หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 155)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. The police were called in to quell a minor disturbance.

(ตำรวจถูกเรียกมาเพื่อ    ระงับ-ทำให้สงบ-ปราบ-ดับไฟ-ทำให้บรรเทา-ทำให้ลดน้อยลง    ความวุ่นวาย (ชุลมุน) เล็กๆน้อยๆ)

(a) start    (เริ่ม, เริ่มต้น)

(b) stop    (ทำให้ยุติ, ห้าม, ยุติ, จอด, เลิก, หยุด, ขัดขวาง, ป้องกัน, ตัดขาด)

(c) facilitate    (ทำให้ง่ายหรือสะดวกขึ้น)

(d) devise    (คิดขึ้นมา, ประดิษฐ์)

 

2. The economic recession resulted in a sluggish market.

(การถดถอยทางเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดตลาดที่    ซบเซา-เฉื่อยชา-เงื่องหงอย-ฝืดเคือง-ขี้เกียจ-เกียจคร้าน)

(a) miserable    (มีความทุกข์มาก, แย่มาก, น่าเวทนา)

(b) frank    (ตรงไปตรงมา, เปิดเผย)

(c) torpid    (เฉื่อยชา, เงื่องหงอย, ซึม, ไม่คล่องแคล่ว, เกียจคร้าน, ช้า, มึน, งง)

(d) dramatic    (น่าตื่นเต้น, เกี่ยวกับละคร)

 

3. He was indignant when she said he was a liar.

(เขา    เดือดดาล-ไม่พอใจมาก-ขุ่นเคือง    เมื่อเธอพูดว่าเขาเป็นคนโกหก)

(a) chronic    (คร้อน-นิค)  (เรื้อรัง, ยาวนาน, เป็นประจำ, เป็นนิสัย)

(b) amicable    (เป็นมิตร, ฉันมิตร)

(c) aloof    (เย็นชา, วางเฉย, (วางตัว) ห่าง, สันโดษ)

(d) exasperated    (อิก-แซส-พะ-เร-ทิด) (โกรธมาก, โมโหมาก)

 

4. When a problem arose concerning the perishability of the new crops, a canning factor was set up as a means to preserve food.

(เมื่อปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับ    การเน่าเปื่อยได้ง่าย-การเหี่ยวแห้งได้ง่าย-การตายได้-การย่อยยับได้    ของพืชผลใหม่ๆ  ปัจจัยด้านการบรรจุกระป๋องถูกยกขึ้นมาเป็นวิธีการที่จะเก็บรัก ษาอาหารเอาไว้)

(a) quick growth    (การเติบโตอย่างรวดเร็ว)

(b) quick decay    (การเน่าเปื่อยผุพังอย่างรวดเร็ว)

(c) quick sales    (การขายอย่างรวดเร็ว)

(d) quick advertising    (การโฆษณาอย่างรวดเร็ว)

 

5. Solitary most of the year, foxes do not live in dens except during the breeding season.

(อยู่ตามลำพัง-โดดเดี่ยว-คนเดียว-สันโดษ-ไม่มีเพื่อน-อ้างว้าง-เงียบสงัด    เกือบตลอดทั้งปี  หมาจิ้งจอกมิได้อาศัยอยู่ในถ้ำ  ยกเว้นในระหว่างฤดูแพร่พันธุ์)

(a) Alert    (ระวังตัว, ระมัดระวัง, ตื่นตัว, ว่องไว, เตรียมพร้อม)

(b) Restless    (กระสับกระส่าย, กระวนกระวาย, ร้อนใจ, หงุดหงิด, ไม่อยู่กับที่, ไม่มีการพักผ่อน)

(c) Alone    (โดดเดี่ยว, ลำพังตนเอง, ตัว (คน) เดียว, เปล่าเปลี่ยว, เอกเทศ)

(d) Fearless    (กล้าหาญ, ไม่กลัว)

 

6. Since antiquity there have been many attempts, some quite fanciful, to explain how the cosmos came into being.

(ตั้งแต่สมัยโบราณ  มีความพยายามมากมาย  -  บางความพยายาม    เพ้อฝัน-เต็มไปด้วยจินตนาการ-ซึ่งนึกฝัน-ไม่จริง    อย่างมาก  -  ที่จะอธิบายว่าจักรวาลเกิดขึ้นมาได้อย่างไร)

(a) familiar    (คุ้นเคย, เคยชิน)

(b) imaginative    (ช่างคิดช่างฝัน, ช่างจินตนาการ, ซึ่งนึกเอาเอง, เป็นมโนภาพ, ไม่เป็นความจริง)

(c) apparent    (ชัดเจน, เด่นชัด, แจ่มแจ้ง, ภายนอก, เกี่ยวกับหลักฐานแรกเริ่ม)

(d) logical    (มีเหตุผล, สมเหตุสมผล, เกี่ยวกับตรรกวิทยา, เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล)

 

7. Modern nursing practices not only hasten the recovery of the sick, but also promote better health through preventive medicine.

(การดำเนินการด้านพยาบาลสมัยใหม่  ไม่เพียงแต่    เร่งรัด-ทำให้เร็วขึ้น-เร่งเร้า-รีบ-รีบทำ    การฟื้นจากไข้ของผู้ป่วยเท่านั้น  แต่ยังส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นอีกด้วย  ด้วยการแพทย์แบบป้องกัน)

(a) permit    (อนุญาต, ยอมให้)

(b) determine    (กำหนด, ตัดสินใจ, ตกลงใจ, ตั้งใจ, ยุติ)

(c) accelerate    (เร่งรัด, ทำให้เร็วขึ้น, เร่งให้เกิดขึ้น, ก่อให้เกิด, เพิ่มขึ้น)

(d) accompany    (ติดตามไปด้วย, มากับ, ไปกับ, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เล่นดนตรีคลอเสียง)

 

8. The bird consumes vast numbers of worms each day.

(นก    กิน-บริโภค-ใช้   หนอนจำนวนมากในแต่ละวัน)

(a) breeds    (ขยายพันธุ์, แพร่พันธุ์, ออกลูก, ทำให้เกิด, ตั้งท้อง, ทำให้ท้อง, เพาะ, เลี้ยง, ฟักไข่)

(b) catches    (จับ, จับกุม, จับไว้, คว้า, ตะครุบ, เกาะ, ฉวย, รับเชื้อ, ติดเชื้อ, ติดไฟ, เข้าใจ)

(c) eats    (กิน, บริโภค)

(d) supplies    (จัดหาให้, จัดส่ง, ส่งเสบียง, บรรจุ, การจัดหา, การจัดส่ง, การให้, พัสดุ, เสบียง, สิ่งที่จัดหาให้)

 

9. Seamounts, conical elevations formed beneath the ocean, are the most prominent formations on the ocean bottom.

(ภูเขาใต้ทะเล  -  ซึ่งเป็นการยกระดับขึ้นในรูปกรวย  ที่ถูกก่อตัวขึ้นใต้มหาสมุทร  -  เป็นการก่อตัวขึ้น (สิ่งที่สร้างขึ้น) ที่    เห็นได้ชัดเจน-เด่นชัด-มีชื่อเสียง-ยื่นออกมา-โผล่ออกมา    ที่สุด  ที่ก้นมหาสมุทร)

(a) battered    (บุบบิบบู้บี้, ถูกทุบหรือตีติดต่อกัน, ถูกใช้จนเสีย, ถูกโจมตีติดต่อกัน)

(b) ancient    (โบราณ, เก่าแก่, คนสมัยโบราณ, คนชรา)

(c) mysterious    (ลึกลับ, ลี้ลับ, ไม่สามารถอธิบายได้, เป็นที่สงสัย, ลับๆล่อๆ)

(d) conspicuous    (เด่นชัด, ชัดแจ้ง, เตะตา, เป็นที่สนใจ)

 

10. The quick reproduction rate of the fruit fly makes it ideal for genetic experiments.

(อัตรา    การขยายพันธุ์-การสืบพันธุ์-การแพร่พันธุ์-การถอดแบบ-การจำลอง-การทำสำ เนา    ที่รวดเร็วของแมลงวันผลไม้  ทำให้มันดีเลิศสำหรับการทดลองด้านพันธุกรรม)

(a) incubation    (การฟักตัว, การเพาะให้เป็นตัว, การเกิดเป็นตัว, การกกไข่, การเก็บตัวอ่อนในตู้อบ)

(b) life cycle    (วงจรชีวิต)

