หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 161)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. This antiquated (แอ๊น-ทิ-เคว-เทด) (a) machinery breaks down too frequently.

(เครื่องจักรกล    โบราณ-ล้าสมัย-เก่าแก่-ชรา-อดีต    ตัวนี้  เสียบ่อยมาก)

(a) stentorian    (สเทน-เท้อร์-เรี่ยน)  (มีเสียงดังมาก) 

(b) immense    (ใหญ่มาก, มหึมา, มหาศาล, มากมาย, ไพศาล)

(c) old-fashioned; outmoded; too old to be presently useful    (เก่าแก่-โบราณ; ล้าสมัย-หมดสมัย-เลิกใช้แล้ว; เก่าเกินไปกว่าที่จะเป็นประโยชน์ในปัจจุบัน)

(d) dependable    (เชื่อถือได้, พึ่งพาได้, ไว้วางใจได้)

 

2. She confided (v) to me that she had always wanted to be a movie star.

(เธอ    บอกความลับ (ด้วยความไว้ใจ) -ไว้วางใจ-เชื่อถือ-ปรับทุกข์-มอบ    แก่ผมว่า  เธอต้องการจะเป็นดาราภาพยนตร์เสมอ)   

(a) implored    (อ้อนวอน, วิงวอน, ขอร้อง, เรียกร้อง)

(b) denounced    (ประณาม, ติเตียน, กล่าวโทษ, ปรักปรำ, ประกาศเลิก, บอกเลิก)

(c) complimented    (สรรเสริญ, ชมเชย, อวยพร, แสดงความยินดี, แสดงความปรารถนาดี, ถ้าเป็นคำนาม หมายถึง คำสรรเสริญ-ชมเชย-อวยพร)

(d) confessed    (สารภาพ, ยอมรับ, สารภาพความผิด, ยอมรับผิด)

 

3. The teacher discreetly (adv.) told the parents about their child’s inappropriate behavior.

(ครูบอกพ่อแม่    อย่างรอบคอบ-อย่างสุขุม-อย่างระมัดระวัง    เกี่ยวกับความประพฤติไม่เหมาะสมของลูกของตน)

(a) instantly    (ในทันทีทันใด)

(b) cautiously; in a careful, polite manner    (อย่างรอบคอบ-ระมัดระวัง; อย่างระมัดระวังและสุภาพ)

(c) confidentially    (อย่างลับๆ, อย่างไว้วางใจ)

(d) gratefully    (อย่างขอบคุณ, อย่างชื่นชมยินดี, อย่างปลื้มปิติ)

 

4. The radio stations were inundated (อิ๊น-อัน-เด-เทด) (v) with reports of a severe traffic accident.

(สถานีวิทยุถูก    ท่วมท้น (มากมาย) -ทำให้เต็มไปด้วย-(น้ำ)ท่วม, ไหลบ่า    ด้วยรายงานของอุบัติเหตุจราจรที่รุนแรง)

(a) ruined    (ทำให้ย่อยยับ, ทำลายให้ล่มจม, ทำให้พินาศ, ทำให้ล้มละลาย, พินาศ, หายนะ, ย่อยยับ, ล้มละลาย, ล่มจม)

(b) affected    (ได้รับผลกระทบ, มีผลกระทบ)

(c) flooded; overwhelmed    (ท่วมท้น; ปกคลุม, ครอบงำ, มีชัยท่วมท้น)

(d) alleviated    (บรรเทา, ทำให้ลดน้อยลง)

 

5. A person is more likely to succeed if he or she approaches projects with a positive mindset (n).

(บุคคลมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จมากขึ้น  ถ้าเขาหรือเธอเข้าสู่โครงการต่างๆด้วย    ทัศนคติที่ดี    และเป็นบวก)

(a) mentality; an established attitude or mood    (อำนาจจิต, ปัญญา; ทัศนคติหรืออารมณ์ที่มั่นคง, จิตใจที่ตั้งไว้ดีแล้ว, ทัศนคติที่ดี)

(b) confidence    (ความมั่นใจ, ความเชื่อมั่น)

(c) purpose    (เป้าหมาย, วัตถุประสงค์)

(d) stamina    (ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, ความทรหดอดทน, สุขภาพ)

 

6. It took two and a half days to extricate (v) the little girl from the abandoned well into which she had fallen.

(มันใช้เวลา  ๒  วันครึ่งที่จะ    ทำให้หลุด-ทำให้พ้น-ปล่อยก๊าชออกมา    เด็กหญิงตัวน้อย  จากบ่อน้ำที่ถูกทิ้งร้างซึ่งเธอได้หล่นลงไป)  (คือ  ใช้เวลากว่า  ๒  วันในการช่วยเด็กขึ้นมาจากบ่อน้ำ)

(a) impel    (กระตุ้น, ผลักดัน, โน้มน้าว)    

(b) free (v) from difficulty    (ทำให้พ้นจากความยากลำบาก, แก้เรื่องยุ่งๆ)

(c) desire    (ปรารถนา, ต้องการ, อยากได้)

(d) snatch    (ฉก, ฉวย, แย่งชิง, คว้าไป, ฉวยโอกาส)

 

7. The women’s team exulted (v) in its victory over the men’s team at the badminton finals.

(ทีมหญิง    ยินดีมาก-ดีอกดีใจมาก-รื่นเริงอย่างมาก    ในชัยชนะของทีมเหนือทีมชาย  ในการแข่งขันรอบสุดท้าย)

(a) deteriorated    (เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, แตกสลาย, ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมเสีย)

(b) exploited    (อิกซ-สพล้อย-เทด)  (ใช้ให้เป็นประโยชน์, ใช้อย่างเห็นแก่ตัว หรืออย่างเอารัดเอาเปรียบ)

(c) rejoiced; celebrated    (ดีใจ-ยินดี-รื่นเริง, ทำให้ดีใจ-ยินดี-รื่นเริง; ฉลอง-จัดงานเลี้ยงฉลอง-ทำพิธี-สรรเสริญ-ยกย่อง)

(d) depict    (พรรณนา, วาดให้เห็น, อธิบาย)

 

8. The credulous (a) housewife believed that she had won a million dollars through an email scam.

(แม่บ้าน    ซึ่งหูเบา-ซึ่งเชื่อคนง่าย-ซึ่งเชื่อคนมากเกินไป-ซึ่งไว้วางใจคนง่ายเกินไป    เชื่อว่า  เธอชนะได้เงิน  ๑  ล้านดอลลาร์  จากการสุ่มเลือกอีเมล์ของเธอ)  

(a) generous    (เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจกว้าง)

(b) repentant    (สำนึกผิดหรือบาป, เสียใจในความผิดที่ได้กระทำไป)

(c) diffident    (ดิ๊ฟ-ฟิ-เดิ้นท)  (ประหม่า, ขี้อาย, ไม่มั่นใจในตัวเอง, ลังเล) 

(d) gullible; eager to believe    (ซึ่งถูกโกงหรือหลอกลวงได้ง่าย; กระหายที่จะเชื่อ)

 

9. Some experts believe that the functions of the print media will be replaced by audio or visual media. 

(ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่า    บทบาท-หน้าที่-ภารกิจ-งาน-การปฏิบัติงาน-พิธี    ของสื่อสิ่งพิมพ์  จะถูกแทนที่โดยสื่อทางเสียงหรือภาพ)  (เช่น  หนังสือพิมพ์หรือวารสารถูกแทนที่ด้วยเว็บไซต์หรืออี-บุ๊ค)

(a) influences    (อิทธิพล)

(b) distribution    (การจำหน่าย, การแจกจ่าย)

(c) roles    (บทบาท)

(d) popularity    (ความเป็นที่นิยมชมชอบ)

 

10. It is impossible for parents to shield their children from every danger.

(เป็นไปไม่ได้สำหรับพ่อแม่  ที่จะ    ปกป้อง-ป้องกัน-คุ้มครอง    ลูกๆของตน  จากอันตราย    ทุกอย่าง)

(a) relieve    (บรรเทา, ปลดเปลื้อง, ทำให้ลดน้อยลง)

(b) conserve    (สงวนไว้, อนุรักษ์ไว้)

(c) protect    (ปกป้อง, คุ้มครอง)

(d) annihilate    (ทำลายอย่างสิ้นซาก)

 

11. The student is discourteous; he grumbles no matter how one tries to please him. 

(นักเรียนคนนั้นไม่สุภาพ  เขา    บ่น-ครวญ-แสดงความไม่พอใจ    ไม่ว่าใครสักคนจะพยายามเอาใจเขาอย่างไรก็ตาม)

(a) giggles    (หัวเราะคิกคัก)

(b) scolds    (ดุด่า, ด่าด้วยความโกรธ, ตำหนิ, ต่อว่า)

(c) complains    (บ่น, อุทธรณ์, ร้องทุกข์, ร้องเรียน)

(d) sneers    (เยาะเย้ย, เย้ยหยัน, หัวเราะเยาะ, ถากถาง, เหน็บแนม)

 

12. Do not leave the iron on that delicate fabric or the heat will scorch it.

(จงอย่าทิ้งเตารีดไว้บนผ้าที่บอบบาง-ละเอียดอ่อนชิ้นนั้น  มิฉะนั้น  ความร้อนจะ    ทำให้ไหม้เกรียม    มัน)  (คือ  จะทำให้มันไหม้เกรียม)

(a) melt    (ทำให้ละลาย, ทำให้หลอม, ละลาย, หลอม)

(b) press    (กด, อัด, บีบ)

(c) discolor    (ทำให้เปลี่ยนสี, ทำให้สีซีด-สีตก)

(d) wrinkle    (ทำให้เป็นรอยย่น, ย่น, รอยย่น)

 

13. Archaeology is an immense and wide-ranging subject that covers a time span of some three million years.

(โบราณคดีเป็นสาขาวิชาที่    ใหญ่โต-มหึมา    และมีขอบเขตกว้างขวาง  ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาประมาณ  ๓  ล้านปี)  (คือ  นับย้อนหลังไปจากปัจจุบัน)

(a) time-consuming    (ใช้เวลามาก)

(b) in-depth    (เจาะลึก)

(c) historical    (เกี่ยวกับประวัติศาสตร์)

(d) tremendous   (ใหญ่โตมาก, มหึมา, มากมาย, อย่างยิ่ง, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม)

 

14. Differences in climate mean differences in temperature, precipitation, and the length of the growing season.

(ความแตกต่างในภูมิอากาศ  หมายถึงความแตกต่างในอุณหภูมิ    ฝน-หิมะ-ลูกเห็บ-น้ำค้าง    และความยาวของฤดูกาลเพาะปลูก)

(a) topography    (การทำแผนที่และพรรณนาภูมิประเทศ)

(b) altitude    (ความสูง)

(c) rainfall    (ฝนตก, ปริมาณน้ำฝนที่ตกลง)

(d) whirlpool    (เวิร์ล-พูล) (น้ำวน)

 

15. The modern world is flooded with competing propaganda and counterpropaganda.

(โลกสมัยใหม่ถูก    ท่วมท้น-มากมายจนล้น    ไปด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ  และการโฆษณาชวนเชื่อตอบโต้ที่แข่งขันกัน)

(a) balanced    (สมดุล, ทำให้สมดุล)

(b) protected    (ปกป้อง, คุ้มครอง)

(c) overwhelmed    (ครอบงำ, ปกคลุม, มีชัยท่วมท้น, ทำให้ตกตะลึงมาก, ล้มล้าง, ทำลาย)

(d) contaminated    (ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้เกิดมลภาวะ)

 

16. After a virus invades a living cell, it becomes an active organism capable of proliferating.

(หลังจากไวรัสรุกรานเซลที่มีชีวิต  มันจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่กระฉับกระเฉง-มีประสิทธิภาพ  ที่สามารถที่จะ    แพร่พันธุ์-เพิ่มทวี-ขยายตัว)

(a) killing    (ฆ่า)

(b) multiplying    (เพิ่มขึ้นหลายเท่า, เพิ่มจำนวน, คูณ)

(c) attacking    (จู่โจม, โจมตี, ทำร้าย)

(d) annihilating    (อะ-ไน้-ฮิ-เลท) (ทำลายล้าง, บดขยี้)

 

17. In southwestern Australia, horses are still valued for their stamina and speed in controlling cattle.

(ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย  ม้ายังคงถูกให้คุณค่า (ราคา) สำหรับ    ความแข็งแรง-ความแข็งแกร่ง-ความทรหดอดทน    และความเร็วในการควบคุมฝูงวัวของมัน)  (คือ  พวกคาวบอยยังขี่ม้าไล่ต้อนวัว)

(a) stability    (ความมั่นคง, เสถียรภาพ)

(b) courage    (ความกล้าหาญ)

(c) endurance    (ความอดทน, ความทนทาน, ความอดกลั้น)

(d) efficiency    (ประสิทธิภาพ)

 

18. Newton’s explanation of gravity enabled astronomers to predict events such as eclipse with great precision.

(คำอธิบายเรื่องแรงโน้มถ่วงของนิวตัน    ทำให้  นักดาราศาสตร์  สามารถ  ทำนายเหตุการณ์  เช่น สุริยคราส-จันทรคราส  ด้วยความแม่นยำอย่างยิ่ง)

(a) challenged    (ท้าทาย)

(b) compelled    (บังคับ)

(c) trained    (ฝึกฝน, ฝึกซ้อม, อบรม)

(d) allowed    (ยอมให้, ทำให้เป็นไปได้, อนุญาตให้)

 

19. In Japan, workers are generally protected by their unions against unfair hiring practices.

(ในญี่ปุ่น  คนงานได้รับความคุ้มครองโดยทั่วไปโดยสหภาพแรงงานของตน  จากวิธีปฏิบัติ (หรือการดำเนินการ)    การว่าจ้าง    ที่ไม่เป็นธรรม)

(a) training    (การฝึกอบรม, การฝึกซ้อม)

(b) employment    (การว่าจ้าง, การจ้างงาน)

(c) legal    (ทางด้านกฎหมาย, เกี่ยวกับกฎหมาย)

(d) record keeping    (การเก็บรักษาประวัติ)

 

20. Farce, a dramatic form whose principal purpose is to provoke laughter, does not attempt to portray life realistically.

(ละครตลก-เรื่องตลก,  ซึ่งเป็นรูปแบบการละครที่วัตถุประสงค์หลักของมัน  คือเพื่อ    กระตุ้น-ก่อให้เกิด    การหัวเราะ,  มิได้พยายามที่จะแสดงชีวิตตามความเป็นจริง – หรือสมจริงสมจัง)  (คือ  เพียงแต่ต้องการให้คนดูหัวเราะเท่านั้น  เนื้อเรื่องในละคร จึงอาจมิใช่เรื่องในชีวิตจริง)

(a) cause    (เป็นเหตุให้เกิด, ก่อให้เกิด)

(b) reward    (ให้รางวัล)

(c) ridicule    (เย้ยหยัน, เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะ, ยั่วเย้า, หยอกล้อ)

(d) appreciate    (ยกย่อง, ชื่นชม, เห็นคุณค่า)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้