หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 187)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. Throughout history, the rise of a country to a position of ascendancy  (อะ-เซ้น-แดน-ซี่) (n) has often led to overconfidence among its people.

(ตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์  การขึ้นมาของประเทศหนึ่งสู่ฐานะ (ตำแหน่ง) ของ  การครองตำแหน่ง (มหาอำนาจ)-ภาวะการมีอำนาจเหนือประเทศอื่นหรือคนอื่น   บ่อยครั้งได้นำไปสู่  ความมั่นใจอย่างสูง (ความเชื่อมั่นในตนเองอย่างมากมาย, ความกล้าได้กล้าเสียจนเกินพอดี)  ในบรรดาประชาชนของประเทศนั้น)

(a) adversity    (แอด-เว้อ-ซี-ที่)  (เคราะห์ร้าย, ภัยพิบัติ, ความทุกข์ยากลำบาก)  

(b) reflection    (๑. การครุ่นคิด, การไตร่ตรอง, การพิจารณา, การตรวจสอบ,  ๒. การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, การตำหนิ, การกล่าวหา,  ๓. การสะท้อนกลับ, การส่องกลับ, ภาพสะท้อน, แสงสะท้อน, สิ่งที่สะท้อนกลับ) 

(c) prosperity    (พรอส-เพ้อ-ริ-ที่)  (ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, ความสำเร็จ, ความมั่ง คั่ง, ความเฟื่องฟู) 

(d) domination    (ดอม-มิ-เน้-ชั่น)  (การมีอำนาจเหนือประเทศอื่นหรือคนอื่น,  การมีอิทธิพลเหนือประเทศอื่นหรือคนอื่น, การครอบงำประเทศอื่นหรือคนอื่น, การควบคุม, การปกครอง)

(e) notion    (โน้-ชั่น)   {๑. ความนึกคิด (ที่คลุมเครือหรือไม่สมบูรณ์), ความคิดเห็น, ความเชื่อ, ความรู้สึก,  ๒. ความคิดโง่ๆ, ความคิดชั่วขณะหนึ่ง, ความตั้งใจ, ความโน้มเอียง, ความอยาก, ความปรารถนา}

 

2. Lee has been sick for a very long time, but it was only recently that he began to manifest (แม้น-นิ-เฟสท)  (v) symptoms.

(ลีได้ป่วยมาเป็นเวลานานมากแล้ว  แต่เพิ่งจะเร็วๆมานี้เองที่เขาเริ่ม   แสดง-ทำให้เห็นได้-ทำให้ปรากฏชัด-ชัดแจ้ง-ปรากฏชัดแจ้ง-   (ซึ่ง) อาการของโรค)

(a) incense    (อิน-เซ้นส)  (ทำให้โกรธอย่างมาก) 

(b) inaugurate    (อิน-อ๊อ-กิว-เรท)  (๑. เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ, เปิดฉาก, เปิดทำการ,   ๒. เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ) 

(c) implement    (อิ๊ม-พลี-เมิ่นท)  (ดำเนินการ, ลงมือทำ, ทำให้เป็นผล, ทำให้สำเร็จ)

(d) hibernate    (ไฮ้-เบอร์-เนท)  (จำศีลอย่างกบ, (สัตว์) จำศีลฤดูหนาว, รับความอบอุ่น, ดำเนินชีวิตอย่างเกียจคร้าน)

(e) display or make visible    (แสดง  หรือ ทำให้เห็นได้-ทำให้ปรากฏ)

 

3. The conspirators plotted their sordid (ซ้อร์-ดิด) (a) schemes at a series of secret meetings in an abandoned warehouse.

(ผู้ร่วมสมคบกระทำผิดวางแผนการ (แผนลับ, แผนร้าย) ที่    ชั่วร้าย-ชั่วช้า-เลวทราม-เห็นแก่ตัว-สกปรก-โสมม    ที่การประชุมแบบลับๆหลายครั้ง  ณ  โกดังร้างแห่งหนึ่ง)

(a) specious    (สพี้-เชิส)  (ดูเรียบร้อยภายนอก, น่าชมแต่ภายนอก, หน้าเนื้อใจเสือ, ปากหวานก้นเปรี้ยว, ดูคล้ายมีเหตุผล  -  แต่ความจริงไม่ใช่) 

(b) sporadic    (สเพอร์-แร้ด-ดิค)  (๑. เป็นครั้งเป็นคราว, เป็นพักๆ, เป็นระยะ,  ๒. กระจัดกระจาย, บางตา)  

(c) spurious    (สพิ้ว-เรียส)  (ไม่แท้, เก๊, ปลอม, หลอกลวง) 

(d) vile; filthy   (ชั่วร้าย; สกปรก)

(e) static   (สแต๊ท-ทิค)  (อยู่กับที่, ไม่เคลื่อนที่, คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหว, ไม่กระฉับกระเฉง)

 

4. The murder baffled (v) the police.

(การฆาตกรรม    ทำให้งงหรือสับสน    แก่ตำรวจ)  (คือ ทำให้ตำรวจงงหรือสับสน)

(a) angered    (ทำให้โกรธ)

(b) embarrassed    (ทำให้กระดากอาย, ทำให้ขวยเขิน, ทำให้เสียหน้า)

(c) exasperated    (ทำให้โกรธเคืองมาก, เพิ่มความรุนแรง)

(d) puzzled    (ทำให้งงงวย,  ทำให้ฉงนสนเท่ห์)

(e) resisted    (ต้าน, ต่อต้าน, ต้านทาน, สกัดกั้น, ขัดขืน, ขัดขวาง, อดกลั้น, อดทน)

 

5. The subject of nuclear power utilization is still controversial (a).

(หัวข้อเรื่องการใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ยังคง    เป็นเรื่องที่โต้เถียงกันหรือขัดแย้งกัน)

(a) arousing a lot of curiosity    (ปลุกเร้าให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นอย่างมาก)

(b) much argued about    (โต้เถียงหรือถกเถียงกันอย่างมาก)

(c) difficult to understand    (เข้าใจได้ยาก)

(d) causing displeasure    (ก่อให้เกิดความไม่พอใจหรือไม่สบายใจ) 

(e) cute    (คิ้วท)  (เอ็นดู, น่ารักน่าเอ็นดู)

 

6. Most buyers look for inexpensive and durable (ดิ๊ว-ระ-เบิ้ล) (a – n) products.

(ผู้ซื้อส่วนมากมองหาผลิตภัณฑ์ที่ราคาไม่แพงและ    ทนทาน-ใช้ทน-(ความรัก) ยั่งยืน-สิ่งของที่ใช้ทน)

(a) tranquil    (แทร้ง-ควิล)  (สงบ, เงียบ, สงบเงียบ, สงบสุข, ราบรื่น, ปราศจากสิ่งรบกวน) 

(b) impromptu    (อิม-พร้อม-ทู่)  (ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, กะทันหัน, ทันควัน, เฉพาะหน้า, การพูดหรือการแสดงที่ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, กลอนสด) 

(c) lasting     (ทนทาน, ทน, คงทน, ยืนหยัด, ถาวร, สิ่งทอที่ทนทานแข็งแรง  

(d) profuse    (โพร-ฟิ้วส์)  (มากมาย, มากเกิน, ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย) 

(e) indifferent    (อิน-ดิ๊ฟ-ฟะ-เริ่นท)  (ไม่สนใจ, ไม่แยแส, เมินเฉย, ไม่ใยดี, เป็นกลาง)

 

7. The history professor gave a synopsis (n) of the events leading to World War I. 

(ศาสตราจารย์ทางประวัติศาสตร์ให้    การสรุปย่อ-สรุปความ-ข้อสรุป-บทสรุป-ใจความสำคัญ-สาระสำคัญ    ของเหตุการณ์ที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ ๑)

(a) discussion    (การประชุมปรึกษาหารือ)

(b) report    (รายงาน)

(c) preview    (การชมก่อน, การดูก่อนการแสดง, การแสดงก่อน, การฉายหนังก่อน, การฉายหนังตัวอย่างก่อนหนังจริง)

(d) summary    (การสรุป, บทความย่อ, ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ)

(e) locality    (โล-แค้-ลิ-ทิ่)  (สถานที่, ตำแหน่งที่ตั้ง)

 

8. She was far too polite to allude (อะ-ลู้ด) (v) to the stain on his jacket.

(เธอสุภาพมากเกินไปที่จะ   พูดถึง-พูดเป็นนัย-พาดพิงถึง-แย้ม   รอยเปื้อน (รอยด่าง) บนเสื้อนอกของเขา)  (คือ  สุภาพมากจนไม่กล้าบอกถึงรอยเปื้อนบนเสื้อ)

(a) allow    (อนุญาตให้, ยอมให้)

(b) entice    (เอน-ไท้ส) (ล่อลวง, ชักนำไปในทางผิด, ทำให้หลงเข้าใจผิด)

(c) refer    (อ้างถึง, กล่าวถึง, พาดพิง, อ้างอิง, กล่าวโยงไปถึง, ถาม, ตรวจดู)

(d) deface    (ทำให้เสียโฉม, ทำให้ใบหน้าเสีย, เอาผิวหน้าออก, ทำให้ผิวหน้าบาดเจ็บ, ทำลาย)

(e) evict    (อิ-วิคท)  (ขับออก, ไล่ออก)

 

9. It is customary (a) to tip a waiter or waitress. 

(มัน    เป็นธรรมเนียม-เป็นเรื่องปกติ-เป็นนิสัย-เป็นกิจวัตร-เป็นความเคยชิน   ที่จะให้ทิปแก่พนักงานเสิร์ฟชายหรือหญิง) 

(a) polite    (สุภาพ)

(b) necessary    (จำเป็น, สำคัญ)

(c) usual    (เป็นเรื่องปกติ, เป็นธรรมดา)

(d) encouraged    (ได้รับการส่งเสริม-สนับสนุน)

(e) consistent    (คงเส้นคงวา, สม่ำเสมอ, เข้ากันกับ, ตรงกันกับ)

 

10. After a while the novelty (น้อฟ-เวิล-ที่) (n) of camping wore off.

(ภายหลังจากช่วงเวลาหนึ่ง   ความแปลก-ความใหม่-เหตุการณ์ใหม่-ประสบการณ์ใหม่-เรื่องหรือสิ่งใหม่-สินค้าใหม่ที่แปลกและมักอยู่ในตลาดได้ชั่วคราวเท่านั้น   ของการตั้งค่ายพักแรม  ค่อยๆเสื่อมไป)  (คือ ไม่ได้รับความนิยมเหมือนช่วงแรกๆ)

(a) newness    (ความใหม่)     

(b) fear    (ความกลัว)

(c) excitement    (ความตื่นเต้น)

(d) feasibility    (ความสามารถที่จะทำได้, ความสามารถที่จะดำเนินการได้, ความเหมาะสม)

(e) panic    (แพ้น-นิค)  (ความตื่นตระหนก, ความตกใจกลัว

 

11. Typically, children from a wealthy family never anticipate (แอน-ทิส-ซิ-เพท) (v) numerous difficulties in their life.  

(โดยทั่วไป  เด็กๆจากครอบครัวที่ร่ำรวย  ไม่เคย   คาดหวัง-คาดคะเน-คาดการณ์-มุ่งหวัง-ทำนาย   (ว่าจะพบ) ความยากลำบากมากมายในชีวิตของพวกตน)

(a) encounter    (เผชิญหน้า, พบ, ประสบ, ปะทะ, พบโดยบังเอิญ)

(b) expect    (คาดหวัง, คาดหมาย, คาดว่า, หวังว่า)

(c) create    (สร้าง)

(d) augment    (ออก-เมิ่นท)  (เพิ่ม, ทำให้เพิ่มขึ้น, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี)

(e) smash    (สแม้ช)  (ตีอย่างแรง, ตีจนแตกละเอียด, ชน-เหวี่ยง-ขว้าง-โยนอย่างแรงจนแตกหัก, ทำลายอย่างยับเยิน, ทำให้พ่ายแพ้อย่างยับเยิน, ตบลูกบอลหรือลูกขนไก่อย่างแรงข้ามเน็ต)

 

12. Nobody ever thought she would assault (อะ-ซ้อลท) (v) a police officer and then run away.

(ไม่มีใครเคยคิดว่า  เธอจะ   ทำร้าย-จู่โจม-โจมตี-วิจารณ์อย่างรุนแรงหรือโกรธเคือง    เจ้าหน้าที่ตำรวจและหลบหนีไป)

(a) attack    (ทำร้าย, จู่โจม, เล่นงาน, โจมตี, เข้าตี, ข่มขืน)

(b) rape    (ข่มขืน)

(c) reprimand    (ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)

(d) extol    (สรรเสริญ, ยกย่อง)

(e) interrogate    (ซักถาม, ซักไซ้, ไต่สวน)

 

13. She is a hospitable and gregarious (กริ-แก๊-เรียส) (a) person who likes to make friends with the people she meets.

(เธอเป็นบุคคลที่ชอบต้อนรับแขกและ   ชอบเข้าสมาคม-ชอบสังคม-ชอบพบปะสังสรรค์-(สัตว์) ซึ่งอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่ม-ที่จับกันเป็นกลุ่ม   ผู้ซึ่งชอบผูกมิตรกับผู้คนที่เธอพบเจอ)

(a) sociable    (ชอบเข้าสมาคม, สังคมเก่ง)

(b) meticulous    (พิถีพิถัน, ละเอียดลออ, เอาใจใส่ประเด็นเล็กๆน้อยๆ, จู้จี้)

(c) ill-tempered    (อารมณ์ร้าย, ขี้โมโห)

(d) extravagant    (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, สิ้นเปลือง, มากเกินควร)

(e) odd    (ออด)  (แปลกๆ, ชอบกล)

 

14. Mr. Collins is known as a sensible and impartial (a) judge.

(มิสเตอร์คอลลินส์เป็นที่รู้จักกันในฐานะ (หรือว่าเป็น) ผู้พิพากษาที่ฉลาดในการตัดสินใจและ   ยุติธรรม-ไม่เอนเอียง-ไม่เข้าข้างใคร-มีใจเป็นธรรม-ไม่มีอคติ)

(a) biased    (ลำเอียง, มีอคติ)

(b) fair    (ยุติธรรม, ถูกต้อง, ซื่อสัตย์, ดีพอใช้, ปานกลาง, มาก, ใหญ่พอสมควร, สะอาด, สวยงามไม่มีจุดด่างพร้อย, มีผิวพรรณดี, มีเสน่ห์)

(c) remarkable    (พิเศษ, น่าทึ่ง, น่าสังเกต, ยอดเยี่ยม)

(d) prominent    (เด่น, เด่นชัด, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, โด่งดัง, โผล่ออก, ยื่นออก)

(e) adept    (อะ-เด๊พท)  (เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, คล่องแคล่ว)

 

15. An illiterate (อิ-ลิ้ท-เทอะ-ริท) (a) person is an example of underprivileged people.   

(บุคคลที่   ไม่รู้หนังสือ   เป็นตัวอย่างของคนด้อยโอกาส)

(a) unreasonable    (ไม่มีเหตุผล, ไม่สมเหตุสมผล)

(b) stupid    (โง่บัดซบ)

(c) unable to read and write    (ไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือ)

(d) unable to make a sound decision    (ไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง)

(e) voluminous    (วะ-ลุ้ม-อิ๊-นัส)  (มากมาย, ใหญ่โตมโหฬาร)

 

16. The tendency of the human body to reject foreign matters is the primary impediment (n) to successful tissue transplantation.

(แนวโน้มของร่างกายมนุษย์ที่จะปฏิเสธวัตถุแปลกปลอมเป็น   อุปสรรค-การขัดขวาง-การหน่วงเหนี่ยว-การต้านทาน-การพูดติดอ่าง-ความบกพร่องในการพูด    สำคัญที่สุด-อันดับแรก   ต่อการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อที่ประสบความสำเร็จ)  (“Impediment to”  =  “เป็นอุปสรรคต่อ”)

(a) factor in    (ปัจจัยใน)

(b) obstacle to    (อุปสรรค-สิ่งกีดขวางต่อ)

(c) occurrence in    (การเกิดขึ้นใน)

(d) phenomenon of    (ปรากฏการณ์ของ)

(e) rival of    (ไร้-เวิ่ล)  (คู่ต่อสู้-คู่แข่งขัน-คู่ปรับ  ของ)

 

17. The theory that insects are produced by spontaneous generation in decaying matter prevailed (v) until the twentieth century.

(ทฤษฎีที่ว่าแมลงถูกสร้างขึ้นมาโดยการก่อกำเนิดที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติในสสารที่เน่าเปื่อย   มีอยู่ทั่วไป-เหนือกว่า-มีมากกว่า (ความคิดในแนวอื่น)   จนกระทั่งศตวรรษที่ ๒๐)

(a) predominated    (ครอบงำ, มีอิทธิพลเหนือ, มีอำนาจเหนือ, เหนือกว่า, มีมากกว่า, ปกครอง)

(b) advanced    (ก้าวหน้า, คืบหน้า, ทันสมัย)

(c) circulated    (หมุนเวียน, แพร่กระจาย, ผ่านจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง, ผ่านจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง, ทำให้หมุนเวียน)

(d) proceeded    (ดำเนินต่อไป)

(e) flabbergasted    (แฟล้บ-บะ-แกสท)  (ทำให้ตลึงงันด้วยความประหลาดใจ, ทำให้ทั้งประหลาดใจและตกใจ, ทำให้ตลึงงัน)

 

18. When you feel irritated (a), you are angry.

(เมื่อคุณรู้สึก   โมโห   คุณโกรธ)  (“Irritated”  ในที่นี้เป็นคำคุณศัพท์  ที่มาจากกริยาช่องที่  ๓)

(a) sensational    (เกรียวกราว, ซึ่งเป็นเรื่องอึกทึกครึกโครม, เกี่ยวกับความรู้สึกสัมผัสหรือตื่นเต้น, ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, ยิ่งใหญ่)  

(b) bothered    (ถูกรบกวน, ถูกก่อกวน, ถูกทำให้ยุ่งใจ)

(c) complicated    (ยุ่งยาก, ซับซ้อน, ยุ่งเหยิง, เข้าใจยาก)

(d) exasperated    (โกรธเคืองมาก, เพิ่มความรุนแรง)

(e) shrewd    (ชรูด)  (ฉลาด, หลักแหลม, มีเชาวน์ไว, มีวิจารญาณและสามัญสำนึกดีมาก)

 

19. Some people endure (v) great suffering without complaining at all while those who cannot cope with pain complain endlessly.

(คนบางคน   อดทน-ทนทาน-ยืนยง-อดกลั้น   ความเจ็บปวด-ความทุกข์ยากอย่างใหญ่หลวง  โดยมิได้บ่นอุทธรณ์เลย  ในขณะที่บุคคลผู้ไม่สามารถรับมือกับความเจ็บปวด  จะบ่น-คร่ำครวญอย่างไม่จบไม่สิ้น)

(a) perceive    (สังเกตเห็น, มองเห็น, มองออก, เข้าใจ, สัมผัสรู้)

(b) admit    (ยอมรับ, ยอมให้, รับสารภาพ, ให้เข้า, รับเข้า, ให้สิทธิเข้าได้)

(c) tolerate    (อดทน, ทนทาน, อดกลั้น, ทนต่อ, ต้านฤทธิ์ยา)

(d) abridge    (ทำให้สั้น, ย่อให้สั้น)

(e) publicize    (โฆษณา, ประกาศ, เผยแพร่)

 

20. Capital punishment has been abolished (v) in a number of developed countries.

(การลงโทษโดยการประหารชีวิตได้ถูก   ยกเลิก-เลิกล้ม-ลบล้าง-ทำลาย   ในประเทศพัฒนาแล้วจำนวนมาก)

(a) adopted    (รับเอามาใช้,  รับมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม)

(b) eliminated    (ขจัด, กำจัด, ทำลาย, คัดออก, ขับไล่, ขับออก, ลบทิ้ง)

(c) considered    (พิจารณา)

(d) proposed    (เสนอ, เสนอขอแต่งงาน)

(e) soared    (ซอร์)  (พุ่งขึ้นสูงลิ่ว, ขึ้นสูง, ทะยาน, ลอยขึ้นสูง, ชูยอด, เพิ่มขึ้น)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป