หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 15)

Choose the alternative closest in meaning to the underlined word or phrase in each sentence. (จงเลือกข้อที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำหรือวลีที่ขีดเส้นใต้ในแต่ละประโยค)

1.    If he doesn’t turn up soon, we will have to go without him.

      (ถ้าเขาไม่ปรากฏตัวโดยเร็ว  เราจำเป็นต้องไปโดยไม่มีเขา)

    (a) telephone (โทรศัพท์)

    (b) approach (เข้าไปใกล้, เข้าหา)

    (c) decide (ตัดสินใจ)

    (d) appear (โผล่มา, ปรากฏตัว)

2. These pills will relieve your pain.

    (ยาเม็ดเหล่านี้จะบรรเทาความเจ็บปวดของคุณ)

     (a) suit (เหมาะสมกับ)

     (b) prevent (ป้องกัน, ขัดขวาง)

     (c) diminish (ทำให้ลดน้อยลง, ลดลง)

     (d) deteriorate (แย่ลง, เลวลง)

3. I will think over your offer and give you my answer next week.

    (ผมจะพิจารณาข้อเสนอของคุณ และให้คำตอบคุณสัปดาห์หน้า)

    (a) accept (ยอมรับ)

    (b) consider (พิจารณา, ไตร่ตรอง, ถือว่า, มองว่า)

    (c) avoid (หลีกเลี่ยง)

    (d) submit (เสนอ, เสนอให้พิจารณา, ยอมจำนน, ยอมตาม)

4. She gave an immaculate performance.

    (เธอทำการแสดงที่ไม่มีข้อบกพร่อง-ไม่มีที่ติ) (คือแสดงได้ดีอย่างไม่มีที่ติ)

    (a) expensive (แพง, มีราคาแพง)

    (b) appropriate (เหมาะสม)

    (c) impeccable (ไม่มีข้อบกพร่อง, ไม่ด่างพร้อย, ไม่มีมลทิน, ไม่ทำผิด, ไม่ทำบาป)

    (d) swift (รวดเร็ว)

5. Mother bought a cluster of red grapes and a barbecued turkey for the Christmas party.

    (แม่ซื้อองุ่นแดง ๑  พวงและไก่งวงอบ ๑ ตัวสำหรับงานเลี้ยงคริสต์มาส)

      (a)  bunch (พวง, ช่อ, เครือ, กลุ่ม, พวก, ก้อน)

     (b)  branch (กิ่งก้าน, สาขา)

     (c)  orchard (สวนผลไม้)

     (d)  supply (การจัดหา, การจัดส่ง, การให้, เสบียง, พัสดุ, สิ่งที่จัดหาให้, สิ่งของจำเป็นทางทหาร)

6. Life in the country is not always tranquil.

    (ชีวิตในชนบทไม่เงียบสงบเสมอไป)

    (a) clear (ชัดเจน, ใส)

    (b) lovely (น่ารัก)

    (c) peaceful (สงบ,  มีสันติ, รักสงบ)

    (d) congested (แออัดยัดเยียด, แน่น)

7. Five climbers perished during the blizzard.

    (นักไต่เขา ๕ คนตายไปในระหว่างพายุหิมะ)

    (a) misfortune (โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย)

    (b) combat (การสู้รบ, การสงคราม)

    (c) earthquake (แผ่นดินไหว)

    (d) snowstorm (พายุหิมะ)

8. He was captured trying to escape from the country.

    (เขาถูกจับกุมขณะพยายามหลบหนีออกจากประเทศ)

    (a) killed (ฆ่า, สังหาร)

    (b) injured (ได้รับบาดเจ็บ)

    (c) arrested (จับกุม)

    (d) assassinated (ลอบสังหาร)

9. He is a garrulous old man and well-known to his neighbors.

    (เขาเป็นชายชราที่คุยจ้อ-พูดมาก และเป็นที่รู้จักดีของเพื่อนบ้าน)

    (a) energetic (กระฉับกระเฉง, กระตือรือร้น, มีพลัง)

    (b) talkative (ช่างพูด, คุยเก่ง)

    (c) prominent (เด่น, มีชื่อเสียง)

    (d) meticulous (จู้จี้, พิถีพิถัน, เข้มงวดในเรื่องเล็กๆน้อยๆ, ละเอียดลออ)

10. Most people prefer clothes made of durable fabric.

      (คนส่วนใหญ่ชอบเสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าที่ทนทาน)

      (a) impressive (น่าประทับใจ)

      (b) exorbitant (มีราคาแพงลิ่ว)

      (c) lasting (ทนทาน, อยู่ได้นาน)

      (d) waterproof (กันน้ำ)

11. The lawmakers tried to abrogate obsolete laws.

       (นักกฎหมาย – ส.ส. – พยายามยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัย)

       (a) annul (อะ-นั่ล) (เลิกล้ม, ยกเลิก, ทำลายล้าง, ลบล้าง)

      (b) pass (ผ่าน)

      (c) advocate (สนับสนุน)

      (d) amend (แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง, แปรหรือแก้ญัตติ)

12. They planned to prolong their visit to Europe for another week.

       (พวกเขาวางแผนที่จะขยายเวลาการเดินทางไปเยือนยุโรปอีก ๑ สัปดาห์)

       (a) cancel (ยกเลิก)

       (b) lengthen (ทำให้ยาวขึ้น, ยาวขึ้น)

       (c) shorten (ทำให้สั้น)

       (d) alter (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

13. A good pilot is indispensable for a secure and smooth flight.

      (นักบินที่ดีเป็นสิ่งจะขาดเสียมิได้สำหรับการบินที่ปลอดภัยและราบรื่น)

      (a) convenient (สะดวก)

      (b) adequate (พอเพียง)

      (c) appropriate (เหมาะสม)

      (d) essential (สำคัญยิ่ง, จำเป็นยิ่ง)

14. The incessant noise from the party kept me awake.

       (เสียงที่ไม่หยุดหย่อนจากงานเลี้ยงทำให้ผมตื่นอยู่)

       (a) very loud (ดังมาก)

       (b) unpleasant (ไม่น่ารื่นรมย์, ไม่น่าพอใจ)

       (c) constant (ต่อเนื่อง, ไม่เปลี่ยนแปลง, คงที่, มั่นคง, แน่วแน่, ซื่อสัตย์)

       (d) tedious (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

15. His indifference to the feelings of other people made him very unpopular.

      (ความไม่แยแส-ไม่สนใจของเขาต่อความรู้สึกของคนอื่น  ทำให้เขาไม่เป็นที่นิยมชมชอบ)

     (a) lack of courage (การขาดความกล้าหาญ)

     (b)  lack of understanding (การขาดความเข้าใจ)

     (c)   lack of control (การขาดการควบคุม)

     (d)  lack of interest (การขาดความสนใจ)

16. That is the most ridiculous thing I’ve ever heard.

       (นั่นเป็นสิ่งที่น่าหัวเราะ-ไร้สาระมากที่สุดที่ผมเคยได้ยินมา)

      (a) serious (เอาจริงเอาจัง, รุนแรง)

      (b) peculiar (พี-คิ้ว-เลีย) (แปลก, พิกล)

      (c) silly (เหลวไหล, ไร้เหตุผล, น่าหัวเราะ, โง่, เซ่อ)

      (d) delectable (อร่อย, น่ายินดี)

17. A good and sensible judge must be impartial.

      (ผู้พิพากษาที่ดีและมีวิจารณญานจะต้องไม่ลำเอียง-ยุติธรรม)

      (a)   fair (ยุติธรรม, ถูกต้อง, ซื่อสัตย์,  มาก, ปานกลาง, ดีพอใช้, สะอาด, มีผิวพรรณดี, มีเสน่ห์)

     (b) punctual (ตรงเวลา)

     (c) judicious (ฉลาด, รอบคอบ, สุขุม, มีเหตุผล, เหมาะสม, สมควร)

     (d) benevolent (เมตตา, กรุณา, ใจบุญ, ชอบทำบุญทำกุศล)

18. She won’t change her mind because she is obstinate.

         (เธอจะไม่เปลี่ยนใจ  เพราะว่าเธอดื้อดึง-ดื้อรั้น-ดันทุรัง)

      (a) reliable (เชื่อถือได้, ไว้ใจได้)

      (b) stubborn (ดื้อดึง, ดื้อรั้น, หัวรั้น, แข็งกระด้าง, ว่ายาก, ควบคุมยาก, ยืนหยัด, แน่วแน่)

      (c) illiterate (ไม่รู้หนังสือ, อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้)

      (d) illegible {(ลายมือ) อ่านไม่ออกหรืออ่านได้ยาก}

19. I told him not to meddle in my personal affairs.

        (ผมบอกเขาไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของผม)

      (a) invest (ลงทุน)

      (b) assist (ช่วยเหลือ)

      (c) interfere (แทรกแซง, ก้าวก่าย, ยุ่ง, ขัดขา, รบกวน, สอดแทรก)

      (d) evince (แสดงให้เห็น, แสดงออก, ทำให้เห็น)

