หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 16)

Choose the alternative closest in meaning to the underlined words or phrases.

(จงเลือกข้อที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำหรือวลีที่ขีดเส้นใต้)

1.   Fraud includes any means, such as surprise, trickery, or cunning,  by which one person cheats another.

(การทุจริตรวมไปถึงวิธีการใดๆ เช่น การทำให้ประหลาดใจ (หรือการจู่โจมโดยไม่รู้ตัว), การใช้เล่ห์เพทุบายหรือหลอก ลวง, หรือความฉลาดแกมโกง โดยการที่บุคคลหนึ่งต้มตุ๋นหลอกลวงอีกบุคคลหนึ่ง)

     (a)    playfulness (ความขี้เล่น-ซุกซน-สนุกสนาน, การหยอกเล่น)

     (b)    laziness (ความเกียจคร้าน)

     (c)     truthfulness (การพูดความจริง, การเปิดเผยความจริง)

     (d)    cleverness (ความฉลาด)

2. Thousands of lakes in North America are devoid of fish because of water acidification.

(ทะเลสาบหลายพันแห่งในทวีปอเมริกาเหนือปราศจาก ปลา  เนื่องจากน้ำ (ในทะเลสาบ) ถูกทำให้เป็นกรด)

     (a)   plagued by (ทำให้เกิดภัยพิบัติหรือกาฬโรคโดย)

     (b)  free of (ไม่มี, ปราศจาก)

     (c)   covered with (ปกคลุมไปด้วย)

    (d)  interspersed with (ถูกทำให้กระจายหรือโปรยไปด้วย)

3. Genetic engineers scientifically alter genetic material in order to produce desirable new traits in crops and livestock.

(นักพันธุวิศวกรรม เปลี่ยนแปลงวัตถุ (วัสดุ) ที่เกี่ยวกับพันธุกรรมโดยทางวิทยาศาสตร์  เพื่อที่จะสร้างคุณลักษณะใหม่ๆที่พึงปรารถนาในพืชและปศุสัตว์)

     (a)   fuse (หลอมรวม)

     (b)  expand (ขยาย)

     (c)   utilize (ใช้ประโยชน์)

    (d)  adjust (ปรับ, แก้ไข, ปรับตัว, จัด, ปรองดอง)

4. Ground beetles are predacious throughout their lifecycle and run about freely in the pursuit of other insects.

(แมลงปีกแข็งที่อยู่บนดินจับสัตว์อื่นกินเป็นอาหารตลอดวงจรชีวิตของมัน  และไปไหนมาไหนอย่างอิสระในการตามจับแมลงอื่นๆ)

     (a)search for (ค้นหา)

    (b)competition with (การแข่งขันกับ)

    (c)  fear of (ความกลัว)

    (d)need of (ความต้องการ)

5. The development of nuclear technology has given many nations the capacity to unleash mass destruction and to harness energy for civil and industrial purposes.

(การพัฒนาเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์ได้ให้ความสามารถหลายๆประเทศ  ที่จะปล่อยการทำลายล้างอย่างมหาศาลออกมา  และ(ที่จะ) ควบคุมพลังงานสำหรับวัตถุประสงค์ที่มีอารยธรรมและทางด้านอุตสาหกรรม – คือที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ)

     (a)   absorb (ดูดซึม, ดูดซับ, รับเอามา)

     (b)  utilize (ใช้ประโยชน์)

     (c)   divert (หันเห, เบี่ยงเบน, ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง)

     (d)  kindle (จุดไฟ, ก่อไฟ, ทำให้ลุกเป็นไฟ, เริ่มลุกไหม้, กระตุ้น, ปลุก, เร้าอารมณ์)

6. Currently, there are nearly 1,300 million people in India.

(ปัจจุบัน  มีประชากรเกือบ ๑,๓๐๐ ล้านคนในประเทศอินเดีย)

    (a) closely (ใกล้เคียง, อย่างใกล้ชิด)

    (b) certainly (อย่างแน่นอน)

    (c) surprisingly (อย่างน่าประหลาดใจ)

    (d) unfortunately (โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย)

7. A series of bad loans in the early 1980s in Latin America subsequently led to the collapse of the savings and loan industry.

