หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 173)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. The potato famine (แฟ้ม-มิน) (n) in Ireland in mid-nineteenth century caused large numbers of Irish people to emigrate to America.

(ความขาดแคลนอย่างหนัก-ภาวะข้าวยากหมากแพง-ทุพภิกขภัย-ความอดอยาก-ความหิวจัด-การอดตาย   มันฝรั่งในไอร์แลนด์ในตอนกลางศตวรรษที่  ๑๙  เป็นเหตุให้ชาวไอริชจำนวนมากอพยพออกไปสู่อเมริกา)  (ความขาดแคลนมันฝรั่งอย่างหนักในไอร์แลนด์ฯ)

(a) distress    (ความเศร้าโศก, ความเสียใจ, ความทุกข์ยาก, ความลำบาก, ภัยพิบัติ, ความเคราะห์ร้าย)

(b) episode    {ตอน (หนึ่งของเรื่อง), ฉาก, บท, กรณี, คราว, ครั้ง}

(c) gratitude    (ความกตัญญู, ความรู้สึกขอบคุณ)

(d) miniature    (มิ้น-นิ-เช่อะ)  (หุ่นจำลองขนาดเล็ก, รูปเล็ก, ภาพเล็ก, แบบที่ย่อส่วนลงมา, ภาพเขียนที่เล็กมาก)

(e) a drastic food shortage    (การขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง, ทุพภิกขภัย)

 

2. After getting lost in the mountains, Eddy survived (v) by eating wild plants and catching fish.

(หลังจากหลงทางในภูเขา  เอ็ดดี้    รอดชีวิต    โดยการกินพืชป่าและจับปลา)

(a) maintained    (บำรุง, รักษาไว้, เกื้อกูล, ผดุงไว้, ธำรงไว้, ค้ำ, ยืนยัน)

(b) damaged    (ทำให้เสียหาย, ทำให้ได้รับอันตราย, เป็นภัย, เสียหาย)

(c) altered    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

(d) continued living (despite some danger or illness)    (รอดชีวิต)  (ทั้งๆที่มีอันตรายหรือความเจ็บป่วย)

(e) rejuvenated    (รี-จู๊-วิ-เน-ทิด)  (ทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม, ทำให้เป็นหนุ่มขึ้นอีก, ทำให้กลับเป็นหนุ่ม, ทำให้กระปรี้กระเปร่าขึ้นอีก, ฟื้นคืน)

 

3. The migration (n) of farm workers from one state to the next depends primarily on the harvest.

(การอพยพ-การย้ายถิ่น-กลุ่มผู้ย้ายถิ่น-กลุ่มสัตว์ที่ย้ายถิ่น     ของคนทำงานในฟาร์ม  จากรัฐหนึ่งไปยังรัฐถัดไป  ขึ้นอยู่กับการเก็บเกี่ยว (หรือพืชผลที่ได้จากการเก็บเกี่ยว) เป็นสำคัญ)

(a) dearth    (เดิร์ธ)  (ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ, ความอดอยาก, ภาวะข้าวยากหมากแพง)

(b) custody    (การดูแล, การอารักขา, การปกครอง, การควบคุม, การคุมขัง, การเก็บรักษา)

(c) movement from one place to another by a group of people or animals    (การย้ายจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งโดยกลุ่มคน หรือฝูงสัตว์)

(d) chore    (ชอร์)  (งานเล็กๆน้อยๆ, งานบ้าน, งานประจำที่น่าเบื่อ เช่น งานทำความสะอาดบ้าน  งานในไร่นา)

(e) avalanche    (แอฟ-วะ-ลานซ)  (ภาษาฝรั่งเศส)  (หิมะ  ดิน หรือหินถล่ม, สิ่งที่พังทลายลงมา)

 

4. In North Carolina, textile (n) manufacturing ranks as the most important industry.

(ในรัฐนอร์ธ คาโรไลนา  การผลิต     สิ่งทอ-วัตถุสิ่งทอ-วัตถุดิบที่นำมาทำสิ่งทอ    มีลำดับเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุด)

(a) furniture    (เครื่องเรือน)

(b) fabric    (สิ่งทอ, ผ้า, โครงสร้าง, องค์ประกอบ, ตัวอาคาร, วิธีการสร้าง)

(c) plastic    (พลาสติก)

(d) steel    (เหล็กกล้า)

(e) pottery    (เครื่องปั้นดินเผา)

 

5. Rhythm (ริธ-เธิม), although associated most often with music, is a component (n) of poetry as well.

(เสียงสัมผัส – แม้ว่าเกี่ยวพันบ่อยที่สุดกับดนตรี – เป็น    องค์ประกอบ-ส่วนประกอบ-ส่วนเสริม    ของบทกวีเช่นเดียวกัน)

(a) material    (วัตถุ, วัสดุ)

(b) element    (องค์ประกอบ)

(c) decree    (คำสั่ง, ปกาศิต, กฤษฎีกา)

(d) disparity    (ความแตกต่าง, ความเหลื่อมล้ำ)

(e) cluster    (พวง, กลุ่ม)

 

6. Communication is one of the most important bonds (n) that hold cultural systems together.

(การติดต่อสื่อสาร (คมนาคม) เป็นหนึ่งในบรรดา    สิ่งผูกมัด-พันธนาการ-ข้อผูกมัด-ข้อตกลงในสัญญา-สลัก-ตรวน-โซ่-การคุมขัง-การติดคุก-พันธบัตร-ใบกู้ยืม-ใบหุ้นกู้     ที่สำคัญที่สุด  ซึ่งยึดเอาระบบวัฒนธรรมต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน)

(a) links    (ความเชื่อมโยง, สิ่งเชื่อมต่อ, เครื่องประสาน, ข้อลูกโซ่, ข้อต่อ, ห่วงเชื่อม)

(b) investment certificates issued by a government    (พันธบัตรออกโดยรัฐบาล)

(c) qualities    (คุณภาพ, คุณสมบัติ) 

(d) vigor    (กำลังวังชา, พลกำลัง)

(e) acme    (แอ๊ค-มิ)  (จุดสูงสุด, จุดสุดยอด)

 

7. India is one of the most linguistically diverse (a) countries in the world.

(อินเดียเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่     หลากหลาย-หลายชนิด-แตกต่างกัน     ทางด้านภาษามากที่สุดในโลก)

(a) decent    (ดี, เหมาะสม, สุภาพ)

(b) various; showing a lot of differences within a group    (หลากหลาย, หลายลักษณะ; แสดงความแตกต่างอย่างมากมายภายในกลุ่ม)

(c) magnificent    (ดีเยี่ยม, เลิศ, สง่างาม, วิเศษ)

(d) inadequate    (ไม่เพียงพอ)

(e) chronic    (คร้อน-นิค)  (เรื้อรัง, ยาวนาน, เป็นประจำ, เป็นนิสัย)

 

8. The innovative (a) use of props and lighting drew many favorable comments.

(การใช้    แบบใหม่-ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง-ไม่ซ้ำกับของใคร     ของอุปกรณ์การแสดง (ฉาก, เก้าอี้, โต๊ะ ฯลฯ) และอุปกรณ์ติดตั้งการส่องแสงสว่าง  เรียกเสียงวิจารณ์ (ข้อคิดเห็น) ในทางบวกมากมาย)

(a) grandiose   (แกร๊น-ดี-โอส)  (โอ้อวด, โม้มาก, ยิ่งใหญ่, หรูหรา, สง่างาม)     

(b) judicious    (ฉลาด, เข้าท่า, มีวิจารณญาณดี)

(c) novel; ahead of the times    (ใหม่, แตกต่าง; ล้ำยุค)

(d) meticulous    (ละเอียดถี่ถ้วน)

(e) resourceful    (รับมือกับปัญหาได้ทุกรูปแบบ, หัวใส, เจ้าความคิด)

(f) insipid    (จืดชืด, ไร้รสชาติ, น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, (คน) จืดชืด)

(g) inevitable    (ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, ซึ่งจะต้องเกิดขึ้น)

 

9. As the containers rust, the toxic waste seeps (v) into the ground.

(เพราะว่าภาชนะที่บรรจุเป็นสนิม  ของเสียซึ่งเป็นพิษ      ไหลซึม-ซึมออก-ซึมรั่ว-รั่ว-แพร่ลงไปใต้ดิน)

(a) prohibits    (โพร-ฮิ้บ-บิท)  (ห้าม, ขัดขวาง, ป้องกัน)   

(b) juxtaposes     (จั๊ค-สทะ-โพซ)  (วางข้างๆ, วางชิดกัน, วางแนบ)

(c) rummages    (รื้อค้นกระจุยกระจาย)

(d) passes slowly for a long time, as a liquid or gas might    (ผ่านอย่างช้าๆเป็นเวลานาน – เหมือนกับที่ของเหลว หรือกาซเป็น)  (หมายถึง  “ซึม”)

(e) conspires    (สมคบคิดกัน (ทำผิด), ร่วมหัวกันวางอุบาย, ร่วมกันวางแผน)

 

10. The number of contaminants in the water was infinitesimal (อิน-ฟิน-นิ-เทส-ซิ-เมิล) (a), so the water was safe to drink.

(จำนวนของสิ่งที่ทำให้เกิดมลภาวะ (ปนเปื้อน) ในน้ำ      เล็กน้อยมาก-เล็กน้อยจนวัดไม่ได้     ดังนั้น  น้ำนี้จึงปลอดภัยที่จะดื่ม)

(a) relentless    (ไม่หยุดหย่อน, ไม่ผ่อนผัน, ไม่ยอมผ่อนปรน, ไม่ไว้หน้า, ทรหด, บึกบึน)

(b) earnest    (เอิ๊น-นิสท)  (เอาจริงเอาจัง, กระตือรือร้น, เคร่ง)

(c) eccentric    (พิกล, พิลึกกึกกือ, วิตถาร)

(d) dreadful    (เดร๊ด-ฟุล)  (น่ากลัว)

(e) immeasurably small    (เล็กหรือน้อยจนไม่อาจวัดได้)

(f) contented    (พอใจ)

 

11. Some environmentalists advocate (v) removing large dams from the Columbia River.

(นักสิ่งแวดล้อมบางคน    สนับสนุน-โฆษณาชวนเชื่อ-เป็นทนาย    การกำจัดเขื่อนขนาดใหญ่จากแม่น้ำโคลัมเบีย)

(a) distort    (บิดเบือน, ทำให้ผิดรูป, ทำให้ผิดส่วน)

(b) engender    (ทำให้เกิด, ก่อให้เกิด, บังเกิด)

(c) distinguish    (เห็น  แยก  หรือบอกความแตกต่าง)
(d) dictate    (สั่ง, ออกคำสั่ง, บงการ, บอกให้เขียนตาม)

(e) speak out in favor of something    (พูดสนับสนุนบางสิ่ง)

 

12. The governor has the authority (n) to call the legislature for emergency sessions.

(ท่านผู้ว่าฯ มี     อำนาจตามกฎหมาย-ผู้มีอำนาจ-เจ้าหน้าที่-ผู้เป็นต้นตำรับ-ผู้เชี่ยวชาญ-ความเชี่ยวชาญ     ที่จะเรียกฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อการประชุมฉุกเฉิน)

(a) paucity    (ความแร้นแค้น, ความขัดสน, ความยากจน)

(b) discovery    (การค้นพบ)

(c) scarcity    (สแค้ร์-ซิ-ที่)  (การขาดแคลน, การหาได้ยาก, การมีน้อย, ความไม่เพียงพอ)

(d) the power to make decisions, to tell others what to do    (อำนาจที่จะตัดสินใจ, ที่จะบอกให้ผู้อื่นทำอย่างไร)

(e) adequacy    (ความพอเพียง)

(f) departure    (การจากไป, การไป)

 

13. The police apprehended (v) the robbery suspect as he tried to get on a bus to Chicago.

(ตำรวจ    จับกุม-เข้าใจ-กลัว    ผู้ต้องหาปล้น (โจรกรรม) ในขณะที่เขาพยายามขึ้นรถประ จำทางไปชิคาโก)

(a) corroborated    (ยืนยัน, สนับสนุน, ทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น, ทำให้หนักแน่นขึ้น)

(b) expanded     (ขยายตัว)

(c) captured    (จับกุม)

(d) clarified    (ทำให้ชัดเจน, ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น)

(e) elaborated    (พูดหรือขยายความอย่างละเอียด)

(f) dispersed    (ทำให้กระจัดกระจาย, สลาย (ม๊อบ), กระจัดกระจาย)

 

14. Peter was convicted (v) of assault after the jury saw a video of him striking another man.

(ปีเตอร์ถูก    ตัดสินว่าได้กระทำผิด-พิสูจน์แล้วว่ากระทำผิด-ทำให้รู้ว่ามีความผิดหรือมีโทษ     ในข้อหาทำร้ายร่างกาย  หลังจากคณะลูกขุนได้ดูวิดีโอว่าเขากำลังทุบตีชายคนหนึ่ง)

(a) flourished     (เจริญเติบโต, งอกงาม)

(b) decided that someone was guilty of a crime    (ตัดสินว่าใครมีความผิดในเรื่องอาชญากรรม)

(c) emerged    (โผล่ออกมา, ออกมา, ปรากฏออกมา, มีตัวตน)

(d) emphasized    (เน้น, ย้ำ)

(e) resided    (อาศัยอยู่, พำนัก)

(f) encircled    (ล้อมรอบ)

(g) exaggerated    (พูดเกินความจริง, โอ้อวด)

 

15. The high-priced drink had extra vitamins and minerals to fortify (v) the body.

(เครื่องดื่มราคาแพงชนิดนั้นมีวิตามินและแร่ธาตุพิเศษที่จะ    ทำให้แข็งแรง-เสริมกำลัง-เสริมความแข็งแกร่ง-เพิ่มสมรรถภาพ ประสิทธิภาพ หรือวิตามิน-สร้างสิ่งป้องกันข้าศึก    (ให้แก่) ร่างกาย)  (คือ  ทำให้ร่างกายแข็งแรง)

