หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 151)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. The government has initiated (v) a program to reform the economy.

(รัฐบาลได้    ริเริ่ม-เริ่มนำ-นำเข้า-นำไปให้รู้จัก    โครงการที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจ)

(a) ended    (ยุติ, เลิก, ทำให้จบสิ้น, จบสิ้น)

(b) hampered    (ขัดขวาง, หน่วงเหนี่ยว, สกัดกั้น, เป็นอุปสรรคต่อ)

(c) confront    (เผชิญหน้ากับ, พบกับ)

(d) started    (เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งต้น, ลงมือ)

 

2. Insects live in complex (a) ecological systems.

(แมลงอาศัยอยู่ในระบบนิเวศที่    สลับซับช้อน-ยุ่งยาก-ประกอบด้วยส่วนต่างๆ)

(a) insecure    (ไม่มั่นคง)

(b) dramatic    (ตื่นเต้นเร้าใจ, เกิดขึ้นกะทันหัน, เกี่ยวกับละคร)

(c) celebrated    (มีชื่อเสียง)

(d) complicated    (ซับซ้อน, ยุ่งยาก, ยุ่งเหยิง, ยากที่จะเข้าใจหรืออธิบาย)

 

3. As early as the eleventh century, the Pueblo people dwelt (v) in large cities that were constructed from boulders and mud bricks.

(เริ่มแรกพอๆกับศตวรรษที่  ๑๑  ชนเผ่าพิวโบล (อินเดียนแดง)     อาศัยอยู่    ในเมืองใหญ่ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากก้อนหินใหญ่กลม  และอิฐที่ทำด้วยโคลน)

(a) planned for    (วางแผน)

(b) longed for    (อยากได้, ปรารถนาจะได้)

(c) resided in    (อาศัยอยู่ใน)

(d) emerged from    (โผล่ออกมาจาก)

 

4. Communities on the island depend on fishing for their livelihood (n).

(ชุมชนบนเกาะพึ่งพิงการตกปลา (จับปลา) สำหรับ    การดำรงชีวิต    ของพวกตน)

(a) income    (รายได้)

(b) competency    (ความสามารถ)

(c) life    (ชีวิต)

(d) valor    (แว้-เล่อะ)  (ความกล้าหาญ)

 

5. Failure to express emotions (n) may actually cause illness.

(ความล้มเหลวที่จะแสดง    อารมณ์-ความรู้สึกโกรธ เกลียด รัก ดีใจ เสียใจ-ความสะเทือนใจ    อาจก่อให้เกิดความเจ็บป่วยอย่างแท้จริง)

(a) pains    (ความเจ็บปวด)

(b) feelings    (ความรู้สึก, อารมณ์, จิตใจ, ความรับรู้)

(c) troubles    (ปัญหา)

(d) movements    (การเคลื่อนไหว, ขบวนการ)

 

6. One of the perks (n) of being this company’s executive is that you get a company car.

(หนึ่งใน    สิ่งพิเศษ-สวัสดิการพิเศษ   (เช่น รถยนต์หรือที่พักฟรีที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือน ที่บางบริษัทให้แก่พนักงาน)  ของการเป็นผู้บริหารของบริษัทนี้  คือว่าคุณได้รถยนต์ (ประจำตำแหน่ง) ของบริษัท)

(a) salaries    (เงินเดือน)

(b) gifts    (ของขวัญ, พรสวรรค์)

(c) benefits    (ผลประโยชน์, สิทธิพิเศษ, ส่วนดี, เงินช่วยเหลือ, เงินสงเคราะห์, เงินเพิ่ม, การแสดงการกุศล)

(d) commodities    (สินค้า)

 

7. A fundamental hypothesis of a free–enterprise economic system is that all small businesses face (v) difficult competition.

(สมมติฐานพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจการค้าเสรีคือว่า  ธุรกิจขนาดเล็กทั้งหมด    เผชิญกับ-เผชิญหน้าโดยตรงกับ-หันหน้าไปทาง    การแข่งขันที่ยากลำบาก)

(a) appreciate    (ยกย่อง, ชื่นชม, เห็นคุณค่า)

(b) confront    (เผชิญหน้ากับ, พบกับ)

(c) mingle    (ปะปน, ปนกัน, ผสม, รวมกัน, ประสาน, เข้าร่วม, คบหา)

(d) pursue    (ติดตาม, ตามจับ)

 

8. The sales representatives were asked to go over (v) the figures in their reports before the conference.

(ผู้แทนจำหน่ายได้รับการร้องขอให้     ทบทวน-พิจารณา     ตัวเลขในรายงานของตนก่อนการประชุม)

(a) relate    (บอก, เล่า, บรรยาย, เชื่อมโยง, เกี่ยวข้อง, เกี่ยวดอง, สัมพันธ์, สอดคล้อง, เป็นญาติกัน)

(b) revise    (ปรับปรุง, แก้ไข)

(c) review    (ทบทวน, ตรวจสอบอีก, พิจารณาใหม่, วิจารณ์)

(d) calculate    (คำนวณ)

 

9. They finally planned to assault (อะ-ซ้อลท) (v) the enemy after they besieged it for months.

(พวกเขาในที่สุดวางแผนที่จะ    จู่โจม-โจมตี-ทำลาย    ศัตรู  หลังจากที่พวกเขาปิดล้อมมันเป็นเวลาหลายเดือน)

(a) deter    (ดิ-เทอร์)  (ขัดขวาง, ยับยั้ง, ป้องปราม, ป้องกัน) 

(b) confront    (คัน-ฟรั้นท)  (๑. เผชิญหน้ากับ, พบกับ,  ๒. ต้านทาน, ต่อต้าน, ท้าทาย)  

(c) attack    (โจมตี, เข้าตี, ทำร้าย, เล่นงาน, ข่มขืน, พยายามข่มขืน)

(d) concede    (ยอมรับ)

 

10. The trauma (ทร้อ-ม่ะ) (n) of Batman’s childhood was that both his parents had been killed. 

(ความชอกช้ำทางจิตใจ-การบาดเจ็บ-แผลบาดเจ็บ-ภาวะที่ได้รับบาดเจ็บ    ในวัยเด็กของมนุษย์ค้างคาว  ก็คือว่า  ทั้งพ่อและแม่ของเขาถูกฆ่าตาย)

(a) picture    (รูปภาพ)

(b) forgiveness     (การให้อภัย, การยกโทษให้)

(c) memory     (ความทรงจำ)

(d) distress     (ความทุกข์ยาก, ความเคราะห์ร้าย, ความลำบาก, ภัยพิบัติ, ความเศร้าโศกเสียใจ)

 

11. His car has a serious defect (n); it is hard to start in cold weather.

(รถยนต์ของเขามี    ข้อบกพร่อง-ข้อเสีย-ข้อไม่ดี    ร้ายแรงอย่างหนึ่ง  (คือ)  มันสตาร์ทยากเมื่ออากาศเย็น)

(a) impact    (ผลกระทบ)

(b) fault    (ฟอลท)  (ข้อบกพร่อง, ความผิดพลาด, ความคลาดเคลื่อน, ชั้นหินที่หักหรือเคลื่อนลง, การเสิร์ฟลูกออกหรือติดเนต)

(c) superstition    (การเชื่อโชคเชื่อลาง, การเชื่อเรื่องไสยศาสตร์, การเชื่อเรื่องงมงาย, การเชื่อผีถือสาง)

(d) deficiency    (ดิ-ฟิช-เชิน-ซี่)  (ความขาดแคลน, ภาวะที่ขาดแคลน, ความไม่เพียง พอ, ความไม่สมบูรณ์)

 

12. Doctors prescribe massive (a) dose of penicillin for patients with pneumonia.

(หมอสั่งยาเพนนิซิลลินปริมาณ    มากมาย-เป็นก้อนใหญ่-เป็นกองใหญ่    สำหรับคนป่วยโรคปอดบวม)     

(a) enormous    (มหึมา, ใหญ่โต, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย)

(b) daily    (รายวัน, ประจำวัน)

(c) adequate    (เพียงพอ)

(d) double    (สองเท่า)

 

13. He tried to conquer (ค้อง-เค่อะ) (v) his bad habits like smoking, drinking and gambling.  

(เขาพยายามที่จะ    พิชิต-เอาชนะ    นิสัยเลวๆ ของเขา เช่น การสูบบุหรี่  การดื่มเหล้า  และการเล่นพนัน)

(a) avoid    (หลีกเลี่ยง)

(b) approve    (เห็นด้วย, เห็นชอบ, อนุมัติ)

(c) acquire    (หามาได้, ได้มา)

(d) overcome    (เอาชนะ, พิชิต)

 

14. Greedy people covet (คัฟ-วิท) (v) what others possess.

(คนโลภ    อยากได้มาก    ในสิ่งที่ผู้อื่นครอบครอง)

(a) desire    (ปรารถนา, ต้องการ, อยากได้)

(b) purchase    (ซื้อ)

(c) snatch    (ฉก, ฉวย, แย่งชิง, คว้าไป, ฉวยโอกาส)

(d) loot    (ปล้นสะดม, แย่งชิง)

 

15. Most hard-working people abominate (อะ-บ๊อม-มิ-เนท) (v) gambling and illegal acts.

(คนทำงานหนักส่วนใหญ่    เกลียดชัง-ไม่ชอบ    การพนันและการกระทำที่ผิดกฎหมาย)

(a) despise    (ดิส-ไพ้ซ) (ดูถูก, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม)

(b) appreciate    (ยกย่อง, ชื่นชม, เห็นคุณค่า)

(c) legalize    (ทำให้เป็นเรื่องถูกกฎหมาย)

(d) detest    (เกลียดชัง, ไม่ชอบมาก)

 

16. Such animals as elephants, lions, tigers, pigeons, to say only a few, are all gregarious (กริ-แก๊-เรียส) (a) animals.

(สัตว์ต่างๆ เช่น ช้าง สิงโต เสือ นกพิราบ  -  ขอพูดแต่เพียงนิดเดียวนะ  -  เป็นสัตว์ที่    ชอบรวมฝูง-ชอบสมาคม)

(a) wandering    (ว้อน-เดอะ-ริ่ง) (ร่อนเร่, พเนจร, เตร็ดเตร่, เถลไถลไป, ท่องเที่ยว, ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน, ไม่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน)

(b) ferocious    (ดุร้าย, ทารุณ, โหดร้าย, สุดขีด, รุนแรง)

(c) sociable    (ชอบสมาคม, ชอบวิสาสะ, ชอบอยู่เป็นหมู่, มีมิตรไมตรีจิต)

(d) milk-producing    (สร้างนม, ผลิตนม)

 

17. A slowdown in the country’s economy and inflation impedes (อิม-พี้ด) (v) the project progress.

(การถดถอยของเศรษฐกิจของประเทศและเงินเฟ้อ    ขัดขวาง-หน่วงเหนี่ยว-เป็นอุปสรรคต่อ    ความก้าวหน้าของโครงการ)

(a) steps up    (เพิ่ม, ทวี, เร่งให้เร็วขึ้น)

(b) monitors    (ตรวจสอบ)

(c) delays    (ทำให้ช้า, ทำให้ยืดเวลาออกไป, ผัดเวลา, ถ่วงเวลา, ทำให้เสียเวลา)

(d) perceives    (มองเห็น, สังเกตเห็น)

 

18. We were asked to ponder (พ้อน-เดอะ) (v) the alternatives before making a final decision.

(เราถูกขอร้องให้    พิจารณา-ไตร่ตรอง-คำนึงถึง    ทางเลือก  ก่อนทำการตัดสินใจในที่สุด)

(a) modify    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

(b) explain    (อธิบาย)

(c) approve    (เห็นชอบ, เห็นด้วย, อนุมัติ)

(d) consider    (พิจารณา, ครุ่นคิด, คิด, คำนึงถึง)

 

19. He made such an equivocal (อิ-ควิฟ-โว-เคิ่ล) (a) remark that few people understood what he said.

(เขากล่าวคำพูดที่    คลุมเครือ-กำกวม-มีสองนัย    มาก  จนกระทั่งมีน้อยคนมากเข้าใจในสิ่งที่เขาพูด)

(a) concise    (คัน-ไซ้ซ)  (สั้นกะทัดรัด, รัดกุม, รวบรัด)

(b) vulgar    (วั้ล-เกอะ)  (หยาบคาย, หยาบ, ต่ำช้า, ไพร่, สามหาว, สามานย์, สามัญ, ธรรมดาๆ)

(c) straightforward    (ตรงไปตรงมา)

(d) ambiguous    (แอม-บิ๊ก-กิว-อัส)  (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

 

20. She is an outspoken person and always gives a candid opinion.

(เธอเป็นคนที่พูดขวานผ่าซาก  และให้ความเห็นที่    เปิดเผย-ตรงไปตรงมา-ปราศจากอคติ-ซื่อตรง-เป็นธรรม    เสมอ)

(a) controversial    (ที่ยังโต้เถียงหรือขัดแย้งกันอยู่, เกี่ยวกับการโต้เถียง-ขัดแย้ง)

(b) untruthful    (ไม่เปิดเผยความจริง, ไม่พูดความจริง)

(c) favorable    (เอื้ออำนวย, เห็นด้วย, เป็นที่โปรดปราน, เป็นที่นิยมชมชอบ, ซึ่งได้รับการสนับสนุน)

(d) frank    (เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ไม่แอบแฝง, ไม่อ้อมค้อม, ด้วยน้ำใสใจจริง)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้