หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 159)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. The noise from the city street was incessant (a); there always seemed to be a fire engine or a police car screaming by.

(เสียงจากถนนของเมือง    ไม่หยุดหย่อน-ไม่หยุดยั้ง-ต่อเนื่อง-ติดต่อกัน  (ทั้งนี้)  ดูเหมือน ว่ามีรถดับเพลิง หรือรถตำรวจส่งเสียงแหลมดังผ่านไปมาอยู่เสมอ)

(a) deafening    (เด๊ฟ-เฟิน-นิ่ง)  (ทำให้หูหนวก, ทำให้งุนงงด้วยเสียงอึกทึก, เสียงดัง, หนวกหู, ดังแสบแก้วหู)

(b) soft    (เบา, อ่อน, นุ่ม)

(c) audible    (ดังพอได้ยิน)

(d) unceasing    (ไม่หยุดหย่อน, ต่อเนื่องกันไป)

 

2. Thomas immigrated (v) to the United States, thinking the move would give his three-year-old daughter a better chance at attending New York University preschool.

(โทมัส    อพยพเข้าสู่    สหรัฐฯ  โดยคิดว่าการกระทำนี้จะให้โอกาสที่ดีขึ้นแก่ลูกสาววัย  ๓  ขวบของเขา  ในการเข้าโรงเรียนอนุบาลของมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค)

(a) emigrated    (อพยพออกจาก)

(b) integrated    (ผสมผสาน, บูรณาการ, ประสานกัน, รวมตัวกันเป็นกลุ่ม, รวบรวม, ทำให้รวมตัวกันเป็นก้อน)

(c) moved permanently to a new country    (ย้ายอย่างถาวรไปยังอีกประเทศหนึ่ง)

(d) regretted    (เสียใจ, โทมนัส, สลดใจ)  

 

3. Monica was so frugal (a) that she even tried to bargain with the checkout girl at the discount store.

(โมนิก้า    ตระหนี่-กระเหม็ดกระแหม่-ประหยัด-มัธยัสถ์    มาก  จนกระทั่งเธอแม้กระทั่ง (ถึงขนาด) พยายามที่จะต่อราคากับเด็กสาวที่คิดเงินที่ทางออก  ในร้านขายของราคาถูก)

(a) extravagant    (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, (ราคา) มากหรือสูงเกินไป)

(b) penny-pinching; economical    (กระเบียดกระเสียร, ประหยัด)

(c) indolent    (เกียจคร้าน)

(d) industrious    (ขยัน, อุตสาหะ, พากเพียร)

 

4. She knew from experience how futile (a) it was to argue with her father.

(เธอรู้จากประสบการณ์ว่ามัน    ไร้ประโยชน์-สิ้นหวัง-โง่และไร้ค่า    เพียงไรที่จะโต้เถียงกับพ่อของเธอ)

(a) fertile    (อุดมสมบูรณ์, ซึ่งดินดี, ให้ผลให้ลูกได้, ซึ่งให้กำเนิด)

(b) gloomy    (มืด, สลัว, เศร้าใจ, หดหู่)

(c) useless; hopeless    (ไม่มีประโยชน์, สิ้นหวัง)

(d) alert    (ระมัดระวัง, คอยระวัง, ตื่นตัว)

 

5. The bird’s frenetic (ฟระ-เน้ท-ทิค) (a) attempt to free itself from the thorn bush only made the situation worse.

(ความพยายามที่    บ้าระห่ำ-บ้าคลั่ง    ของนก  ที่จะปลดปล่อยตัวเองจากพุ่มไม้ที่มีหนาม  เพียงแต่ทำให้สถานการณ์แย่ลงเท่านั้น)  (คือ  นกเข้าไปติดอยู่ในพุ่มไม้มีหนาม  และพยา ยามดิ้นอย่างแรงเพื่อให้หลุด  แต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งติดหนักขึ้น)

(a) frenzied; frantic    (บ้าระห่ำ, บ้าคลั่ง, ตื่นเต้นอย่างมาก; บ้า, คลั่ง, มีสติฟั่นเฟือน, มีอารมณ์รุนแรง)

(b) fruitless    (ไร้ผล, ไม่มีประโยชน์, ไม่บังเกิดผล, เป็นหมัน)

(c) moderate    (ม้อด-เดอ-เรท)  (ปานกลาง, พอประมาณ, พอสมควร, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป, เพลาๆ)

(d) elastic    (ยืดหยุ่น, ยืดหดได้, เด้งได้, ปรับตัวได้, ไม่ตายตัว, คล้อยตามได้, ขึ้นๆลงๆ)

 

6. The professor said such erudite (เอ๊อร์-รู-ไดท) (a) things that none of us had the slightest idea of what he was saying.

