หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 166)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. O. Henry’s short stories engross (v) readers all the way to their surprise endings.

(เรื่องสั้นของโอ เฮนรี่    ดึงดูดความสนใจ-ทำให้หมกมุ่น-ทำให้คร่ำเคร่ง    ผู้อ่าน  ตลอดเรื่องจนกระทั่งจบเรื่องในแบบประหลาดใจ)  (คือ  ทำให้ผู้อ่านดื่มด่ำอยู่กับการอ่านจนจบเรื่อง)

(a) fertilize    (ทำให้เจริญพันธุ์, ผสมพันธุ์,  เพิ่มความอุดมสมบูรณ์, ทำให้ที่ดินอุดมสมบูรณ์, ทำให้มีลูก, ทำให้เกิดผล)

(b) augment    (อ๊อก-เมิ่นท)  (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น)

(c) jeopardize    (ทำให้เป็นอันตราย, ทำอันตราย, เป็นภัยต่อ, ทำร้าย)

(d) engage; become completely occupied or involved in an activity    (ทำให้ยุ่ง-ทำให้พัวพัน; (ทำให้) หมกมุ่นหรือพัวพันกับเรื่องหนึ่งอย่างเต็มที่)

 

2. Modern telescopes can detect the faintest light emitted (v) by distant stars.

(กล้องโทรทัศน์สมัยใหม่สามารถค้นพบแสงที่จางที่สุดซึ่งถูก    ปล่อยออกมา-เปล่งออกมา-แพร่กระจาย-ฉาย-ส่อง    โดยดวงดาวที่อยู่ห่างไกลออกไป)

(a) scattered   (กระจัดกระจาย, แตกกระเจิง, ทำให้กระจัดกระจาย, ทำให้แตกกระเจิง, สาด, โปรย, หว่าน, การทำให้กระจัดกระจาย-แตกกระเจิง, การสาด-โปรย-หว่าน)

(b) mitigated   (ทำให้บรรเทาเบาบาง, ทำให้ลดน้อยลง)

(c) released; sent out; given off    (ปล่อยออกมา; ส่งออกมา; ปล่อยออกมา)

(d) exonerated    (ทำให้พ้นจากความผิดหรือข้อกล่าวหา, ปลดเปลื้องภาระ, ปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบหรือหน้าที่)

 

3. Houses in the United States in the old times were made chiefly (adv.) of wood products.

(บ้านในสหรัฐฯในสมัยก่อนถูกสร้าง    ส่วนใหญ่-ส่วนสำคัญที่สุด-เป็นหลัก    ด้วยผลิต ภัณฑ์ไม้)

(a) slightly    (เล็กน้อย, นิดหน่อย)

(b) mostly    (ส่วนมาก, ส่วนใหญ่)

(c) briefly    (อย่างสั้นๆ)

(d) robustly    (อย่างแข็งแรง, อย่างแข็งแกร่ง)

 

4. Despite her capability and efficiency, she cannot withstand (v) the pressure of her job.

(ทั้งๆที่มีความสามารถและประสิทธิภาพ  เธอไม่สามารถ    ทนต่อ-อดทนต่อ-อดกลั้น-ต่อต้าน-สกัด-กลั้น    ความกดดันจากงานของเธอ)

(a) accomplish    (อะ-ค้อม-พลิช)  (ทำสำเร็จ, บรรลุผล)

(b) recover    (ฟื้นจากไข้, กลับคืนสู่สภาพปกติ, คืนสภาพเดิม, หายเป็นปกติ, เอากลับคืน, กู้, ค้นพบใหม่, ได้ค่าสินไหมชดเชย)

(c) compel    (บังคับ, ผลักดัน, เกณฑ์, ต้อน) 

(d) endure; resist; confront    (อดทน-ทนทาน; ต้านทาน-ยับยั้ง; เผชิญหน้ากับ)

 

5. Bus service to the city was halted (v) due to poor road conditions

(บริการรถประจำทางไปยังเมืองถูก    ทำให้หยุด-หยุด-ชะงัก    เนื่องมาจากสภาพถนนที่ย่ำแย่)

(a) ridiculed    (ริ้ด-ดิ-คิวล)  (หัวเราะเยาะ, เยาะเย้ย, ยั่วเย้า, หยอกล้อ, การหัวเราะเยาะ-เยาะเย้ย-ยั่วเย้า-หยอกล้อ)

(b) stopped; discontinued    (ทำให้หยุด, หยุด; ทำให้หยุด-หยุด-เลิก-ชะงัก)

(c) exacerbated    (อิก-แซส-เซอร์-เบท)  (ทำให้หนักขึ้น, ทำให้ทรุดหนัก, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้ช้ำ, ทำให้โกรธเคือง)

(d) fabricated    (แฟ้บ-ริ-เคท)  (สร้าง, ประดิษฐ์, คิดค้น, เสกสรร, ปั้นเรื่อง, ปลอม, ปลอมแปลง, ทอ)

 

6. The committee’s obdurate (อ๊อบ-ดุ-ริท) (a) refusal to listen to our plan was heart-breaking to us since we had spent ten years coming up with it.

(การปฏิเสธที่    ดื้อดึง-ดื้อรั้น-ใจแข็ง-ไม่ยอม    ของคณะกรรมการ  ที่จะฟังแผนของเรา  ทำให้เราหัวใจสลาย  เพราะว่าเราได้ใช้เวลา  ๑๐  ปี  ในการคิดและนำเสนอมัน)

(a) stubborn and insensitive    (ดื้อดึง-ดื้อรั้น และ ไม่หวั่นไหว-ไม่รู้สึก)

(b) successive    (ต่อเนื่อง, ติดๆกัน, เป็นลำดับ, ตามลำดับ, ตามหลัง, รับช่วง)

(c) ignorant    (ไม่รู้, ไม่รู้เรื่อง, ไม่รู้ข่าวคราว, ไม่ได้รับการศึกษา, โง่เขลา)

(d) prominent    (มีชื่อเสียง, สำคัญ)

 

7. The defendant tried to elicit (อิ-ลิส-ซิท) (v) the sympathy of the jury by appearing at the trial in a wheelchair, but the jury convicted him anyway.

(จำเลยพยายามที่จะ    นำออกมา-ดึงออกมา-ล้วงออกมา-ล้วงเอาความจริง    ความเห็นอกเห็นใจของคณะลูกขุน  โดยการปรากฏตัวที่การไต่สวนในรถเข็น  แต่อย่างไรก็ตาม  คณะลูกขุนก็ตัดสินว่าเขามีความผิด)

(a) promulgate    (พร้อม-เมิล-เกท หรือ โพร-มั้ล-เกท)  (ประกาศใช้เป็นกฎหมาย, ประกาศอย่างเป็นทางการ, เผยแพร่, สอน)

(b) indoctrinate    (ปลูกฝังความเชื่อ, สอนให้ซึมซาบ, สั่งสอนทฤษฎี หลักการ ลัทธิ และอื่นๆ)

(c) bring out; call forth    (นำหรือดึงออกมา; เรียกออกมา)

(d) quench    (เคว้นช)  (ระงับ, ดับ, ทำให้หมด, ปราบ, เอาชนะ)

 

8. The farmer on vacation in the big city felt out of his milieu (มีล-ยู่) (n).

(a) residence    (ที่พักอาศัย, ถิ่นที่อยู่, ที่อยู่, การอยู่อาศัย, การมีถิ่นที่อยู่)

(b) ecstasy    (เอ๊ค-สทะ-ซี่)  (ความดีใจอย่างเหลือล้น, ความปิติยินดีอย่างเหลือล้น, ความปลาบปลื้ม-ปิติสุข, ความเคลิบเคลิ้ม)

(c) equanimity   (ความใจเย็น, ความสงบใจ, ความมีอารมณ์เย็น, ความสมดุลของใจ)

(d) environment; surroundings    (สภาพแวดล้อม-สิ่งแวดล้อม; สภาพแวด ล้อม-สิ่งแวดล้อม)

 

9. The mother soothed the disappointed child and then promised to take him on a picnic as soon as it stopped raining.

(แม่    ปลอบโยน-ปลอบขวัญ-ประโลมใจ    ลูกที่ผิดหวัง  และต่อจากนั้นสัญญาว่าจะพาเขาไปเที่ยวปิกนิก  ในทันทีที่ฝนหยุดตก)

(a) hugged    (กอด)

(b) comforted    (ปลอบโยน, ปลอบใจ, ช่วยเหลือ)

(c) whipped    (หวด, ตี, เฆี่ยน, โบย, ลงแส้, รวบรวม, ชุมนุม)

(d) praised    (สรรเสริญ, ยกย่อง)

 

10. The clerk had to break off the conversation in order to wait on a customer. 

(เสมียนคนนั้นจำเป็นต้อง    หยุด  สนทนา  โดยกะทันหัน    เพื่อมารับใช้ลูกค้า) 

(a) resume    (ดำเนินต่อไป)

(b) hurry    (รีบเร่ง)

(c) begin    (เริ่มต้น)

(d) interrupt    (ทำให้หยุด, ยับยั้ง, ตัดบท, พูดสอด, ขัดจังหวะ, ขัดขวาง)

 

11. The new tax law is explicit; that type of business is tax-exempt.

(กฎหมายภาษีฉบับใหม่    ชัดเจน-ชัดแจ้ง-แน่นอน-เปิดเผย   (กล่าวคือ)  ธุรกิจประเภทนั้นได้รับการยกเว้นภาษี)

(a) deficient    (ดิ-ฟิช-เชิ่นท)  (ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, บกพร่อง)

(b) exorbitant    {(ราคา) แพงลิ่ว, สูงลิ่ว}

(c) definite    (แน่นอน, แน่ชัด, ชัดเจน, เด็ดขาด)

(d) harsh    (หยาบ, สาก, ฝาด, บาด (ตา), แสบ (แก้วหู), ห้าว, ไม่น่าดู)

 

12. The union’s grievance committee met with the school board to protest the teacher’s firing. 

(คณะกรรมการ    การอุทธรณ์-ร้องทุกข์    (หรือความไม่พอใจ-ข้อข้องใจ) ของสหภาพแรงงาน  พบกับบอร์ดของโรงเรียน  เพื่อประท้วง-คัดค้าน การไล่ครูออกจากงาน)

(a) personnel    (บุคลากร)

(b) investment    (การลงทุน)

(c) scholarship    (ทุนการศึกษา)

(d) complaint    (การอุทธรณ์-ร้องทุกข์, การบ่น)

 

13. The noise was so faint that it was impossible to be sure what it was or even where it came from.

(เสียงนั้น    แผ่วเบาหรือค่อย    มากจนกระทั่ง  มันเป็นไปไม่ได้ที่จะแน่ใจว่ามันเป็นเสียงอะไร  หรือแม้กระทั่งว่ามันมาจากที่ไหน)

(a) frightening    (น่าตกใจ, น่ากลัว)

(b) loud    (เสียงดัง)

(c) melodious    (ไพเราะ, หวานหู, นุ่มนวล)

(d) indistinct    (ไม่ชัดเจน, สลัว, คลุมเครือ)

 

14. Since he had never been in such a situation before, his apprehension was understandable. 

(เนื่องจากเขาไม่เคยอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นมาก่อน    ความกลัว-ความหวาดหวั่น-ความสงสัย-ความเข้าใจ-การหยั่งรู้-การจับกุม    ของเขาสามารถเข้าใจได้)  (คือ  เข้าใจได้ว่าทำไมเขาจึงกลัว)

(a) hesitation    (การรีรอ, การลังเลใจ, การชักช้า)

(b) excitement    (ความตื่นเต้น)

(c) enthusiasm    (ความกระตือรือร้น, ความกระฉับกระเฉง)

(d) fear    (ความกลัว)

 

15. The boy felt disgraced because he knew that he had been wrong to steal.

(เด็กคนนั้นรู้สึก    อัปยศอดสู-อับอาย-ขายหน้า    เพราะว่าเขารู้ว่า  เขาผิดที่ไปลักขโมยของ)

(a) worried    (วิตกกังวล, ห่วงใย)

(b) ashamed    (ละอาย, อับอาย, กระดากใจ)

(c) tempted    (ถูกยั่วยวน, ถูกล่อใจ)

(d) phony    (เก๊, ปลอม, ไม่แท้)

 

16. The French detective novelist Georges Simenon is one of the most prolific writers of the twentieth century.

(นักเขียนนิยายนักสืบชาวฝรั่งเศส  ยอร์ชส  ซิเมนอน เป็นหนึ่งในบรรดานักเขียนที่    มีผลงานมากมาย-(ต้นไม้)มีลูกดก    ของศตวรรษที่ ๒๐)

(a) famous    (โด่งดัง, มีชื่อเสียง)

(b) productive    (มีผลผลิตหรือผลงาน, ให้ผลดีมาก, ทำให้เกิดผล, อุดมสมบูรณ์)

(c) pessimistic    (มองโลกในแง่ร้าย)

(d) instructive    (ซึ่งให้คำสอนหรือคำแนะนำ, เป็นการสั่งสอน, เป็นการแจ้งข่าว)

 

17. It is widely believed that one barrier to world peace is the nuclear arms buildup. 

(มันถูกเชื่อกันอย่างแพร่หลายว่า    อุปสรรค-สิ่งกีดขวาง-ด่านศุลกากร    ประการหนึ่งต่อสันติภาพโลก  คือการสะสมอาวุธนิวเคลียร์)

(a) threat    (อันตราย, ภัยคุกคาม, การขู่กรรโชก)

(b) obstacle    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, สิ่งที่ขัดขวางความเจริญก้าวหน้า)

(c) contribution    (คุณูปการ, การมีส่วนช่วยเหลือ, การบริจาคเงินหรือสิ่งของ)

(d) devastation    (การทำลายล้าง, การล้างผลาญ, การมีชัยท่วมท้น)

 

18. One of the most baffling aspects of brain research concerns the nature of consciousness. 

(หนึ่งในบรรดาแง่มุมที่    น่างงงัน-น่ายุ่งเหยิง-น่าล้มเหลว-ซึ่งสกัดกั้น    มากที่สุดอย่างหนึ่งของการวิจัยสมอง  เกี่ยวข้องกับลักษณะของจิตสำนึก-ภาวะจิต-ความมีสติ-ความคิดและความรู้สึกรวมกัน)

(a) controversial    (ซึ่งโต้แย้งหรือถกเถียงกัน)

(b) haphazard    (ตามอำเภอใจ, ไม่มีการวางแผน, ไม่เป็นระเบียบ, ไร้จุดหมาย)

(c) perplexing    (น่างงงัน, น่าสับสน)

(d) volatile    (เปลี่ยนแปลงบ่อย, ขึ้นๆลงๆ)

 

19. The history professor gave a synopsis of the events leading to World War I. 

(ศาสตราจารย์ทางประวัติศาสตร์ให้    การสรุปย่อ-สรุปความ-ข้อสรุป-บทสรุป-ใจความสำคัญ-สาระสำคัญ    ของเหตุการณ์ที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ )

(a) discussion    (การประชุมปรึกษาหารือ)

(b) report    (รายงาน)

(c) preview    (การชมก่อน, การดูก่อนการแสดง, การแสดงก่อน, การฉายหนังก่อน, การฉายหนังตัวอย่างก่อนหนังจริง)

(d) summary    (การสรุป, บทความย่อ, ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ)

 

20. The idea that both the parents and the community are responsible for the well-being of minors has gained acceptance only in the twentieth century. 

(ความคิดที่ว่า  ทั้งพ่อแม่และชุมชนรับผิดชอบต่อ    ความกินดีอยู่ดี    ของผู้เยาว์  (เพิ่ง) ได้รับความยอมรับในศตวรรษที่  ๒๐  เท่านั้น)  (คือ  ก่อนหน้านั้นไม่ได้รับการยอมรับ)

(a) delinquency    (การกระทำผิด, ความผิด, การกระทำผิดกฎหมายของเด็ก, การไม่ชำระหนี้, ความเหลวไหล)

(b) welfare    (สวัสดิภาพ, ความสุขความสบาย, สวัสดิการ)

(c) advancement    (ความก้าวหน้า, ความทันสมัย)

(d) maturity    (ความเป็นผู้ใหญ่, ความมีวุฒิภาวะ, การบรรลุนิติภาวะ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้