หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 20)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.  (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. to defer one’s departure – เลื่อนการเดินทางของตนออกไป

    (a) prohibit (โพร-ฮิ้บ-บิท) (ห้าม, ป้องกัน, ขัดขวาง)

    (b) cancel (ยกเลิก)

    (c) postpone (เลื่อนออกไป, ผัดเวลาออกไป)

    (d) schedule (สเค้จ-ดู้ล) (กำหนดเวลา, จัดตารางเวลา, กำหนดการประจำวัน)

2. to have outstanding business acumen (อะ-คู้-เม่น) – มีไหวพริบและความเฉียบแหลมทางธุรกิจที่โดดเด่น

    (a) investment (การลงทุน)

    (b) initiative (การริเริ่ม, ความคิดริเริ่ม)

    (c) shrewdness (ชรู้ด-นิส) (ความเฉียบแหลม-หลักแหลม, ความเฉลียวฉลาดความว่องไว)

    (d) organization (องค์กร, การจัดองค์กร)

3. a political adversaryศัตรู-ปรปักษ์ทางการเมือง

    (a) adviser (ที่ปรึกษา)

    (b) enemy (ศัตรู)

    (c) comrade (ค้อม-เรด หรือ ค้อม-ริด) (สหาย, มิตร, เพื่อนสนิท, เพื่อนสมาชิก, สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์)

    (d) conflict (ความขัดแย้ง)

4. to conquer (ค้อง-เค่อะ) a bad habit – พิชิต-เอาชนะนิสัยเลวๆ

    (a) avoid (หลีกเลี่ยง)

    (b) approve (เห็นด้วย, เห็นชอบ, อนุมัติ)

    (c) acquire (หามาได้, ได้มา)

    (d) overcome (เอาชนะ, พิชิต)

5. in buoyant (บ๊อย-เอิ้นท) spirits – ด้วยจิตใจที่ร่าเริง-เบิกบานใจ

    (a) furious (โกรธจัด)

    (b) tranquil (แทร้ง-ควิ่ล) (สงบเงียบ, เงียบ, สงบ, สงบสุข, ราบรื่น, ไม่มีสิ่งใดรบกวน)

    (c) cheerful (ร่าเริง, เบิกบานใจ)

    (d) depressed (หดหู่, ซึมเศร้า)

6. a compatible relationship – ความสัมพันธ์ซึ่งเข้ากันได้-อยู่ด้วยกันได้

    (a) disagreeable (ไม่ถูกใจ, น่าเบื่อ, น่ารำคาญ, ไม่ดี, มีอารมณ์ร้าย, มีอารมณ์ไม่ดี)

    (b) harmonious (เข้ากันได้, สามัคคี, กลมกลืนกัน, เสนาะหู, คล้องจองกัน, ประสานกัน)

    (c) unusual (ผิดปกติ, ไม่ธรรมดา, พิเศษ)

    (d) warm (อบอุ่น)

7. to covet (คัฟ-วิท) what others possess – อยากได้มากในสิ่งที่ผู้อื่นครอบครอง

    (a) desire (ปราถนา, ต้องการ, อยากได้)

    (b) purchase (ซื้อ)

    (c) snatch (ฉก, ฉวย, แย่งชิง, คว้าไป, ฉวยโอกาส)

    (d) loot (ปล้นสะดม, แย่งชิง)

8. to abominate (อะ-บ๊อม-มิ-เนท) gambling and illegal acts – เกลียดชัง-ไม่ชอบการพนันและการกระทำที่ผิดกฎหมาย

    (a) despise (ดิส-ไพ้ซ) (ดูถูก, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม)

    (b) appreciate (ยกย่อง, ชื่นชม, เห็นคุณค่า)

    (c) legalize (ทำให้เป็นเรื่องถูกกฎหมาย)

    (d) detest (เกลียดชัง, ไม่ชอบมาก)

9. a vehement (วี้-อะ-เมิ่นท) quarrel – การทะเลาะกันอย่างรุนแรง-ดุเดือด

    (a) unreasonable (ไร้เหตุผล, ขาดสติ, เขลา, ไม่เหมาะสม, เลยเถิด, ไม่ฟังเหตุผล)

    (b) unexpected (ไม่คาดฝัน, ไม่ได้คาดหวัง)

    (c) violent (รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง, ล่วงละเมิด, ซึ่งทำให้บาดเจ็บ, ทำลาย)

    (d) noisy (มีเสียงดัง)

10. the vestiges (เวส-ทิจ-จิส) of a historical site – ร่องรอยของโบราณสถาน

      (a) walls (กำแพง, ผนัง)

      (b) locations (สถานที่, ที่ตั้ง)

      (c) columns (เสา, เสากลม, เสาหิน, เสาปูน)

      (d) traces (รอย, ร่องรอย, รอยเท้า, รอยทาง)

11. to halt (ฮ้อลท) at a seaside resort – หยุดที่ที่พักชายทะเล

      (a) arrive (มาถึง)

