หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 191)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. The police officer complimented (v) the boy on his honesty.

(เจ้าหน้าที่ตำรวจ  ชมเชย-สรรเสริญ-อวยพร-แสดงความยินดี   (กับ) เด็กชายคนนั้นในเรื่องความซื่อสัตย์ของเขา)

(a) scolded     (ดุด่า, ด่าด้วยความโกรธ, ตำหนิ, ต่อว่า) 

(b) commented     (ให้ข้อคิดเห็น, ให้ข้อสังเกต) 

(c) protested     (คัดค้าน, ประท้วง, ประกาศยืนยัน, เสนอแย้ง) 

(d) praised     (สรรเสริญ, ชมเชย, ยกย่อง, สดุดี)

(e) revised    (แก้ไข)

 

2. A dreadful (a) accident occurred at the intersection.

(อุบัติเหตุ  น่ากลัวมาก-น่าหวาดกลัว-เลวมาก  เกิดขึ้นที่สี่แยก)

(a) terrible    (น่ากลัว, ร้ายแรง, สยองขวัญ, น่าเกรงขาม, รุนแรง, มหันต์) 

(b) precious     (เพร้ช-เชิส)  (๑. มีค่า, ล้ำค่า, ๒.  เป็นที่รัก, ทูนหัว,  ๓. พิถีพิถัน, ละเอียดถี่ถ้วน) 

(c) severe     (ซะ-เวียร์)  (รุนแรง, เข้มงวด, กวดขัน, เคร่ง, เคร่งขรึม, เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง, หนาวจัด, ร้ายแรง, สาหัส, ดุเดือด, ยากลำบาก, ไร้ความปรานี, ไม่ยอมผ่อนปรน) 

(d) peculiar     (พิ-คิ้ว-เลีย)  (ประหลาด, แปลกพิกล, เป็นพิเศษ, ไม่เคยปรากฏมาก่อน) 

(e) cozy (= cosy)    (อบอุ่นและสบาย, สะดวก)    

 

3. The airlines had to cancel an inordinate (a) number of flights due to the fog.

(สายการบินต่างๆจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินจำนวน   มากมาย-มากเกินไป-เกินควร  เนื่องมาจากหมอกลง)

(a) remarkable    (๑. เด่น, ยอดเยี่ยม, น่าทึ่ง, น่าสังเกต,  ๒.  พิเศษ, ไม่เหมือนใคร, ไม่คาดฝัน, แปลก, น่าประหลาดใจ, เหลือเชื่อ) 

(b) excessive    (มากเกินปกติ, มากเกินความจำเป็น

(c) inadvertent     (ไม่ได้ตั้งใจ, ไม่ได้เจตนา, ขาดความสนใจ, เลินเล่อ, ประมาท) 

(d) exhaustive     (ที่ทำให้หมดกำลัง, ที่ละเอียดถี่ถ้วน, ครอบคลุมทั้งหมด, ลึกซึ้ง) 

(e) principal    (สำคัญที่สุด, หลัก)

 

4. Enmity grew between the directors of the rival companies after one of them endorsed (v) a plan to take over the other company.

(ความเป็นศัตรู-ความเกลียดชังเพิ่มมากขึ้นระหว่างผู้อำนวยการของบริษัทที่เป็นคู่แข่งกัน  หลังจากที่ผู้อำนวยการคนหนึ่ง (ใน  ๒  คน)   สนับสนุน-อนุมัติ-รับรอง-เห็นด้วย-เซ็นชื่อรับรอง-สลักหลังเช็ค    (กับ) แผนการที่จะเข้าครอบครอง (บริหาร) อีกบริษัทหนึ่ง)

(a) beguiled    (บิ-ไกล)   (๑. หลอก, หลอกลวง, ล่อลวง, ต้มตุ๋น,  ๒. ทำให้เพลิด เพลิน, ทำให้ยินดี, ทำให้หลงใหล)  

(b) deplored     (ดิ-พล่อร์)  (เสียใจมาก, โศกเศร้ามาก, ร้องไห้คร่ำครวญ)  

(c) approved; supported    (เห็นด้วย-เห็นชอบ; สนับสนุน)

