หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 185)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. Don’t forsake (v) your friends in their time of need.   

(จงอย่า    ทอดทิ้ง-ละทิ้ง-ตัดขาด-เลิก    เพื่อนของคุณ   ในเวลาที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ)

(a) foment    (กระตุ้น, ยั่วยุ, ปลุกปั่น, ปลุกระดม, ส่งเสริม, ชโลมด้วยน้ำอุ่น) 

(b) flaunt    (ฟล้อนท)  (โอ้อวด, แสดงอย่างโอ้อวด) 

(c) abandon    (อะ-แบ๊น-เดิ้น)  (ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ปล่อย)

(d) capitulate    (คะ-พิ้ช-ชุ-เลท)  (ยอมแพ้, ยอมจำนน, ยินยอม, หยุดต่อต้าน) 

(e) disseminate    (ดิ-เซ้ม-มิ-เนท)  (เผยแพร่, แพร่กระจาย, ทำให้กระจัดกระจาย) 

 

2. I scrutinized  (สครู้-ทิ-ไนซ)  (v) the card catalog at the library but couldn’t find a single book on the topic I had chosen for my term paper.

(ผม     พิจารณาอย่างละเอียดลออ-พิจารณาอย่างรอบคอบ-ตรวจสอบอย่างรอบคอบ    แคตตาล็อกบัตรห้องสมุด  แต่ไม่สามารถหาหนังสือในหัวเรื่องที่ผมได้เลือกเพื่อทำรายงานประจำเทอม  ได้แม้แต่เพียงเล่มเดียว)

(a) intervened    (อิน-เทอะ-วี่น)  (แทรกแซง, ก้าวก่าย, ยุ่ง, เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัดขวาง, เกิดขึ้นระหว่าง) 

(b) inundated    (อิ๊น-อัน-เดท)  (ท่วม, ไหลบ่า, ทำให้เต็มไปด้วย) 

(c) examined very carefully    (ตรวจสอบอย่างรอบคอบ)

(d) intruded    (อิน-ทรู้ด)  (บุกรุก, รุกล้ำ, ละเมิด, ก้าวก่าย, ก้าวร้าว)  

(e) resented    (ริ-เซ้นท)  (ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง, แค้นใจ)

 

3. My winning lottery ticket engendered  (เอ็น-เจ๊น-เดอะ)  (v) a great deal of envy among my co-workers; they all wished that they had won.

(การถูกรางวัลลอตเตอรี่ของผม     ก่อให้เกิด-ทำให้เกิด-ทำให้ปรากฏขึ้น-สร้าง     ความอิจฉาริษยาอย่างมากมายในหมู่เพื่อนร่วมงานของผม  พวกเขาปรารถนาว่า  พวกตนได้ถูกรางวัลเช่นเดียวกัน)

(a) enfranchised    (เอ็น-แฟร้น-ไช่ซ)  (ให้สิทธิพิเศษสำหรับพลเมือง  โดยเฉพาะสิทธิในการออกเสียง) 

(b) enervated    (เอ๊น-เนอร์-เวท)  (บั่นทอนกำลังหรือพลังงาน, ทำให้หมดเรี่ยวหมดแรง, ทำให้อ่อนเปลี้ย)  

(c) discerned    (มองเห็น, สังเกตเห็น, เข้าใจ, หยั่งรู้, มองเห็นความแตกต่าง, แยกความแตกต่างได้) 

(d) coerced    (โค-เอิ้ร์ซ)  (บังคับใครให้ทำ หรือ ไม่ทำอะไรบางอย่าง, บีบบังคับ, บังคับขู่เข็ญ) 

(e) created    (ครี-เอ๊ท)  (สร้าง, ก่อให้เกิด, ทำให้เกิด)

 

4. There is no paucity of millionaires of Monte Carlo; the opulence (อ๊อพ-พิว-เลิ่นซ) (n) of the houses there is amazing. 

{ไม่มีการขาดแคลน-ไม่มี  (หรือ ความขัดสนยากจน) ของเหล่าเศรษฐีในมอนติคาร์โล,  (และ)     ความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างยิ่ง-ความหรูหรา-ความเจริญรุ่งเรือง-ความอุดมสมบูรณ์   ของบ้าน (เศรษฐี)  ที่นั่นน่าทึ่ง (น่างงงวย, น่าประหลาดใจ)}  (คือ  บ้านหรูหราของเศรษฐีที่นั่นน่าทึ่ง-น่างงงวย)

(a) magnanimity    (แมก-นะ-นิ้ม-มิ-ที่)  (ความมีใจกว้าง, ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความมีจิตใจสูงส่ง, ความไม่เห็นแก่ตัว, การกระทำที่มีใจสูงส่ง, ความสูงส่ง)  

(b) extreme wealth; luxuriousness    (ความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างมาก; ความหรูหราฟุ่มเฟือย-ความโอ่อ่า)

(c) novelty    (น้อฟ-เวิล-ที่)  (ความใหม่, ความแปลก, เหตุการณ์ใหม่, ประสบการณ์ใหม่, เรื่องหรือสิ่งใหม่, สินค้าใหม่ที่แปลกและมักอยู่ในตลาดได้ชั่วคราวเท่านั้น) 

(d) notoriety    (โน-ทอ-ไร้-อะ-ที่)  (ชื่อเสียงในทางไม่ดี, บุคลที่มีชื่อเสียงในทางไม่ ดี, ความรู้จักกันทั่วไปหรือมีชื่อเสียงดังกระฉ่อน) 

(e) nonchalance    (นอน-ชะ-ล่านซ  หรือ  น้อน-ชะ-เลิ่นซ)  (ความเมินเฉย, ความไม่ใยดี, ความไม่สนใจ, ความห่างเหิน) 

 

5. Jerry failed to husband his inheritance; instead, he squandered (สคว้อน-เดอะ) (v) it on trips to Las Vegas.

(เจอรี่ไม่สามารถใช้จ่ายอย่างประหยัด (กับ) มรดกของเขา  แทนที่จะเป็นเช่นนั้น  เขา    ใช้จ่ายมันอย่างฟุ่มเฟือย-ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายสิ้นเปลือง-ถลุง    กับการเดินทางไปลาสเวกัส)  (คือ ไปเล่นการพนัน)

(a) amended    (อะ-เมนด)  (๑.  แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง,  ๒.  เปลี่ยนแปลง,  แปรหรือแก้ญัตติ) 

(b) inhibited    (อิน-ฮิ้บ-บิท)  (ขัดขวาง, ยับยั้ง, สกัดกั้น, ห้าม) 

(c) evaded    (อิ-เว้ด)  (หลบ, หลีก, หนี, เลี่ยง)  

(d) wasted    (เวส-ทิด)  (สูญเสีย, สิ้นเปลือง, หมดเปลือง, เปล่าประโยชน์, ทำให้เสียโดยเปล่าประโยชน์, ใช้อย่างสิ้นเปลือง, เสียไปโดยเปล่าประโยชน์) 

(e) stipulated    (สทิ้พ-พิว-เล-ทิด)  (กำหนด, วางเงื่อนไข, บังคับให้ทำ, ระบุ) 

 

6. She frequently exasperates (อิก-แซส-พะ-เรท) (v) her friends.

(เธอ    ทำให้โกรธมาก-เพิ่มความรุนแรง    เพื่อนของเธออยู่บ่อยๆ)  (หมายถึง  เธอทำให้เพื่อนโกรธมากอยู่บ่อยๆ)

(a) demolishes    (ดิ-ม้อล-ลิช)  (รื้อทิ้ง, ทำลาย, โค่น)  (คำนาม คือ “Demolition” (เดม-มะ-ลิ้ช-ชั่น)  –  การรื้อ, การทำลาย, การโค่น, ภาวะที่ถูกรื้อ)

(b) infuriates    (ทำให้โกรธ, ทำให้เดือดดาล)

(c) discards    (ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ทิ้งไพ่)

(d) exists    (ดำรงอยู่, มีอยู่)

(e) revenges    (รี-เว้นจ)  (แก้แค้น, ล้างแค้น)

 

7. Some scientists think that aliens are trying to annihilate (อะ-ไน้-ฮิ-เลท) (v) the human race.

(นักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่า  มนุษย์ต่างดาวกำลังพยายามที่จะ    ทำลายล้างโดยสิ้นเชิง-บดขยี้-ชนะอย่างราบคาบ-ทำให้จบสิ้น    เผ่าพันธุ์มนุษย์)

(a) establish    (อิส-แท้บ-ลิช)  (สร้าง, สถาปนา, ก่อตั้ง, ทำให้เกิดขึ้น, ตั้งมั่น, กำหนด, บัญญัติ, พิสูจน์, ทำให้เป็นที่ยอมรับ)

(b) devastate    (ทำลายล้าง, ล้างผลาญ, มีชัยท่วมท้น)

(c) rehabilitate    {พักฟื้น, ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, กู้ชื่อเสียง, กู้ฐานะ, บูรณะ (ตึก, อาคาร)}

(d) debilitate    (ทำให้อ่อนแอ-อ่อนเพลีย-หมดกำลัง-ทรุดโทรม)

(e) tolerate    (ท้อล-เลอ-เรท)  (อดทน, อดทนต่อความยากลำบาก, สามารถต้านฤทธิ์ยาได้)

 

8. He finally succumbs (ซะ-คั่ม) (v) to the temptation to have another drink.

(ในที่สุด  เขาก็     ยอม-ยอมจำนน-ตกอยู่ในอำนาจ-เชื่อฟัง-ได้รับโรคหรือบาดแผล-แก่-ตาย     ของความเย้ายวนให้ดื่มเหล้าอีกแก้วหนึ่ง)

(a) fabricates    (แฟ้บ-ริ-เคท) – กุเรื่องขึ้นมา, ทำปลอม, ปลอมแปลง, สร้าง, ประดิษฐ์, คิดค้น, เสกสรร)

(b) butchers    (บุ๊ช-เช่อะ) (ฆ่าอย่างทารุณโหดเหี้ยม, ฆ่าสัตว์ขาย)

(c) capitulates    (คะ-พิช-ชุ-เลท)  (ยอมแพ้, ยอมจำนน, ยินยอม, หยุดต่อต้าน)

(d) overthrows    (โค่น, ล้มล้าง, ล้มคว่ำ, ขว้างลูกได้ไกลกว่า)

(e) withers    (วิธ-เธอะ)  (เหี่ยวแห้ง, เหี่ยวเฉา, หดเหี่ยว, หด, ย่น, ร่วงโรย, (สี) จางลง, เน่าเปื่อย, อับเฉา, ทำให้เหี่ยวแห้ง-ร่วงโรย-อับเฉา-หมดกำลัง-ตายไป)

 

9. The ISIS militants had a rule of never taking prisoners but decapitate (v) them all.

(นักรบของไอซิสมีกฎข้อหนึ่งคือไม่จับเชลย (นักโทษ) แต่ว่า    ตัดหัว-ตัดศีรษะ     เชลยทุกคน)

(a) precipitate    (เร่งให้เกิดขึ้น, ทำให้ฝนตก, ทำให้ตกตะกอน, ผลัก, ส่ง, ทุ่ม, โยน)

(b) illuminate    (ส่องสว่าง, ให้ความสว่าง, ให้ความกระจ่างหรือความเข้าใจ)

(c) behead    (ตัดหัว)

(d) incapacitate    (ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ขาดคุณสมบัติ)

(e) seclude    (ปลีกตัวอยู่คนเดียว, แยกตัวออกไปอยู่คนเดียว)

 

10. When he asked her to dance, she declined (ดิ-ไคล่น) (v) politely.

(เมื่อเขาขอเธอเต้นรำ  เธอ    ปฏิเสธ-บอกปัด-ลดน้อยลง-เสื่อมลง-ใกล้จะสิ้นสุด-เอียง-ลาดลง    อย่างสุภาพ)

(a) admitted   {ยอมรับ, รับเข้า (เป็นนักเรียน, ผู้ป่วย), ให้เข้า, รับรอง, ยอมรับรอง, รับ, รับสารภาพ}

(b) confessed    (สารภาพ)

(c) defied    (มาจากกริยา  “Defy”)  (ละเมิด, ฝ่าฝืน, ท้าทาย)

(d) refused    (ปฏิเสธ)

(e) adorned    (อะ-ดอร์น)  (ตกแต่ง, ประดับ, ทำให้สวยงาม)

 

11. Jim’s attempt to repair the light bulb was superfluous, (ซู-เพ่อร์-ฟลู-อัส) (a) since the light bulb had already been repaired.

(ความพยายามของจิมที่จะซ่อมหลอดไฟ (เป็นสิ่ง)     ไม่จำเป็น-มากเกินไป-มากเกินความต้องการ-ฟุ่มเฟือย    เพราะว่าหลอดไฟได้รับการซ่อมแซมแล้ว)  {คำนาม คือ “Superfluity”  (ซู-เพอะ-ฟลู้-อิ-ที่)  -  ความเกินต้องการ, ส่วนเกิน, จำนวนที่เกิน, สิ่งที่ฟุ่มเฟือย, ความไม่จำเป็น}

(a) supercilious    (ซู-เพอะ-ซิ้ล-เลียส)  (ทะนงตัว, วางมาด, อวดภูมิ, หยิ่ง, ยโส) 

(b) impecunious    (อิม-พิ-คิ้ว-เนียส)  (๑. ยากจน, ไม่มีเงิน,  ๒. ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, ซอมซ่อ, มอซอ) 

(c) cadaverous    (คะ-แด๊ป-เวอ-รัส)  (คล้ายซากศพ, เกี่ยวกับซากศพ, ซีดขาวน่ากลัว) 

(d) unnecessary; redundant; extravagant   (ไม่จำเป็น ; มากเกินต้องการ; ฟุ่มเฟือย

(e) melancholy    (เม้ล-เลิน-คอล-ลี่)  (๑. ระทมทุกข์, เศร้าโศก, เสียใจ, ซึมเศร้า, สลดใจ,  ๒. หดหู่ใจ, ท้อถอย, หมดกำลังใจ) 

 

12. Mrs. Smith’s method of soliciting donations from her employees was tantamount (a) to extortion; she clearly implied that she would fire them if they didn’t pitch in.

(วิธีการของนางสมิธในการหาเงินบริจาคจากลูกจ้างของเธอ     เท่ากับ-ประหนึ่งเป็น-พอๆกับ-มีความสำคัญเท่ากับ     การรีดไถ-การบีบบังคับ-การขู่เข็ญ   (เพราะ) เธอแสดงเป็นนัยอย่างชัดเจนว่า  เธอจะไล่ลูกจ้างออกถ้าพวกเขาไม่ร่วมด้วย)  (คือ  ร่วมบริจาค)

(a) inscrutable    (อิน-สครู้-เท-เบิ้ล)  (ไม่อาจที่จะเข้าใจได้, ยากที่จะเข้าใจได้, ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้, ไม่สามารถหยั่งรู้ได้, ลึกลับ, มีลับลมคมใน) 

(b) unscrupulous    (อัน-สครู้-พิว-เลิส)  (ไร้ธรรม, ไร้ศีลธรรม, ไร้ยางอาย, ไม่มีหลักการ, ไม่ระมัดระวัง)  

(c) equivalent to    (อิ-ควิฟ-วะ-เล่นท)  (เท่ากัน, ซึ่งมีค่าเท่ากัน, เสมอภาค) 

(d) sensational    (เซน-เซ้-ชัน-เนิ่ล)  (๑. เกรียวกราว, ซึ่งเป็นเรื่องอึกทึกครึกโครม,  ๒.  เกี่ยวกับความรู้สึกตื่นเต้น, เกี่ยวกับประสาทสัมผัส) 

(e) garrulous    (ก๊าร์-รู-ลัส)  (พูดมาก, พูดจ้อ, พูดน้ำท่วมทุ่ง, ปากจัด) 

 

13. The manager was so irascible (อิ หรือ ไอ-แรส-ซิ-เบิ้ล) (a) that his employees were afraid to talk to him for fear that he might hurl paperweights at them.

(ผู้จัดการ    โกรธง่าย-โมโหร้าย    มากจนกระทั่งลูกจ้างของเขากลัวที่จะพูดคุยกับเขา  ด้วยเกรงว่าเขาอาจจะขว้างที่ทับกระดาษใส่พวกตน)

(a) quixotic    (ควิค-ซ้อท-ทิค)  (คลั่งอุดมคติจนเกินไป, เสียสละมากเกินไป, เพ้อฝัน, คลั่ง, เป็นไปไม่ได้) 

(b) exotic    (อิก-ซ้อท-ทิค)  (๑.  มาจากหรือเกี่ยวกับต่างประเทศ, ไม่ใช่ของพื้นเมือง, ๒. ผิดธรรมดา, ประหลาด)  (exotic dance = การเต้นรำรูดเสา-เปลื้องผ้า) 

(c) imperial    (อิม-เพี้ย-เรี่ยล)  (เกี่ยวกับจักรพรรดิ, เกี่ยวกับจักรวรรดิยิ่งใหญ่, โอ่อ่า, ชั้นพิเศษ, เกี่ยวกับอาณาจักร) 

(d) irritable; easily angered or provoked    (โกรธง่าย, ฉุนเฉียวง่าย; โกรธหรือยั่วให้โมโหง่าย)

(e) decrepit    (ดิ-เคร้พ-พิท)  (กะปลกกะเปลี้ยด้วยความชรา, อ่อนระโหยด้วยความชรา)

 

14. We must not allow fulsome praise to delude (ดิ-ลู้ด) (v) us about our actual abilities.

(เราจะต้องไม่ยอมให้คำสรรเสริญที่มากจนน่าสะอิดสะเอียน     หลอก-หลอกลวง-ลวงตา-ตบตา     เรา  เกี่ยวกับความสามารถที่แท้จริงของเรา)

(a) enunciate    (อิ-นั้น-ซิ-เอท)   (อ่านออกเสียง, ออกเสียง, กล่าวอย่างชัดแจ้ง, ประกาศ, แถลง) 

(b) perpetuate    (เพอร์-เพ้ช-ชู-เอท)  (ทำให้คงอยู่ตลอดไป, ทำให้ถาวร, ทำให้ไม่สูญไป, ทำให้เป็นอมตะ)  

(c) deceive     (ดิ-ซี้ฟว)  (หลอกลวง, ต้มตุ๋น, โกง)

(d) taint    (เท้นท)  (ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ทำให้เป็นรอยเปื้อน, ทำให้ด่างพร้อย) 

(e) neutralize    (นิ้ว  หรือ  นู้-เทริล-ไลซ)  (ทำให้เป็นกลาง, ทำให้ไม่ได้ผล, ต่อต้าน, ลบล้าง, ถอนพิษ, ประกาศตัวเป็นกลาง) 

 

15. The millionaire looked upon the poor workers with evident disdain (n)

(เศรษฐีคนนั้นมองกรรมกรผู้น่าสงสารด้วย    การดูถูกดูหมิ่น-ความรู้สึกรังเกียจ    อย่างเห็นได้ชัด) 

(a) contempt;  arrogant scorn    (การดูหมิ่นเหยียดหยาม; การดูถูกอย่างยโสโอหัง)

(b) innuendo    (อิน-นิว-เอ๊น-โด้)  (การเหน็บแนม, การพูดเสียดสี, การว่ากล่าว, การชี้แนะ) 

(c) inadvertence    (การขาดความสนใจ, ความไม่ตั้งใจ, ความเลินเล่อ, ความประมาท) 

(d) exigency    (เอ๊ค-ซิ-เจิน-ซี่)  (๑. ภาวะฉุกเฉิน, เรื่องด่วน, เหตุฉุกเฉิน, ความยุ่งยาก  ๒. ความต้องการ, ความจำเป็น) 

(e) felicity    (ฟิ-ลิ้ส-ซิ-ที่)  (ความสุข, ภาวะที่เป็นสุข, แหล่งของความสุข, โชคดี, ความสามารถ, ความเชี่ยวชาญ) 

 

16. Public apathy (แอ๊พ-พะ-ธี่)  (n) about politics is frequently caused by so much corruption of the government.

(ความไม่สนใจ-ความไม่เป็นห่วง-ความไร้อารมณ์หรือความรู้สึก     ของประชาชนเกี่ยวกับการเมือง  บ่อยครั้งเกิดมาจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างมากมายของรัฐบาล)

(a) malediction    (แมล-ละ-ดิ๊ค-ชั่น)  (การด่า, การแช่งด่า, การสาปแช่ง)  

(b) havoc    (แฮ้ฟ-วอค)  (ความหายนะ, ความฉิบหาย, ความเสียหาย) 

(c) labyrinth    (แล้บ-บิ-รินธ)  (ทางวกวน, เขาวงกต, สิ่งที่วกเวียน, ความยุ่งยากสับสน, ห้องหูชั้นใน) 

(d) lack of interest or feeling    (การขาดความสนใจ หรือไร้อารมณ์ความรู้สึก)

(e) consternation    (คอน-สเทอ-เน้-ชั่น)  (ความตกตะลึง, ความอกสั่นขวัญหนี, ความน่ากลัว) 

 

17. The football coach often began practice with a lengthy homily (ฮ้อม-มิ-ลี่) (n) on the virtues of clean living.

(ผู้ฝึกสอนฟุตบอลมักจะเริ่มต้นการฝึกซ้อม  ด้วย     ธรรมเทศนา    ที่ยืดยาว  เกี่ยวกับคุณความดีของการมีชีวิตที่ใสสะอาด)

(a) aberration    (แอ๊บ-เบอะ-เร้-ชั่น) 

(b) accolade    (แอ๊ค-โค-เลด)  (รางวัล, เกียรติยศ) 

(c) aphorism    (แอ๊ฟ-โฟ-ริส-ซึ่ม)  (คติพจน์, คำพังเพย, สุภาษิต) 

(d) effigy    (เอ๊ฟ-ฟิ-จี้)  (หุ่นหรือรูปจำลองเพื่อล้อเลียน เสียดสี หรือประณาม)

(e) sermon    (เซ้อร์-เมิ่น)  (การเทศนา, การสอน, การให้โอวาท)

 

18. The baby-sitter made herself a surreptitious (เซอะ-เรพ-ทิ้ช-เชิส) (a) meal of lobster as soon as Mr. and Mrs. Robinson had driven away.

(พี่เลี้ยงเด็กปรุงอาหารให้ตัวเองแบบ     แอบทำ-ลอบทำ-ซ่อนเร้น-ลับๆล่อๆ-มีเลิศนัย     ด้วยกุ้งก้ามกราม  ในทันทีที่มิสเตอร์และมิสซิสโรบินสันขับรถออกไป  -  จากบ้าน)  (หมายถึงพี่เลี้ยงฯแอบปรุงอาหารทำด้วยกุ้งราคาแพง  เมื่อเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้าน)

(a) sedentary    (เซ้ด-ดัน-เทอ-รี่)  (ไม่เคลื่อนย้าย, อยู่ประจำที่, นั่ง, เป็นการนั่ง, ในลักษณะนั่ง, คุ้นเคยกับการนั่ง)  

(b) sneaky    (สนี้ค-คี่)  (ลับๆล่อๆ, ไม่เปิดเผย, ซ่อนเร้นอยู่ในใจ, ขี้โกง, หลอกลวง) 

(c) lethal    (ลี้-เธิ่ล)  (ถึงตาย, เป็นอันตรายถึงตาย, ร้ายแรง, ทำให้ตาย, เกี่ยวกับความตาย) 

(d) overt    (โอ-เวิ้ร์ท  หรือ  โอ๊-เวิทร์ท)  (เปิดเผย, ไม่ปิดบัง, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง) 

(e) illiterate    (อิ-ลิ้ท-เทอะ-เรท)  (ไม่รู้หนังสือ , ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้, ไม่มีการศึกษา, ไม่มีความรู้ในสาขาหนึ่ง)

 

19. Despite these initial (อิ-นิช-เชิ่ล) (a) handicaps, she intends to make a success of it.

(ทั้งๆที่มีความเสียเปรียบ     แรกเริ่ม-ตอนแรก-ตอนเริ่มต้น-เบื้องแรก-ดั้งเดิม     เหล่านี้,  เธอตั้งใจที่จะทำมันให้สำเร็จ)

(a) stupendous    (สทู-เพ้น-ดัส)  (มหาศาล, ใหญ่โตอย่างน่าทึ่ง, ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้มึนงง) 

(b) inchoate    (อิน-โค้-อิท)  (แรกเริ่ม, เบื้องต้น,  เพิ่งเริ่ม, ขึ้นต้น, ไม่สมบูรณ์, ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่) 

(c) timorous    (ทิ้ม-เมอะ-รัส)  (ขี้ขลาด, ตาขาว, เต็มไปด้วยความกลัว, ขี้ตื่น) 

(d) viable    (ไว้-อะ-เบิ้ล)  {๑.  สามารถเจริญเติบโตหรือพัฒนาได้, (ทารก เมล็ดพืช หรืออื่นๆ) ที่สามารถมีชีวิตและเจริญเติบโตได้, (ทารกในครรภ์) เจริญเติบโตพอที่จะมีชีวิตนอกมดลูกได้,   ๒. ปฏิบัติได้, ทำงานได้, มีประโยชน์, ให้ความหวัง}

(e) deliberate    (ซึ่งจงใจหรือเจตนาทำ)

 

20. The three-year-old was resolute (เร้ซ-ซะ-ลู้ท) (a) in his refusal to taste the broccoli.

(เจ้าเด็กน้อยอายุ  ๓  ขวบ     เด็ดเดี่ยว-แน่วแน่-ยืนหยัด-ตัดสินใจแล้ว    ในการปฏิเสธของเขาที่จะลองชิมผักบร๊อคโคลี่)  (คือ  ปฏิเสธอย่างแข็งขันที่จะกินผักฯ)

(a) recondite    (เร้ค-เคิน-ไดท  หรือ  ริ-ค้อน-ไดท)   (ลึกลับมาก, รู้จักกันน้อย, ลึกซึ้งมาก, คลุมเครือ, ซอกแซก)  

(b) audible    (อ๊อ-ดิ-เบิ้ล)  (ดังพอที่จะได้ยิน, สามารถได้ยิน, ได้ยิน, ฟังได้ยิน)  

(c) arid    (แอ๊ร์-ริด)   (๑.  แห้งมาก, แล้ง, ไม่มีความชื้น,   ๒. ไม่น่าสนใจ, ไม่มีรสชาติ, จืดชืด)  

(d) determined; firm    (มุ่งมั่น-ตั้งใจ; มั่นคง-เด็ดเดี่ยว)  

(e) bizarre    (บิ-ซาร์)  (แปลกประหลาด, พิกล, ผิดปกติ)  

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป