หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 164)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. The director concurred (v) with the conclusions of the committee’s report.

(ผู้อำนวยการ    เห็นด้วย-เห็นพ้อง-ให้ความร่วมมือ-สนับสนุน    กับข้อสรุปในรายงานของคณะกรรมการ)

(a) disputed    (โต้เถียง, โต้แย้ง, ถกเถียง, ทะเลาะ, อภิปราย, ต่อต้าน, ต่อสู้, แข่งขัน)

(b) relinquished    (ริ-ลิ้ง (ลิ้น)-ควิช)  (สละ, ยกเลิก, ปลดปล่อย, ถอน)

(c) agreed; had the same opinion or drew the same conclusion    (เห็นด้วย; มีความเห็นเหมือนกัน หรือสรุปแบบเดียวกัน)

(d) exaggerated    (อิก-แซ้จ-เจอะ-เร-เทด)  (พูดหรือกล่าวเกินความจริง, โม้)

 

2. You must conform (v) to the rules or leave the club.

(คุณจะต้อง    ทำตาม-ทำให้สอดคล้องกับ-ปรับเข้ากับ-ทำให้เหมือนกับ-ทำให้เข้ากับ

-เหมือน-ลงรอย    กฎระเบียบ  หรือมิฉะนั้นก็ออกจากชมรมไป)

(a) betray    (ทรยศ, หักหลัง, เอา (ความลับ) ไปเผย, เผย, แสดงออกซึ่ง)

(b) usurp    (ยู-เซิร์พ)  (ช่วงชิง, แย่งชิง, แย่งชิงอำนาจ, บุกรุก)

(c) oppose    (เออะ-โพส)  (คัดค้าน, แย้ง, ไม่เห็นด้วย, เป็นคู่แข่งของ, เป็นปรปักษ์ต่อ)

(d) comply; adapt    (ปฏิบัติตาม, ทำตาม; ปรับให้เข้ากับ)

 

3. One of the most important tenets (เท้น-นิท) (n) of our form of government is that people can be trusted to govern themselves.

(หนึ่งในบรรดา    หลักการ-ความเชื่อ-ข้อคิดเห็น-ความเห็น-ทฤษฎี-ข้อบัญญัติ    ที่สำคัญที่สุดของรูปแบบการปกครองของเราก็คือว่า  ประชาชนสามารถได้รับความไว้วางใจให้ปกครองตนเองได้)

(a) pinnacles    (ยอด, ยอดภูเขา-ตึก-เจดีย์ ฯลฯ, จุดสุดยอด, ขีดสุด, ส่วนที่เป็นยอดแหลม)

(b) shared principles or beliefs    ()

(c) wraths    (ร้อธ)  (ความโกรธเคือง, ความโมโห, ความกริ้วโกรธ, การแก้แค้น)

(d) disasters    (ดิ-ซาส-เทอะ)  (ความหายนะ, ความล่มจม, ภัยพิบัติ) 

 

4. Every now and then the professor would lift his head from his desk and deliver some recondite (เร้ค-เคิน-ไดท) (a) announcement that left us scratching our heads and trying to figure out what he meant.

(เป็นระยะๆ  ท่านอาจารย์จะผงกหัวขึ้นจากโต๊ะ  และกล่าวคำประกาศที่    ลึกซึ้งมาก-ลึก ลับมาก-รู้จักกันน้อย-คลุมเครือ    ซึ่งปล่อยให้เราต้องเกาหัว  และพยายามที่จะเข้าใจว่าท่านหมายความว่าอะไร)

(a) irreparable    (อิ-เร้พ-เพอะ-ระ-เบิ้ล)  (ที่ซ่อมแซมไม่ได้, ที่แก้ไขไม่ได้, ที่ทำให้ดีขึ้นไม่ได้)

(b) unwonted    (อัน-ว้อน-ทิด)  (ผิดปกติ, ผิดธรรมดา, ไม่เคยมาก่อน)

(c) abstruse    (เข้าใจยาก, เร้นลับ, ซ่อนเร้น)

(d) controversial    (คัน-โทร-เว้อ-เซิ่ล)  (ที่โต้เถียงกัน, ที่ขัดแย้งกัน, ที่ทะเลาะวิวาทกัน, เกี่ยวกับการโต้เถียง-ขัดแย้ง-ทะเลาะ)

 

5. The mother insisted that the killing committed by her son had not been willful (wilful) (a), but the jury apparently believed that he had known what he was doing.

(แม่ยืนกรานว่าการฆ่าที่กระทำโดยลูกชายของตน  มิได้    จงใจ-มีเจตนา-โดยสมัครใจ-ดื้อรั้น-หัวแข็ง    แต่คณะลูกขุนเชื่ออย่างชัดเจนว่า  เขา (ลูกชาย) รู้ว่าเขากำลังทำอะไร)  (หมายถึง  รู้ว่ากำลังฆ่าคน)

(a) deliberate; obstinate    (มีเจตนา, จงใจกระทำ; ดื้อดึง, รั้น, เอาแต่ใจตนเอง)

(b) inordinate    (อิน-อ๊อร์-ดิ-เนท)  (มากเกินไป, เกินควร, เลยเถิด, ไม่มีการบังคับตัว เอง)

(c) unanimous     (ยู-แน้น-นิ-เมิส)  (เป็นเอกฉันท์, ไม่มีข้อโต้แย้ง, มีความเห็นพร้อมเพรียงกัน, มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) 

(d) terrible    (ร้ายแรง, น่ากลัว, สยองขวัญ, มหันต์)

(e) awesome    (อ๊อ-ซั่ม)  (น่ากลัว, น่ายำเกรง, ร้ายแรง, ดีเยี่ยม)

 

6. The purpose of the colonies was to enrich (v) the colonists and the Spanish realm.

(วัตถุประสงค์ของอาณานิคมคือ    เพิ่มความมั่งคั่งร่ำรวย-ปรับปรุงคุณภาพ-เพิ่มคุณค่า        เจ้าอาณานิคมและอาณาจักรสเปน)

(a) mitigate    (ทำให้เบาบาง, ลดน้อย, บรรเทา, ทำให้อ่อนโยนขึ้น-เบาบางลง-ลดน้อยลง-อ่อนลง)

(b) ameliorate    (ดีขึ้น, ทำให้ดีขึ้น)

(c) make wealthier; increase the value of    (ทำให้มั่งคั่งยิ่งขึ้น; เพิ่มคุณค่าของ)

(d) replenish    (ริ-เพล้น-นิช)  (เติมจนเต็ม, เติมเต็มใหม่, เสริมกำลัง, ทำให้สมบูรณ์ใหม่, เติมเชื้อเพลิง, เติมอีก, เติมใหม่) 

 

7. The importance of the test will sometimes intensify (v) the nervousness of the students.

(ความสำคัญของการสอบบางครั้งจะ    ทำให้เข้มข้นขึ้น-ทำให้รุนแรงขึ้น-ทำให้หนาแน่นขึ้น-กลายเป็นเข้มข้นขึ้นหรือรุนแรงขึ้น    ความวิตกกังวลของนักเรียน)  (คือ ทำให้ความวิตกของนักเรียนรุนแรงขึ้น)

(a) deplete    (ดิ-พลี้ท)  (ใช้หมดไป, ทำให้หมดสิ้นหรือน้อยลงมาก, ทำให้สูญเสีย, ทำให้ว่างเปล่า, ถ่ายทิ้ง, เททิ้ง)

(b) heighten    (ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้เข้มข้นขึ้น, ทำให้สำคัญหรือเด่นขึ้น, เพิ่มความสูง)

(c) deride    (ดิ-ไร้ด)  (หัวเราะเยาะ, ดูถูก, เยาะเย้ย, เหยียดหยาม, เย้ยหยัน)

(d) convey    (คัน-เว่)  (นำ, พา, นำไป, ขนส่ง, ถ่ายทอด, ถ่ายเท, โอน)

 

8. His face was flushed (v) because he had run all the way from the dormitory. 

(ใบหน้าของเขา    แดง    เพราะว่าเขาได้วิ่งมาตลอดทางจากหอพัก)

(a) red    (แดง)

(b) shaking    (สั่น, สั่นเทา, สั่นระริก)

(c) pale    (ซีด, ซีดขาว, ซีดเผือด, จาง, จืด, (สี) อ่อน, (ความเข้มข้น) ต่ำ, อ่อนกำลัง)

(d) wet    (เปียก, ชื้น)

 

9. Despite these initial (a) handicaps, she intends to make a success of it.

(ทั้งๆที่มีความเสียเปรียบ    ในตอนแรก-ตอนเริ่มต้น    เหล่านี้  เธอตั้งใจที่จะทำมันให้สำ เร็จ)

(a) quickest    (เร็วที่สุด)

(b) longest    (ยาวที่สุด, นานที่สุด)

(c) last    (สุดท้าย, ที่แล้ว)

(d) first    (ตอนเริ่มแรก, ตอนแรก, ครั้งแรก)

 

10. Apes have been taught to produce sentences, but whether or not they can actually think when they do so is a vehemently (adv.) debated issue among scientists.

 (ลิงไร้หางหรือหางสั้น  -  เช่น ลิงกอริลล่า  อุรังอุตัง -  ถูกสอนให้สร้างประโยค  แต่ว่ามันจะสามารถคิดได้จริงๆเมื่อมันทำเช่นนั้น (คือ สร้างประโยค) หรือไม่ก็ตาม  เป็นประเด็นที่ถูกอภิปราย    อย่างดุเดือด-เร่าร้อน-รุนแรง-กระตือรือร้น    ในบรรดานักวิทยาศาสตร์)

(a) recently    (เมื่อเร็วๆมานี้, หมู่นี้)

(b) wisely   (อย่างฉลาด)

(c) hotly    (อย่างเผ็ดร้อน, อย่างรุนแรง,  อย่างดุเดือด)

(d) constantly    (อย่างสม่ำเสมอ, อย่างต่อเนื่อง)

 

11. In low temperature areas, bats shun (v) winter conditions by migrating or hibernating.  

(ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ  ค้างคาว    หลีกเลี่ยง-หนี-หลบหลีก    สภาวะหน้าหนาว  โดยการอพยพหรือจำศีล)  (คือ อยู่ในถ้ำไม่ออกไปหากิน)

(a) endure  (อดทน, ทนทาน)

(b) avoid  (หลีกเลี่ยง)

(c) live through (มีชีวิตตลอด)

(d) overcome  (เอาชนะ, พิชิต, มีชัยเหนือ)

 

12. Scientific experiments with animal subjects that proliferated (v) in the 1950s are on the decline. 

(การทดลองทางวิทยาศาสตร์กับตัวทดลองที่เป็นสัตว์  ซึ่ง    แพร่หลาย-เพิ่มมากขึ้น    ในทศวรรษ  ๑๙๕๐  กำลังลดน้อยลง)  (คือ  เริ่มเสื่อมความนิยม)

(a) started    (เริ่มต้น)

(b) increased    (เพิ่มขึ้น)

(c) progressed    (ก้าวหน้า, เดินหน้า, คืบหน้า)

(d) became popular    (กลายเป็นที่นิยม)

 

13. After the Berlin Wall was torn down, relations between Russia and the United States became more cordial (a).

(หลังจากกำแพงเบอลินถูกรื้อทิ้ง  ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐฯ  เริ่ม    มีมิตรไมตรีจิต-รักใคร่กัน-เป็นมิตร-อบอุ่น-สนิทสนม-มีน้ำใสใจจริง    มากขึ้น)

(a) intimate    (คุ้นเคย, สนิทสนม)

(b) dubious    (ดู๊-เบียส)  (น่าสงสัย, น่าแคลงใจ, ไม่แน่นอน, คลุมเครือ)

(c) estranged    (ห่างเหิน, แปลกหน้า)

(d) amicable    (มีไมตรีจิต, เป็นมิตร, รักใคร่กัน, ฉันมิตร)

 

14. In studying social groups, sociologists often gain insight (n) through the use of such devices as questionnaires.

(ในการศึกษากลุ่มต่างๆทางสังคม  นักสังคมวิทยาได้รับ    การเข้าใจอย่างถ่องแท้หรือลึกซึ้ง-การมองทะลุ    อยู่บ่อยครั้ง (คือได้รับบ่อยครั้ง)  โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น แบบสอบถาม)

(a) access    (การเข้าถึง, การเข้าสู่)

(b) credibility    (ความน่าเชื่อถือ)

(c) publicity    (การโฆษณา-เผยแพร่, การประชาสัมพันธ์, ชื่อเสียง)

(d) understanding    (ความเข้าใจ)

 

15. Non-professional teachers are often accused of using too many personal anecdotes (แอ๊น-นิ-โดทส) (n) during their presentations.

(ครูที่มิใช่มืออาชีพมักถูกกล่าวหาอยู่บ่อยๆ  ว่าใช้    เกร็ดความรู้-เรื่องราวเล็กๆน้อยๆ    ที่เป็นเรื่องส่วนตัวมากเกินไป  ในระหว่างการนำเสนอของพวกเขา)

(a) stories    (เรื่องราว, นิยาย, นิทาน, เรื่องเล่าลือ, ประวัติ, พงศาวดาร, รายงานข่าว, การเล่านิยาย)

(b) slides    (ภาพสไลด์)

(c) quotations    (คำกล่าวอ้าง, คำพูดที่ยกมาอ้าง)

(d) charts    (แผนภูมิ)

 

16. If you are visiting a foreign country, you may be unaccustomed (a) to eating unfamiliar foods. 

(ถ้าคุณกำลังไปเยือนต่างประเทศแห่งหนึ่ง  คุณอาจจะ    ไม่คุ้นเคย-เคยชิน    กับการกินอาหารที่ไม่คุ้นเคย)

(a) surprised at    (ประหลาดใจ)

(b) unused to    (ไม่คุ้นเคย, ไม่เคยชิน)

(c) disappointed in    (ผิดหวังกับ)

(d) afraid of    (กลัว)

 

17. Some fables became children’s favorites because of their simple, lucid (a) examples of right and wrong and their animal characters.

(นิทานที่ให้คติสอนใจบางเรื่อง  กลายเป็นของโปรดปรานของเด็กๆ  เนื่องมาจากตัวอย่างที่ง่ายๆและ    ชัดเจน-แจ่มแจ้ง-เข้าใจได้ง่าย    ของสิ่งที่ถูกและผิด  และตัวละครที่เป็นสัตว์ในนิทานนั้นๆ)

(a) clear    (ชัดเจน, เข้าใจได้ง่าย, แจ่มแจ้ง, ใส, สว่าง, ใสสะอาด, แจ้ง, โล่ง, ไม่ขุ่น, ไม่มีฝุ่น, ไม่มีหนี้สิน, ไร้มลทิน)

(b) valuable    (มีค่า)

(c) comparative    (ซึ่งเปรียบเทียบ)

(d) instructive    (ซึ่งให้คำแนะนำหรือสั่งสอน)

 

18. According to investigators, the recent report of a sea monster was a hoax (โฮคซ) (n)

(สอดคล้องกับคำกล่าวของผู้สอบสวน-สืบสวน  รายงานเมื่อเร็วๆมานี้เกี่ยวกับสัตว์ยักษ์ – หรือสัตว์ประหลาด – ในทะเล  เป็น    การหลอกลวง-สิ่งหลอกลวง-การต้มตุ๋น-การเล่นตลก)  (คือไม่ใช่เรื่องจริง)

(a) breakthrough    (การฝ่าฟันอุปสรรค, การทำได้สำเร็จ)

(b) mistake    (ความผิด)

(c) crime    (อาชญากรรม)

(d) trick    (การหลอกลวง, การโกง, กลลวง, อุบาย, กลอุบาย, เล่ห์เหลี่ยม, เคล็ดลับ, การเล่นกล)

 

19. He agreed to the plan of his own accord (idiom).

{เขาเห็นด้วยกับแผนการ    โดยสมัครใจ (โดยอิสระ มิได้ถูกร้องขอ ชักชวน หรือบังคับ)}

(a) enthusiastically    (อย่างกระตือรือร้น, อย่างใจจดใจจ่อ)

(b) voluntarily    (โดยสมัครใจ, โดยตั้งใจ, โดยอิสระ)

(c) unwillingly    (อย่างไม่เต็มใจ)

(d) unhesitatingly    (อย่างไม่รีรอ, อย่างไม่ชักช้า)

 

20. In his statements to the press, the administrator was consistently equivocal (a)

(ในคำกล่าวของเขาต่อหนังสือพิมพ์  ผู้บริหารคนนั้น (พูด)    กำกวม-คลุมเครือ-มีสองนัย-ตีความได้ ๒ อย่าง-น่าสงสัย-ไม่แน่ชัด    อยู่ตลอดเวลา)

(a) reasonable    (สมเหตุสมผล, มีเหตุผล)

(b) ambiguous    (พูดจากำกวม-คลุมเครือ-มีหลายความหมาย-ยากที่จะเข้าใจ)

(c) frank    (จริงใจ, เปิดเผย, ตรงไปตรงมา)

(d) dynamic    (กระตือรือร้น, มีประสิทธิภาพ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้