(d) dismissed    (๑. ไล่ออก (จากงาน, โรงเรียน),  ๒.  เลิก, บอกให้เลิกแถว, ปล่อยตัวไป, (ครู) ปล่อยนักเรียนกลับบ้านหลังจากเลิกเรียน,  ๓. ไม่พิจารณา, ไม่รับฟ้อง, ยกฟ้อง)   

(e) dispersed    (ทำให้กระจายไป, ทำให้แพร่หลาย, ทำให้หายไป, ไล่ไป, กระจาย, หายไป)  

 

5. There has been a gradual (a) change in the climate over the past decade.

(ได้มีการเปลี่ยนแปลง   ทีละน้อย-แบบค่อยเป็นค่อยไป-ต่อเนื่องกันไป   ในภูมิอากาศ  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา)

(a) conspicuous     (๑.  เด่นชัด, ชัดแจ้ง,  ๒.  เตะตา, เป็นที่สนใจ, มีชื่อเสียง, ดีเป็นพิเศษ, น่าสังเกต) 

(b) deliberate     (โดยเจตนา, รอบคอบ, สุขุม, ระมัดระวัง, ใคร่ครวญ) 

(c) occurring slowly over time    (เกิดขึ้นอย่างช้าๆในช่วงเวลาหนึ่ง, ซึ่งเกิดติดต่อกันไปอย่างช้าๆ)

(d) durable     (ทนทาน, ใช้ทน, ยั่งยืน) 

(e) feeble    (อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, อ่อนปัญญา, อ่อนคุณธรรม, ด้อย, ไม่เต็มเต็ง)

 

6. After World War II, Novelist Nagai Kafu felt more at home with the declining traditional culture of Japan.

(หลังสงครามโลกครั้งที่  ๒  นักเขียนนิยาย  นาไก คาฟู  รู้สึก   สบาย-สุขใจ-อบอุ่นใจ-สบายเหมือนเป็นบ้านของตนเอง   มากยิ่งขึ้น  กับวัฒนธรรมแบบเก่าแก่-ดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่เสื่อมลง)   (เนื่องจากถูกอเมริกาซึ่งชนะสงคราม  กดดันให้ลดความเข้มข้นของวัฒน ธรรมแบบญี่ปุ่นลง)

(a) in tune    (สอดคล้องกับ, ปรับเข้ากันได้กับ)

(b) happy    (มีความสุข)

(c) out of step    (ไม่สอดคล้องกัน, ไม่เข้ากัน, ไม่เข้าจังหวะ)

(d) comfortable    (สบายใจ, รู้สึกเป็นกันเองหรือเหมือนบ้านของตัวเอง, อุ่นใจ)

(“Feel at home”  เป็นสำนวน  หมายถึง รู้สึกสบายใจ,รู้สึกอบอุ่นใจ, รู้สึกสบายใจ-อบอุ่น เหมือนอยู่บ้านตัวเอง)

(e) autonomous    (อ๊อ-ทอน-โน-มัส)  (ซึ่งปกครองตนเอง, ซึ่งอยู่ได้ด้วยตนเอง, เป็นอิสระ)

 

7. The wild European rabbit lives in large colonies (n).

(กระต่ายป่ายุโรปอาศัยอยู่เป็น  กลุ่ม (สัตว์หรือคน)   ขนาดใหญ่)

(a) burrows    (โพรง, รูบนพื้นดินที่มีสัตว์หลบอยู่, ที่พำนักอาศัย, บ้านสกปรกและคับแคบ)

(b) groups    (กลุ่ม, หมู่, พวก, เหล่า, ฝูง, ชุด)

(c) hillsides    (ไหล่เขา, ข้างภูเขา)

(d) habitats    (ที่อยู่ตามธรรมชาติของพืชหรือสัตว์, ที่อยู่อาศัย, สิ่งแวดล้อมของถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์)

(e) landscape    (ภูมิประเทศ, ภูมิทัศน์, ทิวทัศน์, ภาพภูมิประเทศ)

 

8. Much air cargo includes items that spoil (v) rapidly.

(สินค้า (ขนส่ง) ทางอากาศจำนวนมาก  รวมถึงสิ่งของซึ่ง    เสีย (เน่าเสีย)-เสื่อมเสีย-แย่ลง-ปล้น-แย่ง-ทำให้เสีย-ทำให้แย่-ทำให้เสื่อมเสีย-โอ๋จนเสียคน   อย่างรวดเร็ว)

(a) ripen    (ไร้-เพิ่น)  (สุก, ทำให้สุก, ทำให้สุกงอม, ทำให้เจริญเติบโตเต็มที่, ทำให้สมบูรณ์)

(b) depreciate    (ดิ-พรี้-ชี-เอท)  (ลดค่า, ลดราคา, ลดอำนาจซื้อของเงิน, หักค่าเสื่อม, พูดดูถูก)

(c) sell    (ขาย)

(d) go bad    (เน่า, เสีย)

(e) augment   (อ๊อก-เมิ่นท)  (เพิ่ม, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี) 

 

9. The idea that both the parents and the community are responsible for the well-being (n) of minors has gained acceptance only in the twentieth century. 

(ความคิดที่ว่า  ทั้งพ่อแม่และชุมชน (ต้องเป็นผู้) รับผิดชอบต่อ   ความกินดีอยู่ดี   ของผู้เยาว์  (เพิ่ง) ได้รับความยอมรับในศตวรรษที่  ๒๐  เท่านั้น)  (คือ  ก่อนหน้านั้นไม่ได้รับการยอมรับ)

(a) delinquency    (ดิ-ลิ้ง-เควิน-ซี่)  (การกระทำผิด, ความผิด, การกระทำผิดกฎหมายของเด็ก, การไม่ชำระหนี้, ความเหลวไหล)

(b) welfare    (สวัสดิภาพ, ความสุขความสบาย, สวัสดิการ)

(c) advancement    (ความก้าวหน้า, ความทันสมัย)

(d) maturity    (ความเป็นผู้ใหญ่, ความมีวุฒิภาวะ, การบรรลุนิติภาวะ)

(e) infancy   (อิ๊น-เฟิน-ซี่)  (ระยะแรกๆ, วัยทารก, สภาวะที่ยังเป็นตัวอ่อน, ระยะแรกของการมีชีวิต) 

 

10. A flexible program that is tailored (v) to exactly meet a child’s needs is a big advantage of home schooling. 

(โปรแกรมที่ยืดหยุ่นซึ่งถูก   ดัดแปลง-ปรับ-ตัดต่อ-ตัดเสื้อ   เพื่อสนองความต้องการของเด็กได้อย่างถ่องแท้นั้น  เป็นข้อได้เปรียบที่ใหญ่โตของการเรียนการสอนที่บ้าน)  (คือ  การเรียนการสอนที่บ้าน  (เช่น ทำโดยพ่อแม่ของเด็ก) สามารถปรับโปรแกรมตามความต้อง การของเด็กได้เป็นอย่างดี)

(a) funded    (อุดหนุนเงิน, สนับสนุนเงิน)

(b) anticipated    (คาดหวัง, มุ่งหวัง, ทำนาย)

(c) adapted    (ปรับ, ดัดแปลง)

(d) arranged    (จัดแจง, เตรียมการ)

(e) fomented    (กระตุ้น, ปลุกระดม, ส่งเสริม)

 

11. Trading companies put up (v) the money for the first English colonies in North America.

(บริษัทการค้า  จัดส่ง-จัดหา  เงินให้กับอาณานิคมของอังกฤษแห่งแรกๆในทวีปอเมริกาเหนือ)  (ซึ่งในเวลาต่อมาได้กลายเป็นประเทศสหรัฐฯ)

(a) borrowed    (ขอยืม)

(b) needed    (ต้องการ)

(c) supplied    (จัดส่ง, จัดหา, ส่งเสบียง, เสริม, ผนวก, ให้, ชดเชย, ชดใช้)

(d) earned    (หาได้, หามาได้, มีรายได้, ได้รับ, ได้กำไร)

(e) abbreviated    (ย่อ, ทำให้สั้น)

 

12. In the 1920’s, the Progressive party led the way (v) in social reform legislation in the United States.

(ในทศวรรษ  ๑๙๒๐  พรรคก้าวหน้า  นำทาง  ในการออกกฎหมายการปฏิรูปทางสังคมในสหรัฐฯ)

(a) experimented    (ทำการทดลอง)

(b) pioneered    (นำทาง, บุกเบิก, ริเริ่ม, หักร้างถางพง)

(c) specialized    (มีความชำนาญเป็นพิเศษ)

(d) participated    (มีส่วนร่วม)

(e) advocated    (สนับสนุน)

 

13. The quick reproduction (n) rate of the fruit fly makes it ideal for genetic experiments.

(อัตรา  การขยายพันธุ์-การแพร่พันธุ์-การผลิตซ้ำ   ที่รวดเร็วของแมลงวันผลไม้  ทำให้มันดีเลิศสำหรับการทดลองด้านพันธุกรรม)

(a) incubation    (การฟักตัว, การเพาะให้เป็นตัว, การเกิดเป็นตัว, การกกไข่, การเก็บตัวอ่อนในตู้อบ)

(b) life cycle    (วงจรชีวิต)

(c) breeding    (การแพร่พันธุ์, การเพาะพันธุ์, การเพาะเลี้ยง, การออกลูก, การฟักไข่, การตั้งท้อง)

(d) death    (ความตาย, การตาย)

(e) potpourri   {โพ้-พู-รี่ (โพ-พะ-รี่) หรือ (พอท-พั้ว-รี่)} (ของผสม, จับฉ่าย, ดนตรีหรือท่วงทำนองผสมผเส) 

                                                      

14. Weather forecasters must know as much as possible about the state (n - v) of the atmosphere.

(นักพยากรณ์อากาศจะต้องรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้  เกี่ยวกับ  สภาพ-สภาพการณ์-สถานการณ์-ฐานะ-อาการ-อารมณ์-มลรัฐ-รัฐ-ประเทศ-กล่าว-แถลง-แจ้ง-สาธยาย   ของบรรยากาศ)

(a) nation    (ชาติ, ประเทศ)

(b) condition    (สภาพ, สภาวะ, เงื่อนไข)

(c) location    (ตำแหน่งที่ตั้ง, สถานที่ตั้ง, ตำแหน่ง, การหาแหล่งที่ตั้ง)

(d) composition    (การประกอบเป็นส่วนต่างๆทั้งหมด, ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ของผสม, การประพันธ์, การแต่งเพลง)

(e) ruffian   (รั้ฟ-เฟี่ยน)  (คนพาล, อันธพาล, นักเลงโต, คนโหดเหี้ยมที่ชอบรังแกคนอื่น, พาล, โหดเหี้ยม, ไม่เคารพกฎหมาย) 

 

15. Viewed as fanatics by the public at large (n), the abolitionists were relatively few in number – only about 160,000 in the 1830’s.

(ถูกมองว่าเป็นผู้มีความกระตือรือร้นอย่างคลั่งไคล้โดย   สาธารณชนทั่วไป   พวกสนับ สนุนให้มีการเลิกทาส (ในอเมริกา) มีจำนวนค่อนข้างน้อย – เพียงประมาณ  ๑๖๐,๐๐๐  คนในช่วงทศวรรษ  ๑๘๓๐)

(a) news media    (สื่อประเภทข่าว)

(b) public policymakers    (ผู้สร้างนโยบายสาธารณะ)

(c) general public    (ประชาชนทั่วไป)

(d) conservatives    (พวกอนุรักษ์นิยม)

(e) beau    (โบ)  (คนรัก, แฟน, คนเจ้าชู้, ชายที่คอยเอาอกเอาใจหญิง, ชายคู่ควงที่มีเสน่ห์ของหญิง, พ่อพวงมาลัย) 

 

16. Public apathy (แอ๊พ-พะ-ธี่) (n) about politics are sometime caused by politicians’ widespread corruption.  

(ความไม่สนใจ-ไม่กระตือรือร้น   ของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองบางขณะ  เกิดขึ้นจากทุจริตที่แพร่ไปทั่วของนักการเมือง)      