(ท่านศาสตราจารย์พูดเรื่องต่างๆ    ซึ่งแสดงความรู้อย่างสูง-คงแก่เรียน-ซึ่งมีวิชาความรู้สูง    มาก  จนกระทั่งไม่มีใครในพวกเรามีความคิดอย่างน้อยที่สุดว่า  เขากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่)  (คือ  ไม่รู้แม้แต่นิดเดียวว่า  อาจารย์กำลังพูดเรื่องอะไรอยู่  เพราะเรื่องที่พูดแสดงความรู้สูงมาก  จนไม่มีใครเข้าใจ)

(a) incredible    (ไม่น่าเชื่อ, เหลือเชื่อ)

(b) ridiculous    (ริ-ดิ๊ค-คิว-ลัส)  (น่าหัวเราะเยาะ, น่าขัน, ไร้สาระ)

(c) having or showing great academic knowledge    (มีหรือแสดงความรู้ทางวิชาการอย่างมากมาย)

(d) caustic    (ที่ถากถางมาก, ที่เหน็บแนมมาก, ที่กัดกร่อน, ทำให้ไหม้, ซึ่งทำลาย)

 

7. A referee should be disinterested (a).  He or she should not be biased against one of the competing teams.

(กรรมการผู้ตัดสินควรจะ    เป็นกลาง-ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว-ไม่มีส่วนได้เสีย-ไม่เกี่ยวข้อง-ไม่สนใจ-เมินเฉย    เขาหรือเธอไม่ควรที่จะลำเอียง-มีอคติต่อทีมที่เข้าแข่งขันทีมใดทีมหนึ่ง)

(a) hospitable    (โอบอ้อมอารี, เอื้อเฟื้อ, ต้อนรับขับสู้)

(b) not taking sides; unbiased    (ไม่เข้าข้างฝ่ายใด; ไม่ลำเอียง, ไม่มีอคติ)

(c) uninterested    (ไม่สนใจ)

(d) magnanimous    (ใจกว้าง, มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, มีจิตใจสูงส่ง, สูงส่ง)

 

8. The recruiter’s speech was so compelling (a) that nearly everyone in the auditorium enlisted in the Army when it was over.

(คำปราศรัย (เชิญชวน) ของผู้เกณฑ์ทหาร    มีพลัง-มีอำนาจ-ซึ่งมีผลมากจนต้านไม่อยู่-ซึ่งบีบบังคับ    มาก  จนกระทั่งเกือบจะทุกคนในห้องประชุม  สมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพ  เมื่อมัน (คำปราศรัย) จบสิ้นลง)  (คือ  เจ้าหน้าที่เกณฑ์ทหารพูดจูงใจคนฟังมาก  จนเกือบทุกคนในห้องประชุม  สมัครเข้าเป็นทหาร)

(a) forceful; causing to yield    (มีพลัง, มีอำนาจ; ทำให้ยอมจำนน  -  ด้วยคำ พูด)

(b) prejudiced    (เพร้จ-จู-ดิส)  (มีอคติ, ลำเอียง, ทำอะไรแบบขาดเหตุผล)

(c) bellicose    (ชอบต่อสู้, ชอบทะเลาะ)

(d) boisterous    (หนวกหู, อึกทึก, เอะอะ, เสียงดังมาก, พล่าน, หยาบ)

 

9. The quality and number of a city’s public roads offer an excellent means of gauging (เกจ-จิง) (v) its prosperity.

(คุณภาพและจำนวนของถนนสาธารณะของเมือง  ให้วิธีการที่ดีเยี่ยมในการ    วัด-ประ เมิน    ความเจริญรุ่งเรืองของเมืองนั้น)

(a) protecting    (คุ้มครอง, ป้องกัน)

(b) enriching    (ทำให้ร่ำรวย-อุดมสมบูรณ์, เพิ่มความสำคัญ, เพิ่มคุณค่า, ทำให้คุณภาพดีขึ้น)

(c) tracing    (สะกดรอย, สืบหา)

(d) judging    (ตัดสิน, พิจารณา, ลงความเห็น, พิพากษา, ชี้ขาด, วินิจฉัย, ออกความเห็น, เดา, ประมาณ)

 

10. Molly Pitcher was the fictitious name given to a woman who fought valiantly (adv.) in the Revolutionary War.

(มอลลี่ พิทเช่อร์  เป็นชื่อซึ่งแต่งขึ้น (ไม่มีตัวตนจริง) ที่ให้กับผู้หญิงคนหนึ่ง  ผู้ซึ่งต่อสู้   อย่างกล้าหาญ    ในสงครามปฏิวัติ)  (คือ  สงครามที่อเมริกากู้เอกราชจากอังกฤษ  เมื่อกว่า ๒๐๐  ปีมาแล้ว)

(a) tirelessly    (อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย-ไม่เมื่อยล้า-ไม่เบื่อหน่าย)

(b) viciously    (อย่างชั่วร้าย-เสื่อมทราม-เลวทราม-ดุร้าย-ร้ายกาจ)

(c) needlessly    (อย่างไม่จำเป็น)

(d) bravely    (อย่างกล้าหาญ)

 

11. One major hazard (n) of space travel is the radiation that exists beyond Earth’s atmosphere.

(อันตราย-ภัย-การเสี่ยง-สิ่งที่เป็นอันตรายหรือเกิดความเสี่ยง    ที่สำคัญอย่างหนึ่งของการเดินทางในอวกาศ  คือกัมมันตภาพรังสี (หรือการแผ่รังสี)  ซึ่งมีอยู่เหนือชั้นบรรยากาศของโลก)

(a) goal    (เป้าหมาย, วัตถุประสงค์)

(b) mystery    (ความลึกลับ, ความลี้ลับ, ความลับ, สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้)

(c) reward    (รางวัล)

(d) danger    (อันตราย)

 

12. Birds play a large part in plant reproduction by disseminating (v) seeds across large areas.

(นกมีส่วนอย่างมากในการขยายพันธ์ของพืช  โดยการ    กระจาย-ทำให้กระจาย-แพร่กระจาย-เผยแพร่    เมล็ดไปทั่วพื้นที่กว้างใหญ่)

(a) crushing    (บด, ทำให้แตก, ขยี้, บี้, คั้น, เหยียบ, กำจัด, ทำลาย)

(b) finding    (พบ, ค้น, หา, เจอ)

(c) spreading    (กระจาย, ทำให้กระจาย, แผ่, แพร่, กาง, คลี่)

(d) ingesting    (นำเข้าไปในร่างกายโดยทางปาก)

 

13. Exploding stars burst unexpectedly with such tremendous (a) energy that they hurl huge amounts of gas into space.

(ดาวที่ระเบิด  ระเบิดอย่างไม่คาดฝันด้วยพลังงาน    มหาศาล-มหึมา-มากมาย-ใหญ่โตมาก-อย่างยิ่ง-น่ากลัว-น่าตกตะลึง-ดีเยี่ยม-ยอดเยี่ยม    อย่างมาก  จนกระทั่งมันเหวี่ยงกาซปริมาณมหึมาไปในอวกาศ)

(a) traumatic    (ซึ่งเจ็บปวด, ซึ่งทรมาน)

(b) great    (มหึมา, มากมาย, ใหญ่โต)

(c) surprising    (น่าประหลาดใจ)

(d) sudden    (ทันทีทันใด)

 

14. She aspired (v) to become a famous film star.

(เธอ    ต้องการ-อยาก    เป็นดาราภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง)

(a) intended    (ตั้งใจ, จงใจ, เจตนา)

(b) desired    (ปรารถนา, อยาก, ต้องการ)

(c) commenced    (เริ่มต้น)

(d) hesitated     (รีรอ, ลังเลใจ)

 

15. Throughout the 19th century, a succession of improvements in textile machinery steadily increased the volume (n) of cloth and garment production.