(a) strengthen    (ทำให้แข็งแรงขึ้น, ให้พลัง, เพิ่มประสิทธิภาพ, แข็งแรงขึ้น, มีพลังมากขึ้น, มีประสิทธิภาพมากขึ้น)

(b) burgeon   (เบ๊อร์-เจิ้น)  (ผลิ, ผลิหน่อ, ออกหน่อ, เจริญโดยฉับพลัน, เริ่มเจริญ)  

(c) attack    (จู่โจม, โจมตี)

(d) intercept    (สกัดกั้น, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ทำให้หยุด, ดักฟัง)

(e) withdraw    (ถอน, ถอนตัว, ถอนคืน, เก็บคืน, ดึงกลับ, เอากลับ, ชักกลับ)

(f) pursue    (เพอร์-ซู่ หรือ ซิ่ว)  (ติดตาม, ไล่ตาม, ตามจับ, ดำเนินตาม, ปฏิบัติตาม, เจริญรอย, ดำเนินการต่อไป)

(g) abominate    (เกลียดชัง, เกลียดอย่างแรง)

 

16. The job requires a dynamic (a) person, someone who will look for opportunities instead of just waiting around for them.

(งานนี้ต้องการบุคคลที่     มีพลัง-ปราดเปรียว-เคลื่อนที่ได้-เกี่ยวกับแรง, พลังงาน, อำนาจ, หรือการเคลื่อนที่  -  ใครบางคนผู้ซึ่งจะคอยมองหาโอกาส  แทนที่จะเพียงแต่รอคอยโอกาสอยู่ไปมา)

(a) dreadful    (เดร๊ด-ฟุล)  (น่ากลัว)

(b) full of energy    (เต็มไปด้วยพลัง)

(c) innocuous    (ปลอดภัย, ไม่มีอันตราย)

(d) dim    (มัว, ไม่สว่าง)

(e) bankrupt    (ถังแตก หรือล้มละลาย)

(f) bizarre    (บิ-ซาร์)  (แปลก, พิกล, พิลึก, ประหลาด)

(g) gloomy    (มืด, มัว, หม่นหมอง, เศร้า, เซ็ง)

 

17. The Dutch settlements in Ottawa County were founded by industrious (a) farmers who objected to frivolous behavior such as dancing.

(ชุมชนชาวดัชในรัฐออตตาวา (แคนาดา) ถูกก่อตั้งโดยชาวนาที่     ขยันหมั่นเพียร-อุตสาหะ-ชำนาญ-ฉลาด    ผู้ซึ่งไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมที่เหลาะแหละ (เล่นๆ, ไม่จริงจัง) เช่น การเต้นรำ)

(a) rudimentary    (ขั้นต้น, ขั้นพื้นฐาน, ขั้นมูลฐาน, ขั้นต่ำ, แรกเริ่ม, ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่)

(b) covert    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น, ลับ)

(c) willing to work hard    (เต็มใจที่จะทำงานหนัก)

(d) crude    (ดิบ, หยาบ (มิได้ขัดเกลา), ยังไม่ผ่านกรรมวิธี)

(e) ambivalent    (ยังไม่ตัดสินใจ, สองจิตสองใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง)

(f) tranquil    (แทร้ง-ควิล)  (สงบ, ไร้ความยุ่งยาก)

(g) beneficial    (ให้ประโยชน์, ให้คุณ)

 

18. Our new advertising campaign had only marginal (a) success, raising sales by a mere 3 percent.

(การรณรงค์โฆษณาแบบใหม่ของเราได้รับความสำเร็จเพียง     เล็กน้อย-ร่อแร่-เกือบใช้ไม่ได้-เกือบขาดทุน-ขายในราคาเกือบขาดทุน-ซึ่งอยู่ที่ขอบหรือพรมแดน-เกี่ยวกับขอบหรือริมหรือข้าง     เท่านั้น  (โดย) เพิ่มยอดขายเพียงแค่  ๓  เปอร์เซนต์)

(a) furtive    (ลับๆล่อๆ, ลึกลับ, แอบแฝง, มีเล่ห์กระเท่ห์, มีนัย)

(b) provident    (รอบคอบ, สุขุม, มองไกล, ประหยัด, ขี้เหนียว)

(c) bulky    (ใหญ่, เกะกะ, เทอะทะ)

(d) not very significant or effective    (มิได้สำคัญหรือมีประสิทธิผลมากนัก)

(e) allergic    {แพ้ (อาหาร, อากาศ, ฝุ่นละออง, เกสรดอกไม้, ฯลฯ)}

(f) indispensable    (จำเป็นอย่างยิ่ง, ซึ่งขาดไม่ได้)

(g) frugal    (ประหยัดอดออม, ขี้เหนียว)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้