หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 175)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. In a civil (a) suit against his neighbor, Adam claimed that the neighbor’s dog had bitten him.

(ในการฟ้องร้องคดี     เกี่ยวกับคดีแพ่ง-เกี่ยวกับพลเรือน (พลเมือง, ประชากร)-มีอารยธรรม-มีมารยาท     ต่อเพื่อนบ้านของเขา  อดัมอ้างว่าหมาของเพื่อนบ้านได้กัดเขา)

(a) stationary    (ไม่เปลี่ยนแปลง, อยู่ในสภาพเดิม, หยุดนิ่ง, หยุดอยู่กับที่, ไม่เคลื่อนที่)

(b) inadequate    (ไม่พอเพียง)

(c) minute    (ไม-นิ้วท)  (เล็กมาก, ละเอียดยิบ)

(d) adorable    (น่าเคารพ, น่านิยม, น่ารักใคร่หลงใหล)

(e) involving a dispute between two citizens, not a criminal charge    (เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างพลเมือง  ๒  คน, มิใช่ข้อหาด้านอาชญากรรม)  (หมายถึง  เกี่ยวกับคดีทางแพ่ง)

(f) lucid    (ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, สว่าง, โปร่งใส, เข้าใจได้ง่าย, มีเหตุผล)

(g) taciturn    (แทส-ซิ-เทิน)  (ขรึม, ไม่ค่อยพูด, พูดน้อย)

 

2. The chief financial officer of the company allegedly (adv.) took company money for his personal use.

(หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัท     ตามข้อกล่าวหา-ถูกกล่าวหา-ถูกกล่าวอ้าง    (ว่า) นำเงินของบริษัทไปใช้ส่วนตัว)

(a) instantly    (ในทันทีทันใด)

(b) initially    (ในตอนแรก, ในเบื้องต้น)

(c) ultimately    (ในที่สุด)

(d) according to what people say    (สอดคล้องกับที่คนพูด, ตามที่คนพูด)

(e) accidentally    (โดยอุบัติเหตุ, โดยมิได้เจตนา)

(f) intentionally    (โดยตั้งใจ, โดยเจตนา)

(g) vehemently    (อย่างรุนแรง, อย่างแรงกล้า-เร่าร้อน-ดุเดือด-กระตือรือร้น)

 

3. Billy was accused (v) of using a stolen credit card to buy about $300 worth of electronic equipment.

(บิลถูก    กล่าวหา-ต่อว่า-ใส่ความ    ว่าใช้บัตรเครดิตที่ถูกขโมยมา  เพื่อซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  มูลค่าประมาณ  ๓๐๐  เหรียญ)

(a) detested    (เกลียด, ไม่ชอบอย่างมาก)

(b) capitulated    (ยอมแพ้, ยอมจำนน)

(c) improvised    (ทำแบบไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน, ทำอะไรหรือแต่งโคลงในแบบทันทีทันควัน, ว่ากลอนสด)

(d) pampered    (ตามใจ, เอาใจ, พะเน้าพะนอ, ป้อยอ, ให้ท้าย, ทำให้พอใจ)

(e) abhorred    (เกลียดชัง, รังเกียจ, ชิงชัง) 

(f) disdained    (ดูถูก, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม, รังเกียจ)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  การดูถูก-ดูหมิ่น-รังเกียจ)

(g) said that someone did something wrong (e.g., committed a crime)    (กล่าวว่าบางคนทำอะไรผิด)  (เช่น ก่ออาชญากรรม)

 

4. In the context (n) of Soviet Russia, public art had to be about the triumph of communism and its leaders.

(ใน    บริบท-คำอรรถาธิบาย-สิ่งแวดล้อม-ตอนต้นหรือตอนต่อจากคำหรือถ้อยคำ    ของโซเวียตรัสเซีย  ศิลปะมหาชนจะต้องเกี่ยวกับชัยชนะของลัทธิคอมมิวนิสต์และผู้นำ)

(a) armistice  (อ๊าร์-มิ-ทิส)  (การสงบศึกชั่วคราว, การพักรบ, การหยุดรบ)

(b) precaution    (การระมัดระวังล่วงหน้า)

(c) foresight    (การมองเห็น หรือความคิดลึกซึ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่วงหน้า)

(d) vandalism    (การทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือเอกชนแบบคนมือบอน หรือเพื่อความสนุก, การทำลายศิลปะ  วัฒนธรรม หรือ วรรณคดีของชาติอื่น)

(e) specimen    (ตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ เช่น  เลือด น้ำลาย อสุจิ, แบบอย่าง, ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง, ตัวอย่างในการทดลอง, ข้อมูลสำหรับตรวจสอบ)

(f) a larger environment that something fits into    (สภาพแวดล้อมที่ใหญ่กว่า  ซึ่งบางสิ่งเหมาะที่จะอยู่ในนั้น)

(g) scandal    (เรื่องอัปยศ, เรื่องอื้อฉาว, เรื่องน่าอับอาย)  (เช่น  การทุจริต  การคบชู้สู่สาว  การลอบทำแท้ง)

 

5. Mark’s vanity (n) led him to spend far too much money on haircuts and new clothes.

(ความภูมิใจในตัวเองมากเกินไป-ความทะนงตัว-ความฟุ้งเฟ้อ-ความหยิ่งยโส-ความว่างเปล่า-ความไร้สาระ-ความไร้ประโยชน์-การไร้คุณค่า    ของมาร์ค  ทำให้เขาใช้จ่ายเงินมากเกินไปกับการตัดผมและเสื้อผ้าใหม่ๆ)

(a) shortcoming    (จุดอ่อน, ข้อด้อย, ข้อบกพร่อง, ความล้มเหลว, ปมด้อย)

(b) superiority    (ความเหนือกว่า-ดีกว่า, ความดีเลิศ, ความยอดเยี่ยม)

(c) an excessive concern for one’s appearance    (ความวิตกกังวลมากเกินกับรูปโฉมภายนอกของคนเรา)

(d) rank    (ตำแหน่ง, ชั้น, ยศ, แถว, ขบวน)

(e) advantage    (ประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณประโยชน์, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น)

(f) compassion    (ความสงสาร, ความเวทนา, ความเห็นอกเห็นใจ)

(g) destitution    (ความยากจนอย่างมาก, ความอดอยาก, ความขาดแคลน)

 

6. Babies and very old people are especially vulnerable (a) to the new disease.

(เด็กทารกและคนชรามาก    ถูกโจมตีได้ง่าย-เปราะบาง-อ่อนแอ-อ่อนไหว-บาดเจ็บได้-ถูกตำหนิได้ง่าย-ไม่มั่นคง    ต่อโรคภัยชนิดใหม่นี้)

(a) mendacious    (เมน-เด๊-เชิส)  (โกหก, ไม่ซื่อสัตย์, ปลอม, ไม่แท้)

(b) inane    (อิ-เน่น)  (โง่เขลา, ขาดสติ)

(c) abortive    (ล้มเหลว, ไม่สำเร็จ)

(d) exposed to possible harm    (เปิดโอกาสให้กับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้)

(e) abject    (น่าสังเวชใจ, น่าสงสาร, ต่ำช้า, เลวทราม)

(f) abstruse    (แอบ-สทรู้ส)  (เข้าใจยาก, เร้นลับ, ซ่อนเร้น)

(g) buoyant    (บ๊อย-เอิ้นท)  (ร่าเริงเบิกบาน)

 

7. The advent (n) of the automobile greatly increased the demand for petroleum.

(การมาถึง-การปรากฏ-การกำเนิด    ของรถยนต์  ได้เพิ่มความต้องการน้ำมันดิบอย่างมาก)

(a) matrimony    (การแต่งงาน, พิธีแต่งงาน)

(b) optimism    (การมองโลกในแง่ดี)

(c) arrival; coming    (การมาถึง; การมา)

(d) dilemma    (ดิ-เล้ม-ม่ะ)  (สถานการณ์ที่ลำบาก, สภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก หรือ หนีเสือปะจรเข้, ปัญหาที่ลำบาก)

(e) plagiarism    (เพล้-เจีย-ริ-ซึ่ม)  (การขโมยคัดลอกผลงานหรือบทประพันธ์, สิ่งที่ขโมยคัดลอกมา)

(f) impediment    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, การทำให้ล่าช้า)

(g) anecdote    (แอ๊น-นิค-โดท)  (เกร็ดความรู้, เรื่องขำขัน หรือน่าสนใจ)

 

8. There was nothing ambiguous (a) in the message revealed in his newspaper articles.

(ไม่มีอะไร     คลุมเครือ-กำกวม-มีหลายความหมาย-ยากที่จะเข้าใจ     ในข้อความ (ข่าวสาร) ที่ได้รับการเปิดเผยในบทความในหนังสือพิมพ์ของเขา)

(a) tantamount    (แท้น-ทะ-เม่านท)  (เท่ากับ, พอๆกับ, ประหนึ่งเป็น, มีความสำคัญเท่ากับ)

(b) having more than one possible meaning    (มีมากกว่า    ความหมาย)

(c) monotonous    (มะ-น้อท-เทิน-เนิส)  (ซ้ำซาก, ซ้ำกัน, น่าเบื่อ, มีเสียงเดียว)

(d) gregarious    (กริ-แก๊-เรียส)  (ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง, ที่จับกันเป็นกลุ่ม, ชอบสังคม, ชอบพบปะสังสรรค์)

(e) indignant    (โกรธ, โมโห, เคือง)

(f) eccentric    (พิกล, พิลึกกึกกือ, วิตถาร)

(g) innocuous    (ปลอดภัย, ไม่มีอันตราย)

 

9. Jennifer thought up an ingenious (อิน-เจ๊น-เยิส) (a) way to keep other people from accidentally taking her pens.

(เจนนิเฟอร์คิดค้นวิธีที่    เฉลียวฉลาด-เจ้าความคิด-ช่างประดิษฐ์-คล่องแคล่ว-ปราดเปรียว    ที่จะป้องกันมิให้คนอื่นเอาปากกาของเธอไปโดยไม่เจตนา)

(a) alarming    (น่ากลัว, น่าตกใจ)

(b) malevolent    (ประสงค์ร้าย, มุ่งร้าย, เป็นอันตราย, ชั่ว, เลว, เป็นภัย)     

(c) very clever and imaginative    (ฉลาดและมีความคิดสร้างสรรค์มาก)

(d) keen    (กระตือรือร้น, ขะมักเขม้น, สนใจ, หลักแหลม, คม, แหลม, คมกริบ)

(e) alert    (ระมัดระวัง, คอยระวัง)

(f) hostile    (มีเจตนาร้าย, ไม่เป็นมิตร, เป็นศัตรู, ไม่รับแขก, ที่ต่อต้าน)

(g) earnest    (เอาจริงเอาจัง, เคร่ง)

 

10. The residents voted to amend (v) their neighborhood policy on fences.

(ชาวบ้านลงคะแนนเสียงที่จะ    แก้ไข-ปรับปรุง-ทำให้ถูกต้อง-แปรหรือแก้ญัตติ    นโยบายละแวกบ้านของพวกตนเกี่ยวกับรั้วบ้าน)

(a) reveal    (เปิดเผย, แสดง)

(b) change for the better    (เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น)

(c) determine    (กำหนด, ตั้งใจ, มุ่งมั่น)

(d) hypothesize    (ตั้งสมมติฐาน, สร้างสมมติฐาน)

(e) affirm    (ยืนยัน, เห็นพ้อง, รับรอง, อนุมัติ, พิสูจน์ว่าเป็นความจริง)

(f) assist    (ช่วยเหลือ)

(g) speculate    (คาดการณ์, พิจารณา, เก็งกำไร, เดา, ครุ่นคิด, เสี่ยงโชค, ซื้อขายหากำไร, ค้าขาย)

 

11. His unruly (อัน-รู้-ลี่) (a) actions were a menace to those who were trying to work.

(การกระทำที่     ดื้อรั้น-ควบคุมไม่อยู่-ไม่สามารถปกครองได้-ไม่รักษาระเบียบ-ไม่ยอม   ของเขา  เป็นภัยต่อคนที่กำลังพยายามทำงาน)    

(a) astute    (ฉลาด, หลักแหลม)

(b) hard to rule or control    (ปกครองหรือควบคุมได้ยาก)

(c) amicable    (เป็นมิตร, ฉันมิตร)

(d) monotonous    (ซ้ำซาก, น่าเบื่อ, จำเจ, น่าเอือมระอา)

(e) greedy    (โลภ, ตะกละ)

(f) adjacent    (ใกล้, ติด, ถัดไป)

(g) arrogant    (หยิ่งผยอง, ทะนงตน)

 

12. What started out as a polite discussion soon became a violent brawl (บรอล) (n).

(สิ่งที่เริ่มต้นเป็นการประชุมปรึกษาหารือกันแบบสุภาพ  ในไม่ช้ากลายเป็น    การทะเลาะวิวาท-การด่ากัน-เสียงเอะอะโวยวาย    อย่างรุนแรง)

(a) a noisy quarrel or fight    (การทะเลาะหรือต่อสู้เสียงดังลั่น)

(b) truce    (ทรูซ)  (การสงบศึก, การพักรบ, สัญญาสงบศึก)

(c) hindrance    (ปัญหา, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

(d) zeal    (ความกระตือรือร้นเกินไป, ความปรารถนาแรงกล้า, ความขยันขันแข็ง, การมีใจจดจ่อ, ความเร่าร้อน)

(e) extortion    (การรีดไถ)

(f) aspiration    (ความใฝ่ฝัน, ความปรารถนา)

(g) vacancy    (ตำแหน่งว่าง, ห้องว่าง, ความว่าง, ความว่างเปล่า, ที่ว่าง, ช่องว่าง)

 

13. The vicious (a) editor published false stories about people he disliked.

(บรรณาธิการ    ชั่ว-ชั่วร้าย-เลวทราม-ร้ายกาจ-ดุร้าย-เสื่อมทราม    คนนั้น  ตีพิมพ์เรื่องเท็จเกี่ยวกับบุคคลที่ตนเองไม่ชอบ)

(a) gaunt    (ก๊อนท)  (ผอมแห้ง, มีแต่กระดูก, ซูบซีด)

(b) stagnant    (นิ่ง, ไม่ไหล)

(c) indifferent    (ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่ใยดี, ไม่สำคัญ, ไม่ลำเอียง, เป็นกลาง)

(d) prolific    (มีผลงานมาก, มีลูกดก, มีผลดก)

(e) evil; wicked   (ชั่วร้าย, ไม่ดี, เลว, เป็นบาป;  ชั่วช้า, เลวทราม, ร้ายกาจ, โหดร้าย, มีเจตนาร้าย)

(f) dreadful    (น่ากลัว)

(g) jealous    (ขี้หึง, อิจฉา)

 

14. The lawyer probed (v) the man’s mind to see if he was innocent.

(ทนายความ     ตรวจสอบ-สืบสวน-แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่     จิตใจของชายคนนั้น  เพื่อดูว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่)

(a) searched into; examined thoroughly    (ค้นหาเข้าไปข้างใน;  ตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน)

(b) abhorred    (เกลียด หรือรังเกียจอย่างรุนแรง)

(c) terminated     (เลิก, ยุติ, บอกเลิกหรือยุติ)

(d) united    (รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, ร่วมกัน)

(e) emphasized    (เน้น, ย้ำ)

(f) negotiated    (เจรจา)

(g) notified    (แจ้งให้ทราบ)

 

15. Adolf Hitler gained support for his power-hungry goals by sparking (v) people’s emotions and prejudices.

(อด็อล์ฟ ฮิตเลอร์  ได้รับการสนับสนุนสำหรับเป้าหมายที่กระหายอำนาจของตน  โดยการ   กระตุ้น-ปลุกเร้า-เร้าใจ-ทำให้มีชีวิตชีวา-ทำให้เกิดประกายไฟ     อารมณ์และอคติของประ ชาชน)

(a) exploiting    (ใช้ประโยชน์, ใช้อย่างเอารัดเอาเปรียบ)

(b) eliminating    (กำจัด, ทำลาย, ทำให้หมดไป, คัดออก, ลบออก)

(c) encountering    (เผชิญหน้า, พบกับ)

(d) arousing    (ปลุกเร้า, กระตุ้น)

(e) demonstrating    (แสดง, สาธิต)

(f) testifying    (ให้การ, เป็นเครื่องบ่งชี้)

(g) installing    (ติดตั้ง)

 

16. Many types of fences are used to enclose land, mark  (v) boundaries, keep in animals, ensure privacy, or add a decorative touch to homes.

(รั้วหลายประเภทถูกใช้ปิดล้อมที่ดิน,     เป็น (ทำ) เครื่องหมาย     เขตแดน,  กักขังสัตว์,  รับประกันความเป็นส่วนตัว,  หรือเพิ่มการตกแต่งประดับประดาแก่บ้านเรือน)  (หมายถึง  ประโยชน์ต่างๆของรั้ว)

(a) conceal    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น)

(b) interpret    (ตีความหมาย, แปลความหมาย, อธิบาย, ชี้แจง, แปล)

(c) designate    (กำหนด, ระบุ, บ่งชี้, ตั้งชื่อ)

(d) interrupt    (ขัดขวาง, ยับยั้ง, ทำให้หยุด, พูดสอด, ตัดบท, ขัดจังหวะ)

(e) ignore    (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่ใส่ใจ, ไม่ยอมรับรู้)

(f) assemble    (ประกอบ, ชุมนุมกัน)

(g) annihilate    (ทำลายอย่างสิ้นซาก)

 

17. The scientist supports his theory with copious (a) evidence.

(นักวิทยาศาสตร์คนนั้นสนับสนุนทฤษฎีของตนด้วยหลักฐาน    มากมาย-อุดมสมบูรณ์)

(a) copyrighted    (มีลิขสิทธิ์, ได้รับลิขสิทธิ์)

(b) detrimental    (เป็นอันตราย, เป็นภัย) 

(c) abundant    (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(d) paramount    (แพ้-ระ-เม่าท)  (สำคัญยิ่ง, ยิ่งยวด, ยอดเยี่ยม, สูงสุด, อันดับหนึ่ง)

(e) thrifty    (ประหยัด, กระเหม็ดกระแหม่)

(f) equivocal    (คลุมเครือ, ตีความได้มากกว่า  ๑  แง่)

(g) compatible    (ซึ่งเข้ากันได้, ซึ่งไปด้วยกันได้, ซึ่งปรองดอง)

 

18. The political writer was well-known for his acumen (n).

(นักเขียนเรื่องการเมืองคนนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่อง    ความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่อง  ของเขา)

(a) keen insight    (ความฉลาดที่ดีเลิศ-ยอดเยี่ยม-หลักแหลม-คมกริบ)

(b) blunt comments    (คำวิจารณ์แบบขวานผ่าซาก)

(c) lofty language    (ภาษาที่สูงส่ง)

(d) witty remarks    (คำพูดที่ฉลาด-มีไหวพริบ)

(e) wide variety    (มากมายหลายชนิด, หลายประเภท, หลายพันธุ์)

(f) poor taste    (รสนิยมต่ำ)

(g) bad temper    (อารมณ์ร้าย)

 

19. The fireman’s valor (n) in rushing into the flaming house saved the occupants from a terrible fire.

(ความกล้าหาญ     ของพนักงานดับเพลิง  ในการวิ่งเข้าไปในบ้านที่กำลังไฟลุกโพลง  ได้ช่วยชีวิตของเจ้าของบ้านจากไฟไหม้ที่ร้ายกาจ-รุนแรง)

(a) jeopardy    (อันตราย, ภัย)

(b) illustration    (การแสดงด้วยภาพ)

(c) bravery    (ความกล้าหาญ)

(d) deterioration    (การแย่ลง-เลวลง-เสื่อมลง)

(e) generosity    (ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความใจกว้าง, ความใจบุญ)

(f) adage    (แอ๊-ดิจ)  (ภาษิต)

(g) acknowledgement    (การรับรู้, การรับทราบ, การยอมรับ)

 

20. The meeting seemed uneventful (a) but expert observers realized that important decisions were being made.

(การประชุมดูเหมือนว่า     ปราศจากเหตุการณ์-สงบ-ปกติ-เรื่อยๆ     แต่ว่าผู้สังเกตการณ์ที่เชี่ยวชาญตระหนักว่า  กำลังมีการตัดสินใจเรื่องสำคัญ)

(a) reliable    (เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ)

(b) terrific    (เทอ-ริฟ-ฟิค)  (ที่ดีมาก, ที่แจ๋ว, ที่ยอดเยี่ยม)

(c) obsolete    (ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว)

(d) without important or striking happenings    (ปราศจากเหตุการณ์ที่สำคัญหรือโดดเด่น)

(e) conspicuous    (เห็นได้ชัด, เด่น, สะดุดตา, เตะตา)

(f) informative    (ให้ข่าวสารข้อมูล, ให้ความรู้)

(g) delectable    (อร่อย, ดี)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้