(a) awareness    (ความตระหนักรู้, ความรู้ตัว, ความรู้สึกตัว, การรู้)

(b) curiosity    (คิว-ริ-ออส-ซิ-ที่)  (ความอยากรู้อยากเห็น, ของหายาก, ของลายคราม, ความแปลก, ลักษณะที่แปลกและน่ารู้น่าสนใจ)

(c) indifference    (ความไม่สนใจ, ความเฉยเมย, ความไม่แยแส)

(d) hatred    (เฮ้-ทริด)  (ความเกลียดชัง, ความรังเกียจ)

(e) propaganda    (โพร หรือ พรอพ-พะ-แก๊น-ดะ)  (การโฆษณาชวนเชื่อ)

 

17. She gave an ambiguous (แอม-บิ้ก-กิว-อัส) (a) answer and nobody could understand it.   

(เธอให้คำตอบที่  คลุมเครือ-มีสองนัย-มีหลายความหมาย   และไม่มีใครเข้าใจมัน)

(a) impressive    (น่าประทับใจ)

(b) understandable    (สามารถเข้าใจได้)

(c) reasonable    (มีเหตุมีผล, สมเหตุผล)

(d) unclear    (ไม่ชัดเจน, ไม่แจ่มแจ้ง, เข้าใจยาก)

(e) cruel    (ครู้-เอิ้ล)  (โหดร้าย, อำมหิต, ทำทารุณอย่างตั้งใจ)

 

18. There is a conspicuous (คัน-สพิค-คิว-อัส) (a) sign beside the road, telling in which direction the waterfall goes.

(มีป้าย  ที่เห็นได้โทนโท่-เตะตา-เด่นชัด-ชัดแจ้ง   อยู่ข้างถนน  บอกว่าน้ำตกไปในทิศ ทางใด)

(a) attractive    (มีเสน่ห์, ดึงดูดใจ, น่าหลงใหล)

(b) tremendous    (ใหญ่โตมาก, มหึมา, มากมาย, น่ากลัว, น่าตกตะลึง, อย่างยิ่ง)

(c) microscopic    (เล็กจิ๋ว, เล็กมากจนมองแทบไม่เห็นด้วยตาเปล่า)

(d) easily seen    (เห็นได้ง่าย)

(e) savage    (แซ้-วิจ)  (โหดเหี้ยม, ป่าเถื่อนและดุร้าย)

 

19. The hunter tried to feign (เฟน) (v) death until the bear left and caused no harm to him.  

(นายพรานพยายาม  แสร้งทำ-แกล้งทำ   (เป็น) ตาย  จนกระทั่งหมีจากไป  และไม่ได้ทำอันตรายกับตัวเขา)

(a) dread    (เดรด)  (หวั่นกลัว, เกรงกลัว, ลังเลที่จะทำ, ความหวาดกลัว-เกรงกลัว-เกรงขาม)

(b) flee    (หนี, หลบหนี)

(c) pretend    (แสร้งทำ, เสแสร้ง, หลอกลวง, อวดอ้าง, อ้างสิทธิ)

(d) desire    (ปรารถนา, ต้องการ, อยาก)

(e) tempt    (ล่อ, ยั่วยวน, ชวนใจ, ชักนำ, โน้มน้าว, ดึงดูด)

 

20. If we act wisely, posterity (n) will praise us.

(ถ้าเราทำอะไรอย่างชาญฉลาด   ชนรุ่นหลัง-ทายาท   จะสรรเสริญเรา)

(a) renovation    (การตกแต่งเสียใหม่, การปรับปรุงใหม่, การซ่อมแซม, การทำให้กลับคืนดีดังเดิม)

(b) ancestors    (บรรพบุรุษ)

(c) descendants    (ดิ-เซ้น-เดิ้นท)  (ลูกหลาน, ผู้สืบเชื้อสาย, ผู้สืบสกุล, ทายาท)

(d) fellow-citizens    (พลเมืองร่วมชาติ)

(e) octogenarian    (ผู้มีอายุระหว่าง  ๘๐-๘๙  ปี)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป