หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 156)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. There used to be an extensive (a) Roman settlement in north-west England.

(เคยมีการตั้งรกรากถิ่นฐานของชาวโรมันที่    กว้างขวางมาก-ครอบคลุม-กว้าง-แพร่ หลาย-ถ้วนทั่ว-ซึ่งเพาะปลูกห่างๆกัน    ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ)

(a) amphibious    (ซึ่งอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก)

(b) diminutive    (เล็กมาก, จิ๋ว)

(c) comprehensive    (กว้างขวาง, ครอบคลุม, เข้าใจได้กว้าง, ซึ่งหยั่งรู้, ซึ่งประกันความเสียหายอย่างกว้างขวาง)

(d) intensive    (เข้มข้น, ละเอียด, รุนแรง, คร่ำเคร่ง, (การเพาะปลูก) หนาแน่น)

 

2. Some dishonest entrepreneurs exploit (v) a large number of children as cheap labor in their factories.

(ผู้ประกอบการ-เจ้าของธุรกิจที่ไม่ซื่อสัตย์บางคน    ใช้อย่างเอารัดเอาเปรียบ-ใช้เพื่อประ โยชน์ส่วนตัว-ใช้ประโยชน์    เด็กๆจำนวนมาก  ในฐานะแรงงานราคาถูกในโรงงานของตน)

(a) strengthen    (ทำให้แข็งแรง, ทำให้เข้มแข็ง, ทำให้แน่นแฟ้น)

(b) take advantage over    (เอารัดเอาเปรียบ, หาประโยชน์จาก)

(c) deceive    (โกง, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ฉ้อโกง)

(d) molest    (รุกรานทางเพศ, รบกวน, เข้าไปยุ่ง)

 

3. No prudent (a) person spends all his money as soon as he gets it.

(ไม่มีบุคคลที่    รอบคอบ-ระมัดระวัง-ฉลาด-มองการณ์ไกล-ประหยัด-มัธยัสถ์-พิถีพิถัน-สุขุม    ใช้จ่ายเงินของตนเองทั้งหมด  ในทันทีที่เขาได้มันมา)   

(a) resourceful    (สามารถรับมือกับปัญหาทุกชนิด, สามารถรับมือกับความยุ่งยากได้)

(b) flexible    (ยืดหยุ่น, พลิกแพลงได้, คล่อง, ละมุนละไม, งอได้, งอได้ง่าย, เปลี่ยน แปลงได้, แก้ได้, ดิ้นได้)

(c) defective    (ชำรุด, เสีย, บกพร่อง, มีรอยตำหนิ)

(d) circumspect    (รอบคอบ, ระมัดระวัง, ละเอียดรอบคอบ)

 

4. Whales, the earth’s largest mammals, can be easily categorized (v) into two groups, the baleen and toothed whales.

(ปลาวาฬ  -  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลก  -  สามารถถูก    แยกประเภท-จัดเป็นหมวดหมู่หรือลำดับชั้น    ได้อย่างง่ายๆเป็น  ๒  กลุ่ม  คือ  ปลาวาฬบาลีน และปลาวาฬมีฟัน)

(a) discriminated    (เลือกที่รักมักที่ชัง, แยกแยะ, แบ่งแยก, วินิจฉัย)

(b) classified    (แยกประเภท, แยกหมวดหมู่, จัดให้เป็นประเภทความลับ)

(c) stored    (เก็บสะสม, เก็บรักษา, เก็บไว้ในห้องพัสดุ, เก็บข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์)

(d) adapted    (ดัดแปลง, ปรับตัว, ปรับให้เหมาะ)

 

5. Rising prices will stimulate (v) demands for higher incomes.

(ราคา (สินค้า) ที่สูงขึ้นจะ    กระตุ้น-เร้าใจ-เร้า-ปลุกใจ-ส่งเสริม-กระตุ้นประสาท-ชูกำลัง    ความต้องการรายได้ที่สูงขึ้น)

(a) incite    (กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น)

(b) elucidate    (ทำให้ชัดเจน, ทำให้กระจ่าง, อธิบายอย่างละเอียด, ชี้แจง)

(c) abominate    (อะ-บ๊อม-มิ-เนท)  (เกลียดชัง, เกลียดอย่างแรง)

(d) capitulate    (คะ-พิช-ชุ-เลท)  (ยอมแพ้, ยอมจำนน, ยินยอม, หยุดต่อต้าน)

 

