หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 2)

               

               

               

Matching (1)

Choose the synonym (จงเลือกข้อที่คำมีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน)

1.   Indispensable (จำเป็นอย่างยิ่ง, จะขาดเสียมิได้)

(a)    Abrupt (ฉับพลันทันใด)

(b)    Abroad (ในต่างประเทศ, อยู่ต่างประเทศ)

(c)     Vital (สำคัญยิ่ง, จำเป็นยิ่ง, จำเป็นต่อชีวิต)

(d)    Frail (อ่อนแอ, บอบบาง, เปราะ, แตกง่าย, อ่อนแอ)

คำตอบ  ข้อ (c)

2.   Restore (บูรณะ, ทำให้กลับคืนดีดังเดิม)

(a)    Appeal (ทำให้หลงเสน่ห์, ทำให้สนใจ, อ้อนวอน, ขอร้อง, อุทธรณ์)

(b)   Revitalize (ฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม, ทำให้สดชื่นอีก, ให้พลังใหม่, ให้ชีวิตใหม่แก่)

(c)    Attract (ดึงดูด, ทำให้หลงเสน่ห์)

(d)   Disrupt (ขัดขวาง, ขัดจังหวะ, รบกวน, ทำให้แตกแยก)

คำตอบ  ข้อ (b)

3.   Conform (ทำตาม, ปฏิบัติตาม, ปรับเข้ากับ, ทำให้สอดคล้องกับ, ทำให้เหมือนกับ)

(a)  Annoy (ทำให้ขุ่นเคือง, ทำให้โมโห)

(b) Divide (หาร, แบ่ง, แบ่งแยก)

(c)  Encourage (ให้กำลังใจ, ส่งเสริม)

(d) Adapt (ปรับตัว, ปรับให้เข้ากับ)

คำตอบ  ข้อ (d)

4.   Turbulent (ปั่นป่วน, วุ่นวาย, โกลาหล, สับสนอลหม่าน, พล่าน)

(a) Chaotic (สับสนอลหม่าน, วุ่นวาย, ไร้ระเบียบ)

(b) Intolerant (ไม่อดทน)

(c)  Annoying (รบกวน, น่าโมโห, น่าเคือง)

(d) Adverse (เป็นผลร้าย, เป็นปฏิปักษ์. ตรงกันข้าม, เป็นไปในทางลบ)

คำตอบ  ข้อ (a)

5.       Ascertain (ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน, เสาะหา, ค้นคว้า, สืบหา)

(a)  Delay (ล่าช้า, ทำให้ล่าช้า)

(b) Render (แปล, ถอดความ, แสดง, ให้รางวัล)

(c)  Determine (กำหนด, ตกลงใจ, ตั้งใจ, ตัดสินใจ, มุ่งมั่น, ทำให้แน่ใจ)

(d) Assert (ยืนยัน, ถือสิทธิ์, อ้าง, แสดงสิทธิ์)

คำตอบ  ข้อ (c)

6.       Potential (ศักยภาพ, ความสามารถที่ซ่อนอยู่, ความเป็นไปได้)

(a)  Attraction (เสน่ห์, แรงดึงดูดใจ, สิ่งที่ทำให้หลง)

(b) Possibility (ความเป็นไปได้)

(c)  Anticipation (ความคาดหวัง, การทำนาย)

(d) Persistence (การยืนกราน, ความคงที่-สม่ำเสมอ, ความเพียร, ความดื้อรั้น)

คำตอบ  ข้อ (b)

7.       Staple (สินค้าหลัก, สินค้าสำคัญ, ผลิตภัณฑ์หลัก, วัตถุดิบหลัก, อาหารหลัก, สินค้ายืนพื้น, ส่วนสำคัญ, หัวข้อสำคัญ)

(a) Essential (สิ่งสำคัญหรือจำเป็นอย่างยิ่ง)

(b) Bravery (ความกล้าหาญ)

(c)  Fable (นิทานสั้นๆที่ให้คติ, เรื่องโกหก)

(d) Competence (ความสามารถ)

คำตอบ  ข้อ (a)

8.       Enrich (ทำให้ร่ำรวย-อุดมสมบูรณ์, เพิ่มคุณค่า-ความสำคัญ, ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น)

(a)  Alter (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

(b) Dispense (แจกจ่าย, ปรุงยาและจ่ายยา)

(c)  Disrupt (ขัดขวาง, ขัดจังหวะ, ทำให้แตกแยก)

