หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 168)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

 

1. After the age of 30, his hairline began to recede (v) further back from his forehead.

(หลังจากอายุ  ๓๐  ปี  แนวเส้นผมของเขาเริ่ม    ถอย-ถอยหลัง-ถอยห่าง-ล่าถอย-ห่างออก-ลด-ตกต่ำ    ไกลออกไปข้างหลัง  จากหน้าผากของเขา)  (คือ  หลังจากอายุ  ๓๐  แนวเส้นผมเริ่มถอยหลัง  ทำให้เขาเริ่มหัวเถิก)

(a) percolate    (ซึมผ่าน, ปล่อยให้ไหลผ่านสิ่งกรอง, กรอง, ทำให้ซึมผ่าน-ไหลผ่าน)

(b) deteriorate    (เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, แตกสลาย, ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมเสีย)

(c) move back or away from    (ถอยไปข้างหลัง หรือห่างออกไปจาก)

(d) encircle    (ล้อมรอบ, เวียนรอบ, ตีวง)

 

2. Our recent acquisition (n) of over 2,000 books makes ours the biggest library in the region.

(การได้มา-การครอบครอง-สิ่งที่ได้มา    ของหนังสือกว่า  ๒,๐๐๐  เล่ม  เมื่อไม่นานมานี้  ทำให้ห้องสมุดของเราเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณ  -  หรือภูมิภาคนี้)

(a) fluctuation     (ความผันผวน, ความไม่แน่นอน, การขึ้นๆลงๆ)

(b) increase    (การเพิ่มขึ้น)

(c) hindrance   (อุปสรรค, การขัดขวาง-หยุดยั้ง-กีดกัน-ป้องกัน, ภาวะที่ถูกขัดขวาง, วิธีการขัดขวาง)

(d) acquirement; obtainment    (การได้มา; การได้รับ)

 

3. The hikers persevered (v) despite the bad weather and the icy trail.

(นักเดินทางไกลด้วยเท้า    อุตสาหะ-พากเพียร-บากบั่น-พยายาม-ยืนหยัด    ทั้งๆที่อากาศเลว และทางเดินที่เย็นเยือก  -  หรือที่เป็นน้ำแข็ง)  (คือ  เดินทางต่อไปไม่ยอมหยุด)

(a) threw aside   (ทิ้ง, ทิ้งขว้าง, โยนออกไป)

(b) kept going despite obstacles or discouragement; persisted    (ดำเนินต่อไปทั้งๆอุปสรรค หรือสิ่งที่ทำให้ท้อใจ; ยืนหยัด-เพียร-ยืนกราน-ดื้อ-ดื้อรั้น-ทนทาน-ฝังแน่น)

(c) penetrated    (ทะลุเข้าไป, ฝ่าเข้าไป, เจาะทะลุ, ลอด, บุกเข้าไป, แทรกซึม, มองทะ ลุ, มองผ่าน, มีผลลึกซึ่งต่อ)

(d) competed    (แข่งขัน)

 

4. Travelers are advised to adjust (v) their watches before arriving in the new time zone.

(นักเดินทางได้รับการแนะนำให้    ปรับ-แก้ไข-ปรับตัว-จัด-ปรองดอง    นาฬิกาของตน  ก่อนมาถึงโซนเวลาใหม่)  (คือ  ปรับนาฬิกาให้ตรงกับเวลาท้องถิ่น)

(a) mock    (เยาะเย้ย, เย้ยหยัน, หัวเราะเยาะ, ล้อเลียน, ยั่ว, ท้าทาย)

(b) withdraw    (ถอน, ถอนตัว, ถอนคืน, เก็บคืน, ดึงกลับ, เอากลับ, ชักกลับ, หด, เลิก, เลิกใช้)

(c) change; get accustomed to something    (เปลี่ยน; ทำให้คุ้นเคยกับบางสิ่ง)

(d) swindle    (โกง, ฉ้อโกง, หลอกต้ม, หลอกลวง, การฉ้อโกง-หลอกต้ม-หลอกลวง)

 

5. Through folklore (n), archaeologists have learned about the migration of Native Americans in North America.

(ผ่านทาง    ตำนาน-คติชาวบ้าน-ความเชื่อหรือขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้าน    นักโบราณคดีได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอพยพของชาวอเมริกันพื้นเมือง (อินเดียนแดง) ในทวีปอเมริกาเหนือ)

(a) traditional myths of a people transmitted orally    (นิยายปรำปะราดั้งเดิมของคนเชื้อชาติหนึ่ง  ซึ่งถูกเล่าผ่านกันมาโดยทางวาจา)

(b) artifacts    (สิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น)

(c) skeletons    (โครงกระดูก)

(d) historical objects    (วัตถุโบราณ)

 

6. Many cultures have fertility rites (n) that supposedly make it more likely for women to bear children.

(วัฒนธรรมจำนวนมากมี    พิธีการ-พิธี-พิธีกรรม-ประเพณี-ธรรมเนียมปฏิบัติ-พิธีศาสนา-พิธีบูชา    (เกี่ยวกับ) การเจริญพันธุ์  ซึ่งคาดการณ์ว่าทำให้เป็นไปได้มากขึ้นสำหรับผู้หญิงที่จะให้กำเนิดบุตร)

(a) notions    (ความคิด, ความเห็น, ความเข้าใจ)

(b) a ceremony meant to achieve a certain purpose    (พิธีซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง)

(c) experts    (ผู้เชี่ยวชาญ)

(d) burdens    (ภาระ, ของหนัก, สิ่งบรรทุก, สิ่งที่ถูกรองรับ)

 

7. The Forge Trucking Company was eventually unmasked (v) as a front for organized crime.

(บริษัทเดินรถบรรทุกฟอร์จ  ในที่สุดก็ถูก    เปิดเผย-เปิดโปง-เปิดหน้ากาก-ฉีกหน้ากาก-เปิดเผยความจริง    ว่าเป็นแนวหน้าของอาชญากรรมซึ่งทำกันเป็นระบบ)

(a) concealed    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น, อำพราง)

(b) magnified    (ขยาย, ทำให้ใหญ่ขึ้น, เพิ่มขนาด, พูดขยาย, ยกยอ, สรรเสริญ) 

(c) revealed; exposed something that was hidden    (เปิดเผย-เผยให้เห็น; แสดงให้เห็นสิ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้)

(d) elevated    (เอ๊ล-ละ-เวท)  (ยกระดับ, ทำให้สูงขึ้น)

 

8. Spending $ 3.5 million to redecorate the governor’s house is a grotesque (โกร-เทสค) (a) misuse of public money.

(การใช้จ่ายเงิน  ๓.๕  ล้านเหรียญ  เพื่อที่จะตกแต่งบ้านของท่านผู้ว่าการรัฐเสียใหม่  เป็นการใช้เงินสาธารณะในทางที่ผิดอย่าง    ผิดปกติ-พิกล-พิลึก-วิตถาร-วิปลาส-บูดเบี้ยวผิด ปกติ)

(a) lucrative    (มีกำไร, ให้ผลกำไรงาม, ให้ผลตอบแทน)

(b) chronic    (คร้อน-นิค)  (เรื้อรัง, ยาวนาน, เป็นประจำ, เป็นนิสัย)

(c) periodic    (เป็นระยะๆ, เป็นช่วงๆ)

(d) bizarre; eccentric; extremely unattractive, in a way that catches a lot of attention    (แปลกประหลาด-พิกล; ผิดปกติ-ประหลาด-พิกล; ไม่น่าดูอย่างยิ่ง  ในแบบที่ดึงดูดความสนใจอย่างมาก)

 

9. The scientists examined (v) the fossils closely to determine their age.

(นักวิทยาศาสตร์    ตรวจสอบ-พิจารณา-ทดสอบ-สอบ-สอบสวน-ไต่ถาม    ซากฟอสซิลอย่างใกล้ชิด  เพื่อกำหนดอายุของมัน) 

(a) processed     (ประมวลผล)

(b) compared     (เปรียบเทียบ)

(c) inspected     (ตรวจสอบ หรือตรวจตราอย่างละเอียด)

(d) estimated     (ประเมินค่า, ประมาณราคา)

 