6. Although Frank was reluctant (a) to admit his guilt, he ultimately confessed that he had stolen Jim’s wallet.

(แม้ว่าแฟรงค์    ไม่เต็มใจ-ไม่สมัครใจ-ฝืนใจ-ต่อต้าน    ที่จะยอมรับความผิดของเขา  เขาในที่สุดก็สารภาพว่า  เขาได้ขโมยกระเป๋าสตางค์ของจิมไป)

(a) loquacious    (โล-เคว้-เชิส)  (พูดมาก, โว, ช่างพูด)

(b) veracious    (วะ-เร้-เชิส)  (พูดความจริง, ซื่อตรง, มีสัจจะ, เป็นความจริง)

(c) unwilling    (ไม่เต็มใจ, ลังเลใจ, ต่อต้าน, ดื้อรั้น, หัวรั้น, แข็งข้อ)

(d) candid    (จริงใจ, ตรงไปตรงมา)

 

7. The case was dismissed (v) when the police found evidence pointing to a suicide rather than a murder.

(คดีถูก    ยกฟ้อง-ไม่รับฟ้อง-ไม่พิจารณา-ไล่ออก-เลิก-บอกให้เลิกแถว    เมื่อตำรวจพบพยานหลักฐานบ่งชี้การฆ่าตัวตาย  มากกว่าที่จะเป็นการฆาตกรรม)

(a) disputed    (โต้เถียง, โต้แย้ง, ทะเลาะ, อภิปราย, ต่อสู้, แข่งขัน, ต่อต้าน)

(b) disapproved    (ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นชอบ, ไม่อนุมัติ, ไม่อนุญาต, ไม่พอใจ, รังเกียจ)

(c) resisted    (ต้านทาน, ยับยั้ง, ต่อต้าน, ต้าน, สกัดกั้น, ทนต่อ, ขัดขืน, ขัดขวาง, อดกลั้น, อดทน)

(d) dropped    (ยุติ, ถอน, สิ้นสุด, หยดลง, หย่อนลง, ทำหล่น, ตก, จมลง, ทำให้หยดลง, ทำให้ตกลงสู่พื้นดิน, ให้ลง (จากรถ), ลดน้อยลง)

 

8. Their old home has only been saved by a vigorous (a) campaign.

(บ้านเก่าแก่ของพวกเขาได้ถูกรักษาเอาไว้โดยการรณรงค์    อย่างเข้มแข็ง-อย่างกระตือรือร้น-กระฉับกระเฉง-แข็งแรง-ทรงพลัง-มีอำนาจ-เจริญเติบโตได้ดี    เท่านั้น)  (หมายถึง  บ้านหลังเก่าได้รับการอนุรักษ์ไว้  โดยการรณรงค์อย่างเอาจริงเอาจัง)

(a) cohesive    (ซึ่งเกาะกัน, ซึ่งติดกัน, เป็นกลุ่มก้อน, เป็นปึกแผ่น, ซึ่งยึดติดกัน)

(b) zealous    (กระตือรือร้นอย่างมาก, ใจจดใจจ่อ, ขยันขันแข็ง, เร่าร้อน, ปรารถนาอย่างแรงกล้า)

(c) commemorative    (ซึ่งทำให้ระลึกถึง, ซึ่งเป็นอนุสรณ์, ซึ่งเป็นการฉลอง)

(d) proficient    (โพร-ฟิ้ช-เชี่ยนท)  (ชำนิชำนาญ, เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว)

 

9. He has been having a clandestine (a) affair with his secretary since she first came to work in the company.

(เขามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว    แบบลับๆ-ปิดบังซ่อนเร้น    กับเลขาฯของเขา  ตั้งแต่เธอเริ่มเข้ามาทำงานในบริษัท)

(a) reticent    (เร้ท-ทิ-เซิ่นท) (เงียบขรึม, พูดน้อย, เงียบ, ไม่พูด,สงวนท่าที)

(b) hostile    (ฮอส-ไทล) (มุ่งร้าย, ไม่เป็นมิตร, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, เป็นปรปักษ์

(c) secret    (ลับ, เร้นลับ, ลึกลับ, เป็นความลับ, ปิดบัง, อำพราง)

(d) harmonious    (เสนาะหู, คล้องจองกัน, กลมกลืนกัน, ประสานกัน, เข้ากันได้, สามัคคี)

 

10. She arrived at the hospital in a state of apprehension (n) of what the doctor would say about her child.

(เธอมาถึงที่โรงพยาบาลในสภาวะของ    ความหวาดกลัว-ความหวาดหวั่น-ความสงสัย-ความเข้าใจ-การหยั่งรู้-การจับกุม    ในสิ่งที่หมอจะพูดเกี่ยวกับลูกของเธอ)  (เช่นว่า ป่วยหนักหรือเป็นมะเร็ง)

(a) gratefulness    (ความกตัญญู, ความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ)

(b) prestige    (เพรส-ที้จ) (ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เกียรติศักดิ์, เกียรติภูมิ, ศักดิ์ศรี, บารมี)

(c) comprehension    (ความเข้าใจ)

(d) dread    (เดรด) (ความหวาดกลัว, ความเกรงขาม, ความเกรงกลัว, ความเคารพยำเกรง)

 

11. The waste matter from the factory contaminates (v) the river.

(วัตถุ-สสารที่เป็นของเสียจากโรงงาน    ทำให้ปนเปื้อน-ทำให้ไม่บริสุทธิ์-เจือปน    แม่น้ำ)  (คือ  ทำให้แม่น้ำปนเปื้อน หรือไม่บริสุทธิ์)

(a) pollutes    (ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้เกิดมลภาวะ)

(b) diminishes    (ทำให้ลดลง, ลดลง)

(c) floods    (ท่วม, ท่วมท้น)

(d) flows into    (ไหลเข้าไป)

 

12. Our country is compelled (v) to import a large amount of rice and sugar each year.

(ประเทศของเราถูก    บังคับ-ผลักดัน-เกณฑ์-ใช้วิธีบังคับ-ต้อน    ให้นำเข้าข้าวและน้ำตาลจำนวนมากในแต่ละปี)  (คือ  ต้องนำเข้าสินค้าเนื่องจากไม่สามารถผลิตได้เองภายในประ เทศ)

(a) allowed    (อนุญาต, ยอมให้, ยอมให้ทำได้)

(b) forced    (บังคับ)

(c) persuaded    (เพอร์-สเว้ด-ดิด) (ชักชวน, ชักจูง, จูงใจ, โอ้โลม, แนะนำ, ทำให้เชื่อ, กล่อม)

(d) prohibited    (โพร-ฮิ้บ-บิท-ทิด) (ห้าม, ขัดขวาง, ป้องกัน)

 

13. The region has had copious (a) snow and fierce storm over several months each year.

(บริเวณนี้มีหิมะ    มากมาย-จำนวนมาก-อุดมสมบูรณ์-ยืดยาว-(คำพูด) น้ำท่วมทุ่ง    และพายุรุนแรง  ในช่วงเวลาหลายเดือนในแต่ละปี)

(a) abundant (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(b) scarce (มีน้อย, หายาก)

(c) perilous (มีอันตราย)

(d) melting (หลอมละลาย)

 

14. The doctor said he would make an assessment (n) of the patient’s symptoms and told her the result later.

(หมอกล่าวว่าเขาจะทำ    การประเมิน-การกำหนด-ปริมาณที่ประเมิน    อาการของผู้ป่วย  และบอกให้เธอทราบผลลัพธ์ในเวลาต่อมา)

(a) examination    (การสอบ, การตรวจสอบ, การตรวจ)

(b) appraisal    (อะ-เพร้-เซิ่ล) (การประเมิน, การตีราคา)

(c) operation    (การปฏิบัติงาน, การดำเนินงาน, การควบคุมเครื่องจักร, การผ่าตัด)

(d) investigation    (การสืบสวน, การสอบสวน)

   

15.  Currently, best-seller commodities (n) in our store include soap, detergent and washing machines.

(ในปัจจุบัน    สินค้า-ของใช้ประจำ-ผลิตภัณฑ์เกษตรหรือเหมืองแร่-ของที่มีประโยชน์-ผลประโยชน์ส่วนตัว    ที่ขายดีที่สุดในร้านของเรา  รวมไปถึง สบู่  ผงซักฟอก  และเครื่องซักผ้า)

(a) demands    (ความต้องการ)

(b) expenses    (ค่าใช้จ่าย, รายจ่าย)

(c) goods    (สินค้า)

(d) necessities    (สิ่งจำเป็น, ความจำเป็น, ความหลีกเลี่ยงไม่พ้น, ความแน่แท้)

 

16. Rainy days give some people a feeling of melancholy (เม้ล-เลิน-คอล-ลี่) (n) and sluggishness.

(วันที่ฝนตกทำให้บางคนเกิดความรู้สึก    ภาวะจิตใจหดหู่-ใจคอเหี่ยวแห้ง    และความเกียจคร้าน-เงื่องหงอย-ซบเซา-เฉื่อยชา)

(a) failure    (ความล้มเหลว, ความไร้ผล, ความไม่สำเร็จ, การสอบตก, สิ่งที่ล้มเหลว)

(b) apprehension    (การจับกุม, ความเข้าใจ, ความกลัว)

(c) desperation    (ความสิ้นหวัง, ภาวะที่ล่อแหลม, ภาวะที่ร้ายแรง)

(d) sadness    (ความเศร้าโศก-เสียใจ-สลดใจ-ตรอมใจ)

 

17. In the 1920’s, the Progressive party led the way (v) in social reform legislation in the United States.

(ในทศวรรษ  ๑๙๒๐  พรรคก้าวหน้า    นำทาง-เริ่มต้นทำ    ในการออกกฎหมายการปฏิรูปทางสังคม  ในสหรัฐฯ)

(a) experimented    (ทำการทดลอง)

(b) pioneered    (นำทาง, บุกเบิก, ริเริ่ม, หักร้างถางพง)

(c) specialized    (มีความชำนาญเป็นพิเศษ)

(d) participated    (มีส่วนร่วม)

 

18. We are profoundly (adv.) grateful for your help and encouragement.

(เรารู้สึกขอบคุณ-ปลื้มปิติ    อย่างลึกซึ้ง-อย่างล้ำลึก-อย่างสุดซึ้ง-อย่างสนิท-อย่างแน่นแฟ้น-อย่างถ้วนทั่ว    สำหรับความช่วยเหลือและการให้กำลังใจของคุณ)

(a) candidly    (อย่างเปิดเผย, อย่างตรงไปตรงมา, อย่างเป็นธรรม, อย่างปราศจากอคติ, อย่างซื่อตรง-ด้วยน้ำใสใจจริง)

(b) cautiously    (อย่างระมัดระวัง, อย่างรอบคอบ)

(c) sincerely    (อย่างจริงใจ, อย่างแท้จริง, อย่างบริสุทธิ์, อย่างใจซื่อ, อย่างไม่ผสม-ไม่เจือปน)

(d) deeply    (อย่างลึกซึ้ง)

 

19. They have shown great fidelity (n) to Bali, Indonesia, spending their holidays there for over twenty years.

(พวกเขาได้แสดง    ความจงรักภักดี-ความซื่อสัตย์-ตัวอย่างของความจงรักภักดีหรือความซื่อสัตย์    อย่างยิ่งต่อบาหลี  อินโดนีเซีย  โดยใช้เวลาในวันหยุดที่นั่นเป็นเวลากว่า  ๒๐  ปี)  (หมายถึง  ไปเที่ยวที่นั่นทุกปี  เป็นเวลากว่า ๒๐ ปี  จึงถือว่ามีความจงรักภักดีต่อสถานที่แห่งนี้มาก)

(a) attendance    {การไปเข้าร่วม (ประชุม, เรียน), การดูแลรักษา, จำนวนหรือผู้คนที่ไปเข้าร่วม}

(b) validity    (ความถูกต้อง, ความสมบูรณ์, ความสมเหตุสมผล, การใช้ได้หรือฟังขึ้น, การชอบด้วยกฎหมาย)

(c) fondness    (การชอบ, การรัก, การติดอกติดใจ, ความโง่-งมงาย)

(d) loyalty    (ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์)

 

20. The Chinese President, Si Jin Ping, has strongly hoped to terminate (v) the corruption that has long subverted the country.

(ประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง ของจีนหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะ    ทำให้สิ้นสุด-ทำให้ยุติ-สิ้นสุด-ยุติ-จบลง-ลงเอย-ลงท้าย    การคอร์รัปชั่น  ซึ่งได้บ่อนทำลายประเทศมาเป็นเวลานานแล้ว)

(a) support    (สนับสนุน)

(b) destroy    (ทำลาย, ผลาญ, ดับ, ฆ่า, ทำให้ไม่ได้ผลหรือใช้การไม่ได้)

(c) fabricate    (กุเรื่องขึ้นมา, ปลอม, ปลอมแปลง, สร้าง, ประดิษฐ์, ทอ)

(d) find out    (ค้นพบ, พบว่า)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้