หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 171)

 

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. She derives (v) great pleasure from her grandchildren.

(เธอ   ได้รับ   ความสุข-ความพอใจอย่างมากจากหลานๆของเธอ)

(a) surrenders    (ยอมแพ้, การยอมแพ้)

(b) announces    (ประกาศ)

(c) terrifies    (ทำให้หวาดกลัว, ทำให้หวาดผวา)

(d) obtains    (ได้รับ)

 

2. Competitors must comply (v) with the rules or they will be disqualified.

(ผู้เข้าแข่งขันจะต้อง   ทำตาม-ยินยอม-เชื่อฟัง   กฎระเบียบ  มิฉะนั้นพวกเขาจะถูกตัดสิทธิ์)

(a) experience    (ประสบ, พบ, เจอ, ประสบการณ์)

(b) identify    (ระบุ, ดูรู้, บอกได้ว่าเป็นใครหรืออะไร, เห็นว่าเป็นอย่างเดียวกัน)

(c) follow    (ทำตาม)

(d) ignite    (อิก-ไน้ท)  (จุด, ติดไฟ)

 

3. Medicine is my vocation (n).

(การแพทย์คือ    อาชีพ-พรสวรรค์-ความสามารถพิเศษ-ความปรารถนาแรงกล้าที่จะประกอบอาชีพหรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการรับใช้ผู้อื่น)    ของผม)

(a) journey    (การเดินทาง)

(b) hobby    (งานอดิเรก)

(c) career; profession    (วิชาชีพ, อาชีพ)

(d) adversary    (ศัตรู, คู่ปรปักษ์)

 

4. Cape Horn is notoriously hazardous (a) to shipping.

(แหลมฮอร์น    มีอันตราย   อย่างมีชื่อดังกระฉ่อนสำหรับการเดินเรือ)

(a) reasonable    (สมเหตุสมผล, มีเหตุผล, ราคาไม่แพง)

(b) harmless    (ไม่เป็นอันตราย)

(c) identical    (เหมือนกัน, อันเดียวกัน)

(d) dangerous    (อันตราย)

 

5. My uncles and aunts just talked about their ailments (n).

(พวกลุงๆป้าๆของผมเพิ่งจะพูดคุยเกี่ยวกับ    ความเจ็บป่วย-ความไม่สบายกาย    ของตน)

(a) arrangements    (การจัดการ, การเตรียมการ)

(b) illnesses    (การไม่สบาย, การเจ็บไข้ได้ป่วย, ความเลวร้าย)

(c) categories    (ประเภท, ชนิด)

(d) phobias    (ความกลัว, โรคกลัว)

 

6. It is prudent (a) to invest wisely for your retirement.

(มันเป็นการ    รอบคอบ-สุขุม-ระมัดระวัง-ฉลาด-พิถีพิถัน-มองการณ์ไกล    ที่จะลงทุนอย่างฉลาดสำหรับการเกษียณอายุงานของท่าน)

(a) obvious    (ชัดเจน, เห็นได้ชัด)

(b) cautious    (ค้อ-ชัส)  (รอบคอบ, ระมัดระวัง, ละเอียด)

(c) reliable    (เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ)

(d) frugal    (ฟรู้-เกิล)  (มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่)

 

7. The headmaster took the drastic (a) step of expelling the truant.

(ครูใหญ่ใช้มาตรการ    รุนแรงมาก-เข้มงวดมาก-ดุเดือดมาก-อย่างสุดขีด    โดยการไล่ออกนักเรียนที่หนีโรงเรียน)

(a) extreme    (รุนแรง, สุดโต่ง, สุดขีด, เกินไป, เกินขอบเขต, สุด, ปลายสุด)

(b) appropriate    (เหมาะสม, สมควร)

(c) contaminated    (มีมลภาวะ, เป็นพิษ, ปนเปื้อน)

(d) miserable    (มีความทุกข์มาก, แย่มาก, น่าเวทนา)

 

8. You are eligible (เอ๊ล-ลิ-จะ-เบิ้ล) (a) for a tax rebate.

(คุณ    เข้าเกณฑ์-ซึ่งมีสิทธิ์เข้ารับเลือก-เหมาะสม    สำหรับเงินคืนภาษี)   

(a) credible    (น่าเชื่อถือ)

(b) qualified    (มีคุณสมบัติ, มีคุณวุฒิเพียงพอ)

(c) illegible    (ลายมืออ่านไม่ออก)  (เช่น เพราะเขียนหวัด)

(d) eccentric    (พิกล, พิลึกกึกกือ, วิตถาร)

 

9. She told us about some of the amusing incidences (n) of her holiday.

(เธอบอกเราเกี่ยวกับ    เหตุการณ์-การบังเกิดขึ้น    ที่น่าสนุกสนาน (น่าขบขัน)  บางเรื่อง  ในวันหยุดของเธอ)  

(a) consequences    (ผลลัพธ์)

(b) obstacles    (อุปสรรค)

(c) events; occurrences    (เหตุการณ์)

(d) coincidences    (ภาวะบังเอิญ, การเกิดขึ้นพร้อมกัน, ภาวะประจวบกัน, เหตุบัง เอิญ, การสอดคล้องต้องกัน)

 

10. The teacher told his students to write a concise (a) history of themselves.

(ครูบอกให้นักเรียนเขียนประวัติ    สั้นกะทัดรัด-รัดกุม-รวบรัด    ของตัวเอง)

(a) wordy    (ใช้คำฟุ่มเฟือย)

(b) proper    (เหมาะสม)

(c) brief    (สั้นกระชับ, ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย)

(d) terrific    (ที่ดีมาก, ที่ยอดเยี่ยม, ที่แจ๋ว, ที่รุนแรงมาก, ที่น่ากลัว)

 

11. The airline had to compensate (v) the passenger for luggage lost in transit.

(สายการบินจำเป็นต้อง    ชดเชย-ทดแทน-ตอบแทน-พอกับ-เท่ากับ    ให้กับผู้โดยสารคนนั้น  สำหรับกระเป๋าเดินทางที่สูญหายในการเปลี่ยนเครื่อง)

(a) eradicate    (กำจัดให้หมดไป, ขจัด)

(b) conduce    (มีส่วนทำให้เกิด)

(c) exchange    (แลกเปลี่ยน)

(d) repay    (ชดเชย)

 

12. This sort of experience reinforces (v) their feelings of worthlessness.

(ประสบการณ์ชนิดนี้    เสริม-เพิ่ม-เพิ่มกำลังใหม่-เสริมกำลัง-สนับสนุน-ทำให้แข็งแรง-ทำให้ได้ผลยิ่งขึ้น    ความรู้สึก (ว่าตัวเอง) ไร้ค่าของพวกเขา)

(a) contaminates    (ทำให้สกปรก, ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้มีเชื้อโรค)

(b) maintains    (รักษา (ให้อยู่ในสภาพดี), ยืนยัน, ยืนกราน)

(c) controls    (ควบคุม)

(d) strengthens    (เสริม, ทำให้เข้มข้นขึ้น, เสริมกำลัง)

 

13. Continued criticism of the leaders could impair (v) efforts to ease tensions in the area.

(การวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำที่ยังดำเนินต่อไป  สามารถ    ทำให้เสียหาย-ทำให้อ่อนแอ    (แก่) ความพยายามที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดในพื้นที่)

(a) aspire    (ใฝ่ฝัน, ปรารถนา)

(b) disseminate    (เผยแพร่)

(c) describe    (บรรยาย)

(d) damage    (ทำให้เสียหาย)

 

14. We’ve just had a very strange encounter (n) with a civil servant.

(เราเพิ่งจะได้มี    การพบปะ-การเจอกัน (ที่มิได้คาดฝัน)    แบบแปลกๆอย่างมากกับข้าราชาการพลเรือนผู้หนึ่ง)

(a) reflection    (การไตร่ตรอง)

(b) melancholy    (ความเศร้า, ความหดหู่)

(c) meeting    (การพบปะ, การประชุม)

(d) negotiation    (การเจรจา)

 

15. Child-raising methods were much more rigid (a) than they are today.

(วิธีการเลี้ยงเด็ก (ในอดีต)    เข้มงวด-กวดขัน-ไม่ยืดหยุ่น-ตายตัว-แข็ง-ไม่ยอม-ดื้อ    มากกว่าที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างมาก)

(a) violent    (รุนแรง)

(b) straightforward    (ตรงไปตรงมา)

(c) strict    (เข้มงวด)

(d) extensive    (กว้างขวาง)

 

16. They enhance (v) the nutritional value of rice by baking it with milk.

(พวกเขา    เพิ่ม-เสริม-ยกระดับ-ทำให้มากขึ้น-ทำให้สูงขึ้น    คุณค่าทางโภชนาการของข้าว  โดยการปิ้ง (ย่าง, อบ, เผา) มันกับนม)

(a) reduce    (ลด, ทำให้ลดลง)

(b) improve    (ปรับปรุง, เพิ่ม)

(c) desert    (ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ทะเลทราย)

(d) barter    (แลกเปลี่ยน (สินค้า), การแลกเปลี่ยน)

 

17. The League remained in overt and vigorous (a) opposition to the war.

(สันนิบาตชาติยังคงต่อต้านสงครามอย่างเปิดเผยและ    กระฉับกระเฉง-แข็งขัน-แข็งแรง-แรง-มีพลัง-มีอำนาจ-เจริญเติบโตได้ดี)

(a) excessive    (มากเกินไป)

(b) energetic and enthusiastic    (กระฉับกระเฉง และกระตือรือร้น)

(c) harsh    (แข็งกร้าว, รุนแรง)

(d) biased    (ซึ่งมีอคติ)

 

18. Children fail to progress if their parents seem indifferent (a) to their success.

(เด็กๆไม่สามารถก้าวหน้าไปได้  ถ้าพ่อแม่ของพวกเขาดูเหมือนว่า     ไม่สนใจ-เมินเฉย-ไม่ใยดี-ไม่ลำเอียง-เป็นกลาง    กับความสำเร็จของพวกเขา)

(a) unconcerned    (ไม่สนใจ, ไม่เป็นห่วง, ไม่กังวล, ไม่เกี่ยวข้อง)

(b) lucrative    (ให้กำไรดี, ทำกำไร)

(c) venomous    (มีพิษ, เป็นพิษ, มุ่งร้าย, ชั่วร้าย)

(d) keen    (กระตือรือร้น, สนใจ)

 

19. Her father was a prosperous (a) farmer and coal merchant.

(พ่อของเธอเป็นชาวนาและพ่อค้าถ่านหิน (ซึ่ง)     เจริญ-รุ่งเรือง-มั่งคั่ง-เฟื่องฟู-ประสบความสำเร็จ-มีผลดี)

(a) wealthy and successful    (มั่งคั่งร่ำรวย และประสบความสำเร็จ)

(b) ridiculous    (น่าขัน, น่าหัวเราะเยาะ)

(c) arrogant    (หยิ่ง, ยโส, โอหัง)

(d) grateful    (รู้สึกขอบคุณ, สำนึกในบุญคุณ)

 

20. I suggest them to get some instruction even though they don’t anticipate (v) using it.

(ผมแนะนำให้พวกเขารับคำแนะนำบางประการ  แม้ว่าพวกเขาจะไม่     คาดหวัง-มุ่งหวัง-ทำนาย-ลงมือกระทำการก่อน    การใช้มัน)  (หมายถึง  ใช้คำแนะนำนั้น)

(a) estimate    (ประมาณการ, ประมาณราคา, ประเมิน, คำนวณ, คิด)

(b) flatter    (ป้อยอ, ยกย่องเกินความจริง)

(c) expect    (คาดหวัง)

 (d) perforate    (เจาะ, ทำให้เป็นรู)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้