      (b) stop (หยุด, จอด)

      (c) wait (รอคอย)

      (d) hold a ceremony (จัดพิธี)

12. gregarious (กริ-แก๊-เรียส) animals – สัตว์ที่ชอบรวมฝูง-ชอบสมาคม

      (a) wandering (ว้อน-เดอะ-ริ่ง) (ร่อนเร่, พเนจร, เตร็ดเตร่, เถลไถลไป, ท่องเที่ยว, ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน, ไม่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน)

      (b) ferocious (ดุร้าย, ทารุณ, โหดร้าย, สุดขีด, รุนแรง)

      (c) sociable (ชอบสมาคม, ชอบวิสาสะ, ชอบอยู่เป็นหมู่, มีมิตรไมตรีจิต)

      (d) milk-producing (สร้างนม, ผลิตนม)

13. a formidable opponentคู่ปรปักษ์-คู่แข่ง-ฝ่ายตรงข้ามที่น่าเกรงขาม

      (a) foe (ศัตรู, ปรปักษ์, ผู้ที่อยู่ฝ่ายศัตรู, คู่ต่อสู้, ผู้ต่อต้าน)

      (b) colleague (ค้อล-ลีก) (เพื่อนร่วมงาน, ผู้ร่วมงาน)

      (c) rogue (โรก) (คนพาล, อันธพาล, คนโกง, คนทุจริต, คนจรจัด, คนเกเร, ช้าง หรือสัตว์อื่นที่ดุร้ายและแยกตัวออกจากกลุ่ม)

      (d) candidate (ผู้สมัครเข้าแข่งขัน, ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, ผู้ได้รับการเลือกให้เข้าแข่งขัน)

14. a bulky (บั๊ล-คี่)  parcel – หีบ-ห่อที่ค่อนข้างใหญ่และเทอะทะ

      (a) valuable (มีค่า)

      (b) large (ใหญ่)

      (c) light (เบา)

      (d) portable (สามารถนำติดตัวไปได้)

15. to impede (อิม-พี้ด)  the project progress – ขัดขวาง-หน่วงเหนี่ยว ความก้าวหน้าของโครงการ

      (a) step up (เพิ่ม, ทวี, เร่งให้เร็วขึ้น)

      (b) monitor (ตรวจสอบ)

      (c) delay (ทำให้ช้า, ทำให้ยืดเวลาออกไป, ผัดเวลา, ถ่วงเวลา, ทำให้เสียเวลา)

      (d) perceive (มองเห็น, สังเกตเห็น)

16. to ponder (พ้อน-เดอะ) the alternatives – พิจารณา-ไตร่ตรอง-คำนึงถึง ทางเลือก

      (a) modify (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

      (b) explain (อธิบาย)

      (c) approve (เห็นชอบ, เห็นด้วย, อนุมัติ)

      (d) consider (พิจารณา, ครุ่นคิด, คิด, คำนึงถึง)

17. a versatile (เว้อร์-ซะ-ไทล) man – คนที่มีความสามารถรอบตัว

       (a) broad-minded (ใจกว้าง)

      (b) good-tempered (อารมณ์ดี, ใจดี)

      (c) perspicacious (ปัญญาเฉียบแหลม, สายตาแหลม)

      (d) resourceful (สามารถรับมือสถานการณ์ได้ดี, มีความชำนาญดี, มีสติปัญญาดี, เจ้าความคิด, หัวดี, อุดมสมบูรณ์)

18. a cry that mingled fright with surprise – เสียงร้องซึ่งผสม-ปนความตกใจกลัวกับความประหลาดใจ)

      (a) distinguished (บอกความแตกต่าง, แยกความแตกต่าง)

      (b) damaged badly (ทำให้เสียหายอย่างมาก)

      (c) mixed or blended (ผสม-ปน หรือ คลุกเคล้า)

      (d) indicated (บ่งชี้, บ่งบอก)

19. to persist in doing something – ยืนกราน-ยืนหยัด-พากเพียรในการทำอะไรสักอย่าง

      (a) run away from it (วิ่งหนีไปจากมัน)

      (b) keep trying at it (พยายามทำมันไปเรื่อยๆ)

      (c) want to eliminate it (ต้องการกำจัดมันให้สิ้นซาก)

      (d) tolerate it to the end (อดทนกับมันไปจนจบ)

20. after a moment’s reflectionหลังจากการพิจารณา-ไตร่ตรองชั่วขณะหนึ่ง

      (a) thinking (การคิด-พิจารณา)

      (b) trying (การพยายาม, การทดลอง)

      (c) acting (การกระทำ, การแสดง)

      (d) resting (การพักผ่อน)

21. to have great affection for one’s mother – มีความรักใคร่-ความชอบ-ความเมตตาอย่างมากต่อแม่ของตน

      (a) anxiety (ความกังวล, ความวิตก)

      (b) fondness (ความชอบ, ความรัก, ความติดอกติดใจ)

      (c) hatred (เฮ้-ทริด) (ความเกลียดชัง)

       (d) compassion (ความสงสาร, ความเวทนา, ความเห็นอกเห็นใจ)

22. a taciturn (แทส-ซิ-เทิร์น) woman – ผู้หญิงที่ไม่ค่อยพูด-พูดน้อย-เงียบขรึม-สงบปากสงบคำ

      (a) sensitive (มีความรู้สึกไว, ใจน้อย, รับอิทธิพลภายนอกได้ง่าย)

      (b) cautious (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

      (c) silent (ไม่พูด, ไม่ค่อยพูด, พูดน้อย, เงียบ, นิ่งเงียบ, เงียบสงบ, (ภูเขาไฟ) สงบนิ่ง, (วรรณยุกต์) ไม่ออกเสียง)

      (d) elderly (สูงอายุ, ชรา)

23. an equivocal (อิ-ควิฟ-โว-เคิ่ล) remark – คำพูดที่คลุมเครือ-กำกวม-มีสองนัย

      (a) concise (คัน-ไซ้ซ) (สั้นกะทัดรัด, รัดกุม, รวบรัด)

      (b) vulgar (วั้ล-เกอะ) (หยาบคาย, หยาบ, ต่ำช้า, ไพร่, สามหาว, สามานย์, สามัญ, ธรรมดาๆ)

      (c) straightforward (ตรงไปตรงมา)

      (d) ambiguous (แอม-บิ๊ก-กิว-อัส) (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

24. to give a candid opinion – ให้ความเห็นที่เปิดเผย-ตรงไปตรงมา-ปราศจากอคติ-ซื่อตรง-เป็นธรรม

      (a) controversial (ที่ยังโต้เถียงหรือขัดแย้งกันอยู่, เกี่ยวกับการโต้เถียง-ขัดแย้ง)

      (b) untruthful (ไม่เปิดเผยความจริง, ไม่พูดความจริง)

      (c) favorable (เอื้ออำนวย, เห็นด้วย, เป็นที่โปรดปราน, เป็นที่นิยมชมชอบ, ซึ่งได้รับการสนับสนุน)

      (d) frank (เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ไม่แอบแฝง, ไม่อ้อมค้อม, ด้วยน้ำใสใจจริง)

25. a pious (ไพ้-เอิส) and single man – ชายที่เคร่งศาสนา-มีศรัทธาและยังโสด

      (a) ignorant (โง่, เขลา, ไม่รู้, ไม่ทราบ)

       (b) merciful (มีเมตตากรุณา)

      (c) devout or religious (ธรรมะธัมโม-มีใจศรัทธาเลื่อมใส หรือ เคร่งศาสนา)

      (d) immoral (ไร้ศีลธรรม, ผิดศีลธรรม, เลว, เสเพล)

26. to confront one’s opponent in the ring – เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ของตนบนเวที (มวย)

      (a) confuse (ทำให้งงหรือสับสน, ทำให้วุ่นวาย)

      (b) encounter (เผชิญหน้า, ปะทะ, พบ, ประสบ)

      (c) berate (ด่า, ตำหนิอย่างรุนแรง)

      (d) admonish (เตือน, ตักเตือน, ว่า, ตำหนิ)

27. to confiscate a number of unlicensed firearms – ริบอาวุธที่ไม่มีใบอนุญาตจำนวนมาก

      (a) take or seize by authority (นำไปหรือยึดโดยเจ้าหน้าที่)

      (b) import from abroad – นำเข้ามาจากต่างประเทศ

      (c) display in a showroom (จัดแสดงไว้ในห้องโชว์)

      (d) examine in details (ตรวจสอบโดยละเอียด)

28. an obscure (ออบ-สเคี้ยว) statement – คำพูดที่คลุมเครือ-ไม่ชัดเจน

      (a) boring (น่าเบื่อ)

      (b) unclear (ไม่ชัดเจน)

      (c) impressive (น่าประทับใจ)

      (d) courteous (สุภาพ)

29. to have a phobia about being in the dark – มีความกลัว (คล้ายเป็นโรค) เกี่ยวกับการอยู่ในที่มืด

       (a)   doubt (ความสงสัย-ฉงน-สนเท่ห์, ความไม่แน่นอน-แปรปรวน, ความไม่ไว้วางใจ)

      (b) dream (ความฝัน)

      (c) fear (ความกลัว)

      (d) affection (ความรัก, ความเอ็นดู, ความเสน่หา, การติดโรค)

30. driven by avarice (แอฟ-วะ-ริส) for wealth – ถูกผลักดันโดยความโลภต่อทรัพย์สมบัติ

      (a) interest (ความสนใจ, ผลประโยชน์, ดอกเบี้ย)

      (b) hatred (ความเกลียดชัง, ความรังเกียจ)

      (c) temptation (การยั่วใจ, การล่อใจ, การล่อ, สิ่งล่อใจ)

      (d) greed (ความละโมบ, ความโลภ, ความอยากได้, ความตะกละ)