(c) breeding    (การแพร่พันธุ์, การเพาะพันธุ์, การเพาะเลี้ยง, การออกลูก, การฟักไข่, การตั้งท้อง)

(d) death    (ความตาย, การตาย)

 

11. Weather forecasters must know as much as possible about the state of the atmosphere.

(นักพยากรณ์อากาศจะต้องรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้  เกี่ยวกับ    สภาพ-สภาพการณ์-สถานการณ์-ฐานะ-ลักษณะ-อาการ-สภาพทางอารมณ์-มลรัฐ-รัฐ    ของบรรยากาศ)

(a) nation    (ชาติ, ประเทศ)

(b) condition    (สภาพ, สภาวะ, เงื่อนไข)

(c) location    (ตำแหน่งที่ตั้ง, สถานที่ตั้ง, ตำแหน่ง, การหาแหล่งที่ตั้ง)

(d) composition    (การประกอบเป็นส่วนต่างๆทั้งหมด, ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ของผสม, การประพันธ์, การแต่งเพลง)

 

12. According to the American Civil Liberties Union, theater owners can confiscate any food or drink brought into the theater.

(ตามที่สหภาพเสรีของพลเมืองอเมริกันกล่าวไว้  เจ้าของโรงหนัง-โรงละครสามารถ    ริบ-ยึด    อาหารหรือเครื่องดื่มใดๆที่ผู้ชมนำเข้าไปในโรงหนัง-โรงละครได้)

(a) ban    (ห้าม)

(b) surcharge    (เก็บเงินเพิ่ม, เก็บภาษีเพิ่ม, เก็บเพิ่ม, บรรทุกเกิน, เรียกเก็บเกิน)

(c) discard    (ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ทิ้งไพ่)

(d) seize    (ยึด, ฉวย, จับ, จับกุม, จับตัว, ชิง, ยึดครอง, ครอบครอง)

 

13. Among all societies, legal marriage is usually accompanied by some kind of ceremony that expresses group sanction of the union.

(ในบรรดาสังคมทั้งหมด  การแต่งงานที่ถูกกฎหมาย (หรือตามกฎหมาย)  มักจะตามมาด้วยพิธีการบางอย่าง  ซึ่งแสดงถึง    การเห็นด้วย-การยินยอม-การอนุญาต    ของกลุ่ม (ผู้ที่ไปร่วมพิธี) ในการสมรสกันนั้น)

(a) pressure    (ความกดดัน, แรงกดดัน)

(b) approval    (การเห็นด้วย, การยินยอม, การอนุมัติ-อนุญาต)

(c) opinion    (ความคิดเห็น)

(d) opposition    (การคัดค้าน, การต่อต้าน, การไม่เห็นด้วย)

 

14. Jewel experts claim that cultured pearls have greater luster than do uncultivated pearls harvested from the sea.

(ผู้เชี่ยวชาญด้านเพชรพลอย – หรือทรัพย์สินมีค่า – อ้างว่าไข่มุกเลี้ยงมี    ความเป็นเงา-เป็นมัน    มากกว่าไข่มุกที่มิได้เพาะเลี้ยง  ที่ถูกเก็บขึ้นมาจากทะเล)

(a) durability    (ความทนทาน, ความคงทน)

(b) resilience    (ความยืดหยุ่น, ความหดได้, ความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิม, ความสามารถในการฟื้นคืนสู่ปกติ)

(c) radiance    (ความสว่าง, การส่องสว่าง, การปล่อยแสง, แสงที่แผ่รัศมี, ความร่าเริงแจ่มใส)

(d) value    (ค่า, คุณค่า, ราคา, มีราคา)

 

15. The initial assumption that the earth was flat was not erroneous to the people of that time.

(สมมติฐานเบื้องต้น (ดั้งเดิม-แรกเริ่ม) ที่ว่าโลกแบน  ไม่    ผิด-ไม่ถูกต้อง-เข้าใจผิด-เกี่ยวกับความผิดหรือสิ่งที่ผิด    สำหรับผู้คนในยุคนั้น)

(a) immoral    (ผิดศีลธรรม, ไร้ศีลธรรม)

(b) illogical    (ไม่เป็นไปตามหลักเหตุผล)

(c) unsupported    (ไม่ได้รับการสนับสนุน)

(d) incorrect    (ผิด, ไม่ถูกต้อง)

 

16. The Connecticut shore is a popular summer resort area, and, with its protected portion of the Long Island Sound, lures boating enthusiasts.

