ได้รับการจัดหาโดยสหประชาชาติในแต่ละวัน  ไม่เพียงพอ  สำหรับผู้ลี้ภัย)

(a) precarious    (ไม่ปลอดภัย, ล่อแหลม, อันตราย, เสี่ยง, ไม่แน่นอน, ไม่มั่นคง)

(b) trivial    (เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, ขี้ปะติ๋ว)

(c) innumerable    (มากมาย, เหลือคณานับ)

(d) deficient    (ไม่เพียงพอ, ขาดแคลน, บกพร่อง)

 

15. Looking at the global situations nowadays, there is no hope of living in a world of perpetual (a) happiness.

(มองไปที่สถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน  ไม่มีความหวังของการมีชีวิตอยู่ในโลกของความสุข  ตลอดไป–ชั่วนิรันดร)

(a) extreme    (สุดโต่ง, มากเกิน)

(b) imaginary    (ในจินตนาการ, ในนิยาย, ไม่มีอยู่จริง)

(c) constant    (สม่ำเสมอ, ต่อเนื่อง, ไม่เปลี่ยนแปลง,  คงที่, มั่นคง)

(d) satisfactory    (น่าพอใจ)

 

16. The United States sustains an economic life that is more diversified (a) than any other countries on Earth.

(สหรัฐฯ ดำรงชีวิตทางเศรษฐกิจซึ่ง  หลากหลาย-หลายชนิด-แตกต่างกัน   มากกว่าประ เทศอื่นใดในโลก)

(a) peaceful    (มีความสงบ, รักสันติ)

(b) miserable    (ทุกข์ยาก, ไม่มีความสุข, ยากจน, เลว, น่าสังเวช, น่าดูถูก)

(c) unanimous    (เป็นเอกฉันท์, ไม่มีข้อโต้แย้ง, มีความเห็นพร้อมเพรียง, มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน)

(d) varied     (หลากหลาย, หลายรูปแบบ, แตกต่างกัน, ต่างๆ นาๆ, เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, หลากสี)

 

17 Censorship is one way a society can reinforce (v) the mores and customs that regulate the conduct of its members.

(การเซนเซอร์ (แก้ไขตัดตอน) เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งสังคมสามารถ   เพิ่ม-เสริม-เสริมกำลัง-เพิ่มกำลังใหม่-ทำให้แข็งแรง-สนับสนุน-ทำให้ได้ผลยิ่งขึ้น   ธรรมเนียมปฏิบัติและประเพณี  ซึ่งควบคุม (วางระเบียบ) ความประพฤติของสมาชิกของสังคมนั้น)

(a) monitor    (ตรวจสอบ)

(b) allow    (อนุญาต, ยอมให้ทำ)

(c) strengthen    (ทำให้แข็งแรงขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพ, ให้พลัง, แข็งแรงหรือมีพลังมากขึ้น, มีประสิทธิภาพมากขึ้น)

(d) stimulate    (กระตุ้น, เร้า)

 

18. No one ever knew the reason for the enmity (n) between the two families.

 (ไม่มีใครเคยรู้ถึงเหตุผลของ  ความเป็นศัตรูกัน-ความเกลียดชัง-ความมีเจตนาเป็นศัตรู-ความรู้สึกต่อต้าน   ระหว่าง  ๒  ครอบครัวนี้)

(a) relationship    (ความสัมพันธ์)

(b) hatred    (เฮ้-ทริด)  (ความเกลียด, ความไม่ชอบอย่างรุนแรง, ความอาฆาตแค้น)

(c) friendship    (มิตรภาพ)

(d) remoteness    (ความห่างไกล, ความห่างเหิน, ความโดดเดี่ยว)

 

19. Premature baldness in both sexes may result from a shortage (n) or imbalance of sex hormones.

(การศีรษะล้านก่อนวัยทั้งในเพศชายและหญิง  อาจเป็นผลมาจาก  ความขาดแคลน-ความไม่เพียงพอ-จำนวนที่ขาด-จำนวนที่ไม่เพียงพอ   หรือการไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศ)

(a) depletion    (การใช้หมดไป)

(b) excess    (การมากเกิน, การมากเกินจำเป็น)

(c) production    (การผลิต)

(d) deficiency    (ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ, ความไม่สมบูรณ์, ภาวะที่ขาดแคลน)

 

20. In many countries, garlic has been indispensable (a) in cooking for about five thousand years.

(ในหลายๆประเทศ  กระเทียมได้เป็นสิ่ง  ที่จะขาดเสียมิได้-จำเป็นอย่างยิ่ง-บุคคลหรือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง   ในการปรุงอาหาร เป็นเวลาประมาณ    พันปีแล้ว)

(a) insignificant    (ไม่สำคัญ)

(b) useful    (มีประโยชน์)

(c) unknown    (ไม่เป็นที่รู้จัก)

(d) necessary    (จำเป็น, สำคัญ, ไม่มีทางอื่น)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป