หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 165)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. The critic’s searing review was filled with bitterness and invective (n).

(คำวิจารณ์ที่เผ็ดร้อนของนักวิจารณ์  เต็มไปด้วยความเผ็ดร้อน-รุนแรง และ    คำด่าว่า-การด่าว่าอย่างรุนแรง-การกล่าวดูหมิ่น-คำประณาม-การประณามอย่างรุนแรง)

(a) compliment    (คำชมเชย, คำสรรเสริญ, คำอวยพร, ของขวัญ)

(b) aversion    (ความเกลียด, ความไม่ชอบอย่างแรง)

(c) melancholy    (เม้-เลิน-เคอะ-ลิ)  (ความเศร้า, ความหดหู่)

(d) diatribe (ได๊-เออะ-ไทรบ); insulting or abusive speech    (การด่าอย่างรุนแรง; คำพูดที่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือกล่าวร้าย)   

 

2. The apple-dropping experiment gave the scientists empirical (a)  evidence that gravity exists.

(การทดลองทำแอปเปิลหล่น (ลงบนพื้นโลก) ให้พยานหลักฐาน    ซึ่งได้จากประสบการณ์หรือการทดลอง-ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์หรือการสังเกต (โดยไม่อาศัยวิทยาศาสตร์หรือทฤษฎี)    แก่นักวิทยาศาสตร์ว่า  แรงดึงดูดของโลกมีอยู่)

(a) identical    (เหมือนกัน, เหมือนกันทุกอย่าง, อย่างเดียวกัน)

(b) practical    (ใช้ได้, ได้ผล, เหมาะสม, มีประโยชน์, ตามความเป็นจริง, เน้นในทางปฏิบัติ, เกี่ยวกับการปฏิบัติ)

(c) relying on experience or observation; not merely theoretical    (ซึ่งอาศัยประสบการณ์หรือการสังเกต; มิใช่แต่เพียงทฤษฎี)

(d) equivocal    (คลุมเครือ, กำกวม, มีสองนัย, ตีความได้มากกว่า  ๑  อย่าง)

 

3. Eddy’s views are so nebulous (เน้บ-บิว-เลิส) (a) that no one can figure out what he thinks about anything.

(ความคิดเห็นของเอ็ดดี้    คลุมเครือ-ไม่ชัด-คล้ายเมฆ-ยุ่งเหยิง    มาก  จนกระทั่งไม่มีใครสามารถเข้าใจว่าเขาคิดเกี่ยวกับอะไร)  

(a) lengthy    (ยืดเยื้อ, ยาวนาน, ใช้เวลามาก)

(b) vague; hazy; indistinct    (คลุมเครือ-ไม่ชัดแจ้ง; เป็นหมอก-มีหมอก-มืดสลัว-ไม่ชัด; ไม่ชัดเจน-คลุมเครือ-สลัว)

(c) tedious    (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

(d) lethargic    (ลิ-ธ้าร์-จิค)  (เฉื่อยชา, เซื่องซึม, ง่วง, ง่วงเหงาหาวนอน, เมินเฉย, เฉยเมย)

 

4. There was nothing novel (นอฟ-เวิล) (a) about the author’s latest novel; the characters were old, and the plot was borrowed.

(ไม่มีอะไร    ใหม่-แตกต่าง    เกี่ยวกับนวนิยายล่าสุดของผู้เขียน  (กล่าวคือ)  ตัวละครก็เดิมๆ  และการวางเนื้อเรื่องก็ถูกหยิบยืมมา)

(a) laborious   {ใช้แรงงานมาก, (งาน) หนัก, ยาก, ลำบาก, ต้องใช้ความพยายามมาก, อุตสาหะ}

(b) trustworthy   (น่าไว้วางใจ, เชื่อถือได้)

(c) new; original    (ใหม่; ไม่ซ้ำแบบใคร-ไม่เอาอย่างใคร)

(d) reprehensible    (น่าตำหนิ, น่าประณาม, น่าถูกต่อว่า, น่าจับผิด, น่าดุ)

 

5. The parade of soldiers was martial (a) in tone; the soldiers carried rifles and were followed by a formation of tanks.

(ขบวนพาเหรดของทหาร    คล้ายหรือเกี่ยวกับสงคราม-ชอบรบ-กล้าหาญ-เหมาะสำหรับการรบ-เกี่ยวกับนักรบหรือกองทัพ    ในน้ำเสียง  (เพราะ)  ทหารแบกปืนไรเฟิ่ล  และตามด้วยรูปขบวนของรถถัง)

(a) mediocre    (มี-ดิ-โอ๊-เค่อะ หรือ มี้-ดิ-โอ-เค่อะ)  (มีคุณภาพปานกลาง, ไม่ดีไม่เลว, สามัญ)

(b) warlike; having to do with combat    (ชอบสงคราม-ชอบสู้รบ; เกี่ยวข้องกับการรบ-การต่อสู้)

(c) maladroit    (แมล-ละ-ดร๊อยท)  (ไม่ชำนาญ, ไม่คล่องแคล่ว, อุ้ยอ้าย)

(d) monotonous    (มะ-น้อท-เทิน-เนิส)  (ซ้ำซาก, ซ้ำกัน, น่าเบื่อ, มีเสียงเดียว)

 

6. The island kingdom was ruled by a ruthless despot (เดส-เพิท) (n) who executed suspected rebels at noon each day in the village square.

(อาณาจักรบนเกาะถูกปกครองโดย    ผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาด-ผู้กดขี่-ทรราช-นักเผด็จการ    ที่ทารุณโหดร้าย  ผู้ซึ่งประหารชีวิตกบฏที่ต้องสงสัยในตอนเที่ยงวันของแต่ละวัน  ที่จัตุรัสของหมู่บ้าน)

(a) an absolute ruler; an autocrat; dictator    (ผู้ปกครองซึ่งใช้อำนาจเด็ดขาด; จอมเผด็จการ; ผู้เผด็จการ-ผู้บงการ)

(b) depot    (ดิ-โพ)  (โกดัง, คลังพัสดุ, สถานีรถไฟ-รถเมล์)

(c) mogul    (บุคคลสำคัญซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพล)

(d) tycoon    (ไท-คู่น)  (โชกุน (ของญี่ปุ่น), นักธุรกิจที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลมาก)

 

7. Congress enacted (เอน-แน้คท-เทด) (v) the legislation during its last session.

(สภาคองเกรส    บัญญัติ-ประกาศใช้-ประกาศใช้เป็นกฎหมาย-แสดงออก    กฎหมาย  ระ หว่างสมัยประชุมสุดท้าย)

(a) annulled    (อะ-นั่ล)  (เลิกล้ม, ยกเลิก, ทำลายล้าง, ลบล้าง)

(b) stabilized   (ทำให้มีเสถียรภาพ, ทำให้มั่นคง)

(c) ratified    (ให้สัตยาบัน, รับรอง)

(d) legislated; passed the law    (ออกกฎหมาย; ผ่านกฎหมาย)

 

8. Jobs that guarantee more immediate return on investment have priority (n) over local cultural needs and amenities.

(งานซึ่งให้หลักประกันผลตอบแทน (ผลกำไร) เพิ่มมากขึ้นในทันทีทันใด  จะมี    ลำดับความสำคัญ    เหนือความต้องการและความสุภาพอ่อนโยน (หรือความเจริญหูเจริญตา) ทางด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น)  (หมายถึง  งานที่ทำเงินให้อย่างรวดเร็ว  ต้องมาก่อนความต้องการหรือความดีงามทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น  คือ  ให้ความสำคัญกับงานที่สร้างเงิน  มากกว่าการหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่น)

(a) precedence   (เพรส-ซี-เดิ้นซ)  (การมาก่อน, ความสำคัญกว่า, การมีสิทธิ์ก่อน, การนำหน้า)

(b) control   (การควบคุม)

(c) influence   (อิทธิพล)

(d) jurisdiction   (อำนาจศาล, ขอบเขตอำนาจ, อำนาจในการตัดสินคดีหรือควบคุม)

 

9. The history of UFO, since the previous century till now, has been an intriguing (a) mystery. 

(ประวัติของจานบิน, ตั้งแต่ศตวรรษก่อนจนถึงปัจจุบัน,  เป็นเรื่องลึกลับ-ลี้ลับที่    มีเสน่ห์-ดึงดูดใจหรือยั่วยวนใจคน)

(a) incomprehensible    (ไม่อาจเข้าใจได้)

(b) fascinating    (น่าหลงใหล, มี่เสน่ห์, ดึงดูดหรือยั่วยวนใจ)

(c) inexplicable    (ไม่สามารถอธิบายได้)

(d) incontrovertible    (ที่ไม่อาจโต้แย้งได้, ที่เถียงไม่ได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้)

 

10. The appeal (n) of jade lies in its compact structure, which permits very delicate carving. 

(เสน่ห์-การขอร้อง-การขอความกรุณา-การอุทธรณ์    ของหยกอยู่ตรงโครงสร้างที่แน่น-แข็ง-กระชับ ของมัน  ซึ่งยอมให้ (ทำให้) มีการแกะสลักที่ละเอียดอ่อนได้)

(a) density    (ความหนาแน่น)

(b) value    (ค่า, คุณค่า, ค่านิยม)

(c) attraction    (เสน่ห์, แรงดึงดูด, ความยั่วยวนใจ, สิ่งยั่วยวนใจ)

(d) essence    (เนื้อหาสาระ, เนื้อแท้, แก่นแท้, ใจความ, จุดสำคัญ, ส่วนประกอบสำคัญ, หัวใจ, ตัวยาสำคัญ, หัวน้ำหอม)

 

11. Some physicists have proposed that sunspots and solar wind have negligible (a) effects on the earth’s weather.

(นักฟิสิกส์บางคนได้เสนอว่า  จุดดับบนดวงอาทิตย์และลมสุริยะ  มีผลกระทบ    เล็กน้อย-ไม่สำคัญ-ขี้ปะติ๋ว    ต่ออากาศของโลก)

(a) undetermined    (มิได้กำหนดหรือระบุ)

(b) indisputable    (ไม่อาจเถียงหรือโต้แย้งได้)

(c) tremendous    (มหึมา, มหาศาล, ใหญ่โต, มากมาย)

(d) insignificant    (ไม่สำคัญ, เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป, ไม่มีความหมาย)

 

12. Studies of captured reptiles indicate that crocodiles rank only second to turtles in longevity (n)

(การศึกษาสัตว์เลื้อยคลานที่จับได้  บ่งชี้ว่า  จระเข้จะอยู่เป็นลำดับที่  ๒  รองจากเต่าเท่า นั้น  ในเรื่อง    การมีอายุยืนยาว-อายุยืน)

(a) length    (ความยาว)

(b) lifespan    (ช่วงชีวิต, เวลาในชีวิต)

(c) appetite    (ความอยากกินอาหาร)

(d) endurance    (ความอดทน, ความทนทาน, ความอดกลั้น)

 

13. Even though many years have passed since Einstein formulated his theory of relativity, few people are able to grasp (v) it fully.

(ถึงแม้ว่าหลายปีได้ผ่านไปแล้วตั้งแต่ไอน์สไตน์สร้างทฤษฎีสัมพัทธ์ของเขา  ผู้คนน้อยคนสามารถ    เข้าใจ-รู้ซึ้ง-คว้า-ยึด-จับ-กำแน่น    มันอย่างเต็มที่)

(a) apply    (ประยุกต์ใช้, ใช้, สมัครงาน)

(b) revise    (แก้ไข, ทบทวน)

(c) comprehend    (เข้าใจ)

(d) project    (คาดการณ์, ประมาณการ, โครงการ)

 

14. There is no alternative (n); the president must approve the bill if Congress passes it. 

(ไม่มี    ทางเลือก    (และ)  ท่านประธานาธิบดีจะต้องเห็นชอบกับพระราชบัญญัติ  ถ้าสภาผ่านมันออกมา)

(a) doubt    (ความสงสัย, ข้อกังขา, ความไม่แน่ใจ, ความสนเท่ห์)

(b) mistake    (ความผิด)

(c) other choice    (ทางเลือกอื่น)

(d) chance of agreement    (โอกาสของความตกลงกันหรือเห็นพ้องกัน)

 

15. His employer appeared to be in such an affable (a) mood that Tom decided to ask for a raise. 

(นายจ้างของเขาดูเหมือนจะอยู่ในอารมณ์ที่    เป็นมิตร-กรุณา    อย่างมาก  จนกระทั่งทอมตัดสินใจที่จะขอเงินเดือนขึ้น)

(a) respondent    (เกี่ยวกับการตอบ-ตอบสนอง-ขานรับ)

(b) irresponsible    (ไม่รับผิดชอบ)

(c) uncertain    (ไม่แน่นอน)

(d) agreeable    (น่าคบ, น่าพอใจ, เห็นด้วย, เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, สอดคล้อง)

 

16. The clerk had been insolent (a) to his superior too often; now he was without a job. 

(เสมียนคนนั้น    ทะลึ่ง-ไร้มารยาท-อวดดี    กับผู้บังคับบัญชาของเขาบ่อยครั้งเกินไป  (และ) ตอนนี้เขาตกงานแล้ว)  (เพราะโดนไล่ออก)

(a) dishonest    (ไม่ซื่อสัตย์, ไม่สุจริต, ไม่ตรงไปตรงมา, ไม่น่าไว้วางใจ)

(b) affectionate    (เมตตา, ชอบ, รัก)

(c) rude    (หยาบคาย, ไม่สุภาพ, ไม่ละเอียด, ไม่ประณีต, ไม่ไพเราะ)

(d) malevolent    (มุ่งร้าย, ประสงค์ร้าย)

 

17. He was greatly vexed (v) by the new and unexpected development.

(เขา    หัวเสีย-ถูกรบกวนหรือก่อกวน    อย่างยิ่ง  จากการพัฒนาใหม่ๆและมิได้คาดฝัน)

(a) annoyed    (รู้สึกถูกรบกวน-รำคาญ)

(b) astonished    (ประหลาดใจ, สนเท่ห์)

(c) enlightened    (ได้รับความรู้-ความสว่าง)

(d) contented    (พอใจ)

 

18. The stray (a) dog was picked up by the dogcatcher because he had no collar. 

(เจ้าหมา    เร่ร่อน-พเนจร-ข้างถนน    ถูกจับมาโดยพนักงานจับสุนัข  เพราะว่ามันไม่มีปลอกคอ)  (ซึ่งแสดงว่าไม่มีเจ้าของ)

(a) dirty    (สกปรก)

(b) sick    (เจ็บป่วย)

(c) ferocious    (ดุร้าย, ทารุณ, โหดร้าย, รุนแรง)

(d) homeless    (เร่ร่อน, ไม่มีบ้านหรือที่อยู่อาศัย)

 

19. The holiday crowds littered (v) the park.

(ฝูงชนที่มาเที่ยววันหยุด    ทิ้งขยะเกลื่อนกลาด-เรี่ยราด    สวนสาธารณะ)

(a) cleaned    (ทำความสะอาด)

(b) left    (ออกจาก, จากไป)

(c) dirtied    (ทำให้สกปรก)

(d) filled    (ทำให้เต็ม, เติมให้เต็ม)

 

20. The charges brought against the government official finally hurt nothing but his vanity (แว้น-นิ-ที่) (n)

(ข้อหาที่ตั้งแก่ข้าราชการคนนั้น  ในที่สุดมิได้ทำให้ (เขา) เจ็บปวดหรือเป็นอันตรายแต่อย่างใด  ยกเว้น    ความภูมิใจในตนเอง-ความทะนงตัว-ความหยิ่งยโส   ของเขา)  (but = ยกเว้น)

(a) family    (ครอบครัว)

(b) pride    (ความภาคภูมิใจ)

(c) prospect    (ความคาดหวัง)

(d) image    (ภาพลักษณ์, ภาพ)

 

21. Affluent (a) nations have an obligation to help their neighbors.

(ประเทศที่    มั่งคั่ง-ร่ำรวย    มีพันธะหน้าที่ที่จะ (ต้อง) ช่วยเหลือเพื่อนบ้านของตน)

(a) large     (ใหญ่)

(b) industrialized     (ที่เป็นอุตสาหกรรม)

(c) advanced     (ก้าวหน้า, ทันสมัย)

(d) wealthy    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้