(เงินกู้ที่ไม่มีการชำระเงินคืนครั้งแล้วครั้งเล่าในตอนต้นทศวรรษ ๑๙๘๐ ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา  ในเวลาต่อมา  ได้นำไปสู่การล่มสลายของการดำเนินธุรกิจเงินออมและการให้กู้ยืม)

     (a)   inevitably (อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้)

     (b)  later (ในเวลาต่อมา)

     (c)   in fact (จริงๆแล้ว, อันที่จริง)

     (d)  understandably (อย่างสามารถเข้าใจได้)

8. Polar bears seem to have a disturbing predilection for rummaging through garbage cans in outlying Canadian cities.

(หมีขั้วโลกดูเหมือนจะมีความชอบมากกว่าที่เป็นการรบกวน (มนุษย์)  ในเรื่องรื้อค้นกระจุยกระจายถังขยะตามเมืองรอบนอกของประเทศแคนาดา – หมายถึงที่อยู่ใกล้ไปทางขั้วโลก)

     (a)   need (ความต้องการ)

     (b)  habit (นิสัย)

     (c)  preference (การชอบมากกว่า)

     (d)  knack (ความชำนาญหรือสามารถพิเศษ, ความคล่องแคล่วพิเศษ, ฝีมือที่ยอดเยี่ยม)

9. Psychologists believe that adults have an inherent desire to replicate the experiences of their childhood.

(นักจิตวิทยาเชื่อว่าผู้ใหญ่มีความปรารถนาที่มีมาแต่กำเนิด  ที่จะจำลองประสบการณ์ในวัยเด็กของพวกเขา)

     (a)    an innate (ซึ่งมีมาแต่กำเนิด, โดยกำเนิด, แต่ดั้งเดิม, โดยสันดาน, ในตัว)

     (b)   an ongoing (ที่กำลังดำเนินอยู่, ที่ดำเนินต่อไป)

     (c)    a powerful (ที่ทรงพลัง, ที่มีอำนาจมาก)

     (d)   a deeply felt (ที่รู้สึกอย่างลึกซึ้ง)

10. Although polyester was invented in the 1950s, it did not become popular as a commercial fabric until the 1970s.

(แม้ว่าโพลีอีสเตอร์จะถูกคิดค้นในช่วงทศวรรษ ๑๙๕๐  มันก็ยังไม่เป็นที่นิยมในฐานะผ้าในเชิงพาณิชย์ (ที่ผลิตเพื่อขาย) จนกระทั่งในช่วงทศวรรษ ๑๙๗๐)

     (a)   cloth (ผ้า)

     (b)   product (ผลิตภัณฑ์)

     (c)    export (สินค้าออก)

    (d)    necessity (สิ่งของจำเป็น, ความจำเป็น)

11. In a work environment in which strenuous activity is the norm, the human body radiates more heat.

(ในสภาพแวดล้อมการทำงาน  ซึ่งกิจกรรมที่ตรากตรำ (ใช้กำลังมาก) เป็นบรรทัดฐาน (ปกติวิสัย)  ร่างกายมนุษย์จะแผ่ความร้อนออกมามากขึ้น – กว่าปกติ)

     (a)      prolonged (ขยายเวลาออกไป, ทำให้ยาวนานยิ่งขึ้น)

     (b)     physical (ทางกายภาพ, ทางวัตถุ)

     (c)      menial (เป็นขี้ข้า, ต่ำต้อย, อย่างคนใช้, เกี่ยวกับคนใช้)

     (d)     vigorous (กระฉับกระเฉง, มีพลัง, แข็งแรง, มีอำนาจ, เจริญเติบโตได้ดี)

12. For Socrates the fundamental principle of any liberal study was the notion that the good life is guided by rational thought.

(สำหรับโสคราตีส  หลักการขั้นพื้นฐานของการศึกษาเสรีใดๆ  คือความคิดที่ว่าชีวิตที่ดีถูกนำทางโดยความคิดที่มีเหตุมีผล)

     (a)      tenet (หลักการ, ความเห็น, ทฤษฎี, ข้อบัญญัติ, ความเชื่อ)

     (b)     observation (การสังเกต)

     (c)     idea (ความคิด)

     (d)     goal (เป้าหมาย, วัตถุประสงค์)

13. The study of law – with its great number of cases, statutes, and contracts – can be a tedious process.

(การศึกษากฎหมาย – ที่เต็มไปด้วยคดี  บทบัญญัติ (กฎข้อบังคับ)  และสัญญา – สามารถเป็นขบวนการที่น่าเบื่อหน่าย)

     (a)  curious (อยากรู้อยากเห็น, หายาก, แปลก, ผิดธรรมดา)

     (b)     challenging (ท้าทาย)

     (c)     tiresome (น่าเบื่อหน่าย, น่ารำคาญ, จืดชืด, ทำให้เหน็ดเหนื่อย-อ่อนเพลีย)

     (d)     overwhelming (ซึ่งมีชัยท่วมท้น, ที่ครอบงำหรือปกคลุม, ซึ่งคว่ำ-ล้มล้าง-ทำลาย)

14. Scientists are now able to produce more and more raw materials synthetically.

(นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันสามารถผลิตวัตถุดิบที่เป็นการสังเคราะห์หรือเป็นของเทียมได้มากขึ้นและมากขึ้น)

     (a)      professionally (ในแบบมืออาชีพ)

     (b)     tirelessly (อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย, อย่างไม่เบื่อหน่าย)

     (c)      gradually (ทีละน้อย, อย่างช้าๆ)

     (d)     artificially (อย่างเทียมหรือปลอม, อย่างไม่แท้, อย่างทำขึ้นเอง)

15. New drugs are now being tested that attempt to block the formation of new cancer cells in the human body.

(ยาชนิดใหม่ๆในขณะนี้กำลังถูกทดสอบ  ซึ่งพยายามที่จะสกัดกั้น-ขัดขวางการก่อตัวของเซลล์มะเร็งใหม่ๆในร่างกายมนุษย์)

     (a)    detect (ค้นหา, สืบค้น, สืบหา, ตรวจพบ, พบ, พบเห็น)

     (b)   inhibit (ขัดขวาง, สกัดกั้น, ยับยั้ง, ห้าม)

     (c)    minimize (ลดขนาดลงให้มากที่สุด, ทำให้เหลือน้อยที่สุด, ทำให้มีค่าน้อยลง, ดูถูก)

     (d)   break {ทำแตก, ละเมิด (สัญญา), ตัด (ความสัมพันธ์), ทำลาย (สถิติ)}

16. Look at them closely when they occur separately and the distinction between them is then clear.

(จงมองดูพวกมันอย่างใกล้ชิดเมื่อพวกมันปรากฏขึ้นแยกกัน (ทีละครั้ง) และความแตกต่างระหว่างพวกมันก็จะเห็นได้ชัดเจน)

     (a)    attraction (การดึงดูดใจ, แรงดึงดูด, เสน่ห์, บุคคลหรือสิ่งที่ดึงดูด)

     (b)   similarity (ความคล้ายคลึง, ความเหมือนกัน)

     (c)   difference (ความแตกต่าง)

     (d)   relation (ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวข้อง)

17. Contrary to most people’s belief, Cleopatra, the famous Egyptian queen, was Greek, spoke six languages, and was a brilliant military strategist.

(ตรงกันข้ามกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่  พระนางคลีโอพัตรา  ราชินีของอียิปต์ผู้มีชื่อเสียง  เป็นชาวกรีก  สามารถพูดได้ ๖ ภาษา และเป็นนักยุทธศาสตร์ด้านการทหารที่เฉลียวฉลาด)

     (a)      celebrated (มีชื่อเสียง)

     (b)     intelligent (ฉลาด, มีสติปัญญา, มีไหวพริบดี, มีความเข้าใจหรือความรู้ดี)

     (c)      professional (มืออาชีพ, เกี่ยวกับวิชาชีพ)

     (d)     skillful (มีทักษะ, มีความชำนาญ, เชี่ยวชาญ, ช่ำชอง)

18. The expansion of public services has caused concern that the civil service branches are becoming autonomous powers.

(การขยายการบริการสาธารณะได้ก่อให้เกิดความวิตกกังวลว่า  สาขางานราชการกำลังจะกลายเป็นอำนาจอิสระ – คือไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากความใหญ่โต- เทอะทะของมัน)

     (a)     independent (เป็นอิสระ, ไม่ขึ้นกับใคร, เป็นตัวของตัวเอง, ไม่อยู่ภายใต้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากผู้อื่น)

     (b)     superior (เหนือกว่า, ดีกว่า, เก่งกว่า)

     (c)      perilous (มีอันตราย, เป็นภัย)

     (d)     robust (แข็งแรง, แข็งแกร่ง, เข้มแข็ง, กำยำ, มีกำลังมาก, เอาการเอางาน)

19. Most physicians believe that a reasonable amount of physical exertion throughout life is one of the keys to longevity.

(แพทย์ส่วนใหญ่เชื่อว่าปริมาณที่เหมาะสมของการออกแรงทางร่างกาย (การออกกำลังกาย) ตลอดชีวิต  เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการมีอายุที่ยืนยาว)

     (a)      researchers (นักวิจัย)

     (b)     physicists (นักฟิสิกซ์)

     (c)      athletes (นักกีฬา, นักกรีฑา)

    (d)     doctors (แพทย์, หมอ)

20. Most carmakers anticipate more elaborate instrumentation in the near future when the standard automobile will utilize several microprocessors.

(ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่คาดหวังการใช้เครื่องมือที่ละเอียดซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้  เมื่อรถยนต์มาตรฐานจะได้ใช้ไมโครโปรเซสเซ่อร์จำนวนมาก)

     (a)      employ {ใช้ (เครื่องมือ), จ้าง (คนงาน)}

     (b)     appreciate (ชื่นชม, ยกย่อง, เห็นคุณค่า, เห็นประโยชน์)

     (c)      neglect (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่เอาใจใส่, ทอดทิ้ง)

     (d)     expect (คาดหวัง, คาดว่า, หวังว่า, คาดคิด, ปรารถนาให้)

21. The different parts of the cotton plants are utilized in the manufacture of innumerable commodities.

(ส่วนต่างๆของพืชจำพวกฝ้ายถูกใช้ในการผลิตสินค้ามากมายหลายชนิด)

     (a)    priceless (ราคาสูงจนหาค่ามิได้)

     (b)   durable (ทนทาน, คงทน, ใช้ได้นาน)

     (c)   countless (มากมาย, นับไม่ถ้วน)

     (d)   perishable (เน่าเสียได้ง่าย, เน่าเปื่อยได้ง่าย, ตายได้, ย่อยยับได้)

22. Espionage denotes the work of intelligence organizations whose main task is to gather information by covert means.

(การจารกรรมบ่งบอกถึงงานขององค์กรสืบราชการลับ (ข่าวกรอง) ซึ่งงานหลักของพวกเขาคือการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการลับๆ-ไม่เปิดเผย)

     (a)      interpret (อธิบาย, แปลความหมาย, ตีความ)

     (b)     compile (รวบรวม)

     (c)      scrutinize (พิจารณาอย่างละเอียด)

     (d)     delete (ลบออก, เอาออก, ตัดออก)

23. Parents may become frustrated by the incessant demands of their children.

(พ่อแม่อาจเกิดคับข้องใจ (หรือท้อแท้ใจ, ผิดหวัง) โดยการเรียกร้องไม่หยุดหย่อนของลูกๆของตน)

     (a)   unnecessary (ไม่จำเป็น)

     (b)  tedious (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

     (c)  endless (ไม่จบสิ้น, ไม่มีขอบเขต, ไม่มีที่สิ้นสุด, เยิ่นเย้อ, ไม่มีข้อสรุป)

     (d)  myriad (มากมาย, จำนวนมาก)

24. Alexander Hamilton was accused of being involved in a scheme to establish a separate nation in the western part of the United States.

{อเล็กซานเดอร์  แฮมิลตัน  ถูกกล่าวหาว่าพัวพันในแผนการร้าย  (แผนการ, แผนลับ, เพทุบาย) ที่จะสถาปนาประเทศแยกออกไป  ในภาคตะวันตกของสหรัฐฯ – ในสมัยที่อเมริกาเริ่มก่อตั้งประเทศใหม่ๆ}

     (a)     plot (แผนการ, แผนการลับ, ที่ดินแปลงเล็ก, แผนที่หรือแผนผัง)

     (b)     decision (การตัดสินใจ, การตกลงใจ, คำตัดสิน, ข้อตกลงใจ, ความแน่วแน่)

     (c)      society (สังคม)

     (d)     massacre (การสังหารหมู่)

25. Yesterday’s seemingly complex computers are rudimentary by today’s standards.

(เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดูเหมือนว่าสลับซับซ้อนของในอดีตเป็นสิ่งพื้นฐานหรือแรกเริ่ม (เหมือนของเด็กๆแรกเกิด) เมื่อเทียบกับมาตรฐานในปัจจุบัน)

     (a)      inefficient (ไม่มีประสิทธิภาพ)

     (b)     unwise (ไม่ฉลาด, โง่)

     (c)      obsolete (ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว)

    (d)     unsophisticated (ง่ายๆ, ไม่ซับซ้อน, ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ไร้เดียงสา, เรียบๆ, ตรงไปตรงมา, บริสุทธิ์)