หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 157)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. The prolonged war depleted (ดิ-พลี้ท) (v) the country’s national treasury.

(สงครามที่ยืดเยื้อได้    ใช้หมดไป-ทำให้สูญเสีย-ทำให้หมดสิ้นหรือลดน้อยลงมาก-ทำให้ว่างเปล่า    ทรัพย์สมบัติของประเทศ)  (คือ  ใช้ทรัพย์สมบัติฯจนหมด)

(a) interrupted    (ขัดจังหวะ, ทำให้หยุด, พูดแทรก, พูดตัดบท)

(b) exterminated    (ทำลายสิ้น, กำจัดให้สิ้น, ขุดรากถอนโคน, ถอนราก)

(c) amassed    (สะสม, รวบรวม)

(d) used up    (ใช้หมดไป)

 

2. The Civil War was the first American war when anaesthesia (แอน-เอส-ธี้-เซีย) (n) was widely used in surgery on soldiers.

(สงครามกลางเมืองเป็นสงครามของอเมริกาครั้งแรก  เมื่อ    การใช้ยาสลบ-การไร้ความรู้สึก-การชา    ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการผ่าตัดทหาร)

(a) composure    (ความเงียบสงบ, การควบคุมอารมณ์ได้ดี, อารมณ์ที่สงบ, ภาวะจิตที่ปกติ)

(b) appliance    (เครื่องมือ, อุปกรณ์)

(c) techniques for reducing sensation and feeling, especially to control pain    (เทคนิคสำหรับลดความรู้สึกตัวและความรู้สึก  โดยเฉพาะเพื่อควบคุมความเจ็บปวด)

(d) temerity    (ความหุนหันพลันแล่น, ความบุ่มบ่าม)

 

3. By paying close attention, you may be able to garner (v) some information which will elucidate the situation.

(โดยการให้ความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด  คุณอาจจะสามารถ    รวบรวม-เก็บ-สะสม    ข้อมูลได้บ้าง  ซึ่งจะทำให้สถานการณ์กระจ่าง)

(a) analyze    (วิเคราะห์)

(b) collect; gather    (รวบรวม, เก็บสะสม)

(c) disseminate    (เผยแพร่, แพร่กระจาย, ทำให้กระจัดกระจาย)

(d) delete    (ลบออก, เอาออก, ตัดออก)

 

4. After a terrible storm, the governor mobilized (v) the National Guard to rescue victims.

(หลังจากพายุร้ายแรง-น่ากลัว  ท่านผู้ว่าการรัฐ    ระดมพล-ระดม-เกณฑ์-เคลื่อนพล    หน่วยรักษาความมั่นคงของรัฐบาลกลาง (สหรัฐฯ) เพื่อจะช่วยชีวิตผู้เคราะห์ร้าย)

(a) bewildered    (บิ-วิ้ล-เดอะ)  (ทำให้งุนงง)

(b) put members of a group into motion    (กระตุ้นให้สมาชิกของกลุ่มมีการเคลื่อนไหว-ระดมพล)

(c) modified    (ม้อด-ดิ-ฟาย)  (ดัดแปลง, ลด (ความรุนแรงของ), ทำให้อ่อนหรือน้อยลง, ขยาย)

(d) fluctuated    (ขึ้นๆลงๆ, เปลี่ยนแปลง, แกว่งไปมา, ผันแปร, ทำให้ผันแปร)

 

5. The lightning continued even after the thunder had ceased (v).

(ฟ้าแลบดำเนินต่อไป  แม้กระทั่งหลังจากฟ้าร้องได้    หยุด-ยุติ-สิ้นสุด-เลิก-เว้น-ตาย)

(a) quaked  (คเวค)  (สั่น, ไหว)

(b) curbed    (เคิร์บ)  (ควบคุม, ระงับ, ข่ม)

(c) stopped    (หยุด) 

(d) distorted    {บิดเบือน (ข้อเท็จจริง), ทำให้เสียรูปหรือบิดเบี้ยว}

 

6. Every attempt to deter (v) Cynthia only made her more determined to succeed.

(ความพยายามทุกครั้งที่จะ    ขัดขวาง-ยับยั้ง-ป้องกัน    ซินเธีย  เพียงแต่ทำให้เธอมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้นเท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จ)  (คือ  ยิ่งขัดขวางเธอ  เธอก็ยิ่งมุ่งมั่นมากขึ้นที่จะไปสู่ความสำเร็จ)

(a) discourage    (ขัดขวาง, ทำให้ท้อถอย, ทำให้หมดกำลังใจ, ไม่เห็นด้วย)

(b) embarrass    (ทำให้กระดากอาย, ทำให้เคอะเขิน, ทำให้อับอาย)

(c) emulate    (เอ๊ม-มิว-เลท)  (เอาอย่าง)

(d) bicker    (ทะเลาะ, วิวาท)

 

7. A tropical climate can quickly debilitate (ดิ-บิ๊ล-ลิ-เทท) (v) those who are not used to it.

(ภูมิอากาศในเขตร้อนสามารถ    ทำให้อ่อนกำลัง-ทำให้อ่อนเพลีย-ทำให้ทรุดโทรม    อย่างรวดเร็ว  แก่บุคคลผู้ซึ่งไม่คุ้นเคยกับมัน)

(a) irritate    (ทำให้โมโห รำคาญ หรือหงุดหงิด)

(b) impede    (กีดขวาง, ขัดขวาง, ทำให้ล่าช้า)

(c) weaken    (ทำให้อ่อนกำลัง, ทำให้อ่อนแอ, ทำให้อ่อน, กลายเป็นอ่อน, กลายเป็นอ่อนแอ)

(d) harm    (เป็นอันตรายต่อ, ทำอันตราย, ทำร้าย)

 

8. Due to illegal dumping of toxic wastes, pollution of our rivers is no longer a dormant (a) issue.

(เนื่องมาจากการทิ้งขยะมีพิษแบบผิดกฎหมาย  มลภาวะของแม่น้ำของเราไม่เป็นประเด็นที่    อยู่นิ่ง-อยู่เฉยๆ-ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน-ไม่เปิดเผย-สงบ-ไม่เคลื่อนที่-หยุดเคลื่อนไหว (ชั่วคราว), (ภูเขาไฟ) ยังไม่ระเบิด    อีกต่อไป)  (หมายถึง  ไม่เป็นประเด็นที่นิ่งเงียบ-หลบซ่อน  หรือไม่มีใครรู้-ไม่สนใจ  อีกต่อไป) 

(a) domestic    (เกี่ยวกับบ้าน งานบ้าน หรือครอบครัว, เชื่อง, ซึ่งพบหรือผลิตภายในประเทศ, ภายในประเทศ)

(b) in a state of rest    (อยู่ในสภาพที่นิ่งเฉย หรือไม่เคลื่อนไหว)

(c) controversial    (ซึ่งโต้เถียงกัน, ซึ่งขัดแย้งกัน, เกี่ยวกับการโต้เถียง-ขัดแย้ง)

(d) accurate   {ถูกต้อง, (นาฬิกาเดิน) ตรง}

 

9. A large number of people thought that the newly published book defamed (v) Islam.

(ผู้คนจำนวนมากคิดว่า  หนังสือที่พิมพ์ใหม่เล่มนั้น    ทำลายชื่อเสียง-สบประมาท-ใส่ร้ายป้ายสี    ศาสนาอิสลาม)

(a) extoled    (สรรเสริญ, ยกย่อง)

(b) slandered    (ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ใส่ร้ายป้ายสี, หมิ่นประมาท)

(c) criticized    (วิพากษ์วิจารณ์)

(d) ignored    (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่สนใจ, ไม่เอาใจใส่)

 

10. The residents firmly believe that the relentless (a) push for economic growth is deeply damaging to the environment.

(ผู้อยู่อาศัย (ชาวบ้าน) เชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่า  การผลักดันอย่าง    ทรหด-ไม่ระย่อท้อถอยเพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจ  กำลังทำความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง)

(a) unyielding    (ไม่ยอมแพ้, ไม่ระย่อท้อถอย, เด็ดเดี่ยว)

(b) unwise    (ไม่ฉลาด, โง่)

(c) unaware    (ไม่ตระหนัก, ไม่รู้, ไม่รู้ตัว, ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, ไม่ได้เตือนมาก่อน)

(d) swift    (รวดเร็ว)

 

11. Pandemonium (n) arose in the hall when the unbelievable election consequences were proclaimed.

(ความโกลาหล-ความสับสนวุ่นวาย    เกิดขึ้นในห้อง  เมื่อผลการเลือกตั้งที่ไม่น่าเชื่อถูกประกาศออกมา)

(a) wild uproar    {ความเอะอะ-สับสนวุ่นวาย-โกลาหล-อึกทึกครึกโครม (uproar) ในแบบยุ่งเหยิง-ไม่มีการควบคุม-ไม่เป็นระเบียบ (wild)}

(b) political unrest    (ความวุ่นวาย-ปั่นป่วนทางการเมือง)

(c) anticipated diseases    (โรคที่ได้รับการคาดหวังไว้แล้ว)

(d) amazement    (ความงงงวย, ความประหลาดใจ, ความทึ่ง)

 

12. She tried to clarify (v) the problematic issues as most participants didn’t understand them completely.

(เธอพยายาม    ทำให้    ประเด็นที่เป็นปัญหา    มีความกระจ่าง  เนื่องจากผู้เข้าร่วม (ประชุม) ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจมันอย่างสมบูรณ์)  (“Clarify”  =  “ทำให้มีความกระจ่าง”)

(a) bury    (ฝัง)

(b) inquire    (สอบถาม)

(c) make clear    (ทำให้ชัดเจน, ทำให้กระจ่าง)

(d) raise    {ยกขึ้นมาพูด, ยกขึ้น (มือ, แขน), การขึ้นเงินเดือน}

 