(ตลอดศตวรรษที่  ๑๙  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของเครื่องจักรกลสิ่งทอ  ได้เพิ่ม  ปริมาณ-ปริมาตร-จำนวนมาก-เล่ม-ฉบับ-ระดับเสียง    การผลิตผ้าและและเสื้อผ้าอาภรณ์อย่างสม่ำเสมอ)

(a) luxury    (ลั้ค-ชู-รี่) (ความหรูหรา-ฟุ่มเฟือย, ความโอ่อ่า, การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย, สิ่งอำนวยความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย)

(b) quantity    (ปริมาณ, จำนวน)

(c) refinement    (การทำให้บริสุทธิ์, การขัดเกลา, การกลั่น)

(d) attractiveness    (ความมีเสน่ห์, การดึงดูดใจ, ความน่าหลงใหล)

 

16. Jim could not participate in (v) the match because he had hurt his foot.

(จิมไม่สามารถ    เข้าร่วมใน    การแข่งขัน  เพราะว่าเขาเท้าเจ็บ)

(a) flatter    (ป้อยอ, ประจบ, ยกย่องเกินความจริง)

(b) concentrate    (ใช้สมาธิ, มีสมาธิ, ทำให้เข้มข้นกว่าเดิม, ทำให้มากระจุกอยู่, ทำให้มารวมกัน ณ ที่ใดที่หนึ่ง)

(c) take part in    (มีส่วนร่วมใน)

(d) squander    (ผลาญ, ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย)

 

17. We are restricted (v) to 30 miles an hour in built-up areas.

(เราถูก    จำกัด    (ความเร็ว) ที่  ๓๐  ไมล์ต่อชั่วโมง  ในพื้นที่ที่มีสิ่งก่อสร้าง – หรืออาคารบ้านเรือน)

(a) allowed    (อนุญาต, ยอมให้, ยอมให้ทำได้)

(b) delayed    (ทำให้ล่าช้า)

(c) exceeded    (เกิน, มากเกิน, เกินกว่าพอดี)

(d) limited to    (จำกัดอยู่ที่)

 

18. Leather quickly deteriorates (v) in a hot, damp climate.

(หนังฟอก    เสื่อมลง-เลวลง-แย่ลง    อย่างรวดเร็ว  ในภูมิอากาศร้อนและชื้น)

(a) gets better    (ดีขึ้น)

(b) becomes worse    (เลวลง, แย่ลง, เสื่อมลง)

(c) decays    {เน่าเปื่อย, ผุพัง, (ฟัน) ผุ}

(d) contracts    (หดตัว)

 

19. The recent flood in southern Thailand was a calamity (n) which caused tremendous loss of lives and properties.

(น้ำท่วมเมื่อเร็วๆมานี้ทางภาคใต้ของประเทศไทย  เป็น    ภัยพิบัติ-ความหายนะ    ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล)

(a) miracle    (ปาฏิหาริย์, เรื่องอัศจรรย์, ความอัศจรรย์)

(b) novelty    (นอฟ-เวิล-ที่) (ความใหม่, ความแปลก, เหตุการณ์ใหม่, ประสบการณ์ใหม่, เรื่องหรือสิ่งใหม่, สินค้าใหม่ที่แปลกและมักอยู่ในตลาดได้ชั่วคราว)

(c) pandemonium    (ความโกลาหล, ความสับสนวุ่นวาย, ความเอะอะโกลาหล, สถานที่ที่มีความเอะอะโกลาหล)

(d) disaster    (ดิ-ซาส-เทอะ)  (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, ความล่มจม)

 

20. The alarm emits (v) infrared rays which are used to detect any intruders.

(สัญญาณเตือนภัย    ปล่อยออกมา-เปล่งออกมา-ฉาย-ส่อง-แพร่กระจาย    รังสีอินฟราเรด    ซึ่งถูกใช้สืบค้น-ค้นหาผู้บุกรุกใดๆก็ตาม)  (คือ  ปล่อยรังสีอินฟราเรดออกมา  ซึ่งถูกใช้....................)

(a) threatens    (คุกคาม, ขู่เข็ญ, ขู่กรรโชก, เป็นภัยต่อ, เป็นอันตรายต่อ)

(b) absorbs    (ดูดซึม, ดูดซับ, ดูดกลืน)

(c) neglects    (ละเลย, เพิกเฉย, ทอดทิ้ง, ไม่เอาใจใส่)

(d) discharges    (ปล่อย, ปล่อยกระแสไฟฟ้า, ขับออก, ระบายออก, ทำให้พ้นหน้าที่-ความรับผิดชอบ, ปล่อยตัว, ขนถ่าย (สินค้า), ปลดออกจากงาน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้