หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 167)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. Even though the villages are adjacent (อะ-เจ๊-เซิ่นท) (a) to each other, their residents speak different languages.

(แม้ว่าหมู่บ้าน    ใกล้-ชิด-ติดต่อกัน-ซึ่งมียอดและด้านเดียวกัน    ซึ่งกันและกัน  ชาวบ้าน (ผู้อยู่อาศัย) พูดภาษาแตกต่างกัน)

(a) similar    (คล้ายกัน, เหมือนกัน)

(b) distant    (อยู่ไกล, ห่างไกล)

(c) next to    (ถัดไป, ใกล้กัน, ติดกัน)

(d) opposite    (ตรงข้ามกับ, ตรงกันข้าม)

 

2. To make the foundation stronger, they compressed (v) the soil before pouring the concrete.

(เพื่อทำให้ฐานรากแข็งแรงขึ้น  พวกเขา    บีบ-อัด-กด-ทำให้แข็ง    ดิน ก่อนที่จะเทคอนกรีตลงไป)

(a) dug    (ขุด)

(b) buried    (เบ๊-ริ) (ฝัง, ซ่อน, ปิด, กลบ, หมก, หมกมุ่น, ลืม (ความแค้น), ขจัด (ความ คิด) ออกไป)

(c) baked    (ปิ้ง, ย่าง)

(d) pressed together    (บีบหรืออัดเข้าด้วยกัน)

 

3. Modern-day sharks evolved (v) from their ancestor Eryops, which lived more than 200 million years ago.

(ปลาฉลามยุคปัจจุบัน    วิวัฒนาการ-เจริญ-ค่อยๆปรากฏขึ้น-ค่อยเป็นค่อยไป    จากบรรพบุรุษของพวกมัน “เออร์ยอพส์”  ซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อกว่า  ๒๐๐  ล้านปีมาแล้ว)

(a) adapted    (ดัดแปลง, ปรับตัว, ปรับให้เหมาะ)

(b) developed; came forth    (พัฒนา; มาจาก)

(c) transformed    (เปลี่ยนรูป, แปรรูป, เปลี่ยนสภาพ, แปลงสภาพ, เปลี่ยนแปลง, แปลงตัว, ปฏิรูป)

(d) vanished    (หายไป, อันตรธานไป)

 

4. Not all of the overseas students could assimilate (อะ-ซิ้ม-มิ-เลท) (v) into the rigidly controlled school.

(มิใช่นักเรียนต่างชาติ (โพ้นทะเล) ทุกคนที่สามารถ    ทำตัวให้กลมกลืน-ทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน-กลายเป็นเหมือน-นำเข้าดูดซึม-เอาอย่าง-ย่อย-เปลี่ยนอาหารให้เป็นสารที่ดูดซึมได้     กับโรงเรียนที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด)  (หมายถึง  มิใช่นักเรียนทุกคนที่ไปเรียนในต่างประเทศ  จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับโรงเรียนที่มีกฎระเบียบเข้มงวดได้)

(a) disseminate    (แพร่กระจาย, เผยแพร่, ทำให้กระจัดกระจาย)

(b) adopt    (นำเอามาใช้, รับเอา (เด็ก) มาเลี้ยง)

(c) become similar; consume and incorporate    (เหมือนหรือคล้ายกัน; บริโภคและผนวกเข้าไว้)

(d) proclaim    (ประกาศ)

 

5. A good mediator intervenes (v) only as much as necessary to settle a dispute between other parties.

(ผู้ไกล่เกลี่ยที่ดี    แทรกแซง-ก้าวก่าย-ยุ่ง-เกิดขึ้นระหว่าง-เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัดขวาง    เฉพาะมากเท่าที่จำเป็นเท่านั้น  เพื่อตกลงแก้ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่างๆ)

(a) disfigures    (ทำให้เสียโฉม, ทำให้ผิดรูปร่าง)

(b) comes between    (แทรกแซง, เข้าไกล่เกลี่ย)

(c) evaporates    (ระเหย, กลายเป็นไอ)

(d) hibernates    (ไฮ้-เบอะ-เนท)  (จำศีลในฤดูหนาว, เก็บตัวอยู่ในรังในฤดูหนาว, หลับในฤดูหนาว, หลบหนาว, อยู่อย่างสันโดษ)

 

6. Young men and women in business often talk about the importance of having a mentor (เม้น-เทอะ หรือ ทอร์) (n) – usually an old person at the same company.

(คนหนุ่มสาวในธุรกิจมักสนทนาเกี่ยวกับความสำคัญของการมี    ที่ปรึกษาที่ฉลาดและไว้ใจได้-ครูหรือผู้ฝึก    -  โดยปกติมักเป็นผู้สูงอายุที่ทำงานในบริษัทเดียวกัน)

(a) sponsor    (ผู้อุปถัมภ์, ผู้ส่งเสริม, ผู้ประกัน)

(b) editor    (บรรณาธิการ)

(c) rector    (อธิการบดีของมหาวิทยาลัย, อธิการโบสถ์)

(d) teacher; tutor; counselor; coach    (ครู; ผู้ติว-สอน; ผู้ให้คำปรึกษา; ผู้ฝึกสอน)

 

7. They harbored (v) the political refugee in their home.

(พวกเขา    ให้ที่พักอาศัย-ปิดบัง-ซ่อน-พักอาศัย-จอดเรือในท่า-จอดเรือ    ผู้ลี้ภัยทางการเมืองในบ้านของตน)

(a) sheltered; gave protection    (ให้ที่พักอาศัย; ให้ความคุ้มครอง)

(b) detained    (กักขัง, หน่วงเหนี่ยว, ทำให้ช้า, ยับยั้ง)

(c) tortured    (ทรมาน, ทำให้เจ็บกายหรือใจ, บิดหรืองอ, การทรมาน, การทำให้เกิดความเจ็บปวด, ความเจ็บปวด, ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส)

(d) slaughtered    (สล้อ-เท่อะ)  (ฆ่าสัตว์, ฆ่าเป็นอาหาร, ฆ่าอย่างทารุณ, สังหารหมู่, การฆ่า, การฆ่าสัตว์, การฆ่าเป็นอาหาร, การสังหารหมู่อย่างไม่ละเว้น)

 

8. Many opportunities stem from (v) his sensible decision to attend the university.

(โอกาสมากมาย    เกิดจาก-กำเนิดจาก    การตัดสินใจที่ฉลาดของเขาที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย)

(a) derive from    (ได้รับจาก)

(b) venture    (เสี่ยง, เสี่ยงภัย, ผจญภัย, ลองดู, กล้าได้กล้าเสีย)

(c) originate from; emerge or develop from    (มีกำเนิดมาจาก; โผล่ออกมา หรือ พัฒนาจาก)

(d) cease    (ซีส)  (หยุด, ยุติ, สิ้นสุด, เลิก, เว้น, ตาย)  (ถ้าเป็นคำนาม หมายถึง การหยุด) 

 

9. Some desert reptiles, being cold-blooded, become dormant (a) in midsummer. 

(สัตว์เลื้อยคลานในทะเลทรายบางชนิด,  เป็นสัตว์เลือดเย็น,   จะ    อยู่เฉยๆ-ไม่เคลื่อนที่-หยุดเคลื่อนไหวชั่วคราว    ในช่วงกลางฤดูร้อน)

(a) inactive    (เฉื่อยชา, อยู่เฉยๆ, ไม่ทำอะไร, ไม่เคลื่อนไหว, ขี้เกียจ)

(b) aggressive    (ก้าวร้าว, รุกราน)

(c) sensitive    (อ่อนไหว, ไวต่อความรู้สึก)

(d) feverish    (เป็นไข้, มีไข้, คล้ายอาการเป็นไข้, ซึ่งทำให้เกิดไข้ได้, ตื่นเต้น, กระสับ

กระส่าย)

 

10. The most pressing (a) problem any economic system faces is how to use its scarce resources. 

(ปัญหา    ด่วน-รีบด่วน    ที่สุด ที่ระบบเศรษฐกิจใดๆเผชิญ  คือ  จะใช้ทรัพยากรที่ขาดแคลน-ไม่เพียงพอ-หายาก ของมัน (ระบบ) อย่างไร)

(a) puzzling    (น่างงงวย, น่าฉงนสนเท่ห์)

(b) outstanding    (เด่น, มีชื่อเสียง)

(c) incontrovertible    (ไม่สามารถโต้เถียงได้, ไม่สามารถแย้งได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้)

(d) urgent    (เร่งด่วน, เร่งรีบ, ฉุกเฉิน)

 

11. A conscientious (คอน-ชิ-เอ๊น-ชัส) (a) teacher spends hours preparing for classes and correcting students’ papers. 

(ครูที่    รอบคอบ-ระมัดระวัง-มีสติรู้ผิดรู้ชอบ    ใช้เวลาหลายชั่วโมงเตรียมตัวเพื่อชั้นเรียนต่างๆ  และตรวจแก้ไขรายงานของนักเรียน)

(a) creative    (สร้างสรรค์, เจ้าความคิด, ช่างประดิษฐ์)

(b) proficient    (โพร-ฟิช-เชี่ยนท)  (เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, คล่องแคล่ว)

(c) renowned    (ริ-เนาน-ดึ)  (มีชื่อเสียง, มีกิตติศัพท์เลื่องลือ, มีเกียรติคุณ)

(d) careful    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

 

12. The concurrence (n) of the heads of state was totally unexpected.

(การเห็นด้วย-การเห็นพ้อง-การสนับสนุน-การให้ความร่วมมือ    ของประมุขของรัฐ  ไม่เป็นที่คาดหวังโดยสิ้นเชิง)  (คือ  ไม่คาดฝันว่าผู้นำจะตกลงกันได้  แต่ก็สามารถตกลงกันได้)

(a) rejection    (การปฏิเสธ, การไม่เห็นด้วย)

(b) proposal    (ข้อเสนอ)

(c) agreement    (การเห็นด้วย, การเห็นพ้อง, การยินยอม, การตกลงกัน, ข้อตกลง)

(d) objection    (การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย)

 

13. President Donald Trump believes that America must radically alter (v) its traditional economic policy. 

(ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมพ์  เชื่อว่า อเมริกาจะต้อง    เปลี่ยนแปลง-แก้ไข-ดัดแปลง-ผันแปร    อย่างรุนแรง  ในนโยบายทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมของตน)

(a) enlarge    (ขยายออก, ทำให้ใหญ่ขึ้น)

(b) change    (เปลี่ยนแปลง)

(c) design    (ออกแบบ)

(d) advocate    (สนับสนุน)

 

14. It is ridiculous (a) to become angry about such an insignificant matter.

(มัน    ไร้สาระ-น่าหัวเราะ-น่าขัน    ที่จะโกรธเคืองเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น)

(a) sinful    (บาป, ชั่วร้าย, ผิดศีลธรรม)

(b) tragic    (โศกสลด, น่าเศร้า, เกี่ยวกับเรื่องโศก)

(c) absurd    (ไร้สาระ, น่าหัวเราะ, เหลวไหล, โง่เขลา)

(d) unpardonable    (ไม่อาจให้อภัยได้)

 

15. The flowers will wither (v) in a few hours.

(ดอกไม้จะ    เหี่ยวเฉา-เหี่ยวแห้ง-หดเหี่ยว-ร่วงโรย-อับเฉา-เน่าเปื่อย-(สี) จางลง-ทำให้เหี่ยวแห้ง ร่วงโรย หรือหมดกำลัง    ในอีก  ๒ – ๓  ชั่วโมง)

(a) open    (เปิด)

(b) revive    (ฟื้นฟู, ทำให้คืนชีพ, กระตุ้น, เร้าใจ, ทำให้เกิดขึ้นอีก)

(c) blossom    (เบ่งบาน)

(d) dry up    (เหี่ยวเฉา, แห้งเหี่ยว, (บ่อน้ำ) แห้ง)

 

16. The orchid is an exotic (อิก-ซ้อท-ทิค) (a) plant to see blooming in most North American gardens.

 (กล้วยไม้เป็นพืช    ผิดธรรมดา-ประหลาด-ไม่ใช่ของพื้นเมือง-มาจากต่างประเทศ    ที่เห็นเบ่งบานในสวนในทวีปอเมริกาเหนือส่วนใหญ่)

(หมายถึง กล้วยไม้มิใช่พืชพันธุ์พื้นเมืองในอเมริกา  แต่เป็นพืชเมืองร้อน  ดังนั้น  ที่เห็นมันเบ่งบานขึ้นมาได้ในสวนในอเมริกา  จึงไม่ใช่เรื่องปกติ  ซึ่งในกรณีนี้ถือเป็นข้อยกเว้นที่มิใช่เรื่องปกติทั่วไป)

(a) a common    (ธรรมดาสามัญ, ปกติ, ทั่วไป, รวมกัน)

(b) a colorful    (เต็มไปด้วยสีสัน, มีสีฉูดฉาด)

(c) a beautiful    (สวยงาม)

(d) an unusual    (ผิดธรรมดา, เป็นข้อยกเว้น)

 

17. The police confiscated (v) the stolen goods.

(ตำรวจ    ริบหรือยึด    สินค้าที่ถูกขโมยมา)

(a) reported  (รายงาน)

(b) located    (หาทำเลที่ตั้ง, หาตำแหน่งแห่งที่)

(c) seized    (ยึด, ฉวย, ชิง, ครอบครอง, จับ, จับกุม, จับตัว)

(d) released   {ปล่อย (นักโทษ), ปลดปล่อย, ปลดเปลื้อง, แก้, คลาย}

 

18. Most high school students look up to the star player on the football team. 

(นักเรียนชั้นมัธยมส่วนใหญ่    เคารพนับถือ-นิยมเลื่อมใส    ผู้เล่นที่เป็นดารา – คือมีฝีเท้าดี – ในทีมฟุตบอล)

(a) trust    (ไว้วางใจ, เชื่อมั่น)

(b) envy    (อิจฉา, ริษยา)

(c) respect    (เคารพ, นับถือ)

(d) pursue    (ติดตาม)

 

19. A sealed bottle thrown into the ocean often floats aimlessly before it reaches land. 

(ขวดที่ปิดผนึก – กันรั่วซึม – ที่ถูกโยนลงไปในมหาสมุทร  มักจะ    ลอยไปอย่างไม่มีจุด หมาย    ก่อนที่มันจะไปถึงฝั่ง)

(a) sinks    (จม)

(b) leaks    (รั่ว)

(c) disintegrates    (แยกจากกัน, สลายตัว)

(d) drifts    (ล่องลอย, พเนจร, ระเหเร่ร่อน, เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิม)

 

20. One symptom of the disease is a high fever.

(อาการ-อาการโรค-ลักษณะอาการ-เครื่องแสดง-เครื่องชี้บอก-เครื่องหมาย    อย่างหนึ่งของโรค  คือ ไข้สูง)

(a) symbol    (สัญลักษณ์)

(b) cause    (สาเหตุ)

(c) sign    (อาการ, เครื่องหมาย, เครื่องแสดง, สัญลักษณ์)

(d) pain    (ความเจ็บปวด)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้