หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 143)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. Persistent headaches torment (ท้อร์-เมิ่นท) (v) him. 

(การปวดศีรษะอย่างฝังแน่น-เป็นประจำ    ทรมาน    ตัวเขา)  (“Torment”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  การทรมาน, ความเจ็บปวด, ความทรมาน, ความระทมทุกข์)

(a) elaborate    (อิ-แล้บ-เบอะ-เรท)  (.  เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  พูดหรือบรรยายอย่างละเอียด, สาธยาย, เพิ่มรายละเอียด, วางแผนอย่างละเอียด, ทำอย่างประณีต, ประดิษฐ์อย่างประณีต)  (เมื่อเป็นคำคุณศัพท์ หมายถึง  .  เมื่อเป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง  ประณีต, ซับซ้อน) 

(b) mastermind    (๑.  เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  วางแผนอย่างชำนาญ, ควบคุมอย่างชำนาญ,   .  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  ผู้วางแผน, ผู้ริเริ่มความคิด, ผู้ชำนาญ) 

(c) impoverish    (อิม-พ้อฟ-เวอะ-ริช)  (ทำให้ยากจน, ทำให้เสื่อม, ทำให้อ่อนกำลัง, ทำให้มีคุณภาพเลว) 

(d) crumble    (ครั้ม-เบิ้ล)  (พังทลายลง, พังพินาศ, ล้มลง, แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย, ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย, สลายตัวหรือเน่าเปื่อยเป็นเศษเล็กเศษน้อย) 

(e) torture    (ท้อร์-เช่อะ)  (๑. เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง ทรมาน, ทำให้เกิดความเจ็บกายหรือใจ, บิดหรืองอ,   ๒.  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  การทรมาน, การทำให้เกิดความเจ็บปวด, ความเจ็บปวด, ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส) 

 

2. With no visible signs of their ship, hopes for the men’s safety dwindled (ดวิ้น-เดิ้ล) (v) with each passing hour.

(ด้วยไม่มีเครื่องหมาย-สัญญาณที่มองเห็นได้ของเรือของพวกเขา  ความหวังสำหรับความปลอดภัยของคนเหล่านั้น    ลดน้อยลง-หด-เล็กลง-ทรุดโทรม-ทำให้เล็กลงหรือหดลง   พร้อมๆกับทุกๆ ชั่วโมงที่ผ่านไป)  (คือ  เมื่อมองไม่เห็นวี่แววของเรือ  ความหวังว่าคนบนเรือจะรอดชีวิตจึงลดลงทุกๆชั่วโมง)

(a) augment    (ออก-เมิ่นท)  (เพิ่ม, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี) 

(b) diminish    (ดิ-มิ้น-นิช)  (ลดน้อยลง, ค่อยๆเล็กลง, หด,  ทำให้ลดน้อยลง, ดูหมิ่น) 

(c) malign    (มะ-ไลน)  (พูดให้ร้าย, กล่าวร้าย, กล่าวหา, ใส่ร้าย, ทำให้เสียชื่อเสียง)

(d) deter    (ดิ-เทอร์)  (ขัดขวาง, ยับยั้ง, ป้องปราม, ป้องกัน) 

(e) confront    (คัน-ฟรั้นท)  (๑. เผชิญหน้ากับ, พบกับ,  ๒. ต้านทาน, ต่อต้าน, ท้าทาย)

 

3. Do not call him a traitor (เทร้-เท่อะ) (n) unless you can verify the charge.

(อย่าเรียกเขาว่า    ผู้ทรยศ-ผู้หักหลัง-ผู้ขายชาติ    ถ้าคุณไม่สามารถพิสูจน์ข้อกล่าวหาได้)

(a) betrayer    (บิ-เทร้-เย่อ)  (ผู้ทรยศ, ผู้ไม่ซื่อสัตย์, ผู้นอกใจ, ผู้เผยความลับ, ผู้ล่อลวง-หลอกลวง, ผู้ทำให้ผิดหวัง) 

(b) assassin    (อะ-แซ้ส-ซิ่น)  (ผู้ลอบฆ่าโดยเฉพาะการฆ่าคนมีชื่อเสียง, ผู้ทำลาย)

(c) rookie (slang)    (รุ้ค-คี่)  (มือใหม่, ผู้ที่เริ่มต้นทำ, มือใหม่, นักกีฬาอาชีพที่ลงแข่งขันเป็นครั้งแรก) 

(d) trafficker    (พ่อค้า, ผู้ค้าขาย, ผู้ทำธุรกิจการพาณิชย์) 

(e) felon    (เฟ้ล-เลิ่น)  (อาชญากรที่ทำความผิดร้ายแรง เช่น ฆ่า ข่มขืน, คนชั่วช้า) 

 

4. Astronauts are subjected to the most rigorous training that has ever been devised (v) for human beings.

(นักบินอวกาศมีภาระต้องได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดที่สุด  ซึ่งได้ถูก    ประดิษฐ์-คิดค้น-สร้างขึ้นมา (หมายถึงการฝึกฝนถูกคิดค้นขึ้นมา)    สำหรับมนุษยชาติ)

(a) invented    (ประดิษฐ์, คิดค้น, สร้าง)

(b) diagnosed    (วินิจฉัย, ตรวจโรค, วิเคราะห์)

(c) offered    (เสนอให้, หยิบยื่นให้)

(d) provided    (จัดหา, จัดให้)

(e) embodied    (รวบรวม, ประมวล, เป็นตัวอย่างของ)

 

5. The police confiscated (v) the stolen goods.

(ตำรวจ     ริบหรือยึด     สินค้าที่ถูกขโมยมา)

(a) reported    (รายงาน)

(b) located    (หาทำเลที่ตั้ง, หาตำแหน่งแห่งที่)

(c) seized    (ยึด, ฉวย, ชิง, ครอบครอง, จับ, จับกุม, จับตัว)

(d) released   {ปล่อย (นักโทษ), ปลดปล่อย, ปลดเปลื้อง, แก้, คลาย}

(e) evoked    (เรียกปลุก, เตือนใจ, สะกิดใจ, นำมาซึ่ง, ทำให้เกิดขึ้น)

 

6. It is widely believed that one barrier (n) to world peace is the nuclear arms buildup. 

(มันถูกเชื่อกันอย่างแพร่หลายว่า    อุปสรรค-สิ่งกีดขวาง-สิ่งกีดขวางทางผ่าน-ด่านศุลกากร    ประการหนึ่งต่อสันติภาพโลก  คือการสะสมอาวุธนิวเคลียร์)

(a) threat    (อันตราย, ภัยคุกคาม, การขู่กรรโชก)

(b) obstacle    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, สิ่งที่ขัดขวางความเจริญก้าวหน้า)

(c) contribution    (คุณูปการ, การมีส่วนช่วยเหลือ, การบริจาคเงินหรือสิ่งของ)

(d) devastation    (การทำลายล้าง, การล้างผลาญ, การมีชัยท่วมท้น)

(e) jargon    (จ๊าร์-เกิ้น)  (ภาษาเฉพาะอาชีพ, คำพูดที่ทำให้เข้าใจยาก, ภาษาผสมผสาน, คำพูดที่เหลวไหล-ไร้สาระ)

 

7. We should try to eliminate all vermin (n) from our house.

(เราควรพยายามกำจัด    สัตว์เล็กๆหรือแมลงที่มีภัย-บุคคลที่น่ารังเกียจหรือเป็นภัยต่อสังคม    จากบ้านของเรา)  (“Vermin” รูปพหูพจน์ ไม่ต้องเติม “S”)

(a) genocide    (การฆ่าทำลายล้างเผ่าพันธุ์)

(b) rodents    (สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ เช่น หนู กระรอก กระแต บีเวอร์ กระต่าย ฯลฯ)

(c) small animals like fleas, bedbugs, lice, rats, mice, etc.   (สัตว์เล็กๆ เช่น หมัด-เห็บ, ตัวเรือด, เล็น-ไร-โลน, หนู)

(d) culprits    (ผู้กระทำผิด, นักโทษ, ผู้ร้าย, จำเลยในคดีอาญา)

(e) fictions    (เรื่องอ่านเล่น, เรื่องที่แต่งขึ้น)

 

8. Lenin was the disciple (ดิ-ไซ้-เพิ่ล) (n) of Marx but not his slave.

(เลนินเป็น    สาวก-ศิษย์-ผู้ติดตาม    ของมาร์คซ   แต่มิใช่ทาสของเขา)

(a) cannibal    (คนกินเนื้อคน, ซีอุย, สัตว์ที่กินเนื้อพวกเดียวกันเอง)  (เสือ สิงโต หมี  ไม่จัดอยู่ในประเภทนี้  เพราะกินเนื้อสัตว์ประเภทอื่น)

(b) discipline     (ดิส-ซิ-พลิน)  (วินัย, ระเบียบวินัย, ข้อบังคับ, การฝึกฝน, การลงโทษ, สาขาวิชา, วินัยทางศาสนา)

(c) victim    (เหยื่อ, ผู้เคราะห์ร้าย, ผู้รับบาป, ผู้ถูกโกง, ผู้ถูกหลอก, สิ่งมีชีวิตที่ถูกบูชายัญ)

(d) student; follower    (นักเรียน-ลูกศิษย์;  ผู้ติดตาม-สาวก-ผู้รับใช้-ผู้สนับสนุน-บริวาร)

(e) witticism    (วิท-ทิ-ซิ-ซึม)  (คำคม, คำพูดที่หลักแหลม, คำเล่นลิ้น, คำพูดตลก, คำพูดหยอกล้อ)

 

9. We could scarcely believe the damage caused by the vandals (n).

(เราแทบไม่เชื่อในความเสียหาย  ที่ถูกทำให้เกิดขึ้นโดย    ผู้ทำลายทรัพย์สินสาธารณะ (ทั้งแบบที่ตั้งใจและมิได้ตั้งใจ)-ผู้ชอบทำลายข้าวของสาธารณะด้วยความมือบอน หรือความสนุก)   (คือ เสียหายมากจนแทบไม่น่าเชื่อ)

(a) autopsy    (อ๊อ-ทอพ-ซี)  (การชันสูตรศพ, การผ่าศพ, ชันสูตรศพ, ผ่าศพ)

(b) catastrophes    (คะ-แทส-โทร-ฟี่)  (ความหายนะ, ภัยพิบัติ, เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ, ตอนจบของละคร, จุดจบ)

(c) holocausts    (ฮ้อล-โล-คอสท)  (ความหายนะ, การทำลายจนหมดสิ้น, การเผาบูชาจนสิ้น)  ( “Holocaust” หมายถึง การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวโดยนาซี ในสงครามโลกครั้งที่ ๒)

(d) destroyers; persons who willfully or ignorantly destroy or damage beautiful things    (ผู้ทำลาย; บุคคลผู้ซึ่งทำลาย หรือทำความเสียหายสิ่งสวยงามต่างๆโดยเจตนา หรือสะเพร่า)

(e) assortment    (การแบ่งประเภท, การเลือกสรร, การคละกัน, ความหลากหลาย)

 

10. Our chief (a) concern is to relieve poverty.

(ความวิตกกังวล    สำคัญที่สุด-หลัก    ของเรา  คือการบรรเทาความยากจน)

(a) main    (ส่วนใหญ่, สำคัญที่สุด, สำคัญ, หลัก, ชั้นนำ)

(b) prominent    (พร้อม-มิ-เนิ่นท)  (โด่งดัง, เด่น, โด่ง, โปน, ยื่นออกมา, ซึ่งเห็นได้ชัด, ซึ่งเตะตา)

(c) simple   (ง่าย, เข้าใจง่าย, เรียบๆ, ไม่ซับซ้อน)

(d) subsequent    (ต่อมา, ถัดมา)

(e) superficial    (ไม่ลึก, ผิวเผิน, ตื้นๆ)

(f) optimistic    (ซึ่งมองโลกในแง่ดี)

 

11. The venom of the desert snake is extremely potent (a).

(พิษของงูทะเลทราย    มีกำลัง-มีอำนาจ-มีพลัง-แรง-สามารถ-มีผล    อย่างหนักที่สุด-มากที่สุด-สุดขีด)

(a) transcendent    (แทรน-เซ้น-เดิ้นท)  (อยู่เหนือ, อยู่นอกเหนือ, อยู่เลย, เหลือล้น, เหลือเกิน, ยอดเยี่ยมกว่า, มีชัย, เหนือธรรมชาติ-โลก-จักรวาล)

(b) cataclysmic    (แคท-ทา-คลิส-มิค)  (ซึ่งทำให้เกิดความหายนะหรือภัยพิบัติ, ที่เสีย หายอย่างมาก, ที่น่ากลัวมาก, เกี่ยวกับความหายนะ-ภัยพิบัต-ความย่อยยับ-ความล่มจม-เคราะห์ร้าย)

(c) clandestine    (แคลน-เดส-ทิน)  (ลับๆ, ลี้ลับ, เป็นความลับ, ส่วนตัว, ไม่เปิดเผย)

(d) powerful; mighty; strong; forcible; influential   (ทรงพลัง-มีอำนาจ; มีอำนาจ-กำลังกาย-แรง-ความสามารถ-ประสิทธิภาพ ; แข็งแรง  ;มีพลัง-มีกำลัง-ใช้กำลัง; มีอิทธิพล)

(e) onerous   {อ๊อน (โอ๊น)-เนอ-เริส} (เป็นภาระ, ลำบาก, ยากยิ่ง, หนักอึ้ง, หนักหน่วง)

(f) mawkish    (ม้อ-คิช) {(รักหรือยกย่องเกินไปจน) น่าเอียนหรือชวนให้คลื่นไส้, น่าคลื่นไส้}

 

12. The intricate (อิ๊น-ทริ-เคท) (a) design of the vase made it a valuable piece for her collection.

(การออกแบบ    ที่ซับซ้อน-ยุ่ง-ยากที่จะเข้าใจ    ของแจกันใบนั้น  ทำให้มันเป็นชิ้นสิ่งของที่มีคุณค่าสำหรับของเก็บสะสมของเธอ)

(a) penurious    (พี-นิ้ว-เรียส)  (ขี้เหนียวที่สุด, ยากจนที่สุด, ขาดแคลนยิ่ง)

(b) captious    (แค้พ-ชัส)  (หาเรื่อง, จับผิด, คอยจับผิด, ขี้บ่น)

(c) indomitable    (อิน-ด๊อม-มิ-ทะ-เบิ้ล)  (ไม่สามารถเอาชนะได้, ทรหด, ไม่ย่อท้อ)

(d) saturnine    (แซ้ท-เทอะ-นิน)  (เงื่องหงอย, เซื่องซึม, เกี่ยวกับตะกั่วหรืออาการพิษตะกั่ว)

(e) complex; complicated    (ซับซ้อน-ประกอบด้วยส่วนต่างๆ;  ซับซ้อน-ยุ่งเหยิง-ยุ่งยาก-ยากที่จะเข้าใจหรืออธิบาย)

(f) fervid    (เฟ้อร์-วิด)  (ร้อนรน, เร่าร้อน, กระตือรือร้น, ร้อน, เผาไหม้)

 

13. The president appears to have been in earnest (เอิ๊ร์น-นิสท) (a) when he promised to try to balance the national budget. 

(ท่านประธานาธิบดีดูเหมือนว่าได้    เอาจริงเอาจัง-มุ่งมั่น    เมื่อเขาสัญญาว่าจะพยายามทำให้งบประมาณของชาติมีความสมดุล)

(a) dreaming    (ฝัน)

(b) joking    (ล้อเล่น, พูดเล่น, พูดตลก, ทำตลก, เล่นตลก)

(c) serious    (จริงจัง, เอาจริงเอาจัง, ไม่ล้อเล่น, ไม่เหลาะแหละ, สำคัญ, สาหัส, ร้ายแรง)

(d) lying    (พูดโกหก)

(e) avid    (แอ๊ฟ-วิด)  {หิวกระหาย (ความรู้), ปรารถนาอย่างมาก, ต้องการ, อยาก, ละโมบ, โลภ, งก}

 

14. During the 1930’s a long period of drought (n) turned the Midwestern United States into a dustbowl.  

(ในระหว่างทศวรรษ  ๑๙๓๐  ช่วงเวลายาวนานของ    ความแห้งแล้ง-การขาดแคลนน้ำที่ยาวนาน-ฤดูแล้ง  ได้เปลี่ยนภาคตะวันตกตอนกลางของสหรัฐฯ  ให้กลายเป็นสนาม (แบบมีลักษณะเป็นชาม) ของฝุ่นละออง)  (คือ   มีแต่ดินทรายและฝุ่นละอองอันเนื่อง     มาจากความแห้งแล้ง)

(a) flash floods    (น้ำท่วมฉับพลัน)

(b) monsoon winds    (ลมมรสุม)

(c) dry weather    (อากาศแห้งแล้ง)

(d) rain and sleet    (ฝน และฝนลูกเห็บหรือหิมะ)

(e) blizzard    (พายุหิมะ)

 

15. The line AC is perpendicular (a) to AB if A is a right angle.

(เส้นเอซี    ตั้งฉาก-ได้ฉาก-ตั้งตรง-สูงชัน-เส้นตั้งฉาก-แนวตั้งฉาก-การยืนตรง    กับเส้นเอบี  ถ้ามุมเอเป็นมุมฉาก)

(a) copious    (มากมาย, อุดมสมบูรณ์, จำนวนมาก, (คำพูด) น้ำท่วมทุ่ง)

(b) caustic    (คอส-ทิค)  (ที่ถากถางมาก, ที่เหน็บแนมมาก, ที่กัดกร่อน, ทำให้ไหม้, ซึ่งทำลาย, สารกัดกร่อน)

(c) enviable    (เอ๊น-วี-อะ-เบิ้ล)  (น่าอิจฉา, เป็นที่อิจฉา, เป็นที่ต้องการ)

(d) at right angle to a horizontal plane or another line; upright or vertical    (ทำมุมฉากกับแนวนอน-แนวราบ หรือกับอีกเส้นหนึ่ง;  ตั้งตรงหรืออยู่ในแนวดิ่ง)

(e) sinister    (ซิ้น-นิส-เท่อะ)  (มุ่งร้าย, ร้าย, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย, ไม่เป็นมิตร, อุบาทว์, อัปรีย์, ไม่เป็นมงคล, เป็นลางร้าย)

(f) despondent    (เศร้า, ท้อแท้ใจ, หดหู่ใจ, หมดหวัง, หมดกำลังใจ)

 

16. The publishers of the newspaper asked the writer to truncate (ทรั้ง-เคท) (v) her report.  

(ผู้ตีพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ขอร้องให้ผู้เขียน    ตัดให้สั้น-ตัด-เล็ม-ตัดยอด    รายงานของเธอ)

(a) acknowledge    (ยอมรับ, รับรู้, รับทราบ)

(b) berate    (บิ-เร้ท)  (ด่า, ตำหนิอย่างรุนแรง)

(c) abrogate    (ยกเลิก, เพิกถอน)  (= cancel)

(d) liquidate    (ลิค-ควิ-เดท)  (กำจัดโดยการฆ่าทิ้ง,  ชำระหนี้หรือบัญชี, สะสาง, เปลี่ยนเป็นเงินสด)

(e) persevere    (เพอร์-ซี-เวี่ยร์)  (อุตสาหะ, บากบั่น, พากเพียร, พยายาม, ยืนหยัด)

(f) shorten; cut; to end something suddenly    (ทำให้สั้น; ตัด; ทำให้บางสิ่งหยุดลงโดยทันทีทันใด)

 

17. The company gave profuse (โพร-ฟิ้วซ) (a) apologies to customers for the defects in its product.  

(บริษัทให้คำขอโทษ    มากมาย-มากเกิน-สะพรั่ง-ฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย    แก่ลูกค้า  สำหรับข้อบกพร่อง-ข้อเสียหาย-สิ่งชำรุด  ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท)

(a) supercilious    (ซู-เพอะ-ซิ้ล-เลียส)  (ทะนงตัว, วางมาด, อวดภูมิ, หยิ่ง, ยโส)

(b) loquacious    (โล-เคว้-เชิส)  (พูดมาก, ช่างพูด, โว)

(c) indefatigable    (อิน-ดิ-แฟ้ท-ทิ-กะ-เบิ้ล)  (ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย, ไม่ย่อท้อ)

(d) excessive; superabundant; extravagant   {มากมาย-มากเกินปกติหรือความจำเป็น; มีมากมายเกินไป-เหลือล้น-มากเกินต้องการ ; มากเกินควร-ฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย-สิ้นเปลือง}

(e) upbeat    (อั๊พ-บีท)  (ร่าเริง, มองโลกในแง่ดี)

(f) obsequious    (ออบ (เอิบ)-ซี้-เควียส)  (ประจบ, สอพลอ, เอาใจ, เชื่อฟัง, ซื่อสัตย์)

 

18. The Great Wall of China is one of the world’s marvels (ม้าร์-เวิ่ล) (n).

(กำแพงเมืองจีนเป็นหนึ่งในบรรดา    สิ่งมหัศจรรย์-สิ่งที่น่าพิศวง-ความพิศวง-บุคคลที่น่าพิศวง-บุคคลหรือสิ่งของที่ทำให้ประหลาดใจหรือชื่นชม    ของโลก)

(a) braggadocio    (แบรก-กะ-โด๊-ซี-โอ)  (การคุยโม้, การคุยโว, คำพูดที่คุยโว, คนคุยโว)

(b) savagery    (แซ้ฟ-วิจ-เจอ-รี่)  (ความดุร้าย-ป่าเถื่อน-โหดร้าย-โหดเหี้ยม-ทารุณ)  (คำคุณศัพท์ คือ  “savage”  (แซ้ฟ-วิจ) – ดุร้าย, ป่าเถื่อน, โหดร้าย, โหดเหี้ยม, ทารุณ, เหมือนคนป่า, หยาบคาย)

(c) wonder   (วั้น-เดอะ)  (สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ, ความประหลาดใจ, ความพิศวง, ความงงงวย, การกระทำหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ประหลาดใจ, รู้สึกประหลาดใจ-กังขา-สงสัย-งงงวย)

(d) ferocity    (เฟ-รอส-ซิ-ที่)  (ความดุร้าย-ทารุณ-โหดร้าย)  (คำคุณศัพท์ คือ “ferocious” (เฟ-โร้-เชิส)  –  ดุร้าย, ทารุณ, โหดร้าย, รุนแรง, สุดขีด)  

(e) feast   (ฟีสท)  (งานเลี้ยง, พิธีฉลอง, ช่วงการจัดงานฉลอง, อาหารมากมาย, จัดงานเลี้ยง, เลี้ยงฉลอง, ทำให้ยินดี-เพลิดเพลิน)

 

19. Hotels proliferate (v) as the new city expands rapidly in response to the demand of fun-loving travelers.  

(โรงแรม    ขยาย-เพิ่มทวี-ผุดขึ้น-งอก-แพร่หลาย-แพร่พันธุ์-เผยแพร่    ในขณะที่เมืองใหม่ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว  เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเดินทาง-ท่องเที่ยวที่ชอบสนุก)

(a) vanish    (อันตรธานหายไป)

(b) deteriorate    (แย่ลง, เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้เลวลง)

(c) multiply    (เพิ่มขึ้นมาก, เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว, คูณ)

(d) cluster    (จับกันเป็นกลุ่มก้อน, เป็นกลุ่มก้อน, กลุ่ม, ก้อน, ช่อ, พวง)

(e) scatter    (ทำให้กระจัดกระจาย-กระเจิง, กระจัดกระจาย, แตกกระเจิง, สาด,  โปรย, หว่าน, การทำให้กระจัดกระจาย-กระเจิง, การสาด-โปรย-หว่าน)

(f) deem    (คิดว่า)

 

20. The speaker enlightened (v) the audience on how to succeed in college.  

(ผู้พูด     ให้ความรู้-บอกแจ้ง-สอน-ให้ความสว่าง-ให้ความสำเร็จ     กลุ่มผู้ชม-ผู้ฟัง  ในเรื่องจะประสบความสำเร็จใน (การเรียน) มหาวิทยาลัยได้อย่างไร)

(a) apologized    (ขอโทษ)

(b) informed; taught    (บอก-แจ้ง;  สอน)

(c) acknowledged     (ยอมรับ, รับรอง, เห็นคุณค่า, แจ้งว่าได้รับ)

(d) precipitated    (เร่งรัดให้เกิดขึ้น)

(e) invalidated    (อิน-แว้ล-ลิ-เดท)  (ทำให้เป็นโมฆะ, ทำให้ไร้ผล, ทำให้ใช้การไม่ได้)

(f) bombarded    (ระดมยิง, ทิ้งระเบิด)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้