13. He resembles (v) his father in appearance but not in character.

(เขา    คล้ายคลึงกับ-เหมือนกับ    พ่อของเขาในรูปร่างลักษณะ  แต่มิใช่อุปนิสัยใจคอ)

(a) look like    (มีลักษณะท่าทางเหมือนกับ-คล้ายกับ)

(b) imitates    (เลียนแบบ)

(c) looks up to    (ยกย่อง, ชื่นชม)

(d) detests    (เกลียดชัง, รังเกียจ)

 

14. The jury listened carefully to the witness’s testimony (n).

(คณะลูกขุนฟังอย่างรอบคอบ    คำให้การ-พยานหลักฐาน    ของผู้เป็นพยาน)  (คือ  ฟังคำให้การ หรือหลักฐานของพยานอย่างรอบคอบ)

(a) assistance    (ความช่วยเหลือ)

(b) approval    (การอนุญาต, การเห็นชอบ, การอนุมัติ)

(c) requirement    (ข้อกำหนด, ความต้องการ)

(d) evidence    (หลักฐาน, พยานหลักฐาน, พยานบุคคล, วัตถุพยาน)

 

15. People who are optimistic are mostly cheerful in adversity (n).

(คนที่มองโลกในแง่ดี  ส่านมากมักร่าเริงใน (ท่ามกลาง)    ความเคราะห์ร้าย-ภัยพิบัติ-ความทุกข์ยาก)

(a) illness    (ความเจ็บป่วย, ความป่วยไข้)

(b) poverty    (ความยากจน)

(c) hardship    (ความลำบาก, การทนทุกข์ทรมาน, สิ่งที่สุดแสนจะทนได้, การกดขี่)

(d) isolation    (การปลีกตัว, การแยกตัวโดดเดี่ยว)

 

16. Scrutiny (n) is the careful and detailed examination of something in order to obtain information.

(การพิจารณา-ตรวจสอบอย่างละเอียด    คือการตรวจสอบอย่างรอบคอบและลงราย ละเอียดของบางสิ่งบางอย่าง  เพื่อให้ได้รับข้อมูล)

(a) destiny    (โชคชะตา, เคราะห์กรรม)

(b) rebellion    (การกบฏ, การก่อการกบฏ, การจลาจล, การก่อการจลาจล)

(c) struggle    (การต่อสู้ดิ้นรน, การพยายาม)

(d) investigation    (การสอบสวน, การสืบสวน)

 

17. My next-door neighbor gained a lot of clients as he claimed to be able to predict (v) the future.

(เพื่อนบ้านหลังถัดไปของผมได้ลูกค้ามากมาย  เนื่องจากเขาอ้างว่าสามารถ    ทำนาย-บอกล่วงหน้า-พยากรณ์    อนาคตได้)  (คือ  มีอาชีพหมอดู)

(a) estimate    (ประมาณการ, ประเมินค่า, ตีราคา)

(b) comprehend    (เข้าใจ)

(c) foretell    (ทำนาย, บอกล่วงหน้า)

(d) study    (เรียน, ศึกษา)

 

18. The Public Relations’ Department’s function is to compile and analyze data, and subsequently disseminate (v) correct and genuine information.

(หน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์  คือการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  และในเวลาต่อมาเผยแพร่-แพร่กระจาย-ทำให้กระจัดกระจาย    ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นเรื่องจริง)

(a) obtain    (ได้รับ)

(b) conceal    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น)

(c) fabricate    (แฟ้บ-ริ-เคท)  (กุเรื่องขึ้นมา, ปลอม, ปลอมแปลง, ทอ, สร้าง, ประ ดิษฐ์, คิดค้น)

(d) spread    (เผยแพร่, กระจาย, แผ่ออก, กางออก)

 

19. The Prime Minister issued a decree (n) that foreign migrant workers must be registered for temporary employment within three months from the New Year.

(ท่านนายกฯออก    คำสั่ง-คำบัญชา-กฤษฎีกา    ว่า  คนงานอพยพชาวต่างประเทศจะต้องลงทะเบียนสำหรับการจ้างงานชั่วคราว  ภายใน  ๓  เดือนนับจากปีใหม่)

(a) warning    (การเตือน)

(b) request    (การขอร้อง)

(c) order    (คำสั่ง)

(d) threat    (การขู่เข็ญ, การคุกคาม, ภัย, อันตราย)

 

20. His face showed no sign of fatigue (n) after three consecutive sleepless nights during his final exam.

(ใบหน้าของเขามิได้แสดงอาการของ    ความเหนื่อยล้า-อ่อนเพลีย    หลังจากนอนไม่หลับ (ไม่ได้นอน) ติดต่อกันเป็นเวลา  ๓  คืน  ในระหว่างการสอบไล่)

(a) excitement    (ความตื่นเต้น)

(b) anger    (ความโกรธ)

(c) tiredness    (ความเหน็ดเหนื่อย-เมื่อยล้า-อ่อนเพลีย)

(d) disappointment    (ความผิดหวัง)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้