หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 17)

Choose the alternative closest in meaning to the underlined words or phrases.  (จงเลือกข้อที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำหรือวลีที่ขีดเส้นใต้)

1.    The workers excavated a tunnel for the new railway.

     (คนงานขุดอุโมงค์สำหรับทางรถไฟสายใหม่)

    (a) planned (วางแผน)

    (b) constructed (ก่อสร้าง, สร้าง, ผูกประโยค, ผูกเรื่อง)

    (c) dug (ขุด)

    (d) discovered (ค้นพบ)

2. Many types of animals have vanished from the earth.

    (สัตว์หลายชนิดได้อันตรธานหายไปจากโลก)

    (a) departed (จากไป, ออกจาก, ออกเดินทาง)

    (b) disappeared (หายไป, สาบสูญ, สูญหาย, ตาย)

    (c) emerged (โผล่ออกมา, ปรากฏขึ้น)

    (d) returned (กลับไป)

3. His feet were so cold that there was no sensation in them.

    (เท้าของเขาเย็นจัดมากจนกระทั่งไม่มีความรู้สึกในมัน (เท้า) เลย)

    (a) pain (ความเจ็บปวด)

    (b) reaction (ปฏิกริยา, การตอบสนอง)

    (c) operation (การผ่าตัด, การดำเนินงาน, การควบคุมเครื่องจักร)

    (d) feeling (ความรู้สึก)

4. Both parties agreed to modify the terms of the contracts.

    (ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะแก้ไข-เปลี่ยนแปลงระยะเวลา – หรือข้อกำหนด – ของสัญญา)

     (a) start (เริ่มต้น)

    (b) improve (ปรับปรุงให้ดีขึ้น)

    (c) alter (แก้ไข, เปลี่ยนแปลง)

   (d) reject (ปฏิเสธ)

5. He wore a fake mustache to the party.

    (เขาไว้หนวดปลอมไปที่งานเลี้ยง)

    (a) beautiful {สวยงาม, (เพลง) ไพเราะ}

    (b) long (ยาว)

    (c) real (จริง, แท้, ไม่ปลอม)

    (d) not real (ปลอม, ไม่แท้, ไม่จริง)

6. The weather has completely wrecked our plans.

    (อากาศทำให้แผนการ (เดินทางไปเที่ยว) ของเราย่อยยับโดยสิ้นเชิง)

     (a) determined (กำหนด, ระบุ)

     (b) ruined {ทำลายย่อยยับ, ทำให้พังพินาศ (แผนการ, อนาคต, ชีวิต)}

     (c) supported (สนับสนุน)

     (d) altered (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

7. She endeavored to attract her new neighbor’s attention.

    (เธอพยายามที่จะดึงดูดความสนใจจากเพื่อนบ้านคนใหม่ของเธอ)

    (a) promised (สัญญา, ให้คำมั่น)

    (b) intended (ตั้งใจ, จงใจ, มีเจตนา)

    (c) attempted (พยายาม, ทดลอง, ความพยายาม)

    (d) ignored (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่สนใจ, ไม่เอาใจใส่, มองข้าม)

8. The report of a landing on Mars was a hoax.

     (รายงานเรื่องการร่อนลง (ของยานอวกาศ) บนดาวอังคารเป็นเรื่องหลอกลวง-ต้มตุ๋น)

     (a)   deception (การหลอกลวง, การตบตา, การปลอมแปลง, ความไม่จริง, ภาวะที่ถูกหลอกลวง)

     (b)   sensation (ความรู้สึก, เรื่องอึกทึกคึกโครม, ความดัง, ความเกรียวกราว, ความตื่นเต้น, ประสาทสัมผัส, ความรู้สึกสัมผัส)

    (c) truth (ความจริง, ความสัตย์)

    (d) rare event (เหตุการณ์ที่เกิดน้อยครั้งเต็มที, เหตุการณ์ที่หาได้ยาก)

9. His foolish behavior may put his whole future in jeopardy.

    (พฤติกรรมโง่ๆของเขาอาจทำให้อนาคตทั้งหมดของเขาอยู่ในอันตราย)

   (a)   mystery (เรื่องลึกลับ, ความลึกลับ, ความลี้ลับ, สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้, ความลับ)

   (b) confusion (ความสับสน, ความวุ่นวาย, ความงุนงง)

