หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 153)

 

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. Since I was the cause of your accident, I cannot help feeling remorseful (a).

(เพราะว่าผมเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุของคุณ  ผมอดไม่ได้ที่จะรู้สึก    สำนึกผิด-เสียใจมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป)

(a) helpful    (ชอบช่วยเหลือผู้อื่น, ให้ความช่วยเหลือ, มีประโยชน์)

(b) painful    (เจ็บปวด, ทุกข์ทรมาน, ยากลำบาก)

(c) regretful    (เสียใจ, สำนึกผิด)

(d) truthful    (พูดความจริง, เปิดเผยความจริง, เกี่ยวกับความจริง)

 

2. This type of work is considered to be quite hazardous (a).  Every worker therefore gets accident insurance from the factory.

(งานชนิดนี้ถูกถือว่า    เต็มไปด้วยอันตราย-เสี่ยงอันตราย    มาก  ดังนั้น  คนงานทุกคนจึงได้รับการประกันภัยอุบัติเหตุจากโรงงาน)

(a) gloomy    (เศร้าหมอง, ซึมเศร้า, หมดหวัง, ห่อเหี่ยวใจ, ซึ่งมองในแง่ร้าย, มืดคลึ้ม)

(b) risky    (มีอันตราย, มีภัย, เสี่ยง, เสี่ยงภัย, เป็นการลอง)

(c) cautious    (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

(d) labourious    (ใช้แรงงานมาก, ลำบาก, ยาก, ต้องใช้ความเพียรพยายามมาก)

 

3. Some people feel that examination should be abolished (อะ-บ๊อล-ลิช)  (v) to reduce stress in young people.

(บางคนรู้สึกว่าการสอบควรถูก    ยกเลิก-เลิกล้ม-ล้มล้าง-ทำลาย    เพื่อลดความเครียดในคนหนุ่มสาว)

(a) established    (สร้าง, สถาปนา, ก่อตั้ง)

(b) demolished    (รื้อทิ้ง (ตึก, อาคาร), ทำลาย, โค่น)

(c) put an end to    (ยุติ, เลิก, ทำให้จบสิ้น)

(d) disapproved    (ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นชอบ)

 

4. The midnight curfew is only temporary (a).  It is expected to be lifted once the political situation returns to normal.

(การห้ามออกนอกบ้านตอนสองยามเป็นเพียง    ชั่วคราว-เฉพาะกาล-ไม่ถาวร    เท่านั้น  มันได้รับการคาดหวังว่าจะถูกยกเลิก  ในทันทีที่สถานการณ์ทางการเมืองกลับสู่ปกติ)

(a) contemporary    (ร่วมสมัย, เกี่ยวกับรุ่น-สมัย-ยุคเดียวกัน, เกี่ยวกับสมัยปัจจุบัน, ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน)

(b) arbitrary    (ตามอำเภอใจ, ไร้เหตุผล, เอาแต่อารมณ์, โดยพลการ, ซึ่งตัดสินโดยผู้ตัดสิน แทนที่จะโดยกฎหมายของรัฐ)

(c) tentative    (ซึ่งเป็นการทดลอง, ลองดูก่อน, ยังไม่แน่นอน)

(d) impermanent    (ชั่วคราว, ไม่ถาวร)

 

5. Jessica never acted hastily but was deliberate (a) in everything she said and did.

(เจสซิกาไม่เคยทำอะไรแบบรีบร้อน  แต่    รอบคอบ-สุขุม-ใคร่ครวญ-ระมัดระวัง-โดยเจตนา    ในทุกสิ่งที่เธอพูดและทำ)

(a) ignorant    (โง่เขลา, ไม่รู้, ไม่รู้เรื่อง, ไม่รู้ข่าวคราว, ไม่ได้รับการศึกษา)

(b) indifferent    (ไม่แยแส, ไม่สนใจ, เฉยเมย, ไม่ใยดี, เป็นกลาง, ไม่ลำเอียง)

(c) cautious    (ค้อ-ชัส)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ละเอียด)

(d) delightful    (ที่น่าปลื้มปิติ, ที่ยินดีมาก, ที่สุขใจมาก)

 

6. Since the baby was left in my care, I have a feeling of obligation (n) to see that nothing happens to him.

(เพราะว่าเจ้าเด็กทารกถูกทิ้งให้อยู่ในความดูแลของผม  ผมมีความรู้สึกเป็น    ภาระหน้าที่-หน้าที่-พันธะ-ข้อผูกพัน-ความจำเป็น-หนี้-การบังคับ-บุญคุณ-ความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ-สัญญา    ที่จะต้องดูว่า  ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขา)

(a) duty    (หน้าที่, ภาระหน้าที่, ภาษี, อากร)

(b) anxiety    (ความวิตกกังวล)

(c) intention    (ความตั้งใจ, เจตนา)

(d) willingness    (ความเต็มใจ)

 

7. In order to preserve (v) their power and unity, rich landowners often married other members of the wealthy, noble class.

(เพื่อที่จะ    รักษา-ปกปักรักษา-ดำรง-อนุรักษ์-สงวน-คุ้มครอง-ดอง-หมัก    อำนาจและความเป็นปึกแผ่นของตน  เจ้าของที่ดินที่ร่ำรวยมักจะแต่งงานกับสมาชิกคนอื่นๆของชนชั้นที่ร่ำรวยและสูงศักดิ์-มีตระกูล)

(a) eliminate    (กำจัด, ขจัด, ทำลาย, ลบทิ้ง, ขับออก, คัดออก, ขับไล่)

(b) defend    (ปกป้อง, ป้องกัน, ต้าน, เป็นทนายให้, แก้ต่าง)

(c) enhance    (เพิ่ม, เสริม, ยกระดับ, ทำให้สูงขึ้น, ทำให้มากขึ้น)

(d) maintain    (ดำรง, รักษาไว้, ธำรงไว้, ผดุงไว้, ดำเนินต่อไป, บำรุง, ค้ำ, เกื้อกูล, อนุรักษ์, ยืนยัน)

 

8. Compared to the spacious (a) homes one might see in the countryside, city apartments are quite cramped.

(เปรียบเทียบกับบ้านที่    กว้างขวาง-มีเนื้อที่มาก-กว้างใหญ่ไพศาล    ที่คนเราอาจจะพบเห็นได้ในชนบท  อพาร์ตเมนต์ในเมืองคับแคบ-แออัดยัดเยียดอย่างมาก)

(a) luxurious    (หรูหรา, ฟุ่มเฟือย)

(b) commodious    (กว้างขวาง, กว้าง, มีบริเวณเนื้อที่มาก, มากพอเพียง)

(c) elegant    (สง่างาม, งดงาม, สวยงาม, เก๋, สละสลวย, เรียบร้อย, ดีเลิศ)

(d) blissful    (มีความสุข)

 

9. Needle and thread are indispensable (a) tools for a tailor; without them he would not be able to work.

(เข็มและด้ายเป็นเครื่องมือซึ่ง    จำเป็นอย่างยิ่ง-จะขาดเสียมิได้    สำหรับช่างตัดเสื้อ  ถ้าปราศจากมัน  เขาก็จะไม่สามารถทำงานได้)

(a) appropriate    (เหมาะสม)

(b) available    (สามารถหาได้, หาได้ง่าย, เท่าที่หาได้, อยู่ที่บ้าน-ไม่ไปไหน)

(c) essential    (จำเป็นอย่างยิ่ง, จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นพื้นฐาน)

(d) jovial    (ร่าเริงเบิกบาน, สนุกสนาน)

 

10. The company will defer (v) payment for whatever length of time you require.

(บริษัทจะ    เลื่อน  การจ่ายเงิน  ออกไป    เป็นเวลานานเท่าใดก็ตามที่คุณต้องการ)

(a) prohibit    (โพร-ฮิ้บ-บิท)  (ห้าม, ป้องกัน, ขัดขวาง)

(b) cancel    (ยกเลิก)

(c) postpone    (เลื่อนออกไป, ผัดเวลาออกไป)

(d) schedule    (สเค้จ-ดู้ล)  (กำหนดเวลา, จัดตารางเวลา, กำหนดการประจำวัน)

 

11. The United States’s principal adversary (n) is not China but Russia.

(ศัตรู-ปรปักษ์-คู่ต่อสู้    ที่สำคัญของสหรัฐฯ มิใช่จีน  แต่เป็นรัสเซีย)

(a) adviser    (ที่ปรึกษา)

(b) enemy    (ศัตรู)

(c) comrade    (ค้อม-เรด หรือ ค้อม-ริด) (สหาย, มิตร, เพื่อนสนิท, เพื่อนสมาชิก, สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์)

(d) conflict    (ความขัดแย้ง)

 

12. Having heard all the story, Bill suddenly smiled, feeling buoyant (บ๊อย-เอิ้นท) (a) and at ease.

(หลังจากได้ยินเรื่องทั้งหมด  บิลยิ้มโดยทันทีทันใด (และ) รู้สึก    ร่าเริง-เบิกบานใจ-มีชีวิตชีวา-ลอยได้ (ในน้ำ, อากาศ)-(เศรษฐกิจ) กระเตื้องหรือประสบความสำเร็จ    และ (รู้สึก) ผ่อนคลาย)

(a) furious    (โกรธจัด)

(b) tranquil    (แทร้ง-ควิ่ล) (สงบเงียบ, เงียบ, สงบ, สงบสุข, ราบรื่น, ไม่มีสิ่งใดรบกวน)

(c) cheerful    (ร่าเริง, เบิกบานใจ)

(d) depressed    (หดหู่, ซึมเศร้า)

 

13. The new taxes significantly impede (อิม-พี้ด) economic growth.

(ภาษีใหม่    ขัดขวาง-หน่วงเหนี่ยว-เป็นอุปสรรคต่อ    ความเติบโตทางเศรษฐกิจ)

(a) step up    (เพิ่ม, ทวี, เร่งให้เร็วขึ้น)

(b) monitor    (ตรวจสอบ)

(c) delay    (ทำให้ช้า, ทำให้ยืดเวลาออกไป, ผัดเวลา, ถ่วงเวลา, ทำให้เสียเวลา)

(d) perceive    (มองเห็น, สังเกตเห็น)

 

14. Few people could understand her because he gave an equivocal (อิ-ควิฟ-โว-เคิ่ล) (a) reply.

(มีน้อยคนที่สามารถเข้าใจเธอ  เพราะว่าเธอให้คำตอบที่    คลุมเครือ-กำกวม-มีสองนัย)

(a) concise    (คัน-ไซ้ซ) (สั้นกะทัดรัด, รัดกุม, รวบรัด)

(b) vulgar    (วั้ล-เกอะ) (หยาบคาย, หยาบ, ต่ำช้า, ไพร่, สามหาว, สามานย์, สามัญ, ธรรมดาๆ)

(c) straightforward    (ตรงไปตรงมา)

(d) ambiguous    (แอม-บิ๊ก-กิว-อัส) (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

 

15. The theory that insects are produced by spontaneous generation in

decaying matter prevailed until the twentieth century.

(ทฤษฎีที่ว่าแมลงถูกสร้างขึ้นมาโดยการก่อกำเนิดที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติในสสารที่เน่าเปื่อย    มีอยู่ทั่วไป-เหนือกว่า-มีมากกว่า (ความคิดในแนวอื่น)    จนกระทั่งศตวรรษที่ ๒๐)

(a) predominated    (ครอบงำ, มีอิทธิพลเหนือ, มีอำนาจเหนือ, เหนือกว่า, มีมากกว่า, ปกครอง)

(b) advanced    (ก้าวหน้า, คืบหน้า, ทันสมัย)

(c) circulated    (หมุนเวียน, แพร่กระจาย, ผ่านจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง, ผ่านจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง, ทำให้หมุนเวียน)

(d) proceeded    (ดำเนินต่อไป)

 

16. Fish have lived on the earth longer than any other backboned animal and show great diversity in their way of life.

(ปลาได้มีชีวิตอยู่บนโลกนานกว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นใด  และแสดง    ความหลากหลาย-ความแตกต่าง     อย่างมากมายในวิถีชีวิตของพวกมัน)

(a) adaptation    (การปรับให้เหมาะสม)

(b) evolution    (วิวัฒนาการ)

(c) endurance    (ความอดทน, ความอดกลั้น, ความทนทาน)

d) variation    (การเปลี่ยนแปลง, การแปรปรวน, การผันแปร)

 

17. The Dial, edited by Margaret Fuller, was among the first influential magazines published in the United States.

(“เดอะ ไดแอล”  ซึ่งเขียนบทบรรณาธิการ (ตรวจสอบ-เปลี่ยนแปลง-แก้ไข) โดยมาร์กาเร็ต ฟุลเลอร์  เป็นหนึ่งในบรรดาวารสารที่    ทรงอิทธิพล (มีอำนาจชักจูง)    เล่มแรกๆ  ที่ได้รับการตีพิมพ์ในสหรัฐฯ)

(a) profitable    (ทำกำไร, มีกำไร, เป็นประโยชน์)

(b) imaginative    (ช่างจินตนาการ, ซึ่งคิดเอาเอง, ไม่เป็นความจริง)

(c) illustrated    (ซึ่งถูกแสดงด้วยภาพ)

(d) important    (มีอิทธิพลมาก, มีอำนาจมาก, มีฐานะสูง, สำคัญ, มีความหมาย)

 

18. According to the law in some states, parents of minors who damage the property of others must compensate the property owners.

(สอดคล้องกับกฎหมายในบางรัฐ – ในอเมริกา – พ่อแม่ของผู้เยาว์ผู้ซึ่งทำความเสียหายให้กับทรัพย์สินของบุคคลอื่น  จะต้อง    ชดเชย-ทดแทน    (ค่าเสียหาย) แก่เจ้าของทรัพย์สินนั้น)

(a) identify    (ระบุ, ชี้ตัว, หาเอกลักษณ์, บอกชื่อ, จำแนกแยกแยะ, พิสูจน์เอกลักษณ์)

(b) confront    (เผชิญหน้า, เผชิญกับ)

(c) reimburse    (ใช้เงินคืน, ชำระเงินคืน, ใช้เงินคืนที่ออกไปก่อน)

(d) comfort    (ปลอบโยน, ทำให้หายกังวลใจ, ช่วยเหลือ, การปลอบโยน, ความอบอุ่นใจ, คำปลอบโยน, สิ่งปลอบใจ, ผู้ปลอบใจ, การช่วยเหลือ)

 

19. He was in a state of profound shock when he heard the news of his daughter’s accident.

(เขาอยู่ในสภาวะตกใจอย่าง    ลึกซึ้ง-ล้ำลึก-สุดซึ้ง-สนิท-แน่นแฟ้น    เมื่อเขาได้ยินข่าวอุบัติเหตุของลูกสาว)

(a) superficial    (ตื้นๆ, ไม่ลึกซึ้ง, ผิวเผิน, อยู่ผิวนอก, ใกล้ผิวหน้า, ไม่สำคัญ)

(b) partial    (เป็นบางส่วน, ส่วนหนึ่ง, ไม่ทั้งหมด, ไม่สมบูรณ์, มีอคติ, ไม่ยุติธรรม, ลำเอียง)

(c) deep    {ลึกล้ำ, ลึกซึ้ง, มาก, อย่างยิ่ง, ลึก, (สี) เข้มมาก, (หลับ) สนิท, (ถอนใจ) ใหญ่, ห่างไกล, กลาง (ฤดูหนาว, ป่า)}

(d) unprecedented    (อัน-เพรส-ซิ-เดน-ทิด) (ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน, คาดไม่ถึง, ไม่รู้มาก่อน)

 

20. The intention was to distract prisoners from any prolonged reflection upon their wretched condition.

(ความมุ่งหมาย (ความตั้งใจ) ก็คือ การหันเหนักโทษจาก    การครุ่นคิด-การพิจารณา-การไตร่ตรอง-การสะท้อนกลับ-การส่องกลับ    ใดๆที่ยืดยาวออกไป เกี่ยวกับสภาวะที่น่าเวทนา-ต่ำช้า  -  ในคุก)  (วัตถุประสงค์คือ  การหันเหนักโทษมิให้คิดถึงสภาพเลวร้ายในคุกต่อไป)

(a) thinking    (การคิด-พิจารณา)

(b) trying    (การพยายาม, การทดลอง)

(c) acting    (การกระทำ, การแสดง)

(d) resting    (การพักผ่อน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้