หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 163)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. Economic conditions in the 1950s engendered (v) an era of industrial growth.

(สภาวะทางเศรษฐกิจในทศวรรษ  ๑๙๕๐    ทำให้เกิด-ก่อให้เกิด-บังเกิด    ยุคสมัยของการเติบโตทางอุตสาหกรรม)

(a) flattered    (ป้อยอ, ยกย่องเกินความเป็นจริง)

(b) circulated    (หมุนเวียน, แพร่กระจาย, จากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง, ทำให้หมุนเวียนหรือแพร่กระจาย)

(c) extended    (แผ่ขยาย, เพิ่ม, ยืดออก, กาง (ปีก), ยื่น (มือ), ยืด (เวลา), ต่อ, ทำให้ยาวขึ้น)

(d) produced; created    (ผลิต, สร้าง; สร้าง, ทำให้เกิดขึ้น, ก่อให้เกิดขึ้น)

 

2. Particles (n) of dust can destroy electronic instruments.

(อนุภาค-ธุลี-อณู-ผงคลี-ส่วนหรือปริมาณที่น้อยที่สุด    ของฝุ่นละออง   สามารถทำลายเครื่องมืออีเลกทรอนิกส์ได้)   

(a) portions    (ส่วน (แบ่ง), ตอน)

(b) devices    (เครื่องมือ, อุปกรณ์)

(c) fragments; very small pieces of something    (สะเก็ด, เศษหรือชิ้นที่แตกออก; ชิ้นเล็กมากๆของบางสิ่ง)

(d) audiences    (ผู้ชมหรือผู้ฟัง, การเข้าเฝ้า)

 

3. There was an abrupt (a) change in the weather.

(มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง    รวดเร็ว-ฉับพลันทันใด-ทันที-ทันใด-ปัจจุบันทันด่วน-ฉุกเฉิน    ในดินฟ้าอากาศ)   

(a) ignorant    (ไม่ทราบ, ไม่รู้, ไม่รู้อะไร, เขลา)

(b) sudden; quick    (ทันทีทันใด; รวดเร็ว)

(c) compulsory    (ซึ่งบังคับ, ซึ่งจำเป็นต้องทำ, เป็นหน้าที่ที่ต้องทำ)

(d) buoyant    (บ๊อย-เอิ้นท)  (ลอยได้)

 

4. The president designated (v) the vice president to represent him at the meeting.

(ท่านประธานาธิบดี    กำหนด-ระบุ-กะ-เรียกว่า-ตั้งชื่อ-ตั้ง    รองประธานาธิบดี  ให้เป็นตัวแทนเขาในการประชุม)

(a) repudiated    (ปฏิเสธ, บอกปัด, ไม่ยอมรับ (ว่าเป็นของตน), ทอดทิ้ง)

(b) demoralized     (ทำให้เสียขวัญ-เสียกำลังใจ, ทำให้ระส่ำระสาย)

(c) indicated; specified, named, or selected to do the task    (บ่งชี้, ชี้บอก, ชี้แนะ; ระบุ, ระบุชื่อ, หรือเลือกให้ทำงาน)

(d) despised    (ดูถูก, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม)

 

5. They were determined (a) to go to graduate school.

(พวกเขา    มุ่งมั่น-แน่วแน่-ซึ่งตัดสินใจแล้ว-ซึ่งตัดสินแล้ว    ที่จะเข้าเรียนในบัณฑิตวิทยาลัย)  (คือ  จะเรียนระดับปริญญาโท-เอก)

(a) shrewd    (ชรู้ด)  (ฉลาด)

(b) resolute; firm in conviction    (แน่วแน่, เด็ดเดี่ยว, ยืนหยัด, ตัดสินใจแล้ว; มั่นคงในความมั่นใจ-มุ่งมั่น)

(c) malevolent    (มะ-เลฟ-โว-เลิ่นท)  (ประสงค์ร้าย, มุ่งร้าย, เป็นอันตราย, ชั่ว, เลว)

(d) intransigent    (อิน-แทร้น-ซิ-เจิ้นท)  (ดื้อ, หัวแข็ง, ไม่ยอม, ไม่ยอมอ่อนข้อ, ไม่ประนีประนอม)

 

6. A football team comprises (v) eleven players on offense and eleven players on defense.

(ฟุตบอล    ทีม    ประกอบด้วย    ผู้เล่นฝ่ายรุก  ๑๑  คน  และผู้เล่นฝ่ายตั้งรับ  ๑๑  คน)

(a) consists of    (ประกอบขึ้นด้วย)

(b) ponders    (ไตร่ตรอง, พิจารณา, ครุ่นคิด, คำนึง)   

(c) safeguards    (ปกป้อง, คุ้มครอง, เฝ้าระวัง)

(d) admires    (ยกย่อง, ชื่นชม)

 

7. The circumspect (a) general did everything he could not to put his soldiers at unnecessary risk.

(ท่านนายพลผู้ซึ่ง    รอบคอบ-ระมัดระวัง-ละเอียดรอบคอบ    ทำทุกอย่างที่ตนสามารถทำได้  เพื่อมิให้ทหารของเขาต้องเสี่ยงอันตรายอย่างไม่จำเป็น)

(a) threatening    (เป็นอันตราย, เป็นภัยคุกคาม, เป็นการขู่เข็ญ-กรรโชก)  

(b) despicable    (น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, น่ารังเกียจ, เลวทราม) 

(c) cautious    (ค้อ-ชัส)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ละเอียด)

(d) notorious    (โน-ท้อ-เรียส)  (มีชื่อเสียงในทางไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันทั่วไป)

 

8. The wizard conjured (up) (v) an evil spirit by mumbling some magic words and throwing some black powder into the fire.

(แม่มด    ร่ายเวทมนตร์คาถา-เรียกผี-เล่นกล-อ้อนวอน-วิงวอน    วิญญาณชั่วร้ายมา  โดยการพูดเสียงพึมพำคาถาอาคม-เวทมนตร์  และขว้างผงสีดำเข้าไปในกองไฟ)

(a) conjectured    (เดา, ทาย, คาดคะเน)  (ถ้าเป็นคำนาม  หมายถึง  การเดา, การทาย, การคาดคะเน)

(b) hampered    (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, สกัดกั้น, หน่วงเหนี่ยว)

(c) altered    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร)

(d) summoned or brought into being as if by magic    (เรียกมาหรือเสกให้เป็นตัวตนขึ้นมาโดยใช้ (เสมือนหนึ่งว่าใช้) เวทมนตร์คาถา

 

9. The governor’s impromptu (a) remarks caused his political party much embarrassment. 

(คำพูด    ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน-กะทันหัน    ของท่านผู้ว่าฯ  ทำให้เกิดความกระดากอาย-กระอักกระอ่วน  แก่พรรคการเมืองของเขาเป็นอย่างมาก)

(a) forceful    (มีพลัง, มีอำนาจ, เด็ดเดี่ยว)

(b) unrehearsed    (ซึ่งไม่ได้ฝึกซ้อมหรือซ้อมทำ, ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน)

(c) unrestrained    (ซึ่งไม่ได้ระงับยับยั้ง-ชั่งใจ)

(d) absurd    (เหลวไหล, น่าหัวเราะ, โง่เขลา, ไร้สาระ)

 

10. It is not easy to remain tranquil (แทร้ง-ควิล) (a) when events suddenly change your life. 

(มันไม่ง่ายที่จะยังคง    สงบ-สงบเงียบ-สงบสุข-ราบรื่น-ปราศจากสิ่งรบกวน    เมื่อเหตุ การณ์ต่างๆได้เปลี่ยนชีวิตของคุณอย่างทันทีทันใด)

(a) superior    (เก่งกว่า, เหนือกว่า, ดีกว่า)

(b) antagonistic    (เป็นปฏิปักษ์, มุ่งร้าย, เป็นศัตรู)

(c) ambivalent    (สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ, มีความรู้สึกทั้งด้านลบและบวกต่อคนหรือสิ่งหนึ่งในเวลาเดียวกัน)

(d) serene    (สงบ, สงบเงียบ, ราบรื่น, เยือกเย็น, ปลอดโปร่ง, แจ่มใส)

 

11. The struggle (n) between native peoples and colonial governments has been central to the politics of many Third World countries.

(การ    ต่อสู้-ดิ้นรน-แข่งขัน    ระหว่างคนพื้นเมืองเชื้อชาติต่างๆ และรัฐบาลที่ล่าอาณนิคม (หรือปกครองอาณานิคม)  เป็นแก่นกลางหรือมีความสำคัญต่อการเมืองของประเทศในโลกที่  ๓  จำนวนมาก) 

(a) competition    (การแข่งขัน, คู่แข่ง)

(b) negotiation    (การเจรจา)

(c) conflict    (การต่อสู้, การขัดแย้ง, การทะเลาะ, การสู้รบ, สงคราม, การเป็นปรปักษ์)

(d) interaction    (ปฏิสัมพันธ์, การมีความสัมพันธ์หรือกิจกรรมร่วมกัน)

 

12. It is vital (a) to keep an accurate record of every business transaction.

(มัน    สำคัญ-จำเป็น-จะขาดเสียมิได้    ที่จะเก็บประวัติที่ถูกต้องของการดำเนินธุรกิจ (หรือธุรกรรม) ทุกครั้ง)

(a) official    (เป็นทางการ)

(b) indispensable    (จำเป็นอย่างยิ่ง, จะขาดเสียมิได้)

(c) complicated    (สลับซับซ้อน, ยุ่งยาก, เข้าใจยาก)

(d) inadvertent    (ไม่ได้เจตนา, ไม่รอบคอบ, สะเพร่า)

 

13. Smallpox was considered eradicated two years after the last known case was reported in Somalia in 1977.

(ไข้ทรพิษถูกถือว่าถูก    กำจัดทำลายหมดไป-ถอนรากถอนโคน    ๒  ปีหลังจากกรณีที่รู้ จักกันรายสุดท้าย (หมายถึงไข้ทรพิษ)  ได้รับการรายงานในโซมาเลียในปี  ๑๙๗๗)

(a) cured    (เยียวยา, รักษา)

(b) controlled    (ควบคุม)

(c) eliminated    (กำจัด, ทำลาย, คัดออก, ขับไล่, ลบทิ้ง)

(d) quarantined    (กักบริเวณคนหรือสัตว์เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค)

 

14. Hawaii is economically vigorous, with extensive agriculture and manufacturing, and is a Pacific Basin transportation and cultural center. (รัฐฮาวาย    แข็งแรง-มีพลัง    ทางเศรษฐกิจ  ด้วยการเกษตรและการผลิตสินค้าอย่างกว้างขวาง  และเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและวัฒนธรรมของลุ่มน้ำแปซิฟิก)

(a) dependable    (สามารถพึ่งพาได้)

(b) fragile    (แฟร้จ-ไจล)  (เปราะ, หักง่าย, แตกง่าย, เสียหายง่าย, อ่อนแอ, บอบบาง)

(c) prestigious    (มีชื่อเสียง, มีอิทธิพล)

(d) robust    (แข็งแรง, เข้มแข็ง, มีกำลังมาก, กำยำ, เอางานเอาการ, ที่ใช้กำลังมาก)

 

15. An intensification of internal stress and conflict among social, racial, and ideological groups has had profound effects on education in the twentieth century.

(ความเข้มข้นรุนแรงของความตรึงเครียดและความขัดแย้งภายใน  ในบรรดากลุ่มต่างๆทางสังคม  เชื้อชาติ  และอุดมการณ์  ได้มีผลกระทบที่    ลึกซึ้ง-ล้ำลึก-แน่นแฟ้น    ต่อการ ศึกษาในศตวรรษที่  ๒๐)

(a) superficial    (ผิวเผิน. ไม่ลึกซึ้ง, ไม่สำคัญ, ตื้นๆ, อยู่ผิวนอก, ใกล้ผิวหน้า)

(b) moderate    (ม้อด-เดอ-เรท) (ปานกลาง, พอสมควร, พอประมาณ, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป)

(c) significant    (สำคัญ, มีลักษณะสำคัญ, มีความหมาย, มีผล)

(d) inevitable    (ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้)

 

16. The intricate directions were difficult to understand.

(การชี้ทาง    ที่ซับซ้อน-ยุ่งยาก    เข้าใจได้ยาก)  (หมายถึง  ป้ายบอกทางที่ชี้ไปในทิศทางต่างๆ ทำให้คนอ่านสับสน)

(a) vague    (เว้ก)  (คลุมเครือ, เคลือบคลุม, ไม่ชัดแจ้ง, เลือน, เลอะเลือน)

(b) unusual    (ผิดปกติ, ผิดธรรมดา, เป็นข้อยกเว้น)

(c) routine    (เป็นกิจวัตรประจำวัน, ตามปกติ, ประจำวัน, เกี่ยวกับงานประจำวัน, กิจวัตรประจำวัน, งานประจำ)

(d) complicated    (ซับซ้อน, ยุ่งยาก, ยากที่จะเข้าใจหรืออธิบาย)

 

17. Since I have been ill, my appetite has diminished.

(ตั้งแต่ที่ผมป่วยไข้    ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม-ความต้องการของร่างกาย-ความปรารถนา-ความชอบ    ของผมได้ลดน้อยลงไป)

(a) desire for exercise    (ความต้องการออกกำลังกาย) 

(b) desire for visitors    (ความต้องการผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยว)

(c) desire for sleep    (ความต้องการนอน)

(d) desire for food    (ความต้องการกินอาหาร)

 

18. Mr. Henderson was determined to remain neutral.

(มิสเตอร์แฮนเดอร์ซันมุ่งมั่น-ตกลงใจ  ที่จะยังคง    เป็นกลาง-ไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด)

(a) untroubled    (ไม่พบปัญหา, ไม่ถูกก่อกวน)

(b) unhurried    (ไม่รีบร้อน)

(c) unmarried    (ยังไม่แต่งงาน, โสด)

(d) uncommitted    (อิสระ, ไม่ได้ผูกมัด (คือไม่ได้อยู่กับฝ่ายใด), ไม่ได้มีพันธะกรณี)

 

19. The horse finally came to a halt on the very rim of the cliff.

(ม้าในที่สุดก็ได้มาหยุดอยู่ที่    ริมหรือขอบ    สุดๆ (คือชิดมากๆ) ของหน้าผาแห่งนั้น)

(a) top    (บน, ยอด)

(b) slope    (ที่ลาดเอียง, ความลาดเอียง)

(c) edge    (ขอบ, ริม)

(d) base    (ฐาน, รากฐาน, พื้นฐาน, ฐานปฏิบัติการ, ที่มั่น, จุดเริ่ม)

 

20. During the war, the shipping lanes proved vulnerable to attack.

(ในระหว่างสงคราม  เส้นทางการขนส่งทางเรือ  ได้พิสูจน์แล้วว่า    เปราะบาง-อ่อนแอ-ล่อแหลม    ต่อการถูกโจมตี)

(a) perilous    (มีอันตราย, เป็นภัย)

(b) futile    (ฟิ้ว-ไทล)  (ไร้ผล, ไม่มีประโยชน์, ไม่สำคัญ, ไม่เอาจริงเอาจัง)

(c) susceptible    (อ่อนไหวต่อ, เปราะบางต่อ, มีแนวโน้มที่จะโดน, สะเทือนใจง่าย, หวั่นไหวง่าย, รู้สึกไว, มีจิตใจอ่อนแอ)

(d) feasible    (ที่สามารถทำได้, ที่เป็นไปได้, ที่ดำเนินการได้, เหมาะสม)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้