(ชายฝั่งของรัฐคอนเนคติกัตเป็นพื้นที่ตากอากาศในฤดูร้อนที่เป็นที่นิยม  และ -  ด้วยส่วนที่ได้รับการคุ้มครองของอ่าว (หรือช่องแคบ) ลองไอซ์แลนด์ (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชาย ฝั่ง)  –  ดึงดูดใจ-ล่อใจ    ผู้มีความกระตือรือร้น-สนใจการพายเรือ – หรือการแล่นเรือ)

(a) shelters    (ให้ที่พักที่กำบัง, ที่พักที่กำบัง)

(b) delights    (ทำให้ยินดีหรือปลาบปลื้ม)

(c) attracts    (ดึงดูดใจ, ทำให้หลงใหล, ทำให้หลงเสน่ห์)

(d) astounds    (ทำให้งงงวย, ทำให้ตกใจ – ด้วยความประหลาดใจ)

 

17. It was such a trifling (ไทร้-ฟลิ่ง) sum of money to argue about.

(มันเป็นจำนวนเงินที่    เล็กน้อย-ขี้ปะติ๋ว-ไม่สำคัญ)   มาก (จนไม่คุ้ม) ที่จะไปโต้เถียง – เกี่ยวกับมัน)  (หมายถึงเงินจำนวนเล็กน้อยเกินไป  ที่จะต้องไปเถียงทะเลาะกับผู้อื่นในเรื่องนี้  ดังนั้น  อย่าไปโต้เถียงเรื่องเงินจำนวนนี้เลย)

(a) complicated    (ยุ่งยาก, ซับซ้อน)

(b) enormous    (ใหญ่โต, มหึมา, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย)

(c) inadequate    (ไม่เพียงพอ)

(d) insignificant    (ไม่สำคัญ, เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป, ไม่มีความหมาย)

 

18. She was far too polite to allude to the stain on his jacket.

(เธอสุภาพมากเกินไปที่จะ    พูดถึง-พูดเป็นนัย-พาดพิงถึง-แย้ม-หมายถึง    รอยเปื้อน-รอยด่างบนเสื้อนอกของเขา)

(a) allow    (อนุญาตให้, ยอมให้)

(b) entice    (เอน-ไท้ส) (ล่อลวง, ชักนำไปในทางผิด, ทำให้หลงเข้าใจผิด)

(c) refer    (อ้างถึง, กล่าวถึง, พาดพิง, อ้างอิง, กล่าวโยงไปถึง, ถาม, ตรวจดู)

(d) deface    (ทำให้เสียโฉม, ทำให้ใบหน้าเสีย, เอาผิวหน้าออก, ทำให้ผิวหน้าบาดเจ็บ, ทำลาย)

 

19. In our country all men are treated equally without regard to race, social origin, or creed.

(ในประเทศของเรา  คนทุกคนได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน  โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ  ต้นกำเนิดทางสังคม  หรือ    ความเชื่อ-ลัทธิ)

(a) custom    (ขนบธรรมเนียม, ประเพณี)

(b) costume    (เครื่องแต่งกาย, เสื้อผ้าอาภรณ์, เครื่องแต่งกายของสตรี)

(c) belief    (ความเชื่อ, ความเชื่อถือ, ความเลื่อมใส, ศรัทธา, ข้อบัญญัติทางศาสนา)

(d) sermon    (คำสอน, คำเทศน์)

 

20. He took part in an expedition to make a survey of creatures and study how people live in the coldest environment in the arctic.

(เขามีส่วนร่วมใน    การเดินทางสำรวจ-คณะผู้เดินทางสำรวจ    เพื่อสำรวจสัตว์ต่างๆ  และศึกษาว่าผู้คนดำรงชีวิตอยู่อย่างไร  ในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นที่สุดในบริเวณขั้วโลกเหนือ)

(a) tournament    (การแข่งขัน, การแข่งขันชิงชนะเลิศ) (เทนนิส, หมากรุก, กอล์ฟ)

(b) journey    (การเดินทาง)

(c) adventure    (การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, อันตราย, ประสบ การณ์ที่ตื่นเต้น)

(d) discovery    (การค้นพบ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้