หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 154)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. Part-time employment gives students valuable experience and sometimes capacitates them to pay their college tuition.

(การจ้างงานบางเวลาให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่นักเรียน และบางที    ทำให้ (พวกเขา) สามารถ-ให้อำนาจ    จ่ายค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย)

(a) persuades    (ชักชวน, ชักจูง, จูงใจ, โอ้โลม, ทำให้เชื่อ, กล่อม, แนะนำ)

(b) requires    (ต้องการ, ประสงค์, ปรารถนา, ขอร้อง, เรียกร้อง)

(c) enables    (ทำให้สามารถ)  (ทำให้........(พวกเขา).........สามารถ)

(d) relinquishes    (ริ-ลิ้ง-ควิช)  (สละ, ละทิ้ง)

 

2. If you want good grades on tests, it is vital that you study hard.

(ถ้าคุณต้องการได้คะแนนดีในการสอบ  มัน    จำเป็น-สำคัญยิ่ง-จะขาดเสียมิได้-จำเป็นสำหรับชีวิต-มีชีวิตชีวา-มีพลังงาน-กระฉับกระเฉง-เกี่ยวกับชีวิต-เกี่ยวกับความเป็นความตาย    ที่ว่าคุณต้องขยันเรียน)

(a) genuine    (จริง, แท้, ไม่ปลอม)

(b) intensive    (เข้มข้น, ละเอียด, ครำ่เคร่ง, รุนแรง, (การเพาะปลูก) หนาแน่น)

(c) effective    (มีประสิทธิผล)

(d) essential    (จำเป็นที่สุด, จะขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นพื้นฐาน, เป็นปัจจัย)

 

3. His performance on the piano was so accomplished that his audience stood up to applaud him.

(การแสดงเปียโนของเขา    ประสบความสำเร็จ-สมบูรณ์    มากจนกระทั่งผู้ชมยืนขึ้นเพื่อปรบมือให้เขา)

(a) skilled    (มีทักษะ, มีความชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีความสามารถ, ช่ำชอง, มีฝีมือ, แคล่วคล่อง)

(b) successful    (ประสบความสำเร็จ)

(c) amateur    (แอ๊ม-มะ-เท่อะ)  (สมัครเล่น, มิใช่มืออาชีพ)

(d) indignant    (โกรธ, โมโห, เคือง)

 

4. Owing to the fact that South Sudan has become impoverished, several foreign development agencies are offering aid to it.

(เนื่องมาจากข้อเท็จจริงที่ว่า  ประเทศซูดานใต้ได้    ยากจน-อ่อนกำลัง-เสื่อม-(ดิน) เลว    องค์กรพัฒนาต่างประเทศจำนวนมากกำลังเสนอความช่วยเหลือให้มัน)

(a) developed    (พัฒนาแล้ว, เจริญ)

(b) civilized    (มีอารยธรรม, เจริญรุ่งเรื่อง, พัฒนาแล้ว, ขัดเกลาแล้ว)

(c) poor    (ยากจน, ขาดแคลน, ขัดสน, มีคุณภาพเลว, ไม่ดี, ต่ำต้อย, น่าสงสาร, ไม่ดี พอ, ไม่สมบูรณ์)

(d) fertile    (เฟ้อร์-ไทล)  (ซึ่งมีดินดี, อุดมสมบูรณ์, ให้ผล, ให้ลูกได้, ซึ่งให้กำเนิด)

 

5. She provided ample evidence of her need for financial support and was granted a scholarship to continue her study.

(เธอให้พยานหลักฐาน    พอเพียง-เหลือพอเพียง-อุดมสมบูรณ์-กว้างขวาง    ของความต้องการของเธอสำหรับการสนับสนุนทางการเงิน  และ (เธอ) ได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อ)

(a) fake    (ปลอม, เทียม, เก๊, ไม่จริง, ของปลอม, ของเก๊, คนทำปลอม, ทำปลอม, ทำเทียม)

(b) vague    (เวก)  (คลุมเครือ, เคลือบคลุม, ไม่ชัดแจ้ง, เลือน, เลอะเลือน)

(c) inadequate    (ไม่เพียงพอ)

(d) sufficient    (ซะ-ฟิ้ช-ชั่นท)  (พอ, พอเพียง, พอใจ, เต็มที่)

 

6. The chairman presented the guest speaker to the audience.

(ท่านประธาน    แนะนำตัว-นำเข้าพบ-เสนอ-นำเสนอ-ให้-ยื่น-มอบ-บรรยาย-แสดงให้เห็น    ผู้บรรยายรับเชิญให้กับผู้ฟัง)

(a) greeted    (ทักทาย, ต้อนรับ, รับรอง, คำนับ)

(b) introduced    (แนะนำตัว, แนะนำ, นำเข้ามาใช้, นำสู่, เข้าสู่, เกริ่น, อารัมภบท)

(c) advocated    (สนับสนุน)

(d) evinced    (แสดง, เผยให้เห็น)

 

7. When making a presentation to a relatively small audience, an overhead projector can be invaluable.

(เมื่อทำการนำเสนอ (รายงาน, ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ) ต่อ    ผู้ฟัง-ผู้ชม-ผู้อ่าน-การได้ยิน-การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ-การเข้าพบเป็นทางการ    กลุ่มค่อนข้างเล็ก  (การใช้) เครื่องฉายเหนือศีรษะ (เครื่องฉายขึ้นบนจอ สำหรับการนำเสนอ) อาจจะมีค่าอย่างมากมายทีเดียว)

(a) spectators    (ผู้ดู, คนดู)

(b) congregation    (กลุ่มคน, การชุมนุม, การจับกลุ่มกัน, กลุ่มคนที่มาชุมนุมกัน)

(c) listeners    (ผู้ฟัง)

(d) onlookers    (ผู้ดู, ผู้ชม)

 

8. If you take the shirt back to the store, they will need the receipt (รี-ซีท) to show you bought it there.

(ถ้าคุณนำเสื้อเชิร์ตกลับไปคืนที่ร้าน  พวกเขา (คนขาย) จะต้องการ    ใบเสร็จรับเงิน-ใบเสร็จรับของ    เพื่อแสดงว่าคุณซื้อมันที่ร้านนั้น)

(a) bond    (พันธบัตร)

(b) document showing that you’ve paid the money    (เอกสารแสดงว่าคุณได้ชำระเงินแล้ว, ใบเสร็จรับเงิน)

(c) permit    (การอนุญาต, ใบอนุญาต)

(d) evidence    (หลักฐาน, พยานหลักฐาน)

(e) coupon    (คูปอง)

(f) promissory note    (ตั๋วสัญญาใช้เงิน)

 

9. The amount of rain is regularly gauged (เกจ) to enable meteorologists to analyze weather systems.

(ปริมาณฝนถูก    วัด-ประเมิน-ประมาณ-รังวัด   อย่างสม่ำเสมอ  เพื่อให้นักอุตุนิยมวิทยาสามารถวิเคราะห์ระบบสภาพบรรยากาศได้)

(a) diminished    (ลดลง, ลดน้อยลง, ค่อยๆเล็กลง, ทำให้ลดน้อยลง, ดูหมิ่น)

(b) detected     (ค้นเจอ, ค้นหา, สืบหา, สืบค้น, ตรวจพบ, พบเห็น)

(c) measured    (เม้ช-เช่อะ)  (วัด, หาค่า, กะ, ประมาณ, ประเมิน, การวัด, ระบบการวัด)

(d) esteemed    (เคารพ, นับถือ, นิยม, ยกย่อง, สรรเสริญ)

 

10. According to a number of physicians, high doses of vitamin C have little or no effect on the common cold.

(สอดคล้องกับ    แพทย์    จำนวนมาก   (การกิน) วิตามินซีในปริมาณที่มาก  มีผลกระทบเล็กน้อย  หรือไม่มีเลย  กับไข้หวัดธรรมดา)

(a) reports    (รายงาน)

(b) authorities    (เจ้าหน้าที่)

(c) druggists    (ดรั๊ก-กิสท) (เภสัชกร, ผู้ปรุงยาตามใบสั่งแพทย์)

(d) doctors    (แพทย์, หมอ)

 

11. Soap manufacturing was among the first industries in which using coal for fuel was a widespread practice.

(การผลิตสบู่เป็นหนึ่งในบรรดาอุตสาหกรรมแรกๆ  ซึ่งการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต  เป็นการกระทำที่    แพร่หลาย)

(a) clever    (ฉลาด)

(b) useful    (มีประโยชน์)

(c) broad-minded    (ใจกว้าง)

(d) common    (ธรรมดา, สามัญ, ปกติ,  ร่วมกัน, พร้อมกัน, เหมือนกัน)

 

12. An insect’s abdomen contains organs for digesting food, reproducing, and getting rid of waste products.

(ช่องท้องของแมลงจะบรรจุอวัยวะสำหรับการย่อยอาหาร  สืบพันธุ์  และ    กำจัด    ของเสีย)

(a) reducing    (ลด, ทำให้ลดลง, ทำให้น้อยลง)

(b) eliminating    (กำจัด, ทำลาย, คัดออก, ขับไล่, ขจัด, ลบทิ้ง, ขับออก)

(c) accumulating    (สะสม, เพิ่มพูน)

(d) creating    (สร้าง, ก่อให้เกิดขึ้น, ทำให้เกิดขึ้น, ประดิษฐ์ขึ้น, แต่งขึ้น)

 

13. Latex paints are not flammable and have little odor.

(สีของ (น้ำ) ยางสีขาวไม่ติดไฟได้ง่าย  และมี    กลิ่น    เล็กน้อย)

(a) color    (สี)

(b) texture    (เนื้อผ้า, เนื้อหนัง, สิ่งทอ, วัตถุทำสิ่งทอ, แก่นสาร, องค์ประกอบ)

(c) smell    (กลิ่น)

(d) oil    (น้ำมัน)

 

14. There seems to be an insatiable demand for new computer video games.

(ดูเหมือนว่ามีความต้องการที่    ไม่รู้จักพอ-ไม่รู้จักอิ่ม    สำหรับเกมภาพยนตร์คอมพิว เตอร์เกมใหม่ๆ)

(a) disgusting (น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง)

(b) urgent (เร่งด่วน, รีบเร่ง)

(c) slight (เล็กน้อย, เบาบาง)

(d) greedy (ตะกละ, ละโมบ, โลภ, อยากได้)

 

15. We are determined to take whatever action is necessary to rectify the situation.

(เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการใดๆก็ตามที่จำเป็น  เพื่อที่จะ    แก้ไขให้ถูกต้อง-ทำให้ถูกต้อง-ปรับให้ถูกต้อง    สถานการณ์)  (คือ  แก้ไขสถานการณ์ให้ถูกต้อง)

(a) recycle    (นำกลับมาใช้ใหม่)

(b) deteriorate    (เลวลง, แย่ลง, ทำให้เลวลง-แย่ลง)

(c) correct    (แก้ไขให้ถูกต้อง)

(d) conceal    (ปิดบัง, อำพราง, ซ่อนเร้น)

 

16. Politicians nowadays, like those in ancient Roman times, are mostly adroit public speakers.

(นักการเมืองในปัจจุบัน  เหมือนกับนักการเมืองในสมัยโรมันโบราณ  ส่วนใหญ่เป็นนักพูดในที่สาธารณะที่    คล่องแคล่ว-ชำนาญ)

(a) rapid    (เร็ว)

(b) dull    (ดัล) (น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, จืดชืด, ไม่มีรสชาติ, ซบเซา, ไม่มีชีวิตชีวา, ทื่อ, ทึ่ม, ปัญญาทึบ)

(c) ambiguous    (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(d) skillful    (มีทักษะ, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, คล่องแคล่ว, มีฝีมือ, ช่ำชอง, มีความ สามารถ)

 

17. The parents were alarmed, but in the children’s presence they evinced no sign of fright.

(พ่อแม่ตกใจกลัว  แต่ว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าลูกๆ  พวกเขาไม่    แสดงให้เห็น-แสดงออก-ทำให้เห็น-พิสูจน์เปิดเผย-ประจักษ์    อาการ (สัญลักษณ์) ของความสะดุ้งกลัวเลย)

(a) caused    (ก่อให้เกิด, เป็นเหตุให้)

(b) displayed    (แสดง, เปิดเผย)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  การแสดง, นิทรรศการ)

(c) feigned    (แสร้งทำ)

(d) extoled    (สรรเสริญ, ยกย่อง)

 

18. He is known to be a workaholic and gets immense satisfaction from his job.

(เขาเป็นที่รู้จักกันในฐานะคนบ้างาน  และได้รับความพึงพอใจอย่าง    ใหญ่หลวง-มากมาย   จากงานของเขา)

(a) slight    (เล็กน้อย)

(b) enormous    (มหึมา,  มากมาย, ใหญ่โต)  (ถ้าเป็นขนาดคือใหญ่   ปริมาณคือมาก)

(c) durable    (ทนทาน, คงทน)

(d) genuine    (เจ๊น-ยู-อิ้น) (จริง, แท้, ไม่ปลอม, จริงใจ, ไม่เสแสร้ง)

 

19. Signing the agreement was a major blunder on the Prime Minister’s part.

(การลงนามในสัญญา (ข้อตกลง)  เป็น    ความผิดพลาด-การพูดออกมาอย่างโง่-ความงุ่มง่ามซุ่มซ่าม    สำคัญในส่วนของท่านนายกฯ – ที่ได้ไปลงนามไว้)

(a) accomplishment    (ความสำเร็จ, การบรรลุผล)

(b) big mistake    (ความผิดใหญ่โต)

(c) anxiety    (ความวิตก, ความกังวล)

(d) failure    (เฟ้ล-เย่อร์) (ความล้มเหลว, ความไม่สำเร็จ, ความไร้ผล, การสอบตก, สิ่งที่ล้มเหลว)

 

20. The unrest had gone out of hand and the government felt that it had reached an impasse.

(ความไม่สงบ-วุ่นวายได้บานปลายจนควบคุมไม่อยู่  และรัฐบาลรู้สึกว่า  มันได้มาถึง    ทางตัน-สภาวะที่อับจน)  (คือเดินหน้าต่อไปก็ไม่ได้  ถอยหลังก็ไม่ได้  ติดแหงกอยู่กับที่)

(a) agreement    (ข้อตกลง, ความตกลง, การเห็นพ้องต้องกัน, สัญญา)

(b)  escalation    (การขยายออกไป, การลุกลามออกไป)

(c) deadlock    (ทางตัน, ภาวะชงักงัน)

(d) destination    (จุดหมายปลายทาง)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้