หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 170)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. Human beings have caused the extinction (n) of many other species.

(มนุษยชาติได้ก่อให้เกิด    การสูญพันธุ์-การสูญสิ้น-การหมดไป-การดับลง-การทำลายล้าง-การไม่มีเหลืออยู่-การยกเลิก    ของพันธุ์พืชและสัตว์อื่นๆ จำนวนมาก)

(a) proliferation    (การแพร่กระจาย, การขยาย, การเพิ่มขึ้น)

(b) diminution    (การลดลง-น้อยลง, การทำให้ลดลง)

(c) reproduction    (การสืบพันธุ์, การผลิตซ้ำ)

(d) complete disappearance; the end of existence    (การหายไปโดยสิ้นเชิง; การสิ้นสุดของการดำรงอยู่, การสูญพันธุ์)

 

2. There are policies that they would like to see implemented (v) in the next parliament.

(มีนโยบายซึ่งพวกเขาอยากจะเห็นได้รับการ    ทำให้เป็นผล-ทำให้สำเร็จ-จัดเครื่องมือให้    ในรัฐสภาสมัยหน้า)   

(a) abandoned    (ละทิ้ง, ล้มเลิก)

(b) procrastinated    (เลื่อนเวลาออกไป, ผัดเวลาออกไป)

(c) carried out; made use of    (ดำเนินการ-ลงมือทำ; ใช้ประโยชน์)

(d) formulated    (วางแผน, วางนโยบาย, คิดแผนหรือนโยบาย)

 

3. He argued that his scientific training made it impossible for him to be anything but an atheist (เอ๊-ธี-อิสท) (n).

(เขาให้เหตุผลว่า  การอบรมทางด้านวิทยาศาสตร์ของเขา  ทำให้มันเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะเป็นอะไรอื่น  นอกจาก    ผู้ไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริง)

(a) agnostic    (ผู้ระแวงสงสัยในพระเจ้า  -  คือไม่แน่ใจว่าพระเจ้ามีอยู่จริงหรือไม่)

(b) funambulist    (นักไต่ลวด)

(c) one who does not believe in the existence of god    (ผู้ไม่เชื่อในการมีอยู่ของพระเจ้า)

(d) esthete    (เอส-ธิท)  (ผู้ชอบความงาม  โดยเฉพาะทางศิลปะ ดนตรี กวี และอื่นๆ)

 

4. She disposed of (v) her unwanted possessions before moving to another city.

(เธอ    กำจัด-โอน-ยุติ-ขายทิ้ง-จัดการ    ทรัพย์สมบัติ-ข้าวของที่ไม่ต้องการของเธอ  ก่อนย้ายไปอยู่อีกเมืองหนึ่ง)

(a) jeopardized    (เจ๊พ-เพอะ-ไดซ)  (ทำให้เป็นอันตราย, ทำอันตราย, เป็นภัยต่อ, ทำร้าย)

(b) assaulted    (จู่โจม, โจมตี, ทำร้าย, ข่มขืน)

(c) emblazoned    (เอม-เบล๊-ซั่น)  (ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม, ประดับด้วยสีหลายสี, ประดับด้วยตราหรือเครื่องหมาย, ฉลอง, สรรเสริญ, เยินยอ)

(d) threw away; got rid of; killed    (ขว้างทิ้งไป; กำจัด; ฆ่า)

 

5. Cremation is particularly common in Japan, where land for burial is very limited.

(การเผาศพ-การปลงศพ-การเผา    เป็นเรื่องธรรมดาสามัญเป็นพิเศษในประเทศญี่ปุ่น  ที่ซึ่งที่ดินสำหรับการฝังศพมีจำกัดมาก)

(a) devastation    (การทำลาย, การล้างผลาญ) 

(b) the act of burning the dead    (การเผาคนตาย)

(c) competition   (การแข่งขัน, การชิงชัย, การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ, ผู้แข่งขัน)

(d) probity    (โพร้-บิ-ที่ หรือ พร้อบ-บิ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรงไปตรงมา)

 

6. The value of the company’s stock plunged (พลันจ) (v) after its chief executive was arrested.

(ราคาหุ้นของบริษัท    ลดลงอย่างรวดเร็วและทันทีทันใด-กระโดด-กระโดดน้ำ-โผ-ผลัก-จุ่ม-จุ้ม-จ้วง-ทำให้ถลำเข้า    หลังจากผู้บริหารคนสำคัญถูกจับกุม)   

(a) decreased by a great amount in a short time; went down suddenly    (ลดลงอย่างมากในเวลาอันสั้น; ลดลงในทันทีทันใด)

(b) fluctuated    (ขึ้นๆลงๆ, เปลี่ยนแปลง, ไม่คงที่)

(c) appreciated    (มีค่าสูงขึ้น, ชื่นชม, เห็นคุณค่า, ชมเชย, แสดงความพอใจ)

(d) ceased    (ซีส-ดึ)  (หยุด, ยุติ, สิ้นสุด, เลิก, เว้น, ตาย)

 

7. You should dry-clean curtains if possible, as they are less likely to shrink (ชริงค) (v).

(คุณควรซักแห้งผ้าม่านถ้าเป็นไปได้  เพราะว่ามันเป็นไปได้ที่จะ    หด-หดตัว-เล็กลง-(ขนาด)ลดลง-ย่น-เหี่ยว-หลบหน้า-ทำให้หดตัว, ลดลง หรือย่น    น้อยกว่า)  (เมื่อเปรียบ เทียบกับการซักน้ำธรรมดา)

(a) proliferate   (แพร่หลาย, เผยแพร่, เพิ่มทวี, ขยาย, งอก, แพร่พันธุ์)

(b) become reduced in size, amount, or value    (ลด – หรือถูกลดในด้านขนาด, ปริมาณ หรือ ค่า)

(c) bicker    (ทะเลาะ, วิวาท, โต้เถียง, สั่น, ระยิบระยับ)

(d) elaborate   (อิ-แล้บ-เบอะ-เรท)  (สาธยาย, บรรยายอย่างละเอียด, วางแผนอย่างละเอียด, ทำอย่างประณีต, เพิ่มรายละเอียด, ต่อเติมให้ละเอียด)

 

8. The soldier was fatally (adv.) wounded in the battle.

(ทหารได้รับบาดเจ็บ    ถึงตาย-ร้ายแรงถึงตาย-อย่างร้ายกาจ-อย่างเป็นอันตราย-อย่างเคราะห์ร้าย-ทำให้เกิดความหายนะหรือล้มเหลว    ในสงคราม-การสู้รบ)  (คือ  ทหารได้รับบาดเจ็บถึงตายในการรบ)

(a) subsequently    (ต่อมา, ซึ่งตามมา)

(b) monotonously    (มะ-น้อท-เทิน-เนิส-ลี่)  (ซ้ำซาก, ซ้ำกัน, น่าเบื่อ, มีเสียงเดียว)

(c) successively    (ต่อเนื่อง, ติดๆกัน, เป็นลำดับ, ตามลำดับ, ตามหลัง, รับช่วง)

(d) causing death or disaster    (ซึ่งก่อให้เกิดความตาย หรือหายนะ)

 

9. Before taking such a test, one had better brush up on (v) his or her vocabulary.  

(ก่อนจะทำการทดสอบดังกล่าว  คนเราควรที่จะ    ปัดฝุ่น-ฟื้นฟูความรู้    คำศัพท์ของเขาหรือเธอ)

(a) translate    (แปลภาษา, แปลความให้เข้าใจง่ายขึ้น)

(b) revise    (แก้ไขใหม่, ปรับปรุงใหม่)

(c) review    (ทบทวน, ตรวจสอบอีก, พิจารณาใหม่, วิจารณ์, สังเกตการณ์)

(d) outline    (ร่างเค้าโครง, ร่างภาพคร่าวๆ, สรุปความ)

 

10. He is too obstinate (a) to admit that he had been wrong.

(เขา    ดื้อดึง-ดื้อรั้น-หัวแข็ง    เกินไปที่จะยอมรับว่า  เขาเป็นฝ่ายผิด)

(a) stubborn    (ดื้อดึง, ดื้อรั้น, ไม่เชื่อฟัง)

(b) frightened    (ตกใจกลัว)

(c) selfish    (เห็นแก่ตัว)

(d) cautious    (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

 

11. Supporters of political parties vote (v) more frequently than non-supporters. 

(ผู้สนับสนุนพรรคการเมือง    ลงคะแนนเสียง    บ่อยครั้งกว่าผู้ที่ไม่สนับสนุน)

(a) run for office    (ลงสมัครชิงตำแหน่ง)

(b) give their opinions    (แสดงความคิดเห็น)

(c) cast their ballots    (หย่อนบัตรลงคะแนน, ลงคะแนนเสียง)

(d) criticize the government    (วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล)

 

12. He was able to mend (v) the cup and saucer.

(เขาสามารถ    ซ่อมแซม-แก้ไข-ปะ-ปรับปรุง    ถ้วยและจานรอง)

(a) wash    (ซัก, ล้าง, สระ)

(b) decorate    (ประดับประดา, ตกแต่ง)

(c) repair    (ซ่อมแซม)

(d) mold    (หล่อ)

 

13. The company staff’s confidence slowly dwindles (v) as the deadline of project completion approaches. 

(ความเชื่อมั่นของพนักงานของบริษัท    ลดน้อยลง-เล็กลง-หด-ทรุดโทรม-เสื่อมโทรม-สูญเสีย-ทำให้เล็กลงหรือเสื่อมลง    อย่างช้าๆ  ในขณะที่เส้นตายของการสิ้นสุดโครงการใกล้เข้ามา)

(a) shifts    (เปลี่ยนแปลง)

(b) rises    (เพิ่มขึ้น)

(c) emerges    (โผล่ออกมา, ปรากฏออกมา)

(d) diminishes    (ลดลง)

 

14. Samuel Morse’s painting ability has been obscured (v) by his other accomplishments. 

(ความสามารถในการวาดภาพระบายสีของ  แซมมวล  มอร์ส  ได้ถูก    บดบัง-ปิดบัง-ทำให้ด้อยลง-ซ่อนเร้น-ทำให้มืดมนหรือมืดมัว     โดยความสำเร็จด้านอื่นๆของเขา)

(a) revealed    (เปิดเผย, แสดง)

(b) hidden    (ซ่อนเร้น, ปิดบัง, อำพราง)

(c) exposed    (แสดง, เปิดเผย, ผึ่งแดดหรือลม, นำมาสัมผัสกับ)

(d) popularized    (ทำให้เป็นที่นิยมกันทั่วไป, ทำให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป)

 

15. He tramped (v) across the cream-colored carpet, leaving a trail of mud behind him. 

(เขา    เหยียบย่ำ-เดินเท้าเสียงดัง-เหยียบ-กระทืบ-พเนจร    ไปบนพรมสีครีม  โดยทิ้งรอย (รอยทาง, รอยเท้า) ที่เป็นโคลนไว้เบื้องหลัง)

(a) walked heavily    (เดินเท้าเสียงดัง, เดินเหยียบย่ำ)

(b) walked unsteadily    (เดินไม่มั่นคง, เดินสะเปะสะปะแบบคนเมา)

(c) skipped    (กระโดด, กระโดดข้าม, อ่านข้าม)

(d) limped    (เดินกระโผลกกระเผลก, เดินปวกเปียก, เดินขาเป๋)

 

16. Because it withstands (v) the effects of high temperature, rhenium is a valuable ingredient in certain alloys. 

(เพราะว่ามัน    ทนทาน-ต้านทาน-สกัดกั้น-ต่อต้าน-อดทน-อดกลั้น    ต่อผลกระทบของอุณหภูมิที่สูง  แร่เรเนียมจึงเป็นองค์ประกอบ (ส่วนผสม) ในโลหะผสมบางชนิด)

(a) ameliorates    (ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง)

(b) alleviates    (ทำให้บรรเทาลง, ทำให้ลดลง)

(c) resists    (ทนต่อ, ต่อต้าน, ต้านทาน, สกัดกั้น, ขัดขืน, ขัดขวาง)

(d) deteriorates    (เลวลง, แย่ลง)

 

17. The deluge (เด๊ล-ลูจ) (n) of information generated in recent years has placed a new burden on education. 

(การท่วมท้น-การไหลทะลัก-น้ำท่วม-อุทกภัย    ของข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้  ได้ทำให้เกิดภาระใหม่ต่อการศึกษา)

(a) distortion    (การบิดเบือน)

(b) flood    (การท่วมท้น, การไหลบ่า, น้ำท่วม, อุทกภัย)

(c) quality    (คุณภาพ)

(d) drought    (ความแห้งแล้ง, ฤดูแล้ง, การขาดแคลนน้ำที่ยาวนาน, ความกระหายน้ำ)

 

18. Propaganda intended to demoralize (v) enemy troops is part of psychological warfare.  

(การโฆษณาชวนเชื่อซึ่งถูกมุ่งหวังที่จะ    ทำให้เสียกำลังใจ-ทำให้ขวัญเสีย    แก่กองทหารฝ่ายศัตรู  เป็นส่วนหนึ่งของสงครามจิตวิทยา)

(a) dishearten    (ดิส-ฮ้าร์-เทิ่น)  (ทำให้หมดกำลังใจ, ทำให้ท้อใจ)

(b) intimidate    (ข่มขู่, ข่มขวัญ, ทำให้หวาดกลัว, ขู่, คุกคาม)

(c) persecute    (จองล้างจองผลาญ, ประหาร, ข่มเหง, รบกวน, ก่อกวน, แกล้ง)

(d) perplex    (ทำให้ฉงนสนเท่ห์, ทำให้งงงวย)

 

19. When the typewriter was introduced into business, it helped give women economic emancipation (n) and opportunities for greater participation in the workforce. 

(เมื่อเครื่องพิมพ์ดีดถูกนำเข้ามาในธุรกิจ  มันช่วยให้ผู้หญิงมี    การปลดปล่อย-การปล่อยเป็นอิสระ-การปลดปล่อยหรือเลิกทาส    ทางเศรษฐกิจ  และโอกาสสำหรับการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในด้านแรงงาน)

(a) freedom    (อิสรภาพ)

(b) stability    (ความมั่นคง, เสถียรภาพ)

(c) compensation    (การชดเชย, การตอบแทน, การเยียวยา, เงินชดเชย, ค่าตอบแทน)

(d) growth    (การเจริญเติบโต, การเพิ่มขึ้น)

 

20. Maine is the most sparsely (adv.) populated state east of the Mississippi River. 

(รัฐเมนเป็นรัฐที่มีประชากรอาศัยอยู่    อย่างเบาบาง    ที่สุด  ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำมิสซิสซิปปี)

(a) densely    (อย่างหนาแน่น, อย่างทึบ)

(b) thoroughly    (อย่างละเอียด, อย่างถี่ถ้วน)

(c) thinly    (อย่างเบาบาง)

(d) diversely    (อย่างหลากหลาย)

 

21. The wild European rabbit lives in large colonies (n).

(กระต่ายป่ายุโรปอาศัยอยู่เป็น    กลุ่ม    (สัตว์หรือคน) ขนาดใหญ่)

(a) burrows    (โพรง, รูบนพื้นดินที่มีสัตว์หลบอยู่, ที่พำนักอาศัย, บ้านสกปรกและคับแคบ)

(b) groups    (กลุ่ม, หมู่, พวก, เหล่า, ฝูง, ชุด)

(c) hillsides    (ไหล่เขา, ข้างภูเขา)

(d) habitats    (ที่อยู่ตามธรรมชาติของพืชหรือสัตว์, ที่อยู่อาศัย, สิ่งแวดล้อมของถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์)

 

22. German measles usually has a fairly abrupt (a) onset in children.

(โรคหัดเยอรมันมักมี  การเริ่มต้น-การจู่โจมหรือโจมตี  ที่ค่อนข้าง    ฉับพลันทันใด-ทันทีทันใด    ในเด็กๆ)

(a) severe    (รุนแรง, เข้มงวด, กวดขัน, เอาจริงเอาจัง, เคร่ง, เคร่งครัด, เคร่งขรึม)

(b) obvious    (ชัดเจน, เห็นได้ชัด)

(c) sudden    (ทันทีทันใด, ฉับพลัน)

(d) early    (แต่เนิ่นๆ, แต่เช้าตรู่, ยุคแรกๆ, สมัยเริ่มแรก)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้