(d) Enhance (ทำให้มากขึ้น-สูงขึ้น, เพิ่ม, เสริม, ยกระดับ)

คำตอบ  ข้อ (d)

9.       Unbearable (ไม่สามารถทนได้)

(a)  Inspiring (ดลใจ, บันดาลใจ)

(b) Unfavorable (ไม่เอื้ออำนวย, ไม่เหมาะ, เป็นไปในทางลบ)

(c)  Intolerable (ไม่อาจทนได้, ทนไม่ไหว)

(d) Ancient (เก่าแก่, โบราณ)

คำตอบ  ข้อ (c)

10.  Proposal (ข้อเสนอ, ข้อแนะนำ)

(a)  Rehearsal {การซ้อม (ละคร, ดนตรี)}

(b) Attention (ความตั้งใจ, ความเอาใจใส่)

(c)  Benefit (ประโยชน์)

(d) Suggestion (การเสนอ, การเสนอแนะ, การแนะนำ, การชักชวน)

คำตอบ  ข้อ (d)

 

Multiple-Choice Test Questions (1)

จงเลือกคำที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้

1.       The point at which pain becomes intolerable is known as the pain perception threshold. (จุดที่ความเจ็บปวดไม่อาจทนได้  เป็นที่รู้จักกันในฐานะประตูความรับรู้ความเจ็บปวด)

(a)  Elusive (ที่หลบเลี่ยงได้เก่ง, ว่องไวเหมือนปรอท, เข้าใจยาก)

(b) Altered (ซึ่งเปลี่ยนแปลง)

(c)  Intensified (ที่เข้มข้นมากขึ้น-รุนแรงมากขึ้น)

(d) Unbearable (ไม่สามารถทนได้)

คำตอบ  ข้อ (d)

2.       Nutritional additives are utilized to restore nutrients lost during production, to enrich certain foods in order to correct dietary deficiencies, or to add nutrients to food substitutes. (อาหารเสริมบำรุงร่างกายถูกใช้เพื่อนำสารอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายที่สูญเสียไปกลับคืนมาระหว่างการผลิต (อาหารเสริม)  เพื่อเพิ่มอาหารบางชนิด เพื่อเยียวยาความขาดแคลนอาหาร  หรือเพื่อเพิ่มสารอาหารให้กับสิ่งทดแทนอาหาร)

(a)  Alter (เปลี่ยนแปลง)

(b) Enhance (เพิ่ม, ยกระดับ, ปรับปรุง)

(c)  Produce (ผลิต)

(d) Restore (ปฏิสังขรณ์, ทำให้ฟื้นคืนดีดังเดิม)

คำตอบ  ข้อ (b)

3.       Water and oxygen are vital for most forms of life. (น้ำและอ๊อกซิเจนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อรูปแบบของชีวิตส่วนมาก)

(a)  Indispensable (สำคัญหรือจำเป็นอย่างมาก, จะขาดเสียมิได้)

(b) Lively (มีชีวิตชีวา, ร่าเริง)

(c)  Extreme (สุดโต่ง, สุดขีด, เกินพอดี)

(d) Dubious (สงสัย, ระแวง, ไม่เชื่อใจ)

คำตอบ  ข้อ (a)

4.       What ongoing projects are you involved in now? (มีโครงการที่กำลังดำเนินไป (ในปัจจุบัน) อะไรบ้างที่คุณเกี่ยวข้องอยู่ด้วยในขณะนี้)

(a) Current (ปัจจุบัน)

(b) Thorough (ละเอียดละออ, สมบูรณ์, เต็มที่, ทั่วไปหมด, โดยตลอด, ตลอดทั่วถึง)

(c)  Proposed (ที่ถูกเสนอ, ที่ถูกขอแต่งงาน)

(d) Temporary (ชั่วคราว)

คำตอบ  ข้อ (a)

5.   The new coach should revitalize the demoralized team. (ผู้ฝึกซ้อมคนใหม่ควรฟื้นฟู (ทำให้กลับคืนเหมือนเดิม) ทีมที่ขวัญเสีย)

(a)  Intensify (ทำให้เข้มข้นหรือรุนแรงยิ่งขึ้น)

(b) Establish (สร้าง, สถาปนา, ก่อตั้ง)

(c)  Reform (ปฏิรูป, เปลี่ยนรูป, ปรับปรุง, กลับเนื้อกลับตัว, เปลี่ยนนิสัย)

(d) Restore  (ปฏิสังขรณ์, ทำให้ฟื้นคืนดีเหมือนเก่า)