   (c) doubt (ความสงสัย, ความกังขา, ความฉงนสนเท่ห์, ความไม่แน่ใจ, ความไม่ไว้วางใจ, ความไม่แน่นอน, ความแปรปรวน)

   (d) danger (อันตราย, ภัย)

10. Feeding the chickens was one of our chores on the farm.

      (การให้อาหารไก่เป็นหนึ่งในบรรดางานบ้าน-งานประจำที่น่าเบื่อของพวกเราในไร่นา)

      (a) problems (ปัญหา)

      (b) expenses (ค่าใช้จ่าย)

      (c) tasks (งาน)

      (d) priorities (เรื่องสำคัญ, เรื่องที่ต้องทำเป็นลำดับต้นๆ)

11. There are a number of bad customs that people would like to abolish.

      (มีประเพณีไม่ดีมากมายที่ผู้คนอยากจะยกเลิก-ล้มเลิก)

     (a)   advocate (สนับสนุน)

     (b)  abrogate (ยกเลิก, เพิกถอน)

     (c)   criticize (วิพากษ์วิจารณ์, ติเตียน, ตำหนิ, จับผิด)

     (d)  detest (เกลียดชัง, เกลียด, ไม่ชอบอย่างมาก)

12. The newspaper exposed corruption in the government.

      (หนังสือพิมพ์เปิดเผย-เปิดโปงการคอร์รัปชั่นในรัฐบาล)

       (a) predicted (ทำนาย, บอกล่วงหน้า, พยากรณ์)

       (b) reprimanded (ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)

       (c) revealed (เปิดเผย, เผย, แสดง, แสดงให้เห็น, แสดงให้เห็นความจริง, ทำให้ปรากฏ)

       (d) concealed (ปิดบัง, ซ่อนเร้น)

13. Vietnam underwent profound changes as the government put into action its plan for industrialization.

      (เวียดนามประสบ-ผ่าน-ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง  ในขณะที่รัฐบาลลงมือดำเนินการตามแผนสำหรับการทำ (ประเทศ) ให้เป็นอุตสาหกรรม)

     (a)  urgently needed (ต้องการอย่างเร่งด่วน)

     (b)  went through (ประสบ, ผ่าน)

     (c)   anticipated (คาดหมาย, คาดหวัง, มุ่งหวัง, ทำนาย)

     (d)   underestimated (ประเมินค่าต่ำไป, ดูถูก, เหยียดหยาม)

14. During a huge flood in Southern China last month, air force helicopters dropped food packets to thousands of marooned residents.

     (ระหว่างน้ำท่วมใหญ่ทางตอนใต้ของจีนในเดือนที่ผ่านมาเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศจีนได้หย่อนหีบห่ออาหารให้กับผู้อยู่อาศัยที่ถูกปล่อยเกาะ (ไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอก) จำนวนหลายพันคน)

     (a)  fugitives (ผู้หลบหนี, คนที่กำลังหนี, ผู้ลี้ภัย)

     (b)  victims (เหยื่อ, ผู้เคราะห์ร้าย)

     (c)   drowned people (คนที่จมน้ำตาย)

     (d)   inhabitants (ผู้อยู่อาศัย, พลเมือง)

15. The workers always grumble about their little income and the high cost of living.

      (คนงานมักจะบ่น-ครวญอยู่เสมอเกี่ยวกับรายได้เล็กน้อยของพวกเขา  และค่าครองชีพที่สูง)

     (a)  report (รายงาน)

     (b)   boast (คุยโม้, คุยอวด)

     (c)   disapprove (ไม่เห็นด้วย, ไม่อนุญาต, ไม่พอใจ, รังเกียจ)

     (d)  complain (บ่น, ร้องทุกข์, ร้องเรียน, คร่ำครวญ, กล่าวหา, ฟ้อง, แสดงความข้องใจ)

16. The witness gave a lucid account of what had happened.

       (พยานเล่าเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน)

       (a) convincing (น่าเชื่อ)

       (b) clear (ชัดเจน, ชัดแจ้ง)

       (c) verbose (น้ำท่วมทุ่ง, ใช้คำมากเกินไป)

       (d) terse (สั้นแต่จุใจความ, ได้ใจความดี, กะทัดรัด, รวบรัด)

17. He attempted to augment his small income by selling insurance.

      (เขาพยายามเพิ่มรายได้ที่เล็กน้อยของเขาโดยการขายประกันภัย)

      (a) economize (ประหยัด, กระเหม็ดกระแหม่, ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย)

      (b) squander (ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย, ใช้สิ้นเปลือง, ถลุง, ทำให้กระจัดกระจาย)

      (c) raise (เพิ่มขึ้น, ทำให้มากขึ้น, ยกขึ้น)

      (d) spend {ใช้จ่าย (เงิน, เวลา)}

18. His life was doomed to encounter many difficulties.

      (ชีวิตของเขาถูกพิพากษา (กำหนด) ให้ต้องประสบกับความยากลำบากนานับประการ)

     (a)   avoid (หลีกเลี่ยง)

     (b)  flee (หลบหนี)

     (c)  confront (เผชิญหน้ากับ, พบกับ, นำมาร่วมกันเพื่อตรวจสอบหรือเปรียบเทียบ)

     (d)  overcome (เอาชนะ, พิชิต)

19. Dreadful things happened in the city during the siege by the rebels.

     (สิ่งที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นในเมืองในระหว่างการปิดล้อมโดยพวกกบฏ)

     (a)  not serious (ไม่รุนแรง, ไม่ร้ายแรง, ไม่จริงจัง)

     (b)  harmful (มีอันตราย)

     (c)  terrible (น่ากลัว, สยองขวัญ, ร้ายแรง, น่าเกรงขาม)

     (d)  amazing (น่าทึ่ง, น่าฉงนสนเท่ห์, น่าประหลาดใจ)

20. Obese people, if not exercise in a reasonable amount throughout their lives, normally die young.

     (คนที่อ้วนมาก  ถ้าไม่ออกกำลังกายในปริมาณที่เหมาะสมตลอดชีวิต โดยปกติแล้ว  จะตายตั้งแต่อยู่ในวัยหนุ่มสาว)

     (a)      very weak (อ่อนแอมาก)

     (b)     very ill (ป่วยหนัก)

     (c)      very thin (ผอมมาก)

     (d)     very fat (อ้วนมาก)

21. The oil price fluctuates each month and the number of car sales comes to a standstill.

     (ราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลง-ขึ้นๆลงๆในแต่ละเดือน  และจำนวนของการขายรถยนต์หยุดชะงักอยู่กับที่)

     (a)     rises and falls (ขึ้นและลง)

     (b)     keeps on rising (สูงขึ้นอยู่ตลอด)

     (c)      is stable (คงที่, ทรงตัว)

     (d)     diminishes (ลดลง, ทำให้ลดลง)

22. They normally cease working at five o’clock and go for a drink in a nearby pub.

      (โดยปกติ  พวกเขาหยุดทำงานตอน ๕ โมง  และไปดื่มเหล้ากันในร้านเหล้าที่อยู่ใกล้ๆ – กับที่ทำงาน)

     (a)      start (เริ่มต้น)

     (b)     stop (หยุด, ทำให้หยุด, เลิก)

     (c)      take a break (หยุดพัก)

     (d)     resume (ทำต่อไป, ดำเนินต่อไป)

23. They derive a letter from their daughter who is studying abroad.

       (พวกเขาได้รับจดหมายจากลูกสาวที่กำลังเรียนอยู่ต่างประเทศ)

       (a)   deliver {ส่ง (จดหมาย, ของ), ปล่อย, มอบ, กล่าว (สุนทรพจน์), ช่วยทำคลอด, คลอดลูก}

       (b) hide (ซ่อน, หลบซ่อน)

       (c) obtain (ได้รับ)

       (d) search for (ค้นหา)

24. The flood began to subside after the termination of the heavy rain.

       (น่ำท่วมเริ่มลดลงหลังจากการสิ้นสุดของฝนตกหนัก)

     (a) go down (ลดลง)

     (b) rise (เพิ่มขึ้น, สูงขึ้น)

     (c) change its way (เปลี่ยนเส้นทาง)

     (d) threaten people’s lives (เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตผู้คน)

25. We looked at the calendar to ascertain what day of the week it was.

      (เราดูปฏิทินเพื่อค้นหา-สืบหาว่ามันเป็นวันอะไรของสัปดาห์)

     (a)  confirm (ยืนยัน, รับรอง)

     (b)     write down (จดบันทึก, เขียน)

     (c)      make a mark (ทำเครื่องหมาย, กาเครื่องหมาย)

     (d)     find out (ค้นหา, ค้นพบ, พบว่า)