20. White is the conventional color of the wedding gown.

         (สีขาวเป็นสีที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือประเพณีนิยมของเสื้อคลุมยาวชุดแต่งงาน – ของผู้หญิง)

       (a) traditional (เกี่ยวกับจารีต, สืบทอดตามประเพณี)

       (b) exceptional (พิเศษ, ผิดปกติ)

       (c) indelible (ที่ลบไม่ออก, ที่ถูไม่ออก, ที่ขัดไม่ออก, ที่ลบไม่ได้)

       (d) satisfactory (น่าพอใจ)

21. They tried very hard to accomplish their mission.

         (พวกเขาพยายามอย่างหนักมากที่จะทำภารกิจให้สำเร็จ)

       (a) undertake (เข้าทำ, ดำเนินการ, อาสา, รับรอง, รับหน้าที่, รับผิดชอบ)

       (b) repudiate (ปฏิเสธ, บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ทอดทิ้ง)

       (c) shun (หลีกเลี่ยง)

       (d) achieve (ทำสำเร็จ, บรรลุผล)

22. I asked for his help but he was reluctant to cooperate.

         (ผมขอความช่วยเหลือจากเขา แต่เขาไม่เต็มใจ-ไม่สมัครใจที่จะร่วมมือ)

      (a) unsure (ไม่มั่นใจ, ไม่แน่ใจ)

      (b) pleased (ยินดี, พอใจ)

       (c) unwilling (ไม่เต็มใจ)

      (d) dubious (น่าสงสัย, น่าแคลงใจ, คลุมเครือ)

23. Female mosquitoes lay their eggs in stagnant pools.

        (ยุงตัวเมียวางไข่ในสระน้ำที่นิ่ง-ไม่เคลื่อนที่)

      (a) shallow (ตื้น)

      (b) filthy (สกปรก, โสมม, ลามก, หยาบคาย, เลว, ทุจริต, น่ารังเกียจ)

      (c) standing still (อยู่นิ่งๆ, ไม่เคลื่อนที่)

      (d) turbid (ขุ่น)

24. She will resume the piano lessons after the holidays.

         (เธอจะเริ่มศึกษาบทเรียนเปียโนต่อไปอีกหลังจากวันหยุด) (คือศึกษามาก่อนวันหยุด  และหลังวันหยุดก็จะศึกษาต่อไป)

      (a) reconsider (พิจารณาใหม่อีกครั้ง)

      (b) strengthen (ทำให้แข็งแรงหรือมั่นคงยิ่งขึ้น, ทำให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น)

      (c) postpone (เลื่อนออกไป)

      (d) begin again (เริ่มต้นใหม่, เริ่มต้นอีกครั้ง)

25. The project seemed to entail the use of expensive equipment.

       (โครงการนำมาซึ่ง – หรือพัวพันกับ – การใช้อุปกรณ์ราคาแพง)

      (a) augment (เพิ่ม, เพิ่มทวี, ขยาย, เสริม)

      (b) hamper (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรคต่อ)

      (c) involve (เกี่ยวพันกับ, เกี่ยวข้องกับ, พัวพันกับ)

     (d) advocate (สนับสนุน)

26. It was a remarkable performance.

      (มันเป็นการแสดงที่พิเศษ-น่าทึ่ง-ยอดเยี่ยม)

     (a)    profitable (ซึ่งมีกำไร, ที่ทำกำไร)

     (b)   exciting (น่าตื่นเต้น)

     (c)    impressive (น่าประทับใจ)

     (d)   unusual (พิเศษ, น่าทึ่ง, ผิดปกติ, ไม่ธรรมดา)

27. The bullet penetrated the wall.

         (กระสุนปืนผ่านทะลุ-เจาะทะลุกำแพง)

       (a) entered (เข้าไปใน, เข้ามา, เข้าร่วม)

      (b) struck (ชน, ตี, กระแทก, ปะทะ)

      (c) devastated (ทำลาย, ทำให้เสียหายย่อยยับ)

      (d) missed (พลาดไป, คิดถึง)

28. Bats sleep during the day and emerge at night to find fruit or catch insects to eat.

      (ค้างคาวนอนช่วงเวลากลางวัน  และโผล่ออกมาในเวลากลางคืนเพื่อหาผลไม้ หรือไม่ก็จับแมลงกิน)

     (a) travel (เดินทาง)

      (b)  appear (ปรากฏ, แสดงตัว, เกิดขึ้น, ดูเหมือน)

     (c) reproduce (สืบพันธุ์, แพร่พันธุ์)

     (d)  recover (ฟื้นจากไข้, คืนสภาพ, ทำให้คืนสภาพ, กลับอย่างเดิม, กู้, เอากลับคืน, ค้นพบใหม่)