คำตอบ ข้อ (d)

6.       The chameleon, a member of the lizard family, is thought to change color to conform to its surroundings. (กิ้งก่า – สมาชิกของตระกูลจิ้งจก – ถูกคิดว่าเปลี่ยนสีตัวเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของมัน)

(a)    Differs from the color of its setting (แตกต่างจากสีของสภาพแวดล้อมของมัน)

(b)    Contrasts with its surroundings (ตรงข้าม- (สี) ตัดกับ – สภาพแวดล้อมของมัน)

(c)     Clashes with the colors around it (ขัดแย้งกับสีรอบๆตัวมัน)

(d)   Looks the same as its environment (มองดูเหมือนกับสภาพแวดล้อมของมัน)

คำตอบ  ข้อ (d)

7.   An analysis of the water showed it to be polluted with chemicals. (การวิเคราะห์น้ำแสดงว่ามันถูกทำให้ปนเปื้อนด้วยสารเคมี)

(a)  Intensification (การทำให้เข้มข้นหรือรุนแรงขึ้น)

(b) Examination (การตรวจสอบ)

(c)  Dispersion (การทำให้กระจัดกระจาย-สลายตัว, การสลายตัว – ของฝูงชน)

(d) Production (การผลิต)

8.       He has an annoying habit of biting his nails. (เขามีนิสัยที่น่าเบื่อ-น่ารำคาญของการกัดเล็บมือ)

(a)  Ongoing (กำลังดำเนินไป, ปัจจุบัน)

(b) Ignorant (โง่เขลา, ไม่รู้อะไร, ไม่ทราบ, ไม่รู้)

(c)  Bothersome (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ, ลำบาก, ยุ่ง)

(d) Refined (บริสุทธิ์, ได้รับการกลั่น, ขัดเกลาแล้ว, สุภาพ, มีกิริยาดี)

9.       The construction of shelter, found among the first stable human societies about 5,000 years ago, is considered to be among the most important of all ancient human activities. (การก่อสร้างที่พักอาศัย  ซึ่งพบได้ในบรรดาสังคมมนุษย์ที่มีเสถียรภาพครั้งแรกเมื่อประมาณ ๕,๐๐๐ ปีมาแล้ว  ถูกถือว่าอยู่ในจำพวกที่สำคัญที่สุดของกิจกรรมมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงในสมัยโบราณ)

(a) Old (เก่าแก่)

(b) Distinct (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เด่น, แตกต่างจากคนอื่นหรือสิ่งอื่น)

(c)  Dated (ล้าสมัย, ซึ่งลงหรือแสดงวันที่)

(d) Authentic (จริง, แท้, มิใช่ของเทียม)

คำตอบ  ข้อ (a)

10.    We anticipate that the summer will be dry. (เราทำนาย-คาดการณ์ว่าหน้าร้อนนี้จะแห้งแล้ง)

(a)       Modify (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ปรับเปลี่ยน)

(b)      Defend (ป้องกัน, ปกป้อง, พูดแก้ให้, พูดสนับสนุน, ว่าความให้ – จำเลย)

(c)       Predict (ทำนาย, คาดการณ์, คาดคะเน)

(d)      Aspire (ใฝ่ฝัน, ปรารถนา)

คำตอบ  ข้อ (c)

 

Matching (2)

Choose the synonym (จงเลือกข้อที่คำมีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน)

1.       Appeal (อ้อนวอน, ร้องขอ, ทำให้หลงใหล-สนใจ, อุทธรณ์)

(a)  Enrich (ทำให้ร่ำรวย, ทำให้เพิ่มขึ้น-สมบูรณ์-ดีขึ้น, ปรับปรุง)

(b) Assert (ยืนยัน, ถือสิทธิ, แสดงสิทธิ, อ้าง, บอกกล่าว, ประกาศ)

(c)  Petition (ขอร้อง, อ้อนวอน, ร้องเรียน, ร้องทุกข์)

(d) Restore (บูรณะ, ทำให้ฟื้นคืนดีดังเดิม)

คำตอบ  ข้อ (c)

2.       Mundane  (ธรรมดาสามัญ, พื้นๆ, โลกีย์)

(a)  Celebrated (มีชื่อเสียง, โด่งดัง)

(b) Ordinary (ธรรมดาสามัญ, ปกติ)

(c)  Astounding (ทำให้งุนงง-ประหลาดใจ)

(d) Alterable (ที่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้)

คำตอบ  ข้อ (b)

3.       Instigate (กระตุ้น, ยุยง, ส่งเสริม, ปลุกปั่น)

(a) Initiate (ริเริ่ม, เริ่มนำมาใช้, เริ่มนำมาให้รู้จัก)

(b) Empower (ติดอาวุธ, ให้สติปัญญา, ทำให้มีอำนาจ)

(c)  Intensify (ทำให้เข้มข้น-รุนแรงยิ่งขึ้น)

(d) Restore (บูรณะ, ทำให้คืนดีดังเดิม)

คำตอบ  ข้อ (a) ความหมายใกล้เคียง คือ ริเริ่มทำให้เกิดความวุ่นวาย

4.       Elicit (เอาออกมา, สกัดออกมา)

(a)  Declare (ประกาศ)

(b) Withdraw (ถอน – เงิน, ทหาร)

(c)  Conform (ทำตาม, ทำให้เหมือนกับ-สอดคล้องกับ, ทำให้กลมกลืน)

(d) Extract (สกัดออกมา, นำออกมา)

คำตอบ  ข้อ (d)

5.       Abdicate (สละราชสมบัติ-ตำแหน่ง-อำนาจ)

(a) Relinquish (สละ, ละทิ้ง, บอกเลิก)

(b) Alter (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

(c)  Encourage (ให้กำลังใจ, ส่งเสริม)

(d) Heighten (ทำให้สูงขึ้น-มากขึ้น)

คำตอบ  ข้อ (a)

6.       Misleading (ทำให้หลงทาง, ซึ่งหลอกลวง)

(a)  Abrupt (ฉับพลันทันใด, ด่วน)

(b) Deceptive (ซึ่งหลอกลวง-ต้มตุ๋น)

(c)  Progressive (ซึ่งก้าวหน้า)

(d) Irrelevant (ซึ่งไม่ตรงประเด็น)

คำตอบ  ข้อ (b)

7.       Resolute (ที่แน่วแน่-เด็ดขาด-มุ่งมั่น-ตกลงใจแล้ว)

(a) Determined (ซึ่งมุ่งมั่น-เด็ดเดี่ยว-แน่วแน่)

(b) Terrific (ที่ยอดเยี่ยม, ที่ดีมาก, เจ๋งมาก, ที่รุนแรงมาก, ที่น่ากลัว)

(c)  Renowned (มีชื่อเสียง, โด่งดัง)

(d) Perceptive (เกี่ยวกับการมองหรือทัศนคติ)

คำตอบ  ข้อ (a)

8.       Resilient (ดีดกลับ, เด้งกลับ, กลับสู่สภาพเดิม, ฟื้นคืนสภาพเดิม)

(a)  Bothersome (ซึ่งรบกวนหรือน่ารำคาญ)

(b) Vital (ซึ่งสำคัญหรือจำเป็นอย่างยิ่ง, จำเป็นต่อชีวิต)

(c)  Unbearable (ไม่สามารถทนได้)

(d) Tenacious (ยืนหยัด, ยึดแน่น, ดื้อดึง, ดื้อรั้น, ยากที่แยกออกจากกัน)

คำตอบ  ข้อ (d)  ความหมายใกล้เคียง หมายถึง ไม่ฉีกขาด-บุบสลาย เพราะเมื่อบีบเข้าไป  ก็จะคลายกลับสู่สภาพเดิม เช่น ยาง

9.       Embody (เป็นที่รวมของ, เป็นตัวอย่างของ)

(a) Exemplify (เป็นตัวอย่าง)

(b) Entice (ล่อใจ, ยั่วยวนใจ, ทำให้หลง)

(c)  Condemn (ประณาม, ติเตียน, พิพากษาลงโทษ)

(d) Enrich (ทำให้ร่ำรวย, ทำให้เพิ่มขึ้น-สูงขึ้น, ทำให้สมบูรณ์, ปรับปรุง)

คำตอบ  ข้อ (a)

10.   Vague (คลุมเครือ, ไม่ชัดเจน, เลอะเลือน)

(a)  Intolerable (ไม่สามารถทนได้)

(b) Adverse (เป็นปฏิปักษ์, เป็นผลร้าย, ตรงกันข้าม, เป็นไปในทางลบ)

(c)  Ambiguous {(คำพูด) คลุมเครือ, กำกวม, มีสองนัย}

(d) Miserable (มีความทุกข์มาก, น่าเวทนา, แย่มาก)

คำตอบ  ข้อ (c)