หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 19)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.

(จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. a sensible suggestion – คำแนะนำที่ฉลาด-มีเหตุผล-มีไหวพริบ

   (a) significant (สำคัญ)

  (b) delectable (อร่อย)

  (c) imaginative (ช่างคิด, ช่างจินตนาการ)

  (d) reasonable (มีเหตุผล, เหมาะสม, พอสมควร, ไม่แพงเกินไป, ราคาพอสมควร)

2. an abundant supply of food – เสบียงอาหารที่มากมาย-อุดมสมบูรณ์

   (a) delicious (อร่อย)

   (b) insufficient (ไม่เพียงพอ)

   (c) plentiful (มากมาย, เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์)

   (d) meager (ขาดแคลน, น้อย, ไม่เพียงพอ, ยากจน, ผอม)

3. a ridiculous thing - สิ่งที่น่าหัวเราะ-น่าขัน-ไร้สาระ

    (a) heavy (หนัก)

    (b) silly (เหลวไหล, ไร้เหตุผล, น่าหัวเราะ, โง่, เซ่อ, อ่อนแอ)

    (c) serious (รุนแรง, จริงจัง, เอาจริง)

    (d) peculiar (แปลก, ประหลาด, พิกล)

4. an arrogant man – คนที่หยิ่ง-ยโสโอหัง-จองหอง

    (a) proud (ลำพองใจ, ถือดี, มีทิฐิ, ภูมิใจ, สง่างาม)

    (b) busy (มีงานยุ่ง)

    (c) obese (อ้วนมาก)

    (d) robust (แข็งแรง, เข้มแข็ง, มีกำลังมาก, กำยำ, ที่ใช้กำลังมาก, เอาการเอางาน)

5. one of the principal rivers of America – หนึ่งในแม่น้ำสายหลัก-สำคัญของอเมริกา)

    (a) long (ยาว)

    (b) hazardous (มีอันตราย)

    (c) winding (ไว-ดิ้ง) (คดเคี้ยว)

    (d) main (สำคัญที่สุด, ชั้นนำ, ส่วนใหญ่, มีกำลังมาก)

6. to postpone a trip – เลื่อนการเดินทางออกไป

    (a) start (เริ่มต้น)

    (b) call off (ยกเลิก)

    (c) put off (เลื่อนเวลาออกไป, ผัดเวลา)

    (d) think over (พิจารณา, ไตร่ตรอง)

7. a remote village – หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล-ไกลโพ้น

    (a) isolated (ที่แยกตัวออกไป, ที่แยกอยู่ต่างหาก, ที่แยกตัวโดดเดี่ยว)

    (b) distant (ไกล, ยาวนาน, ไม่ต่อเนื่องกัน,  ที่ไม่คุ้นเคย, ที่ห่างเหิน, ที่เฉยเมย)

    (c) backward (ล้าหลัง)

    (d) small (เล็ก)

8. a permanent job – งานที่ถาวร

    (a) lasting (ถาวร, ทน, ทนทาน, คงทน, ยืนหยัด)

    (b) temporary (ชั่วคราว)

    (c) menial (ต่ำต้อย, เป็นขี้ข้า, เกี่ยวกับคนใช้, อย่างคนใช้)

    (d) difficult (ยาก)

9. to exterminate the enemy – กำจัดศัตรูแบบสิ้นซากหรือถอนรากถอนโคน

    (a) reconcile with (ปรองดองหรือคืนดีกับ)

     (b) destroy (ทำลาย, ฆ่า, ผลาญ, ดับ)

     (c) perpetrate (กระทำผิดกฎหมาย, ทำชั่ว, ก่อกรรมทำเข็ญ)

     (d) flee (หลบหนี)

10. to recuperate from the illness – ฟื้นคืนจากความเจ็บป่วย

      (a) avoid (หลีกเลี่ยง)

      (b) endure (ทน, ทนทาน, อดทน, อดกลั้น)

      (c) recover (คืนสภาพ, กลับคืนอย่างเดิม, ทำให้คืนสภาพหรือกลับอย่างเดิม, เอากลับคืน, กู้, ค้นพบใหม่)

      (d) infect (ทำให้ติดเชื้อ-ติดโรค, ทำให้เปื้อน-มัวหมอง, มีผลต่อความรู้สึกหรือการกระทำ)

11. to do away with the opponent – กำจัดฝ่ายตรงข้าม

      (a) penetrate (ผ่านทะลุ, เจาะทะลุ, แทง, ลอด, บุกเข้าไป, แทรกซึม, มองทะลุ, มองผ่าน)

      (b) abolish (ยกเลิก, เลิกล้ม, ลบล้าง)

      (c) challenge (ท้าทาย)

      (d) eliminate (กำจัด, ขจัด, ทำลาย, ขับไล่, ขับออก, คัดออก, ลบทิ้ง)

12. to abandon one’s family – ทอดทิ้ง-ละทิ้งครอบครัวของตน

      (a) spoil (ทำให้เสีย, ทำให้แย่, ทำอันตราย, ทำให้เสื่อมเสีย, โอ๋จนเสียคน, เสีย, เสื่อมเสีย, ปล้น, แย่ง)

      (b) take good care of (ดูแลเป็นอย่างดี)

      (c) support (สนับสนุน)

      (d) desert (ดิ-เซิร์ท) (ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ละทิ้งหน้าที่, หนีทัพ)

13. an avid reader – นักอ่านที่หิวกระหาย-อยากอ่าน-กระตือรือร้น

      (a) indolent (เกียจคร้าน)

      (b) ambitious (ทะเยอทะยาน, ปรารถนาอย่างแรงกล้า, มักใหญ่ใฝ่สูง)

      (c) eager (กระตือรือร้น, กระหาย, อยากได้, ทะเยอทะยาน, ร้อนรน)

      (d) quick (รวดเร็ว)

14. a prompt reply – คำตอบที่รวดเร็ว-ฉับพลัน-ทันทีทันใด

      (a) slow (ช้า)

      (b) quick (รวดเร็ว)

      (c) ambiguous (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

      (d) inaccurate (ไม่ถูกต้อง, ไม่แม่นยำ, ไม่ละเอียด, ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน)

15. a tranquil lake – ทะเลสาบที่สงบเงียบ, สงบสุข, ราบรื่น, ปราศจากสิ่งรบกวน

      (a) calm (สงบเงียบ, สงบ, ไร้ลมพัด, (ใจ) สงบ)

      (b) perilous (มีอันตราย)

      (c) vast (กว้างขวางมาก, ใหญ่โตมาก, มากมาย, มหึมา, ไพศาล)

      (d) contaminated (ปนเปื้อน, มีมลภาวะ)

16. to commence an investigation – เริ่มต้นการสืบสวน-สอบสวน

      (a) stop (หยุด, ทำให้หยุด)

      (b) cancel (ยกเลิก)

      (c) start (เริ่มต้น)

      (d) order (สั่ง)

17. a sluggish engine – เครื่องยนต์ที่ช้า, เกียจคร้าน, เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา

      (a) advanced (ก้าวหน้า, ทันสมัย)

      (b) defective (เสีย, ชำรุด, มีข้อบกพร่อง, มีรอยตำหนิ)

      (c) computerized (ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์)

      (d) slow (ช้า)

18. to disseminate information – เผยแพร่-แพร่กระจายข่าวสาร

      (a) conceal (ปิดบัง, ซ่อนเร้น)

       (b) spread (ทำให้กระจาย, แพร่, กระจาย, กาง, คลี่, ปู (เสื่อ), ละเลง, ทา, แยกออก, ยืดออก, ลาม, ซึม)

       (c) obtain (ได้รับ)

       (d) follow up (ติดตาม)

19. a venomous snake – งูซึ่งมีพิษ

      (a) exotic (อิก-ซ้อท-ทิค) (ซึ่งเป็นของแปลก, เกี่ยวกับหรือมาจากต่างประเทศ, ไม่ใช่ของพื้นเมือง, ผิดธรรมดา, ประหลาด)

      (b) dangerous (อันตราย)

      (c) ferocious (ดุร้าย, โหดร้าย, ทารุณ, สุดขีด, รุนแรง)

      (d) poisonous (มีพิษ, มีอันตราย, เป็นภัย, เป็นพิษ, ร้าย)

20. to accelerate the construction project – เร่งรัดโครงการก่อสร้าง

      (a) slow down (ทำให้ช้าลง)

      (b) resume (ดำเนินต่อไป, ทำต่อไป)

      (c) speed up (เร่ง, ทำให้เร็วขึ้น)

      (d) prohibit (ห้าม, ขัดขวาง, ป้องกัน)

21. to anticipate numerous difficulties – คาดหวัง-คาดคะเน-คาดการณ์ (ว่าจะพบ) ความยากลำบากมากมาย

      (a) encounter (เผชิญหน้า, พบ, ประสบ, ปะทะ, พบโดยบังเอิญ)

      (b) expect (คาดหวัง, คาดหมาย, คาดว่า, หวังว่า)

      (c) create (สร้าง)

      (d) augment (เพิ่ม, ทำให้เพิ่มขึ้น)

22. to assault the woman group – จู่โจม-โจมตีกลุ่มผู้หญิง

      (a) attack (จู่โจม, โจมตี, เข้าตี, ทำร้าย, เล่นงาน, ข่มขืน)

      (b) rape (ข่มขืน)

      (c) reprimand (ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)

      (d) extol (สรรเสริญ, ยกย่อง)

23. a hospitable and gregarious person – บุคคลที่ชอบต้อนรับแขกและชอบเข้าสมาคม

      (a) sociable (ชอบเข้าสมาคม, สังคมเก่ง)

      (b) meticulous (พิถีพิถัน, ละเอียดลออ, เอาใจใส่ประเด็นเล็กๆน้อยๆ, จู้จี้)

      (c) ill-tempered (อารมณ์ร้าย, ขี้โมโห)

      (d) extravagant (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, สิ้นเปลือง, มากเกินควร)

24. a sensible and impartial judge – ผู้พิพากษาที่ฉลาดในการตัดสินใจและ  ยุติธรรม

      (a) biased (ลำเอียง, มีอคติ)

      (b) fair (ยุติธรรม)

      (c) remarkable (พิเศษ, น่าทึ่ง, น่าสังเกต, ยอดเยี่ยม)

      (d) prominent (เด่น, เด่นชัด, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, โด่งดัง, โผล่ออก, ยื่นออก)

25. an illiterate person – บุคคลที่ไม่รู้หนังสือ

      (a) unreasonable (ไม่มีเหตุผล, ไม่สมเหตุสมผล)

      (b) stupid (โง่บัดซบ)

      (c) unable to read and write (ไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือ)

      (d) unable to make a sound decision (ไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง)

26. to turn down an offer – ปฏิเสธข้อเสนอ

      (a) accept (ยอมรับ)

      (b) make (ทำ, สร้าง)

      (c) negotiate (เจรจา)

      (d) reject (ปฏิเสธ)

27. to assemble a machine – ประกอบเครื่องจักร

      (a) operate (ควบคุม, ดำเนินงาน, ผ่าตัด)

      (b) repair (ซ่อม)

      (c) purchase (ซื้อ)

      (d) put together (ประกอบเข้าด้วยกัน, นำรวมเข้าด้วยกัน)

28. a superb performance – การแสดงที่ดีเลิศ-ยอดเยี่ยม-ดีเยี่ยม

      (a) outstanding (เด่น, สำคัญ, โผล่ออก, นูนออก, ยังไม่ได้ชำระ, ค้าง, ยังไม่ยุติ, ยังไม่สำเร็จ, ยังคาราคาซังอยู่, ยังแก้ไม่ตก)

      (b) tedious (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

      (c) excellent (ดีเด่น, ดียิ่ง, ยอดเยี่ยม)

      (d) supernatural (เหนือธรรมชาติเกี่ยวกับสิ่งปาฏิหาริย์, อภินิหาร, ศักดิ์สิทธิ์, ประหลาด, มหัศจรรย์)

29. to surmount one’s obstacles – เอาชนะ-พิชิต-อยู่เหนืออุปสรรคของตน

      (a) endure (ทน, ทนทาน, อดทน, อดกลั้น)

      (b) overcome (เอาชนะ, พิชิต, มีชัย, ปกคลุม)

      (c) give in (ยอมแพ้)

      (d) analyze (วิเคราะห์)

30. adroit speakers – ผู้พูดที่คล่องแคล่ว-ชำนาญ

      (a) skillful (คล่องแคล่ว, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, มีฝีมือ, ช่ำชอง, มีความสามารถ)

      (b) dull (ทื่อ, ทึ่ม, ปัญญาทึบ, ไม่มีชีวิตชีวา, จืดชืด, ไม่มีรสชาติ, น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ)

      (c) awkward (งุ่มง่าม, เชื่องช้า, เคอะเขิน, เก้งก้าง, อึดอัดใจ, ไม่รู้จะทำอย่างไรดี)

      (d) rapid (รวดเร็ว)