10. Physicists have made discoveries that challenge our most fundamental (a) theories of the universe.

(นักฟิสิกส์ได้ทำการค้นพบ  ซึ่งท้าทายทฤษฎีของจักรวาล    ที่เป็นรากฐาน-ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ    (หมายถึงทฤษฎี) ที่สุดของเรา

(a) permanent    (ถาวร)

(b) basic    (ที่เป็นพื้นฐาน)

(c) interesting    (น่าสนใจ)

(d) controversial    (ซึ่งโต้เถียงกัน, ซึ่งขัดแย้งกัน, ซึ่งทะเลาะวิวาทกัน)

 

11. Psychologists have found that stern (a) disciplinary measures do not always make a child behave better.  

(นักจิตวิทยาได้พบว่า  มาตรการทางระเบียบวินัยที่    เข้มงวด-กวดขัน-เคร่งครัด-ไม่ผ่อนผัน    มิได้ทำให้เด็กประพฤติตัวดีขึ้นเสมอไป)

(a) consistent   (สม่ำเสมอ, คงเส้นคงวา)

(b) excessive   (มากเกิน, มากเกินพอดี)

(c) strict   (เข้มงวด, กวดขัน, เคร่งครัด)

(d) tentative   (ซึ่งเป็นการทดลอง, ซึ่งยังไม่แน่นอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

 

12. Gross anatomy is the most abhorrent (a) biology course that medical students have to complete. 

(กายวิภาคศาสตร์ใหญ่  เป็นหลักสูตรชีววิทยาที่    น่ารังเกียจ-น่าเกลียดชัง    มากที่สุดที่นักเรียนแพทย์จะต้องเรียนให้จบ)

(a) challenging    (ซึ่งท้าทาย)

(b) tedious    (น่าเบื่อหน่าย, น่ารำคาญ)

(c) distasteful    (น่ารังเกียจ, น่าเบื่อหน่าย, ไม่พอใจ, ไม่ถูกรส)

(d) tough    (เหนียว, ยาก)

 

13. Interest rates generally fluctuate (v) in a cyclical manner depending upon the strength and weakness of the economic system.

(อัตราดอกเบี้ย  โดยทั่วไปแล้จะ    เปลี่ยนแปลง-ขึ้นๆลงๆ-ผันแปร    ในแบบเป็นวัฏจักร (วงรอบ)  ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งและความอ่อนแอของระบบเศรษฐกิจ)

(a) vary    (เปลี่ยนแปลง, แตกต่าง)

(b) inflate    {(เงิน) เฟ้อ, โป่ง, บวม, พอง}

(c) augment    (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่ม)

(d) jeopardize    (เสี่ยงอันตราย, เสี่ยงภัย, ทำให้เป็นอันตราย)

 

14. A mountain’s lower slopes may support grass and timber, although the crest may be barren (a) and snow-covered.

(ส่วนลาดชันด้านล่างของภูเขาอาจจะมีหญ้าและต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่  แม้ว่ายอดเขาอาจจะ  ปราศจากพืชผล-แห้งแล้ง    และปกคลุมด้วยหิมะ)

(a) chilly    (เย็นเยือก)

(b) isolated    (ปลีกตัวโดดเดี่ยว)

(c) lifeless    (ไม่มีสิ่งมีชีวิต)

(d) hazardous    (มีอันตราย, เป็นภัย)

 

15. The atmosphere moderates daytime temperature and retards (v) night heat loss. 

(ชั้นบรรยากาศช่วยบรรเทาอุณหภูมิ (ความร้อน) ในเวลากลางวัน  และ    ทำให้ช้าลง-ทำให้ลดความเร็ว-ถ่วง-หน่วงเหนี่ยว-ขัดขวาง-เป็นอุปสรรคต่อ    การสูญเสียความร้อนในเวลากลางคืน)  (คือ  ทำให้การสูญเสียความร้อนฯ ช้าลง)

(a) prevents    (ป้องกัน, ขัดขวาง)

(b) aids    (ช่วย, ช่วยเหลือ)

(c) enables    (ทำให้สามารถ)

(d) slows    (ทำให้ช้า)

 

16. In early typewriters the typists were unable to see what was being typed, but later models corrected this flaw (n).

(ในเครื่องพิมพ์ดีดยุคแรกๆ  นักพิมพ์ดีดไม่สามารถมองเห็นสิ่ง (ข้อความ) ที่กำลังถูกพิมพ์  แต่เครื่องพิมพ์ฯ รุ่นต่อๆ มาได้แก้ไข    ข้อบกพร่อง-จุดอ่อน    นี้)
(a) mistake    (ความผิด)

(b) situation    (สถานการณ์)

(c) fault    (ข้อบกพร่อง, ความผิดพลาด, ความคลาดเคลื่อน)

(d) advantage    (ข้อได้เปรียบ, ประโยชน์)

 

17. The late King Bhumibol was tremendously revered (v) by the Thai people. 

(พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลซึ่งสวรรคตแล้ว  ได้รับความ    เคารพนับถือ-บูชา-ยำเกรง    อย่างมากมายโดยประชาชนชาวไทย)

(a) detested    (เกลียดชัง, เกลียด, ไม่ชอบอย่างมาก)

(b) distrusted    (ไม่ไว้ใจ. ไม่เชื่อใจ)

(c) assisted    (ช่วยเหลือ)

(d) respected    (เคารพนับถือ)

 

18. The noisy throng (n) of teenagers jammed the hall to hear the rock concert. 

(กลุ่ม-กลุ่มคน-ฝูงชน-จำนวนมากมาย    ของวัยรุ่นที่ส่งเสียงดัง  ยัดเยียดกันอยู่ในห้องโถง  เพื่อจะฟังดนตรีร้อค)

(a) parents    (พ่อแม่)

(b) quartet    (กลุ่มนักร้อง  ๔  คน, กลุ่มผู้เล่น  ๔  คน)

(c) crowd    (ฝูงชน, กลุ่มคน, คนมากๆ)

(d) class    (ชั้น, ชั้นเรียน)

 

19. It is useless to attempt to flee (v) from every danger; some risks must be taken. 

(ไม่มีประโยชน์ที่จะ    หนี-หลบหนี    จากอันตรายทุกอย่าง,  (คนเรา) ควรจะต้องเสี่ยงภัยในบางครั้ง)  (คือ  ยอมเสี่ยงอันตรายบางอย่าง)

(a) hide oneself     (หลบซ่อนตัวเอง)

(b) run away    (หลบหนี, วิ่งหนี)

(c) protect oneself    (ปกป้องตนเอง)

(d) hesitate    (รีรอ, ลังเลใจ)

 

20. The candidate’s victory (n) at the polls was overwhelming.

(ชัยชนะ-การมีชัยชนะในการรบ    ของผู้สมัครแข่งขัน ณ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (เป็นไปอย่าง) ท่วมท้น)

(a) defeat    (ความพ่ายแพ้)

(b) popularity    (ความเป็นที่นิยมชมชอบ)

(c) triumph    (ไทร้-อั้มพ)  (ชัยชนะ, ความมีชัย, การฉลองชัยชนะ)

(d) treachery    (เทรช-เชอะ-รี่)  (การทรยศ, การหักหลัง, ความอกตัญญู, การไม่มีสัจจะ-ไร้สัตย์, การหลอกลวง, การขายเพื่อน-ขายชาติ)

 

21. When the body reacts adversely (adv.) to certain substances introduced to it, an allergy results. 

(เมื่อร่างกายมีปฏิกิริยา    ในทางลบ-อย่างเป็นปฏิปักษ์หรือในทางร้าย-อย่างตรงกันข้าม  ต่อสารบางอย่างที่ถูกนำมาใช้กับมัน (ร่างกาย)  จะเกิดผลลัพธ์เป็นโรคภูมิแพ้)

(a) negatively    (ในทางลบ)

(b) spontaneously    (เกิดขึ้นเอง, เป็นไปเอง, เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือโดยตัวของมันเอง, โดยสัญชาตญาณ, จากภายใน)

(c) purposefully    (อย่างมีเป้าหมาย-เจตนา-เป้าประสงค์)

(d) rapidly    (อย่างรวดเร็ว)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้