หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 172)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the best alternative to complete the sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคสมบูรณ์)

 

1. The task of the public relations department is to project the right ___________ of a company.

(งานของฝ่ายประชาสัมพันธ์  คือ  แสดง __________________ ที่ถูกต้อง (ที่แท้จริง) ของบริษัท)

(a) picture    (ภาพ, รูปภาพ, ภาพวาด, ภาพถ่าย, แผ่นภาพ, ภาพยนตร์, สถานการณ์)

(b) remuneration    (ค่าตอบแทน, การตอบแทน, การชดเชย, รายได้, การจ่ายเงิน, การให้รางวัล, สินน้ำใจ)

(c) returns    (ผลกำไร, ผลตอบแทน)

(d) image    (ภาพลักษณ์, ภาพพจน์, ภาพ, รูปภาพ, รูปถ่าย, รูปจำลอง, รูปปั้น, ภาพบนจอ, ภาพบนกระจก, มโนภาพ, จินตนาการ, รูปบูชา)

 

2. If the _______________ is found guilty, he could be sentenced to ten years’ imprisonment.

(ถ้า __________________________________ ถูกพบว่ามีความผิด  เขาอาจถูกจำคุก  ๑๐  ปี)

(a) plaintiff    (โจทก์)

(b) prosecutor    (อัยการ, ผู้ฟ้องคดี)

(c) accused    (ผู้ถูกกล่าวหา)

(d) witness    (พยาน)

 

3. When transferred from one container to another of a different design, a liquid will maintain its volume but ______________ its shape.

(เมื่อถูกย้าย (ถ่ายเท) จากภาชนะที่บรรจุอันหนึ่งไปยังอีกอันหนึ่งที่มีรูปทรงแตกต่างออกไป  ของเหลวจะรักษาปริมาตรของมัน  แต่ ________________ รูปทรง)

(a) stretch    (ขยาย, ยืด, ยื่น, ถ่างออก)

(b) decrease    (ลดลง)

(c) extend    (ขยายออก, ยืดออก, ทำให้กว้างออก, กางออก, แผ่ออก)

(d) alter    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร)

 

4. I share your ________________________ about air travel, but I disagree that cars are safer.

(ผมมี ________________ ร่วมกับคุณ (ในทางลบ) เกี่ยวกับการเดินทางทางอากาศ  แต่ผมไม่เห็นด้วยว่ารถยนต์ปลอดภัยกว่า – เครื่องบิน)

(a) pleasure    (ความเพลิดเพลิน, ความพอใจ, ความสนุก)

(b) satisfaction    (ความพึงพอใจ) 

(c) sentiments    (ความรู้สึก, ความคิดเห็นที่พื้นฐานมาจากความรู้สึก)

(d) exaggeration    (การพูดเกินความจริง, การโม้)

 

5. Even though my uncle didn’t really like me, he was kind to me because we were _____________.

(แม้ว่าลุงของผมจะไม่ชอบผมมากนัก  เขาใจดีกับผม  เพราะว่าเราเป็น _____________________)

(a) foes    (ศัตรู)

(b) kin    (ญาติพี่น้อง)

(c) colleagues    (เพื่อนร่วมงาน)

(d) companions    (คัม-แพ้น-เยิ่น)  (เพื่อน, สหาย, มิตร, เพื่อนร่วมงาน, ผู้ที่เป็นเพื่อนเฝ้าดูคนไข้, สิ่งเปรียบเทียบ)

 

6. My mother’s parents have both died, buy my _______________ grandparents are still alive.

(พ่อแม่ของแม่ (ตาและยาย) ของผมได้ตายไปแล้วทั้ง  ๒  คน  แต่ปู่และย่า _____________ ยังคงมีชีวิตอยู่)  (“Paternal grandparents”  =  ปู่และย่า)

(a) motherly    (เกี่ยวกับแม่, คล้ายแม่, เหมาะกับแม่)

(b) paternal    (เกี่ยวกับพ่อ, ทางพ่อ)

(c) economical    (ประหยัด (เงิน, เชื้อเพลิง, แรงงาน ฯลฯ)

(d) universal    (สากล, สำหรับทุกคน หรือทุกสิ่ง, ซึ่งมีทุกหนทุกแห่ง หรือทั่วไป)

 

7. My ____________________ and I got together to buy our parents a gift for their anniversary.

(_________________ ของผมและผมไปด้วยกัน  เพื่อที่จะซื้อของขวัญให้พ่อแม่ของเราสำหรับวันครบรอบแต่งงานของท่าน)

(a) forebear    (ฟ้อร์-แบร์)  (บรรพบุรุษ)

(b) niece    (หลานสาว)

(c) siblings    (ซิบ-ลิง)  (พี่ชาย น้องสาว, พี่สาว น้องชาย, ญาติสายเลือดเดียวกัน)

(d) nephew    (หลานชาย)

 

8. The cooking ______________ by the salesman convinced many housewives of the usefulness of an electric cooker.

(_______________ การปรุงอาหารโดยพนักงานขาย  ทำให้แม่บ้านจำนวนมากมั่นใจในประโยชน์ของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า)

(a) demonstration    (การสาธิต, การแสดงประกอบ, การเดินขบวน)

(b) imitation    (การเลียนแบบ)

(c) utensil    (อุปกรณ์, เครื่องมือ)

(d) limitation    (การจำกัด, ข้อจำกัด, จุดอ่อน)

 

9. The issue of whether violence on television has a bad ________________ on young people is debatable.

(ประเด็นของความรุนแรงทางหน้าจอทีวีมี __________________ ในทางที่เลวร้ายต่อวัยรุ่นหรือไม่  เป็นที่ถกเถียงกันอยู่)

(a) publicity    (การโฆษณา, การเผยแพร่, การประชาสัมพันธ์, ชื่อเสียง)

(b) influence    (อิทธิพล)

(c) impediment    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

(d) ambiguity    (ความคลุมเครือ, ความไม่ชัดเจน)

 

10. The prosecution set out to prove that the driver was _______________ as he had fallen asleep at the wheel.

(การฟ้องร้อง (ดำเนินคดี) เริ่มต้นเพื่อจะพิสูจน์ว่า  ผู้ขับรถ _______________ เพราะว่าเขาได้หลับคาพวงมาลัย)

(a) solitary    (โดด, เดี่ยว, เดียวดาย)

(b) negligent    (ประมาท, ละเลย, ไม่สนใจ, ทอดทิ้ง)

(c) sleepy    (ง่วงนอน)

(d) indignant    (โกรธ, โมโห, เคือง)

 

11. Apart from a small river running through it, the desert is entirely _____________________.

(นอกเหนือจากแม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลผ่านมัน  ทะเลทรายนี้ ___________________ โดยสิ้นเชิง)

(a) remote    (ห่างไกล)

(b) humid    (ชื้น)

(c) arid    (แห้งแล้ง, แห้งผาก, ไม่มีความชื้น, ไม่น่าสนใจ, ไม่มีรสชาติ, จืดชืด)

(d) immaculate    (ไม่มีรอยด่าง, ไม่มีที่ติ, สะอาดมาก)

 

12. The recent water _____________ was caused by the oil spill from the collision of two tankers.

(__________________ ของน้ำเมื่อเร็วๆมานี้  มีสาเหตุมาจากการรั่วไหลของน้ำมัน  จากการชนกันของเรือบรรทุกน้ำมัน  ๒  ลำ)

(a) chlorination    (การเติมสารคลอรีน)

(b) detoxification    (การขับสารพิษ, การขจัดพิษ, การล้างพิษ)

(c) discoloration    (การทำให้สีตก-สีซีด-เปลี่ยนสี)

(d) contamination    (มลภาวะ, การเจือปน, สิ่งเจือปน)

 

13. One _______________________ of global warming may be the flooding of low-lying islands.

(_________________ ประการหนึ่งของภาวะโลกร้อน  อาจจะเป็นน้ำท่วมเกาะต่างๆที่ตั้งอยู่ในระดับต่ำ)

(a) objective    (วัตถุประสงค์, เป้าหมาย)

(b) destination    (จุดหมายปลายทาง)

(c) consequence    (ผลลัพธ์)

(d) reason    (เหตุผล)

 

14. One of the two assistants will likely get fired, since most of their duties in the office ________.

(  ใน    ผู้ช่วยอาจจะถูกไล่ออก  เพราะว่าหน้าที่ส่วนใหญ่ของพวกเขาในสำนักงาน __________)

(a) coincide    (เกิดขึ้นพร้อมกัน, เข้ากันสนิท, ทับกันสนิท, ลงรอยกัน, สอดคล้องต้องกัน, ตรงกัน)

(b) overlap    (ซ้ำซ้อนกัน, คาบเกี่ยวกัน, ทับกัน, เหลื่อม, วางทับ, วางซ้อน, ทับ)

(c) separate    (แยกออก, แยก, แยกกัน, แบ่งออกจากกัน, แบ่งสรร, แยกแยะ, สกัด, กระจายออก)

(d) concentrate    (ทำสมาธิ, สำรวมความคิด, ตั้งอกตั้งใจ, รวม, รวมศูนย์, รวมกำลัง, รวมเข้าจุดเดียวกัน, เพ่งเล็ง, ทำให้เข้มข้น  แน่นขึ้น  แข็งแรงขึ้น  หรือบริสุทธิ์ขึ้น)

 

15. White tigers get their beautiful coloring from a genetic _____________________________.

(เสือขาวได้รับสีที่สวยงามของมันจาก ____________________________ ทางด้านพันธุกรรม)

(a) anomaly    (ความผิดปกติ)

(b) absurdity    (ความโง่, ความเขลา, ความเหลวไหล, ความน่าหัวเราะ, ความไร้สาระ)

(c) altercation    (การวิวาท, การทะเลาะเบาะแว้ง)

(d) fatigue    (เฟอะ-ที้ก)  (ความเหน็ดเหนื่อย, ความอ่อนเปลี้ย, ความล้า)

 

16. A messenger ______________ the company’s president’s letters to all its branch managers.

(ผู้ถือจดหมาย __________________ จดหมายของประธานบริษัท  ไปให้ผู้จัดการสาขาทุกคน)

(a) mingled    (ปะปน, ผสม, ปนกัน, รวมกัน, ประสาน, เข้าร่วม, คบหา)

(b) conveyed    (พา, นำ, นำไป, ขนส่ง, ถ่ายทอด, ถ่ายเท, โอน, ทำให้รู้จัก)

(c) withdrew    (ถอน  -  เงิน, ทหาร)

(d) dwindled    (ลดน้อยลง, ร่อยหรอ)

 

17. The rain fell so heavily that the banks of the river could not ________________ all the water.

(ฝนตกหนักมากจนกระทั่งตลิ่ง (ริมฝั่ง) ของแม่น้ำ  ไม่สามารถ ______________ น้ำได้ทั้งหมด)

(a) attain    (เออะ-เท่น)  (มี (ความสูง, ความยาว, อายุ) ถึง, ประสบกับ, บรรลุ, ได้มาโดยใช้ความพยายาม)

(b) condemn    (พิพากษาลงโทษ, กล่าวว่ามีความผิด, ประณาม, ติเตียน, ประกาศว่า...............ไม่เหมาะที่จะใช้)

(c) retain    (เก็บไว้, กักเก็บ, กั้นเอาไว้, รักษาไว้, สงวนไว้, เอาไว้, กัน, ผูกขาด)

(d) contract    (หดตัว, ย่อ, ทำให้สั้น, ทำสัญญา)

 

18. It is impossible to judge last year’s performance without knowing the _____________ sales numbers.

(มันเป็นไปไม่ได้ที่จะชี้ขาด (พิจารณา, ประมาณ) การดำเนินงานของปีที่แล้ว  โดยมิทราบจำนวน (ตัวเลข) การจำหน่าย _________________)  (โดยมิทราบยอดรวมการขาย)

(a) huge    (ฮิ้วจ)  (ใหญ่โต, มหึมา, มหาศาล)

(b) considerable    (ค่อนข้างมาก, ค่อนข้างใหญ่, น่าพิจารณา, น่านับถือ)

(c) autonomous    (ซึ่งเป็นเอกราชหรืออิสระ)

(d) aggregate    (ซึ่งรวมกัน, ทั้งหมด)

 

19. In an effort to make sure that no one found the evidence of his crime, Jack attempted to ________________ it from the police.

(ในความพยายามที่จะให้มั่นใจว่า  ไม่มีใครพบหลักฐานของอาชญากรรมของตน  แจ๊คพยายามที่จะ ________________ มันจากตำรวจ)

(a) convict    (ตัดสินว่าได้กระทำผิด, พิสูจน์แล้วว่ากระทำผิด)

(b) conduct    (วางตัว, ประพฤติ, ควบคุม, ดำเนิน (กิจการ), นำ (ความร้อน, ไฟฟ้า), ควบคุมวงดนตรี)

(c) conceal    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น)

(d) defend    (ปกป้อง, ป้องกัน, ว่าความให้ (จำเลย), พิทักษ์, พูดแก้ให้, พูดสนับสนุน)

 

20. Small cars are ________________ for large families; they don’t have enough seating or space to accommodate passengers.

(รถยนต์ขนาดเล็ก _________________ สำหรับครอบครัวใหญ่ (เพราะว่า) มันไม่มีที่นั่งหรือที่ว่างเพียงพอที่จะรองรับผู้โดยสาร)

(a) economical    (ประหยัด)

(b) impractical    (ใช้การไม่ได้, ที่ทำ (ปฏิบัติ) ไม่ได้, ที่จัดการไม่ได้, ที่เพ้อฝัน)

(c) damaging    (ทำความเสียหาย)

(d) profound    (สนิท, สงัด, ลึกซึ้ง)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้